Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, April 26, 2015

Hva er grunnen til menighetenes tilstand i dag?

titanicblue 

Ledelsen forsikret til det siste; Titanic kunne ikke synke …

De vil heller ha en kortvarig nytelse av synden enn evig liv med Jesus. Noen tror selvfølgelig at de kan få begge deler. De må tro om igjen. Dette kommer av falsk forkynnelse. Ikke bare falsk forkynnelse, men på toppen av det unnfallenhet. Denne kombinasjonen er ytterste hovmod.

Dagens pastorer og eldste er livredde for å miste medlemmer. De har ”tap av ansikt” syndromet mer enn en asiat. De tar det som et personlig nederlag hvis noen skulle forlate menigheten. De er enten super hyklerske eller total uvitende i det de ikke begriper at medlemsutskiftning blir et resultat av sunn og sann forkynnelse. Da vil den Hellige Ånd konfrontere om synd og nøde til omvendelse. Noen ønsker ikke å omvende seg og vil dermed forlate en menighet som ikke har en forkynnelse de kan svelge.

Konklusjonen i dette er at hvis man ikke har et konstant tilsig og frafall av medlemmer så er det noe galt med forkynnelsen. Når det er sagt så er selvfølgelig hele medlemsstrukturen i dag ikke etter Skriften. Det er kun kjærlighet til penger som gjør at vi beholder dagens medlemsstruktur. Det kan summeres opp med NOK 800 judas kroner fra staten.

Dette vil det snart bli en slutt på da man ikke vil få utbetalt denne støtten hvis man ikke gjør som mora si sier. Det vil si at snart vil mora si at de må inkludere homofile som medlemmer. Det vil de da gjøre og vi vil få beviset på hva som teller mest. Gud eller mammon. I dag vil man først åpne opp for såkalte barnedøpte og etter en stund når trusler fra homo lobbyen blir for mye, sammen med skriverier og press om å miste støtten, vil resten av frafallet bli et faktum. Dette er allerede bevist i dag fordi man ikke lenger konfronterer medlemmer som er samboende.

Derfor bør de som i dag ikke ønsker å gå i den fella snarest gjøre slutt på dette medlemstullet og følge Skriftens opplegg. Men de kan de ikke. Fordi de har bunnet seg opp i såkalt tiende og støtte fra staten. Får de ikke inn dette, og vil ikke da de rike onkler lenger betale hele gilde for å ha sin hobby, så blir det konkurs. DETTE ER MAN LIVENDE REDD FOR.

Derfor går man heller på kompromiss med Guds Ord enn å stole på at det Herren har begynt det vil han fullføre. De har gravd sin egen grav og vil falle i den på den ene eller andre måten. I tillegg til dette vil pastorer tviholde på sine jobber fordi de også har vantro i det at de ikke stoler på Herren. De har mer menneskefrykt en Guds Frykt og har alt nå et bein i hver båt. Derfor er dagens menighet en kopi av verden. Verden vil derimot ikke ha en dårlig kopi av det de allerede har så pastoren ender opp med en haug med lunkne hyklere. De har blitt klovner som underholder geiter. De vil heller ha noe Herren ikke vil ha enn å si stopp, vi må forandre på opplegget.

Dette er endetidsmenigheten. Kom deg ut.

Thursday, April 16, 2015

“Ut unum sint”

HOVMOD_SITE_fb_3_3høf

20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. 22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:20-23

Dette er det RKI sier om: “ut unum sint” - “may they be one in us”
Må de bli ett i oss. Altså et med ”moderkirken” RKI.

Spesielt den karismatiske bevegelse og den økumene bevegelse har adoptert dette. Det var dette som Egil Svartdahl talte over ved ”sammenslåingen” av Frikirkerådet og Norges Kristne Råd. Det er dette de alle bruker. Men feil.

Dette som RKI sier er ikke det som Jesus sier. Fordi Jesus starter med:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Joh 17:17
Derfor sier også Skriften:

18 Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. 19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok. 20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen! Åp 22:18-21

Det RKI har gjort er å legge noe til og trekke noe fra. Det er det disse som absolutt vil samarbeide med henne blir medskyldig i.

Hvis jeg var RKI og samarbeidspartene ville jeg snarest finne meg et annet ”slogan”. Dette skriftestedet passer uhyre dårlig til det dere driver med og man vil en dag bli stilt til rette for å prøve å dra dette ned i uverdige former.

Den økumene bevegelse sier: la oss glemme det vi er uenige om og konsentrere oss om det vi kan bli enige om. Om mener med dette at de vil få enhet. Ja med RKI vil de få det fordi de er bygget på en slik løgn. Men ikke hos Jesus. De påstår at man ikke trenger enighet for å få enhet. Men de lyver for Jesus sier:

… for at de skal være fullkommet til ett … Joh 17:23

Disse 3HØF tror vist at det ikke er enighet mellom Fader og Sønn. Vel de må tro om igjen.

Dere det gjelder: Ta disse ord alvorlig og omvende dere!

Wednesday, April 15, 2015

Kjærlighet til penger er roten til alt ondt

1Tim 6:10: For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.

luther_konfirm

Luther forkortet sine teser men minst en artikkel; DÅP. Dette gjorde han bevist fordi selv om ham uttalte at de ikke var nok i Skriften til å underbygge en doktrine om barnedåp fremfor troende dåp så kunne han ikke slippe den falske doktrinen om arvesynd. Altså; han mente at barn var født i synd og en dåpshandling var derfor å være på den sikre siden. Det betyr igjen at de som deler denne overbevisningen har et stort problem med hva Jesus sier om saken;

15 De bar også de små barna til ham for at han skulle røre ved dem. Men da disiplene så det, truet de dem. 16 Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til! 17 Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Luk 18:15-17

Det betyr igjen at de som vil åpne for to typer dåp, som Pinsevenner, de blir da ganske alene om dette, nå også godtar den falske doktrinen fra Augustin av Hippo om arvesynd.

Flere tilknyttet MF og Pinsebevegelsen har skrevet avhandlinger om dette og går imot blant andre det Barratt mente om saken. Å lese alt det de har skrevet om saken, ja selv alt det Barratt skrev om saken, kan bli mye for alle og enhver. Så la oss bare slå en ting fast;

1 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, 2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, 3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. 4 Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. 5 Det er én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Ef 4:1-6

Likeledes:

1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. 3 Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det. Heb 6:1-3

Kan vi ikke bli enige om dette så kan vi ikke gå videre. Det betyr igjen at å godta to typer dåp slik som de planlegger nå kan umulig bli riktig. De må velge. Men på grunn av feighet og uforstand, begge deler meget syndig, så har de blitt som herr Sanders, også kalt Ole Brum; og ja takk begge deler. Dette er meget verdslig og dette må stoppes.

Det kan lett stoppes på følgende måte, men det vil de ikke fordi de har falt i en av de verste syndene av alle; kjærlighet til penger. Saken er den at som Filadelfia Stockholm og Oslo sier; Vi vil ikke forandre dåpssyn, men vil tillate at de med barnedåp blir medlemmer. Det er fordi som de sier at de ikke skal føle seg utenfor i menighet, kunne ta verv og også, som de ikke sier, bli medlemmer så de kan håve inn ca. NOK 800 per medlem.

Altså det vi trenger å gjøre er og ta vekk hele medlem systemet som er ubibelsk og verdslig. Alle som har kommet til tro og er døpt, da barne døpt eller troende døpt i nå den nye forståelsen, er da et med-lem. Ingen krangel ingen problemer, bare et spørsmål om frelse, men siden det ikke er frelse i dåpen alene så kan vi jo la den saken ligge bortsett fra at vi ikke kan forkynne barnedåp da det er hedenske ritualer i det. Angående sin egne frelse må den enkelte ta dette med Jesus like vel.

Så konkusjonen blir at det er kun på grunn av grådighet, da igjen kjærlighet til penger, at dette kommer opp. Ta fra de statens tilskudd tilknyttet medlemskap så er ikke dette lenger så viktig i dagen menigheter.

bareendap

Utdrag fra KORSETS SEIER fredag 22. november 2013 - side 19 - 21

Samtidig som flere pinsemenigheter tillater både barnedøpte og ikke-døpte medlemmer, har Filadelfia, Oslo en læreprosess rundt det samme spørsmålet. Andreas Hegertun fra forstanderteamet tør ikke si noe om hvilken konklusjon de vil lande på.

I EN PROSESS.

Det vi er enige om, er at vi ikke er fornøyd med dagens praksis. I dag ser vi at av de 3.000 ulike menneskene som er aktive i Filadelfia, har vi grunn til å tro at under halvparten er medlemmer i menigheten, sier Hegertun, som legger til en intern spørreundersøkelse viste at 90 prosent av disse regner Filadelfia som sitt åndelige hjem. Hegertun mener unge i dag ser på det opplevde fellesskapet som det tellende. Deltakelse er altså viktigere enn formelt medlemskap.

SAMVITTIGHETSKVALER.

En årsak stammer fra 1800-tallet, da de store vekkelsene i landet ble bevart innenfor statskirken via lutherske indremisjonsbevegelser – mens frikirkene i større grad vokste seg store i våre naboland. – Mange av de som kommer til Filadelfia kommer fra aktive, kristne hjem, der de hele sitt liv har vært kristne og blitt fortalt at dåpen deres som barn er viktig. Altså har mange av disse samvittighetskvaler med å la seg døpe som troende, sier Hegertun.

Det finnes to valg, sier Hegertun, som begge er vanskelige å ta. – Hvis vi sier at kun barnedøpte, ikke ikke-døpte, kan være medlemmer, gir vi en indirekte anerkjennelse av barnedåp som dåp, hvilket er problematisk for den enda større gruppen hos oss som var døpt som barn, men som har latt seg døpe som troende. Da gjør vi disse til gjendøpere, sier han.

Men vi har ikke særlig lyst til å la helt udøpte bli medlemmer. Er medlemskap kun for kristne? Om svaret på det er ja, som det har vært opp gjennom hele kirkehistorien, hvordan vet man at man er kristen? Jo, ved å la seg døpe. Hvis vi da sier at dåp er vanskelig, og heller lager et skjema der man signerer på at man er kristen, står vi i fare for å innføre dette skjemaet som en tørrdåp. Det er et rituale som ikke er bibelsk.

GA MENIGHETEN TRE MÅNEDER.

David Østby, som selv har vært forstander i Filadelfia, Oslo ved flere anledninger, er ikke i tvil om hva han vil anbefale menigheten. – Jeg har lyst til å løfte fram det synet som har vært Pinsebevegelsens tradisjonelle syn. Da Barratt ble overbevist om at troendes dåp var riktig, sa han at menigheten skulle ha troende dåp som kriterium for medlemskap. Han ga medlemmene tre måneder å tenke seg om på før de måtte bestemme seg om de ville døpe seg, smiler Østby. – Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Den er noe annet enn et kristent fellesskap, det er en vesentlig forskjell der. Selv om det kan virke som om vår tid kanskje er mer liberal i forhold til pinseteologi, vil jeg si at veien videre for en samlet pinsebevegelse er å bli mye tryggere på vår teologiske arv. Hentet fra KS

Les mer om pinsemenighetene som sier «ja» til barnedøpte medlemmer:

Disse pinsemenighetene sier «ja» til barnedøpte medlemmer:

MOSAIC, TRONDHEIM

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Vidar Lykkås: – Ja, ja, selvfølgelig har vi barnedøpte medlemmer

som ikke har samme dåpsteologi som menigheten. Det er helt uproblematisk.

Det er viktigere for oss å ha folk med oss, så de får del i den teologien vi tror er riktig

og god, og som bygger mennesker, enn å holde avstand. Vi opplever at tilhørighet er så

viktig at det å være tilhørig og deltakende – men bare til et visst punkt – ville vært sårende

og ekskluderende for mange av dem som er arbeidere og ytere i vår menighet.

 

FAMILIEKIRKA, MO I RANA

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Redvald Hjulstad: – Vi tror at personer som ikke er døpt også

kommer til himmelen. Da ser vi ikke noen grunn til at de ikke kan være en del av

menighetsfellesskapet. Skal du være hovedleder eller eldste i vår menighet, må du

være troende døpt.

 

OASEN, SØGNE – GODTAR BARNEDØPTE MEDLEMMER

Pastor Eivind Jacobsen: – Vi gikk nylig inn i Pinsebevegelsen,

og har vel egentlig aldri hatt noe krav til at medlemmer skal være troende døpt. Vi

har hatt en del barnedøpte hos oss opp gjennom, selv om vi helt siden starten har hatt

et baptistisk dåpssyn. Det er det eneste vi forkynner og gjør. Men om noen skulle mene

at dåpen de har som barnedøpt er gyldig, da er det deres sak overfor Gud. Det er ikke

noe vi legger oss opp i.

 

BYKIRKEN, TØNSBERG

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Tidligere pastor Magnar W. Karlsen: – Ordningen i Bykirken er at

man kan bli medlem selv om man er barnedøpt, men det går ikke an å være med i lederteamet

hvis ikke man er troende døpt. Vi har alltid vært tydelige på hva vi forkynner og

praktiserer. Vi har aldri frontet to dåpssyn. Men vi vet at en del som kommer til oss ikke er

vokst opp i Pinsebevegelsen, de har ikke den samme bakgrunnen. Da er dette med dåp en

prosess for en del mennesker. De får lov til å bli med i menigheten og være medarbeidere.

Flere har da hatt en prosess over tid og døpt seg med troende dåp etter hvert.

 

ARENA, PORSGRUNN – GODTAR BARNEDØPTE MEDLEMMER

Pastor Rolf-Inge Gulliksen: – Vi sier ja til at folk som er døpt

som barn kan bli medlemmer hos oss. Men vi setter et annet krav i forhold til lederskap.

Det har noe å gjøre med å kunne stå for det vi forkynner, for vi forkynner og praktiserer

kun én dåp. Det vi ser, er at blant barnedøpte som blir partnere – eller medlemmer,

om du vil – velger så godt som samtlige å døpe seg etter en tid.

 

INTRO-MENIGHETER I SANDNES, STAVANGER,

EGERSUND, DRAMMEN OG OSLO

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Jostein Krogedal: – I menigheter er det ofte mange flere medlemmer

enn det er folk på møtene eller som er aktive i Life-grupper og team. Da er spørsmålet:

Hvorfor er det så viktig at de er døpt, når de ikke engang går i kirken? Du har gamle

pinsevenner som er skilte og gjengiftet. Er det noe bedre? Det er en del inkonsekvenser

i medlemskapsfilosofien. Derfor har vi bare en offentlig registrering i forhold til myndighetene,

så vi kan vise hvor mange det er i kirken vår og motta statsstøtte, mens det er

lederne vi bygger kirka på.

 

BETEL, HOMMERSÅK

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Knut Idland: – Medlemskap er så langt jeg kan skjønne ikke en urkristen ordning,

men en praktisk registreringsordning som kom seinere i kirkehistorien. Her tror

jeg mange blander kortene. Medlemskap er aktuelt fordi mennesker vil forplikte seg

og tilhøre. Jeg ser ingen grunn til å legge noen hindre for dette. Noen sier da: «Ser dere

ikke faren ved at læren om dåp utvannes i deres forsamling?» Nei. Alle som er medlemmer

i menigheten må jo forholde seg til vårt læregrunnlag, og alle som sitter i lederskapet

må fullt ut stå inne for menighetens læregrunnlag.

 

HÅP I HALLINGDAL

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Leder Jon Sørensen: – Det har vært et veldig sterkt luthersk preg over de

indre distriktene, frimenigheter har ikke hatt så god gjennomslagskraft i disse områdene.

Vi har hatt mange lutheranere som ønsker å være en del av vårt fellesskap. De har vært

aktive i menigheten i mange år, men ikke hatt et ønske om å døpe seg på nytt. Det har

vært et stort skritt for dem å ta. En ikke-døpt kristen som ønsker medlemskap vil selvsagt

bli undervist om troende dåp, og jeg ser det som svært naturlig at vedkommende blir

døpt. Men det er ingen betingelse, heller en konsekvens av undervisningen i menigheten.

 

BETEL, HAGA

GODTAR BARNEDØPTE MEDLEMMER

Pastor Kjell Hagen: – Vi er opptatte av at det er de som til enhver tid er aktive som

utgjør Guds levende menighet, ikke et medlemsregister der du ikke ser folk. Om man

lager bekymringer rundt dette, og sier at «det og det kan skje», da tør vi snart ingenting.

Vi døpte en nå som er 68 år gammel, som har vært medlem i menigheten i mange år.

Nå ville han bli døpt. Gud er tålmodig, da må vi også være det.

 

SALT BERGENSKIRKEN, BERGEN

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Øystein Gjerme: – Vi forkynner og praktiserer troende dåp, det

er den eneste dåpen som kirken vår anerkjenner. Men det er viktig for

oss å innse at vi driver misjonsvirksomhet. Vi forsøker å nå unådde

folk i et luthersk land, der folket er blitt barnedøpt enten de vil det

eller ikke. I møte med den store gruppen har vi valgt overfor myndighetene å la folk få

sitt medlemskap i kirken vår, så de kommer innenfor menigheten og den sonen der de

møter forkynnelsen og involveringen. Den store testen vår blir om vi har en tydelig nok

dåpspraksis, -forkynnelse og -teologi. Det blir vår test som menighet.

 

KARISMAKIRKEN, STAVANGER

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Tormod André Røyland: – For oss ligger det ikke i dette en

devaluering av dåpen og dens innhold. Men vi tar konsekvensen av at

vi bor i et luthersk land, og troen kommer av forkynnelsen. Ved å ikke

ekskludere folk får vi lov til å forkynne det vi ser i troende dåp. Når det

er sagt, stiller vi krav til troende dåp i en del lederverv.

 

SENTRUMKIRKEN, SANDNES

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE MEDLEMMER

Pastor Per-Eivind Kvammen:

– Vi lever i en luthersk virkelighet der nesten samtlige mennesker vi kommer i kontakt

med – både kristne og ikke-kristne – er barnedøpt. Det må vi ta inn over oss i måten vi

bygger menighet på. Da kan vi velge å lage en eksklusiv klubb, eller vi må ha en litt mer

åpen praksis på det. Vi har introduksjonskvelder der vi snakker om dåp. Da spør vi om

en er inneforstått med kirkens syn, at en ikke står i opposisjon til det.

 

LANDSBYKIRKEN, RANDABERG – GODTAR BARNEDØPTE MEDL.

Pastor Hallstein Bø: – Når en person ikke har forståelse for

behovet for å døpe seg, men åpenbart er frelst, har et Jesus-forhold og ønsker å være

et fullverdig medlem i menigheten, ser ikke vi at den personen av plikt eller på grunn

av vedtekter skal bli presset til å la seg døpe. Det var relativt viktig for oss at det var en

åpning for dette synet da vi søkte om å bli tatt opp i Pinsebevegelsen.

 

AGAPEKIRKA, ÅLESUND

GODTAR BARNEDØPTE OG IKKE-DØPTE

MEDLEMMER

Pastor Mark Christopher Wooton:

– Dette har nok med historien vår å

gjøre. Fra starten av har vi vært knyttet

til Misjonsforbundet, før vi ble en

del av Pinsebevegelsen. Og de har et

annet syn på dette. Da vi ble en del av

Pinsebevegelsen, sa vi at vi ikke var

klare til å endre på den biten. Men vi

forkynner og praktiserer troende dåp.

Det er viktig for oss.

vidarlilliandop

Tuesday, April 14, 2015

Holder eldste og pastor noe skult for deg?

dop_web

Det er nå ca halvannet år siden de fleste av disse artikler på nedenunder linker er skrivet. Så man kan trykt si det er stille før stormen. Snart vil Filadelfia Oslo komme ut offentlig med sin avgjørelse som blir å godta dåp av småbarn. Altså å godta de som er døpt i Den Norske Kirke som medlemmer.

De er antagelig nå nesten ferdig med en utredning som vi gi oss en tåkete utforming av en avgjørelse som trolig ikke vil forandre synet på dåp, (se hefte for nedlasting av T B Barratt)  men som vil godta disse ”barne-døpte” som medlemmer. Antagelig noe som er allerede utredet av Terje Hegertun og flere av støttene ved Høyskolen.

Altså et kompromiss!

Dette putter de mer og mer i båsen med falskheten og underslag av sannheten. Jeg mener at dette kommer i samme kategori som å samarbeide med RKI og gjør da Filadelfia Oslo, og alle som vil være med på dette, da selvfølgelig Pinsebevegelsen generelt, til prostituerte under Horemamma Roma.

Gjør din utvelgelse fast og allerede nå spør din pastor og eldste hva de står for og står de for dette har du egentlig ikke noe annet valg enn å gå ute henne eller å bli dømt med henne.

15 De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn, 16 og ble irettesatt for sin overtredelse: Et umælende trelldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap. 17 De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem. 18 For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen, 19 og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av. 20 For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir innfanget av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første. 21 Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt til dem. 22 Det er gått med dem som det sanne ordspråk sier: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i sølen. 2Pet 2:15-22

Det er kun én dåp i vann i den nye pakt og det er en befaling av Jesus på tro og bekjennelse i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Og det vet Pinsebevegelsen meget godt. Det er kun grådighet som har brakt dem dit de er i dag. Ja fordi disse som går på deres møter og har sitt ”åndelige hjem” der trenger jo ikke være medlem for å gjøre det. Ikke for noe annet heller. Hele medlems styre er ren grådighet og vranglære. Man blir med lem på kroppen når man lar seg døpe i vann ifølge skriften:

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. 39 For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. 40 Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt! 41 De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler. Apg 2:37-41

Så når de er på jakt etter kr 800 i året for hver sjel så er dette ikke noe særlig bedre enn andre som har solgt seg for penger. 30 sølvpenger i Israel for 2000 år siden vil vel være i dag sånn ca. en månedslønn. Det betyr at det i Norge i dag er ca kr. 24.000,-. Slik at 30 medlemmer i dag utgjør 30 sølvpenger den gangen. Så vi er vel villige til å forråde en gang i året ca. Det da for eksempel for en stor menighet dom Filadelfia Oslo. Nå er jo de fleste 3HØF tilsluttet der.

http://hovmod.norway.com.ph/dop1.html - DEN KRISTNE DÅP av Thomas Ball

Barratt –fri e-bok for nedlastning.

http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Ball_Barratt

http://www.dagen.no/Meninger/Pinsekarismatisk_%C3%A5pning_for_barned%C3%A5p-67733

http://www.k-s.no/artikkelside/article/245601

http://lederskap.no/artikkel/article/286061

http://www.k-s.no/artikkelside/article/265531

http://www.k-s.no/nyheter/aktuelt/artikkelside/article/231881

http://www.dagen.se/dokument/pingstr%C3%B6relsen-delad-om-medlemskapet-1.101607

http://aletheia.se/2013/12/13/en-timma-med-niklas-piensoho/

http://www.mikaelkarlendal.se/uncategorized/nyordningar-i-filadelfia-stockholm-del-1/

undersøkelse_svenske_dop_web

Har den katolske kirke forandret seg?

516da089829b4.image

Overraskende mange protestanter tror faktisk at endringene som skjedde under det annet Vatikankonsil forandret katolsk teologi. Ulike internettsider indikerer også at en rekke katolikker faktisk også tror det.

Sannheten er at mange kosmetiske justeringer har funnet sted, men den katolske kirke har ikke endret en eneste av sine doktrinære trospunkter. Alt hva kirken står for i dag, sto den for under den mørke middelalder. Dette er presisert meget klart på kirkens egne internettsider. Den endring som er synlig er kun for å gjøre veien til Rom lettere for protestanter. Messen behøver ikke lenger skje på latin, men messens ubibelske innhold er den samme. Sangstilen og musikken er mer ”protestantisk”, men sangenes lyrikk er ubibelsk katolsk teologi. Den karismatiske framførelsen og tungetalen som er å observere innen den voksende karismatiske katolisismen, ligner på pinsevennenes måte å tilbe på, men det er ære til himmeldronningen og medforsoneren Maria som er de sentrale budskapene. Kirkens mange okkulte og mystiske elementer, og viljen til religionsblanding står ved lag og lokker faktisk protestanter til å bli nyskjærrige.

Inquisition_Holland

I stedet for å forbanne og brenne kjettere og love dem et lengre opphold i skjærsilden, ble fokuset nå rettet mot å ”vinne” dem tilbake til ”moderkirken” og da måtte veien tilbake gjøres lettere og mer attraktiv.

conclave-of-cardinals

Pave Johannes XXIII som kalte sammen den først samlingen, gjentok gang på gang at ingen doktrinære endringer ville finne sted under konsilets arbeid. Kirkens lære er uforanderlig og skal fortsette å være det. Konsilet avsluttet sitt arbeid i 1965.

iStock_000014408016Medium

Dr. Loraine Boettner, som er regnet å være en av de fremste evangeliske autoriteter på katolsk teologi, skriver i forordet til det femte opplaget av sin bok: Roman Catholicism: ”La det være tindrende klart at Rom ikke har endret noe i sin tro, lære, moralfilosofi eller teologiske tolkninger som en del av Vatican II og at Rom ingen intensjon har om å forandre noe knyttet til sin teologi, hensikt og sitt mål. Den eneste forandring vi kan se, er en overflatisk justering for å kunne framstå mer tiltalende overfor protestanter og ikke-kristne religioner. Roms plan er ikke enhet, men å bringe alle andre trosretninger inn i sin fold. Enhet med Rom er et 100% enveisløp. Når forfølgelse, tortur og kjetterbål ikke gjorde at målet ble nådd, introduserte Vatikan II forførelse, infiltrasjon og en ideologisk sjarmoffensiv, for å oppnå det samme. Et kirkesamfunn som alltid, i fortiden som nå, erklærer seg å ha en fullkommen og endringsløs lære, kan ikke forandre sin tro.

(Kilde: Central Highlands Christian Publications, P.O Box 236 Creswick Vic 3363 Australia)

Hentet fra http://www.mensviventer.no/mvv59/forandret.html

RKI kan rett og slett ikke forandre seg. Da ryker hele læren om ufeilbarhet hos paven og ufeilbarhet ved læren. Dette går igjen i hele CCC. Fra paven og ned til den mest ydmyke munk vil de enten lyve ved å ikke holde seg til CCC eller de vil prøve å tåkelegge. Jesuitt eden er ikke forandret og avgudsdyrkelsen er ikke forandret. Intet av læren er forandret. Kun det kosmetiske. Kun det vi ser, men hjerte, kjernen, er det samme som det alltid har vært; Hora fra Roma. Dette gir seg best til kjenne gjennom “nattverden” den såkalte forandringen av en kjeks til Jesus fysiske lege og den fysiske forandringen av vinen (juice) til Jesus blod.

Se:

http://no.wikipedia.org/wiki/Nattverd

http://no.wikipedia.org/wiki/Transsubstansiasjon

http://www.endtime.net/html_nyhet/flortingmedrom.htm

Monday, April 13, 2015

Uforstandige pinsevenner! – (3HØF)

wolfsheep1

21 For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:21-23

(Utheving og understrekning lagt til)

Ord 1:22:

Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?

Ord 9:13:

Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvitenhet.

Pred 1:17:

Jeg vendte mitt hjerte til å kjenne visdommen og forstå dårskap og uforstand. Men jeg skjønte at også dette var jag etter vind.

Hos 4:14:

Jeg vil ikke hjemsøke deres døtre for deres utukt, eller deres sønnekoner for deres hor. For mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med skjøgene. Slik går et uforstandig folk til grunne.

Matt 25:2:

Men fem av dem var uforstandige og fem kloke.

Luk 24:25:

Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt!

29 De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, 30 baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. 32 De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Rom 1:29-32

Gal 3:1:

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

Gal 3:3:

Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?

Ef 5:17:

Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

Tit 3:3:

For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.

Jak 2:20:

Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig.

1Pet 2:15:

For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker.

Ord 1:32:

For de uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem.

Ellers er det mye mer i Ordspråkene om uforstand. 

Hvorfor alle disse vers?

Fordi vi vil trekke en konsekvens mellom uforstand og dårskap. Vi legger merke til at uforstand er nevnt av Jesus sammen med all annen slags synd. Også senere av Paulus. Jakob sier at de som ikke skjønner at tro avler god gjerning er uforstandige og Peter sier at vi ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på de uforstandige. Uforstand og dårskap finnes både i og utenfor menigheten og forut for dette kommer hovmod.

Dårskap er rett og slett å ikke tro. Uforstand kommer derfor i samme bås som dårskap bare at det er satt i forbindelse med fornuft. Altså er det en synd som kommer fra hjerte, men blir utøvet i sinnet.

Mange sier at vi skal respektere mennesker å ikke konfrontere deres intelligens ved å kalle de uforstandige eller andre ting i den retning. La oss se hva som er synonymer til uforstand:

Synonymer funnet for uforstand:

avsinn, desperasjon, dumhet, dårskap, fjolleri, forrykthet, galimatias, galskap, idioti, illusjon, meningsløshet, nonsens, rabies, sinnsforvirring, sinnssykdom, toskeskap, tåpelighet, vanvidd, villelse, åndssvakhet - http://synonymordboken.no/

Dårskap:

Synonymer: avsinn, desperasjon, dumhet, fjolleri, forrykthet, galimatias, galskap, idioti, illusjon, meningsløshet, nonsens, rabies, sinnsforvirring, sinnssykdom, toskeskap, tåpelighet, uforstand, vanvidd, villelse, åndssvakhet - http://www.easytrans.org/

Som vi kan se så er det ikke mye forskjell.

Jesus sier:

Matt 5:22:

Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Raka=idiot. (NLT)

I NLT er det også brukt ”cursing” for dåre.

G4469

ῥακά

rhaka

rhak-ah'

Of Chaldee origin (compare [H7386]); O empty one, that is, thou worthless (as a term of utter vilification): - Raca.

Da vi legger lat dette til grunn så kan vi med sikkerhet si at uforstand har noe med intelligens å gjøre. For hav er det Paulus snakker om her:

18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.
19 For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet.
20 Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?
21 For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.
22 For jøder krever tegn og grekere søker visdom,
23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.
24 Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

1Kor 1:18-25

For alle som ikke tror har som regel sin påståtte visdom, sin hjerne som avgud. Det er dette som er hovmodet.

Derfor når vi kobler dette opp mot det økumeniske så får vi svaret. Hovmod, dårskap og uforstand. Overhode ikke noe med tro å gjøre. Men mye å gjøre med rebelsk vantro. Rebelsk vantro er altså at man med vitende å vilje velger å ikke tro. Og da igjen tro er lik lydighet og vantro er lik ulydighet.

Dette er galskap renspiket idioti. Hvorfor vi ikke kaller dem idioter er rett og slett fordi at det er det ordet vi er kommandert til å ikke bruke. Men vi kan bruke uforstand som er lik galskap og idioti. Dermed halvgal er mildt. Fordi man er ikke helt idiot, men halvveis til å bli det.

Noen mener det hadde vært bedre å bruke Jesus straffetale over fariseerne og de skriftlærde i Matt 1-36. Vel det er mulig. Men det blir mange og lange ord. Halvgal er bra og kort og mildt. Man går overhode ikke over streken. Men å koble inn ordet ”hykler” mot det økumeniske er ren visdom.

Ett annet ord som er kritisert i sammenhengen er det engelske annekterte ordet ”freak”

Wiki: In contemporary usage, the word ""freak"" is commonly used to refer to a person with something unusual about their appearance or behaviour. This usage dates from the so-called freak scene of the 1960s and 1970s. ""Freak"" in this sense may be used either as a pejorative, a term of admiration, or a self-description.

Google oversatt:

Wiki: I dagens bruk, ordet "freak" er ofte brukt for å referere til en person med noe uvanlig om sitt utseende eller atferd. Denne bruken stammer fra den såkalte freak scene av 1960 og 1970. "Freak" i denne forstand kan brukes enten som en (noe) nedsettende, et begrep av beundring, eller en selvbeskrivelse.

Slik at når man vil gi et ekstra puff til noen som har en meget uvanlig oppførsler så er det et meget egnet ord. Det har ikke noe med utsende og gjøre når det er nevnt i sammen med meninger om økumeni. Selvfølgelig! Vi er jo ikke ute etter å se på utseende til folk når vi omtaler dette. Selvfølgelig er det nedsettende. Alt med økumene er nedsettende. Det er blasfemisk i tillegg.

Så da nå vi han kommet frem til at de som ønsker å samarbeide med satan – hora - skjøgen og i tillegg som noen sier ogmener at “dette vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv” så er det på sin plass å kalle disse venner for hovmodige, (for hovmod kommer før fallet), hyklere (fordi de hykler) halvgale (fordi de er hyper - uforstandig) økumen freak (fordi de har en hyper uvanlig, merkelig oppførsle) Altså det nye 3HØF blir nå brukt som en forkortelse for disse venner.

Vi kunne gått mye lenger. Vi kunne kalt de for frafallende. Og dermed hatt full rett til å kalle de dårer. Men vi har det håp, og det er dette vi ber om, at de er hva katolikker kaller bortkommende søsken, eller “atskilte søsken” som de sier. Ja de har fått det som de vil. De er kommet dit de vil. For øyeblikket er det dette de er kalt av katolikker før de da underkaster seg paven. Hvis de da ikke allerede har gjort det.

Før ble vi kalt kjettere og våre barn ble kalt bastarder, men siden Roma nå har gått til yterligheter for å lure oss tilbake i sin higen etter verdensherredømme så må de jo gå lit mer varsomt frem. Vi går derimot ikke varsomt frem så 3HØF står. Som en god beskrivelse på noe som egentlig er en ”Judas” handling.

La oss fortsette og kalle en spade for en spade! 

Uforstandige pinsevenner! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

Saturday, April 11, 2015

Pinsevenner og Åndsdøpte katolikker

hereticnatt_1_web

Svar på kronikk i KS fredag den 10 april 2015

Leserbrev

”Mennesker som er trygge på sin egen tro er ikke redde for å møte og høre mennesker en med annen tro.”

Hva Pastor i Betel i Trondheim, Frank B. Erlandsen (FE) mener her er jo nærmest ubegripelig. Det er kanskje en trykkleiv? Men, i hans fall, det gjenspeiler hele kronikken som jeg mener er en bestillingsvare til ”sitt stille i båten” når det gjelder problemet; ”Toppen-presten”. Det stinker av forsøk på kontroll!

Nei troende burde ikke være redde for å møte mennesker med en annen tro fordi det er de vil skal forkynne evangeliet til og kaller de seg en bror og roter rundt i synd så skal vi irettesette og formane. Alt etter som. Hvorfor i all verden skal FE mene at katolikker har en annen tro når vi er søsken etter hans mening?

Når det gjelder FE’s diverse formuleringer når det gjelder pinsevenner, Hellige Ånd, gjenfødelse, Åndsdåp, tungetale, Guds barn og troende så overlater jeg det til ekspertene i Lederrådet/etiske råd. Men etter min mening må det vær forvirring hos FE. Likeledes vil jeg prøve å ikke kommentere FE’s ”morsomheter” og spydigheter, noe som kan bli vanskelig da de er grove og mange.

Så kommer altså historien fra ApGj. 10 om Kornelius og Peter hvis vi skal kalle det slikt. Det dreier seg jo om noe helt annet. Og IKKE det som FE skal ha det til. Jeg har vel lest det over 20 ganger og hørt det forlynt over 10 ganger, men aldri vært i nærheten av å høre en slik fortolkning eller utleggelse. Aldri hørt at noen tar seg slike friheter til antagelser og spydigheter overfor avdøde troende. Det er en skam å måtte kommentere nærmest.

Herren hadde jo vist Peter at han hadde ”godtatt” dem lenge føre dette, men som sagt FE sin forståelse av pinsevenners lære om gjenfødelse og slikt får vi overlate til andre, men vi vil selvfølgelig kommenter det falske ved Åndsdåp og tungetaler som etter vår mening sier i klartekst at ”de som ikke taler i tunger går til helvete”.
(se artikkel om dette på http://libertyboy.blogspot.com/2015/03/taler-du-ikke-i-tunger-gar-du-til.html hvor jeg kommenter det Anne Gustavsen skriver i forkant av kronikken).

FE skriver: ”Han befalte nemlig at Kornelius med hele sitt hus skulle døpes, …”. Det er meget viktig Pastor Erlandsen, men hva i all verden har du bedrevet i Bayern i alle disse år. Ikke kom og fortell meg at du har døpt karismatiske tungetalende katolikker for det tror jeg ikke noe på. Men tilbake til det lenger ned.

FE skriver: ”Peter hadde nok også noen vanskeligheter med de rettroende jødene som hadde blitt med ham til Kornelius’ familie. … Det var nok ikke Kornelius som trengte befalingen, for han var søkk åpen. Det var nok de rettroende jødene i teamet til Peter som fikk litt trøbbel med sine fordommer og trengte befalingen.”

At FE da forfekter og lærer at det var de troende som var med Peter som skulle bli beordret til å døpe seg, altså da til en gjendåp, er jo mer enn utrolig. Jeg vil si det er sarkastisk og på grensen til blasfemisk. At FE sliper unna med dette i sin kronikk vitner om dårlig gangsyn hos redaksjonen i KS. Med det vet vi jo fra før. Altså intet nytt her. For å si det rett ut; de er løftebrytere og kraftig forskjellsbehandlende. Begge deler syndig.

FE er dømmende i hele sin kronikk. Han skriver:  ”Nå er det slik at mange pinsevenner er mektig irritert over at én av de sentrale, åndsdøpte katolske prestene skal komme og tale til oss i sommer. Men kjære pinsevenner, Raniero Cantalamessa kommer ikke for å gjøre oss til katolikker. Det er og skal heller ikke være lett å få til. I så fall burde vi i anstendighetens navn kunne spørre om hvor lite grunnfestet vi er i vår egen tro og overbevisning.”

Så det virker som om det er i anstendighetens navn man skal spørre søsken hvorfor de ikke er mer grunnfestet i tro og overbevisning og hvorfor vi skulle bli mektig irriterte over at selve superkoppissen til sjefen for paveveldet, som er kalt ved navn som antikristlig i ca 500 år av alle Guds menn fra Luther og opp til Ravenhill og Gilbrant, kommer og skal tale i vår forsamling. Da må jeg spørre i Jesus navn hvorfor kan ikke FE dømmer rettferdig? Det er han jo forpliktet til. Det er jo en selvfølge at vi blir opprørt og rystet når vi leser at en som mener han har kraft til å gi mennesker det mest blasfemiske som finnes hver gang han holder en såkalt nattverd. Som har en sjef som kaller seg ”hellig far” og ”hellig ånd”. Det er jo ikke rart at man bruker kraftig utrykk for å sette ord på denne forvirringen fra FE og som prøver å gjøre de rettferdige til syndebukker. At det er de som blir rettferdig harme på dette i Jesus navn som det er noe galt med. Det er jo å sette det totalt på hodet. Det er godt han gjør det i anstendighetens navn og ikke andre navn …

Videre: ”Personlig har jeg «overlevd» 15 år i det høykatolske Bayern, hatt kontakt med og fellesskap med katolske prester og felles gudstjenester med dem, uten å være i nærheten av å bli katolikk. Jeg er skikkelig pinsevenn jeg, altså!”

Ja dessverre det er blitt slik at man er en skikkelig pinsevenn når man vil samarbeide med avgudsdyrkere. Nå er jo slik da at avgudsdyrkere ikke kommer inn i Himmelen. Og ikke de som samarbeider med de heller. Men det jeg lurer på er hva herr Erlandsen har bedrevet i disse 15 år uten å da ta en nattverd som er så blasfemisk at ord ikke kan beskrive. Eller han er så hyklersk som Ulf Ekman, som han omtaler så djervt, som da talte i Jesus Church den 22. mars 2015, men som opplyser i forkant at han ikke vil ta nattverd. Det som også da blir spørsmålet hvordan kan det ha seg at man ikke kan ta nattverd med søsken? Og hvordan kan det ha seg at millioner av rettroende har blitt brent på bålet for å nekte ta del i den katolske ”nattverd”? Ja her blir man svar skyldig.

Så det FE har skjønt er at hvis man blir døpt i den Hellig Ånd så er nærmeste pastor kommandert av Jesus til å befale de ned i vannet til dåp i vann. Har EF gjort dette i alle de år han har hatt felleskap med katolikker. Det tviler jeg på. Jeg har ikke en gang et lite håp om det. Fordi hvis han hadde gjort det så ville han bli forfulgt og han ville startet en ny menighet med konverterte ekskommuniserte katolikker. Jeg har ikke en gang et lite håp om det siste. Men det er det vi gjør her i Filippinene. Så enten så har jeg feil eller så har FE inklusive nesten hele pinsebevegelsen feil, samt hele Norges Kristen Råd feil. Konferer mitt åpne brev til PB angående saken. http://libertyboy.blogspot.com/2014/05/apent-brev-til-pinsebevegelsen.html

Kronikken til FE avsluttes med en blasfemisk uttalelse og en vridning av skriften i kjent satanisk stil. Pluss at vridningen gjør at han blir selvmotsigende. På toppen av det hele å oppfordre til sindighet når en avgudsdyrker blir ”kalt” til å tale på våre møter, bare fordi våre HØF venner har en agenda som er så tåkelagt av en hyper egotrip, så er det langt ut over hva jeg kan forstå, men forstår såpas at dette stinker av forsøk på kontroll og ”sitt stille i båten”. Nettopp bestilt for å få gjennomført dette scoopet som de sier det er for å få Jesus brud helere og mer attraktiv. Pinsebevegelsen er i ferd med å ”grave sin egen grav” og det vil ende i splittelse. Troende holder for tiden munn, men det vil ikke ta lenge før noen flere vil stå opp mot dette økumene kjøret som det her er lagt opp til.

Til slutt sier FE at dette er fra Gud. Hvis jeg var han ville jeg omvendt meg fra den uttalelsen.

Kjel Sørsdal, Mindanao, Filippinene den 11. april 2015.

Thursday, April 09, 2015

Angående spott av den Hellige Ånd og tanker rundt dette

emaus2_small_web

Et tema som få eller ingen egentlig vil nærme seg i frykt for å spotte den Hellige Ånd.

Hvorfor jeg er nødet til å skrive dette er ikke fordi jeg er særlig engstelig for at noen skal komme i fare for å spotte eller lyve til den Hellige Ånd med overlegg. Jeg er nødet til å skrive dette fordi en del ledere bruker dette for å kontrollere menigheten og for å slippe at noen skal si dem imot. Spesielt når det gjelder problematikken rundt den Romersk Katolske ”Kirke” – Institusjon (RKI). Også spesielt med tanke på det man kaller ”den karismatiske bevegelse” (KB) innen RKI.

Derfor vil denne lille påminnelse forhåpentlig sette de fri som har fått et press på seg om ikke å spotte den Hellige Ånd fra ledere og hovmodige, halvgale, økumene freak (HØF). Hvis noen skal passe seg så må det jo bli den andre veien. Altså at de som absolutt vil samarbeide med en institusjon som har en ledere som kaller seg selv den Hellige Ånd. For det gjør paven når han kaller seg ”Vicar of Christ” – Kristi stedfortreder på jord. Vi vet etter å ha lest Skriften at Jesus sier at det er den Hellige Ånd. Likeledes kaller paven seg Hellig Far og det er jo selvfølgelig ikke noe bedre. Begge deler er ekstremt blasfemisk og Jesus vil en dag bestemme hvilken utgang disse paver får. Også de som vil samarbeide og legge seg inn under dette systemet.

Ett sted i Skriften er dette nevnt:

Joh 17:11:

Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett.

8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.

9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen.

10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.

11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre.

12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.

Matt 23:8-12

16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig,

17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

18 Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.

Joh 14:16-18

Vi har en del vers som vi skal liste opp som omtaler spott av den Hellige Ånd.

20 De kom så hjem, og det samlet seg på nytt en mengde folk, så de ikke engang kunne få seg mat.

21 Da hans nærmeste hørte dette, drog de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: Han er helt fra seg!

22 Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be'elsebul! Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut.

23 Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut?

24 Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående.

25 Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette hus ikke bli stående.

26 Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham.

27 Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus.

28 Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter.

29 Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd.

30 For de hadde sagt: Han er besatt av en uren ånd!

Mark 3:20-30

Ref. Luk 12:10 og Matt 12:31

26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder,

27 men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige.

28 Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord.

29 Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?

Heb 10:26-29

1 Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom.

2 Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter.

3 Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?

4 Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det.

6 Noen unge menn stod opp og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og begravde ham.

7 Omkring tre timer senere kom også hans hustru inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd.

8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for? Og hun sa: Ja, dette er summen.

9 Da sa Peter til henne: Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære deg ut!

10 Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge menn kom inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann.

11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Apg 5:1-11

Det kan være flere vers i Skriften og selv i NT som omhandler dette, men vi vil ikke oppgi referanser for selve referansen skyld. Disse vers taler helt klart om spott og løgn mot den Hellige Ånd.

SÅ kommer da selve spørsmålet; KAN EN GJENFØDT KOMME I DEN POSISJON AT HAN SPOTER DEN HELLIGE ÅND?

Nei. Kan han falle fra og så gjøre det? Ja! Det som er hovedpunktet her er følgende:

  • Det var til hykleren, skriftlærde og fariseere som Jesus talte.
  • Frykter man Gud kan man ikke frykte satan og dermed ikke komme inn under det sataniske ved å spotte.
  • Skal man komme i fare for å gjøre dette så er det med overlegg og ingen som har den Hellige Ånd i hjerte vil gjøre det.
  • Blir man konfrontert med det å ha spottet den Hellige Ånd kan man få straffen der og da å dermed falle død om eller omkomme på annet vis.

Det finnes selvfølgelig utrolig mye på nettet om dette. Jeg vil anbefale å gå varsomt frem. Dette er et følsomt emne og mange har frykt, med eller uten med rette når de omhandler dette. Og det er her det ligger. Hvis man skal omtale dette må det være fordi man er engstelig for at noen er i ferd med å bevege seg på en vei som til slutt kan føre til frafall og igjen da en risiko for å komme inn under denne forferdelige synd.

Frykter man derimot Herren og lever i ydmyk omvendelse og helliggjørelse og lydighet og kan se at noen behandler andre urikte i denne sammenhengen så må man si ifra.

Så jeg vil derfor komme med en advarsel til alle de som bruker denne frasen mot sin med vandrer i utide; ”Vær forsiktig så du ikke spotter den Hellige Ånd”. Spesielt bare fordi noe har en oppfatning om hvem som går på veien eller ikke. Avgudsdyrkere går ikke på veien. De må omvende seg.

I min vandring på veien har jeg kun opplev, eller skal vi si hørt om, et tilfelle hvor det kan være snakk om å spotte den Hellige Ånd. Jeg har luftet dette med en del troende og de er alle som en enig med min omfatning at det kan se ut til at det kan være tilfelle at det fatale skjede i dette tilfelle som her beskrevet.

Paven sendte en biskop og venn fra den engelsk anglikanske kirke til en tros- /pinsemenighet i USA med et spesielt budskap. Mulig denne biskopen la til noen for egen del, men det får vi overlate til Herren. Like mye som vi må overlate til Jesus hva som skjedde i den menigheten og da et halvt å etterpå.

Hans budskap var følgende (meget kort – søk på YouTube for å høre hele talen): Han kom for å fortelle oss protestanter at Luthers protest var død. Også underforstått da at den protestantiske kirke var død. Derfor, som han sa, så må nå alle komme tilbake til Roma og moderkirken. Dette har mange sagt med ham i det siste, men det som gjorde et forferdelig utslag hos denne ”biskopen” var at han forfektet i komme i Elias Ånd. Altså i den Hellige Ånd. Det er ikke heldig å si at du kommer i den Hellige Ånds navn med en slik beskjed. Vedkommende døde i en ulykke seks måneder etter. Han frontkolliderte en bil på motorsykkel.

Dette eksemplet vet dere som har lest mine brev til Pinsebevegelsen og sett min blogg og mine poster og kommentarer på FB at jeg bruker noen ganger som en advarsel til de som gjerne vil at vi skal samarbeide med Roma, da djevelen. Jeg nøder de til ikke å dra det så langt at de kommer med påstander som ovennevnt i sin iver etter å bli med på noe stort og da gjøre et helt utsvevende, galt økumene fremstøt (et HØF) for å tilfredsstille sin agenda og for å føre oss alle in i ”moderkirken” da den kommende verdenskirken.

I tillegg så advarer jeg de mot å bruke trusler mot de som er imot dette samarbeidet med djevelen og dermed gå i satans ærend i fordømmelse og i å fordømme. Det er ikke de som ikke vil ha samarbeid med Hora fra Roma som det er noe galt med i Jesus øyne. Det er ikke de som er i fare for å spotte den Hellige Ånd. Det er selvfølgelig motsatt.

Til slutt vil jeg si til deg som har kommet under dette presset og lurer på ting rundt dette: Hvis du er engstelig for å spotte den Hellige Ånd, og/eller du til og med har kommet under en forførende fordømmelse slik at du lurer på om du har noen gang spottet den Hellige Ånd, så er det fordi du har Guds Frykt og du kan dermed, eller har aldri kommet i nærheten av, en slik synd. Jeg ber at denne fordømmende holdningen fra søsken må stoppe i Jesus navn.

Neste gang noen kommer til deg og sier ”vær forsiktig så du ikke spotter den Hellige Ånd” fordi du ikke vil samarbeide med djevelen eller fordi du har valgt å teste alt så si til vedkommende: Gå bak meg satan i Jesus navn!

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Rom 8:1

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Rom 8:14

[There is] therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

Rom.8:1

Wednesday, April 08, 2015

Pinsebevegelsen ved inngangen til splittelse

shofar_web

Dette som alle har blitt innpodet opp og om igjen i alle pinsemenigheter siden etter krigen er at vi må for all del ikke engang snakke om splittelse. Det sies: ”De er forbudt ifølge Skriften å snakke om splittelse”. Og så kommer i tillegg en drøss med bibelvers tatt ut av kontekst og vridd på for å underbygge dette.

For å ta det med en gang. Det er løgn at splittelse ikke er etter Skriften.

splittelse_web

Skaperen splittet Adam ut fra Eden. Herren splittet Kain fra sin familie. Fra tidenes morgen har det vært behov for splittelse. Jesus splittet ut åtte troende fra resten av verden. Så splittet han de over hele kloden og splittet deres språk. Trellkvinnen og hennes sønn ble splittet fra og ektemannen og arvesønnen og faren. Utrykket ”gå ut og bort fra henne” og ”ta ikke del med henne og hennes sønn og døtre” går igjen i hele Skriften. Kast da det som er urent ut fra dere! Som sagt hele Skriften er full.

25 Da Moses så at folket var ustyrlig, for Aron hadde sluppet det løs så det ble til spott for sine fiender,

26 da stilte Moses seg i porten til leiren og sa: Hver den som er på Herrens side, la ham komme hit til meg! Da samlet alle Levis barn seg om ham.

2Mos 32:25f

Det er intet poeng i å gå så mye videre, men la oss nevne at det også var på grunn av avgudsdyrkelse at riket ble delt da Salomo arvet. Slik er det også i dag. Menigheten vil bli delt og splittet på grunn av avgudsdyrkelse. Man kan ikke ta del i avgudsdyrkelse uten at det får konsekvenser.

Avgudsdyrkelsen i og fra Romas forlengede arm, den Romersk Katolske Institusjon, også kalt kirke, (RKI) har foregått siden før Jesus vandret her på jorden. Den tok fart for alvor i det første økumen konsilet i Nikea i 325 og har siden fortsatt uten splittelse helt opp til Luther for ca 500 år siden. Det vil si; det har alltid vært de som har nektet å la være å splitte seg fra dette og de har da blitt forfulgt og mange av de drept.

Slik vil det også bli nå fremover. De som vil splitte seg ut fra samarbeide med RKI og avgudsdyrkelse vil bli forfulgt. Derfor er det nå på tide, rett føre Jesus gjenkomst, å gjøre sin utvelgelse fast og ta avstand fra denne verdenskirken som er på trappene. Det er ikke slik at Luthers protest er død og at den protestantiske kirke er død som så mange hevder. Som de sier: ”la oss derfor gå tilbake til Roma”. Det var det samme Israel sa i ørkenen. Vi vet ikke hva som har hent med denne fyren Moses, la oss gå tilbake til Egypt.

39 Ham ville våre fedre ikke være lydige mot. De skjøv ham fra seg, og i sine hjerter vendte de seg til Egypt.
40 De sa til Aron: Gjør oss guder som kan dra foran oss! For vi vet ikke hva som er hendt med denne Moses, han som førte oss ut av landet Egypt. Apg 7:39f

Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden. Jud 19

Den såkalte karismatiske bevegelse innen RKI er stiftet og drevet av Jesuitter som har til oppgave å stoppe flukten fra RKI til blant annet Pinsebevegelsen. Dette er ingen hemmelighet. Selv Vatikanet har intet problem med å innrømme dette. Snart må alle disse såkalte 120 millioner ”karismatikere” innen RKI ta et standpunkt om de vil bli forfulgt eller gå tilbake til Roma som alle andre. Det vil ikke bli mange som velger å gå ut av Hora. Dette er blant annet omtalt i boka til David Wilkerson om profetier for endetiden. I dag er de forført alle sammen siden de ikke vil gå ut av henne mot bedre vitende. De forfekter å ha den Hellige Ånd og da må de jo høre hva Ånden sier til menigheten?

Så nå når PB gjerne vil bli en del at dette i stedet for å ta avstand fra dette må det advares. Og det må advares med å blåse i Shofar fra hver eneste fjelltopp og fra hvert eneste gatehjørne og i hvert eneste media og hvor hen man har anledning. Nesten ingen advarer fra preketolen lenger.

I PB har det, inntil for få tiår siden, alltid vært læren at Skjøgen – hora – i Åpenbaringen er RKI. Det har aldri vært tvil.

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken.

La oss stille spørsmålet igjen: Hadde alle disse men nevnt over feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld: ”RKI er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

I Norge kom dette falske økumene kjøret til et klimaks i 2006 da det med stor undring ble vedtatt på predikatkonferansen å ”sammenslå” Norges Frikirkeråd med Norges Kristen Råd. Eller rettere sagt det ble bestemt at Pinsebevegelsen skulle samarbeide med blant annet RKI. Dette vedtaket kom som et lite sjokk på de fleste som var sikre på at det skulle bli nedstemt. Men sterk lobby virksomhet fra enkelte hovmodige, halvgale, økumene freak gjorde dette mulig i siste liten. Dette er det mange som vet mye mer om enn meg, men de er tvunget til taushet for lenge siden. Med nettopp dette falske kjøret om ikke å volde splittelse. Truslene har nok vært kraftige og mange.

Det er mye som kan sies om dette men jeg vil avslutte kort. Det virker som om at PB på den konferansen passerte punktet om ”no return”. Som en broder utrykte det nå jeg i dag liste opp følgende:

”Filadelfia Menigheten – filadelfiakirkenoslo - inviterer RKI prester for å be tidebønn på bønnemøte og Jesus Chuch inviterer Ulf Ekman til å tale. Pinsemenigheter feirer kirkebygg overtatt fra protestanter til katolikker med felles lovsangsfest og Pinse inviterer huspresten i Vatikanet til å tale på Sommerfestivalen. TV-Pastoren, Egil Svartdahl viser stolt frem sitt trofé for å være best i klassen og holder en falsk tale om enhet på innvielsen av Pinse i Norges Kristen Råd sammen med Paveveldet. Andreas Hegertun har begynt å sitere på Latin og syntes det er gledelig at så mange feirer gudstjeneste i RKI. Mens Kjell Haltorp står fremst og applauderer når Egil spår om Verdenskirken og Anne Gustavsen regjerer på toppen med å sile ut protester så best hun kan.”

Han sier:

”Vilt, men har de kommet så langt i å strekke strikken vil de strekke den til den ryker og hele pinsesamfunnet vil deles”

Dette er nok en profetisk uttalelse!

Årsaken til splittelse er altså ikke nå at man ved med vitende og vilje lager opptøyer i PB ved å ”kalle” inn en prest fra Vatikanet og kaller dette et ”scoop”. Videre kommer med en enda verre blasfemisk trussel og uttales om at dette vil gjøre Jesus brud både helere og mer attraktiv og at de som går i mot har mange motbakker i vente. Altså vil få problemer. Ja vi vil bli forfulgt og det er noe vi tar som en hedersbevisning fra Jesus.

Det var på denne Predikantkonferansen splittelsen kom da det nærmest ble ”truet” igjennom et samarbeid med RKI med unnskyldninger om at man ikke kunne stå utenfor fordi da kunne man komme i fare for å bli kalt en sekt. Vel etterfølgere av Jesus som samles i tilbedelse og bønn har alltid blitt kalt en sekt fra hyklere og fra verden.

Det er onde krefter ute og går i Pinsebevegelsen og vi trenger ikke nevne navn. Det er bare å følge med i sosiale media så får man full oversikt. Vi håper og ber om at punktet for ”no return” ikke er nådd. Vi fortsetter å be med en liten tro, men med et større håp at disse det gjelder har rom for omvendelse. Og vi fortsetter og advare og oppfordre til splittelse dersom vi ikke kan samles om IKKE å samarbeide med RKI. Husk at de som samarbeider vil bli straffet med henne.

Rom 16:17: Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

Tuesday, April 07, 2015

HUN TOK DA GRUNDIG FEIL!

Vi vil så smått begynne å utgi bønnelister over de som er kraftig involvert i den Økumene bevegelsen. Disse ni første talere er offentliggjort på sidene til Sommerstevene. - http://www.sommerstevnet.com/ - #10 Stephan Christiansen lot jo Ulf Ekman tale i Jesus Church menighet.

Det vi håper, men kanskje ikke har så stor tro for, er at noen av disse enten ikke er helt klar over hva de gjør når de samarbeider med RKI gjennom å stå skulder ved skulder med en som forkynner et annet evangelium og som er forbannet på grunn av det, og/eller at de på en eller annen måte har rom for omvendelse og det er det da vi ber om i Jesus navn.

Liste over talere som godtar å tale sammen med RKI prester og representanter:

Egil Svartdahl

Niklas Piensoho

Øystein Gjerme

Siri Iversen

Andreas Hasseløy

Karl Inge Tangen

Viggo Klausen

Jarle Waldemar

Gunnleik Hofstad

Stephan Christiansen

Be også for Linn Byberg som kom med følgende uttalelse i –

http://www.dagen.no/Nyheter/pinsebevegelsen/%E2%80%93%C2%A0Vi-er-ikke-redd-for-konverteringer-175911

– Vil ikke provosere

clip_image002

Linn Byberg

– Cantalamessa er en åndsfylt karismatiker med et levd liv. Han er en ydmyk mann og med et bra budskap uavhengig av hvor han kommer fra, sier Linn Byberg, leder av komiteen for sommerstevnet på Hedmarktoppen.

Byberg er ikke overrasket over at få pinseledere ser ut til å kjenne til hvem den katolske presten er.

– Det er nok riktig. Det har ikke vært mye kontakt mellom våre bevegelser, sier Byberg, og legger til at hun kan skjønne at folk stiller spørsmål.

Men vi vil ikke provosere eller skape debatt, og vi er ikke bekymret for at pinsevenner nå skal konvertere til Den katolske kirke, slik vi har sett det i andre bevegelser, sier komitélederen.

Ifølge Byberg har flere sentrale personer i pinsebevegelsen gått god for Cantalamessa.

– Vi tjener samme Gud

– Tror du at komiteen vil få kritiske reaksjoner når pinsevenner oppdager at en katolsk prest skal tale under stevnet?

Det vil ikke overraske meg om noen er skeptiske. Historisk har vi ikke hatt så mange felles møtepunkter, men jeg tror at folk kanskje vil se det større bildet, nemlig at vi tjener den samme Gud og kan finne hverandre i det vi har felles, nemlig Den hellige ånd, sier Byberg.

HUN TOK DA GRUNDIG FEIL!

Monday, April 06, 2015

Les (og hør) hvordan Stephan Christiansen ble forført til det Økumeniske

camelon

Den 22. mars 2015 talte HØF (hovmodig, halvgal, økumene, freak) og katolikk Ulf ”Judas” Ekman i Jesus Church, inviterte av Stephan Christiansen. Den talen vil muligens bli kommentert senere hvis vi finner det nødvendig. Kort fortalt gikk det ut på falsk enhet (som vanlig). Føre talen forteller SC en historie fra ca 20 år siden. Hør hele historien her: www.jesuschurch.no - gå til taler.

Saken er veldig klart; SC ber en avgudsdyrker, med et annet evangelium fra Hora i Roma, legge hendene på seg å be ham gi ham alt fra Roma, Skjøgen, djevelen.

Hør hans egne ord som er slik (+/-);

Det kom en katolikk fra Italia til ham og spurte om å få be for ham. Denne representanten fra Roma sa videre:

”Jeg har et ord til dere; dere må tale mye mer i tunger før møtene deres for da skjer det mer tegn og under”

”Vi er ca 4000 som ber i tunger i tre, fire timer før møtene og da er det mye flere folk som reiser seg fra rullestoler og kaster krykkene og sånne ting”

SC: ”Så be da sa jeg!”

litt senere etter en såkalt profeti fra denne katolikken sier SC:

”alle mine bremser og alle mine fordommer og alt det jeg hadde (forsvant) … kom igjen profeter sa jeg, legg hendene på meg, velsign meg, GJØR HVA SOM HELST JEG VIL HA DET HELE!”

… litt sener

”Og jeg har tenk litt sånn enkelt jeg siden den gang; det er innholdet på flaska som er viktigst, ikke etikken”

Applaus fra forsamlingen! (da egentlig hele tiden …)

Triste greier. Vi ber for familien Christiansen og Jesus Church.

PS! Jeg trenger en tjeneste av en av dere som stadig er venn med SC. (Han har slettet og blokkert meg og andre som venn for å være uenig med invitasjonen av UE) Så jeg får ikke tagget ham i dette. Å prøve å nå ham på andre måter her fra Filippinene vil være fåfengt og dyrt. Derfor; en av dere som er stadig venn med han, vennligst tagg ham så han får se dette. Dette er dog postet på melding i Jesus Church Oslo. www.facebook.com/jesuschurch

Thursday, April 02, 2015

Flere stunt av våre HØF venner

trengernoenbriller 

Her er et annen betrakting over rebelsk vantro i forbindelse med denne ”toppen-katolske” presten.

Pinsebevegelsen (PB) har så langt ikke rukket å slå til med sitt nye Økumene stunt nemlig å åpne opp for medlemskap ved såkalt barnedåp. Sprinkling av vann i hodet på spedbarn. Det betyr i realiteten i dag og inntil vindere, max et år regner jeg med, så kan man kun bli medlem i PB menigheter ved korrekt dåp etter Skriften, kalt troende dåp, eller dåp på tro og bekjennelse. Dette med ”barnedåp/medlemskap” er allerede et tema på eldsemøter i flere pinsemenigheter.

Dessuten sier man jo ved og ikke ha tilgang til felleskap for de som ikke er døpt at dåpen er et krav for frelse. Faktisk da på linje med RKI og DNK. Selv om vi snakker om forskjellig typer dåp. Så PB regner seg altså ikke som søsken med de som ikke er troende døpt fordi hvis PB hadde gjort det hadde det jo ikke vært noe problem med med-lem skap. For å rope det ut; vi kan jo ikke nekte søsken å ha samfunn og å bli med-lem! Men vi nekter alle som ikke er døpt med troende dåp. Men dette ser ikke ut til å gjelde for katolikker. Og selvfølgelig ikke for DNK.

Ikke bare godtar vi de som brødre, men vi slipper de til på talerstolen. Dette er jo merkelig at vi skal slippe til de som ikke er søsken på talerstolen. Men vi har jo hørt at HØF vennene sier at katolikker er søsken. Så da må det jo være greit å bli medlem også. Her er det noe muffens.

Det andre som er muffens er at i et av punktene under ”takt og tone” basis regler i Norge Kristne Råd (NKR) hvor nå både PB og RKI er medlemm så sies det at man:

10. Når en person ønsker å melde seg inn i et trossamfunn, anbefales det mottakende trossamfunn å forsikre seg om at vedkommende ikke er medlem av annet samfunn eller sørge for at dette medlemskapet opphører. Vi oppfordrer til gode rutiner i alle kirker ved kirkelige handlinger som involverer personer med ulik kirketilknytning. I slike tilfeller anbefaler vi et samarbeid mellom de involverte kirkesamfunn.

Det er bare det at det er umulig å melde sg ut av RKI når man først er medlem. De ”slipper ingen ut”, de ”ekskummuniserer”( excommunication) som det heter. For en kortere eller lengre periode bortvises man fra nattverd. Så hvordan har da PB tenk å få lirket disse som eventuelt skulle konvertere fra RKI (som da ikke er nødvendig, siden vi er søsken) inn som medlemmer. JO ved snart å godta ”barnedåp” for medlemskap.

Likeledes den andre veien. Når RKI sier at vi er bortkommende søsken og forlanger at vi konverterer blir jo det ikke i tråd med hvordan PB ser på det eller skulle se på det. Kaos? Ja, men dette er ikke nok, for:

9. I vårt land lever ulike kirkeforståelser side om side. Vi bekrefter alle kirker og trossamfunns rett til å evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering er å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi tar avstand fra polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon.

Polemisk polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon betyr aggressiv evangelisering eller omtale.

Leksikon: ” KRISTENDOM

Antikrist

polemikk, især fra høymiddelalderen og frem til 1700-tallet. Mest ble bildet tatt i bruk av kirkelige protestbevegelser i polemikken mot kirkens sentralmakt. Middelalderens pavekritikk toppet seg i Luthers uforbeholdne diagnose av paven som Antikrist.”

Så man kan vel godt si at man ikke skal proselytte som også er en avtale og det betyr ”å ta medlemmer fra hverandre”. Og i tillegg at man ikke kan evangelisere RKI fordi evangelisering er jo helt klart ”utfordrene”. I tillegg har man ikke lov å kalle RKI for Hora i Åpenbaringen. Dette er jo nettopp mitt spørsmål i mitt åpne brev til PB; ”er jeg i uttakt med egen menighet når vi evangeliserer i Filippinene hvor 85 % av befolkningen er katolikker?” Er et ikke lov å ha Luthers syn på RKI lenger? Har selvfølgelig ikke fått noe svar på det og får det heller ikke.

Som vi ser så har nå NKR begynt å ta i bruk ord som legmenn ikke har i sitt daglige vokabular på lik linje med hva RKI alltid har gjort. Fortell meg hvorfor man ikke kan snakke vanlig norsk …

SÅ dette blir som vi forstår bare mer og mer kaos. Også i god ”takt og tone” med hvordan RKI og HØF vil ha det.

Konklusjon:

Denne presten kan altså ikke tale på et møte hos PB fordi han er ikke et søsken. Han kan heller ikke tale fordi han kommer i strid med regler som RKI har underlagt seg gjennom NKR. Med hovedgrunnen til at han ikke kan taler er rett og slett fordi han representerer Hora i Roma. Han representerer altså satan og har da djevelen som far.

Wednesday, April 01, 2015

En betraktning av rebelsk vantro

hebr6_4_6_web_neg

Jeg må få komme med noen betraktninger om denne presten som er invitert til Toppen. Jeg blir mer og mer forundret over at jeg skal ha samme Ånd som de som har invitert ham og som hardnakket forfekter at det et ”scoop” og at det overhode ikke er noe å ”se rødt” av. Andre, som i Lederrådet, sier at dette har vi jo gjort før så da er det jo greit.

Det er mulig det er meg det er noe galt med og da vil jeg, hvis den Hellige Ånd overbeviser meg om det, be om unnskyldning, tilgivelse og omvende meg. Men inntil det skjer vil jeg advare alle mot dette hysteriske, hyklerske kontrollerte, falske, overlagte Økumene fremstøtet av noen jeg kaller hovmodige, halvgale økumene freak (HØF).

Inntil noen kan overbevise meg om at RKI ikke er Hora nevnt i Åpenbaringen og da i tillegg kommer med en ny kandidat, som stemmer 100 % med beskrivelsen slik RKI gjør, vil jeg fortsette å forsøke å advare alle på min vei og i alle fora om dette djevelske fremstøtet i den tro og i de håp at noen kan bli reddet fra og bli forført fra sin første kjærlighet til Jesus til en falsk kjærlighet for en falsk enhet. Jeg vil selvfølgelig forfektet at Herren Jesus har lagt meg dette på hjerte.

Det som er problemet til disse ulver i fåreklær er selvfølgelig hovmod. Det kommer til uttrykk i alt de skriver og sier. Ta for eksempel som nevnt over at de gjerne vil godtgjøre dette besøket med å si at vi hadde jo en katolsk prest på 100 års jubileet. At man ikke kan se at det gjør det desto verre. Likeledes at man kan kritisere andre som ”ser rødt”. Da må jo absolutt alle Guds menn som har gått foran fra Luther til Ravenhill og Gilbrant også vært helt ute å kjøre. Millioner av martyr gått i kjødet til bålet og kanskje enda verre millioner er på vei til Helvete fordi de da har gått ut med å kalle noen som er fylt med den Hellige Ånd for antikrist.

Det verste er kanskje at man sier at dette vil gjøre bruden helere og mer attraktiv. Det er faktisk en uttalelse jeg har vanskelig for å tro har kommet på trykk. Det er kanskje minimalt forståelig at man kan forfekte at de ikke vil skade, men å påstå at det vil herliggjøre Jesus og da igjen bruden er langt over min fatteevne. Det er å dra det så langt at jeg har vanskelig for å finne ord. Jeg ber for dem alle sammen at de omvender seg så fort som mulig.

Hva kommer denne enorme rebelske staheten fra om at vi har rett og alle de hundre millioner av andre som har gått foran har hatt feil? Jo som sagt et ekstra ekstremt stort hovmod. Derfor vil også fallet bli ekstra stort. Det er dette jeg så gjerne vil prøve å formidle til disse HØF venner. Vend om før det er for sent.