Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, September 26, 2012

Farene for å ta for lett på viktigheten av Åndsdåp.

Jeg vil nå, forhåpentlig til manges glede, prøve å forklare viktigheten av dåp i den Hellige Ånd. Jeg vet jeg beveger meg inn på et område som mange teologer har utlagt før meg, med mer eller mindre sannhet, men så lenge jeg føler at Sannhetens Ånd nøder meg er jeg frimodig.

Joh 20:22: Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!

Vi er nødt for å holde denne hendelsen opp og i forbindelse med dette utsagnet, begge fra Jesus fortalt gjennom Johnannes som var til stede:

Joh 16:7: Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Altså etter at at Jesus har reist. Altså etter at han åndet på dem. Dette bekreftes også fortalt av Lukas:

Apg 1:4: Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.

Apg 1:8: Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Hva er så forskjellen mellom disse to hendelser? Svaret finner vi her:

Joh 14:17: sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Vi trenger KJV for å komme nærmere dette: [Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. John 14:17
«for han bor hos dere, og skal være i dere.»

Nå, for å skjønne dette bedre må vi også ta følgende til etterretning:

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. Joh 20:24 (Joh 20:22: Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!)

Mens da de ble døpt i den Hellige Ånd:

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Apg 2:1

Enda mer må vi legge merke til i kapittel 21 at de hadde i særlig mer i tanken enn å dra ut å fiske fisk, mens etter å bli døpt i den Hellige Ånd hadde de ikke annet i tanken enn å fiske mennesker.

Jesus hadde vist seg for dem en gang uten Thomas, og så en gang med Thomas og så står det:

Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Joh 21:14

Så ut i fra dette må vi kunne gjøre den slutning at det å «ta imot den Hellige Ånd» og det å «bli døpt i den Hellige Ånd» er ikke samme sak.

Siden Jesus bruker ordene bo hos dere (bli hos dere) ved første tilfelle av tilstedeværelse av Ånden og bli døpt (kraften kommer over dere) nå Han snakker om det andre tilfelle av Åndens utgytelse, så må vi tolke dette slik at det ikke er samme sak.

Så hvordan skal vi kunne forklare dette på best mulig måte? Vi må ta utgangspunkt i at mange som tar imot Jesus ikke alltid (jeg kun kanskje brukt sjeldent, men i Afrika skjer dette ofte samtidig) bli døpt i den Hellige Ånd med tunger som tegn. Dette, spesielt i Europa, USA og Asia, skjer på et senere tidspunkt. Jeg har selv vært igjennom mye (eller masse) om dette og likeledes mange jeg har hatt samtaler med. Vi leser også at så tidlig som i Apostlenes Gjerning var ikke dette alltid til stedet; at tro og Åndsdåp kom samtidig.

Men det vi vet er at den Hellige Ånd er tilgjengelig som Hjelper i det sekundet vi tar et standpunkt for Jesus. Altså må det kunne om mulig forklares.

Jeg tror at vi kan si det slik. Når du tar et standpunkt for Jesus og begynner å gå på veien til Himmelen og Evig Liv med Ham så tar Åndene deg ved hånden eller rundt skulderen. Det er ikke helt det samme som å få Ham iboende i hjertet, men dog. Han er sterkt tilstedte.

Jeg håper med dette ydmykt å kunne gi et lys om noe kanskje mange lurer på.

Vi MÅ ALLE bestrebe oss på å bli døpt I den Hellige Ånd. Det er her Salvesen og Kraften ligger. Disiplene ble åndet på at Jesus med beskjed «ta imot den Hellige Ånd», men allikevel ble de trengt formant om ikke å gjøre noen ting før de ble iført Kraft, altså Døpt i den Hellige Ånd. Jeg sier ikke at vi ikke kan begynne å vitne så snart vi er kommet til tro, det skal vi absolutt gjøre, men jeg sier at vi ikke har anledning til å ta en tjeneste. Det er Jesus som utnevner i følge referanse til Paulus undervisning i Efeserbrevet kapitel 4 og videre i første brevet til Korint i kapitel 12. Altså er det den Hellige Ånd som utnevner. Han er den som er her. Jesus sitter nå ved Faderens høyre hånd i Himmelen.

Alt for mange blir tildelt en tjeneste av et eldsteråd, en pastor eller et menighets råd. Eller til og med tar seg en egen tjeneste ut i fra egen behov. Alt for mange har en egen agenda og alt for mange har ikke blitt døpt i den Hellige Ånd.

Det er tjenester som kan utføres uten dåp i Den Hellige Ånd, men lederen for disse tjenester må ha blitt utvalgt av Ånden. Jeg tenker her på hjelpemidler som Alpha og andre roller i menigheten. De tjenester som kommer inn under omtalte skriftsteder må ha blitt utvalgt og innsatt av Ånden. Altså også være døpt i den Hellige Ånd.

Det må bli slutt på den utingen at gode venner utnevner hverandre etter forgått befinnende. At det blir stemt over innsettelse av pastor på menighetsmøter og holdt andre svært tvilsomme oppnevnelser i tråd med den sekulære handlemåte som er det blir gjort i mange tilfeller.

Dette har store konsekvenser for menigheten dersom det finner sted. Man kan ikke regne med fremgang og suksess for en menighet som praktisere disse ting. Så når vi ser rundt oss og ser nesten ingen frukt må vi stille oss en mengde kritiske spørsmål samtidig som vi går ned på kne og omvender oss fra alle disse verdslige praksiser.

(NB88BM brukt til referanse samt KJV)

Saturday, September 01, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 2

Frukt

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. John 15:16

Vi kan ikke forlate Evangeliet om Jesus ifølge Johannes uten å gå nærmer igjennom det med å gå ut å bære frukt. Konklusjonene blir jo; for at Faderen skal gi oss alt det vi ber om i Jesus navn så må vi har frukt som varer og som vi gikk igjennom i del 1, i lydighet og utholdenhet. Også kalt fullmoden frukt.

Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Luk 8:14f

Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Joh 15:2

Det er kanskje på sin plass å definere hva det vil si å bære frukt siden så mange har missforstått, med eller uten vilje, høstens frukt, med åndens frukt. Stikkordene blir gave og bære.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22- Detter gaver gitt av den Hellige Ånd.

Mange tror (med eller uten sikkerhet) at det menes åndens frukt når Jesus holder avskjedstale og påberoper seg herved dette og mener med det at de har frukt å vise til i livet. Det er forsåvidt riktig. Forfekter vi å være født på ny MÅ dette vise seg i alle former i vårt. På ALLE måter og på ALLE områder. Uten gjerninger er troen død og den kommende frelse kan «henge i løse luften». MEN, det er IKKE det Jesus mener her.

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Luk 10:2

Så det Jesus mener her er helt klart en frukt som høstes av arbeidere (Matt 13:30, Joh. 4:35) eller å bære frukt frem som på et vintre som bærer frukt.

Så når Jesus sier: «Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort» skal vi ikke ta at for lett på dette. Det han sier er rett og slett at vi blir tatt bort fra samfunnet med Ham. Intet samfunn med Jesus og en kommende frelse «henger igjen i en tynntråd».

Det bevitnes også her: Joh 15:4: Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. - Altså intet samfunn med Jesus ingen frukt.

Joh 15:5: Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. - Så er det altså igjen snakk om å gjøre. - Dette Ordet som er så Hellig, men som mange nærmest hater og hyler lovisk om når det blir brukt. Ja vi må faktisk gjøre noe, vi skal til og med arbeide på frelsen, uten knurr og tvil, uklanderlige og rene, i det vi holder frem livets Ord. I tillegg hvis vi ikke hadde så mye imot å gjøre, fordi vi har slukt billig nåde, så hadde vi vært i stand til å gjøre større gjerninger en det Jesus gjorde!

Joh 15:8: I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.

Hele avskjedstalen til Jesus er en forlenget misjonsbefaling om å gå ut, gjøre disipler, døpe og undervise om ALT Jesus sa. Uten å bære mye frukt kan vi ikke kalle oss disipler og heller ikke regne med å Herliggjøre Jesus Navn. Det er på tide å ta dette alvorlig. Jesus kommer snart og han kommer ikke for å hente en uren brud, heller ikke kommer det møkkete barn inn til Faderen. Som vi startet med Jesus har utvalgt oss til å bære mye frukt. Har du skuffet Ham i dette? Kan du vise til mye frukt i ditt liv?

Dette er meget hard å svelge for mange troende. Særlig for de som mener seg å være gjenfødt på aller beste måte, med tungetale og det hele. OK, det skal sier følgende: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. 1Kor 3:6f –

MEN, hvis man fører et liv som hverken har åndens frukt, høstens frukt eller har noen synlig «vanning» eller overgivelse i sitt liv, men lever så tett opp til verden som mulig, og kanskje med ett ben i verden, så vil jeg bedømme det slik at en påstand om gjenfødelse kan virke noe tvilende.

Å følge Jesus må, etter slik jeg forstår Skriften, føre til en del forandringer fra det gamle livet. Det som mange ganger er tilfelle er at de vi snakker om ofte er andre og tredje generasjons barn av troende som aldri egentlig har vært ute i verden. Den lunkende gruppe som aldri egentlig har fått en reel omvendelse og er dermed ikke gjenfødt.

Det er selvfølgelig flere grupper her og en stor gruppe er de som har kommet under den forvirrede falske nåde forkynnelsen om at uansett hvordan du lever så er du frelst bare du har bedt frelses bønnen din (eller er døpt som spedbarn). Dette er selvfølgelig en løgn og vi ser gjentatte ganger i Skriften faktisk det syder over av advarsler om å ikke komme i den situasjonen at Jesus sier på dommedag; Vik fra meg, Jeg kjenner dere ikke. De som får dette svaret fra Kongen trodde faktisk at de var frelst allerede!

På toppen av et hele sier faktisk Paulus: Rom 6:22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Hvem har vel helliggjørelse som frukt i dag? Dette er noe for en senere deling.

(Hvis intet annet angitt så er NB88 brukt som henvisninger og fete typer og understrekninger i skiftsteder er mine fremhevelser av en bestemt viktighet)

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 1

Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud
Det er ikke å elske hverandre å være kommet inn under unnfallenhet ...
  1. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Joh 14:15
  2. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Joh 14:21
  3. Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 14:23
  4. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Joh 14:24
  5. Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. Joh 14:28
  6. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Joh 15:10
  7. Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere. Joh 15:12
  8. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Joh 15:14

Det er ganske klart at det er viktig å gjenta Ordet, meditere over Ordet, tale Ordet, gjenta Ordet, meditere over Ordet, osv i all evighet. Det kalles også å innprente Ordet, la det bli en del av deg.
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

I to kapitler her som utgjør ca 2/3 av avskjedstalen innprenter Han disiplene på en måte som er så kjærlig og lidenskapelig at det er umulig å ikke ta det inn over seg at dette er det som er viktig. Vi skal når vi tar opp kapitel 16 se på noe annet som er viktig i det å kunne gjøre dette. Bli fylt med Kraft. Hvorfor innprenter Jesus dette så inderlig?

Matt 24:12: Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Jesus vet hva som er like rundt hjørne også;
Joh 15:20: Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.
Likeledes; (til folket) Matt 23:34: Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.

Så avslutter Jesus med hva er det å holde Hans bud;
Joh 15:12: Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.

Og igjen;

Joh 15:17: Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.
Vi må forstå at djevel og fienden, vårt ego, er ute for å stjele nettopp dette. Derfor som nevnt i forordet;

«Noen har ikke skjønt at det å være en etterfølger av Kristus ikke bare kan koste deg livet som vitne (martyr) for Jesus navn skyld, men også at det kan koste deg livet for en bror eller søster.»

Så vil skylder altså i det minste å ikke krangle og henge hverandre ut, men få Kraft fra det Høye i det vi søker Hjelp hos Hjelperen. Likeledes må vi huske at det er den som GJØR rettferdighet som er rettferdig. Også forstå at den største fallgruven i dag er å falle i unnfallenhet i det vi lar være å formane, samt unnlater å irettesette, om nødvendig, at det er ikke fritt frem og ikke holde de andre bud; lærer at nåden dekker alt, og at vi er under nåden så; «så farlig er det vel ikke»; - Det er ikke å elske hverandre. Det er å være uvitende i den grad at man er på vei i feil retning.

Husk; Luk 16:17: Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

Husk også;

Gal 6:7: Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.

Så la oss da i all ydmykhet vandre på Helliggjørelsens vei fordi;

Heb 12:14: Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.