Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, November 26, 2015

La oss gå i rette med hverandre

laossgåirette
Kom nå fram her, så vil jeg gå i rette med dere for Herrens åsyn, og minne om alle Herrens rettferdige gjerninger som han har gjort mot dere og deres fedre. 1Sam 12:7


Dette er kanskje det viktigste lille hefte du har fått i hele ditt liv. Det kan være verdt mye, mye mer enn alle obligasjoner i hele verden. Dette er mer enn å snakke om liv og død. Det har verdier for Evigheten for deg. Ikke vær så sta at du bare kaster det uten å ha lest det. Putt det i lomma og jeg kan garantere deg at den Hellige Ånd vil nøde deg til å lese det senere.

JESUS SIER:

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Matt 7:21

Så det betyr at det du har hørt om at det er bare å bekjenne Jesus som Herre så går du til Himmelen når du dør har mer i seg enn du kanskje har blitt åpenbart. Du går kanskje i en menigheten i dag eller så har du kanskje en gang bedt en såkalt «frelses bønn»? Du har «bedt etter en pastor» eller lest noe på en nettside som ligner på noe som dette:

«Gud. Takk for at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk for at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg».

Å lese eller si dette bringer ingen til gjenfødelse hvis det ikke blir fulgt opp med det som står i Skriften. Det er altså falskt og foreslå at dette er en forsikring om å arve Evig Liv. Likeledes er det falsk å foreslå at man bare kan komme frem til nattverd og spise av brødet og drikke av vinen så er du «frelst». Nattverd er for de som allerede har kommet til tro og som gjør Guds vilje.

image

Her er noe av det som står Skrevet i den sammenhengen:

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:16

Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, 18 for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. Apg 26:17f

Man må altså omvende seg fra synd. Ingen som praktiserer synd vil arve Guds Rike!


Det er en løgn at Jesus bærer over med synd. Synd kommer først og fremst av at man ikke tror på Guds Enbårne Sønn, Jesus Kristus. Tro er lik lydighet som vi kan lese over; «den som gjør min himmelske Fars vilje». Dette betyr at på grunn av vantro – ulydighet - så faller man og begår en mengde feil og mest sannsynlig kommer man inn under det å «leve i synd» eller sagt på en annen måte; man praktisere synd, synder mot bedre vitende. Jesus bærer ikke over med dette. Det var nettopp dette Han døde for; at vi skulle omvende oss fra synd og få tilgivelse og slutte å leve i synd. Ja vi snubler og faller alle fra tid til annen, og skal vi legge til grunn Guds standard for synd, kanskje hver dag. Det skal ikke mye til å tenke stykt om noen eller bryte trafikkregler. Men vi skal ikke leve i synd. Vi har kommet til tro for å bli satt fri fra synd.

image

Så la os gå tilbake til det Jesus sier i innledning; altså hvem er det som ikke kommer inn? De som ikke gjør Hans Fars vilje. Så de som Jesus snakker om de forfekter altså å tro fordi de sier Herre, Herre. Men Jesus sier til de:

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:23

Du vil kanskje si at dette er å være «lovisk». At du er under nåden ... Vel hele verden bader i Guds nåde, men hvis du ikke har loven skrevet på ditt hjerte så er du ikke gjenfødt. Når det gjelder gjenfødelse så skal vi ikke ta lett på det. Vi ønsker ikke her å legge ut om dette, men vil du vite mer så ta gjerne kontakt. Det som er viktig å vite i sammenhengen er at det ikke er gjenfødelse i vanndåpen alene. Men det er definitiv ikke frelse i å nekte å la seg døpe i vann på sin tro og bekjennelse når man har hørt det forkynt at dette er det Jesus befaler. For å gjenta til det «kjedsommelige»: TRO ER LIK LYDIGHET.

Jesus sier:

13Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. 15Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Matt 7:13-15

Hvorfor har vi tatt oss «bryderiet» med å trykke denne traktaten å gå ut og dele den ut. Fordi vi vet at det over lengre tid har blitt forkynt et utvannet, sukkerkulørt evangelium i de fleste menigheter Oslo (og andre steder) som ingen av apostlene ville gjenkjent hvis de hadde overhørt det. Noe ville ha sagt at hvis dette hadde vært forkynnelse til Jesus så ville han ikke bli dømt til døden. Heller ikke ville apostlene blitt martyrer hvis de forkynte dette falske evangelium. Du har blitt befalt av Jesus å teste alt og holde fast på det gode. Slik startet Jesus sin forkynnelse;

14Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. 15Han sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet! Mark 1:14f

Det er altså dette med omvendelse fra synder som skal forkynnes. Det var på grunn av vår synd Jesus måtte dø for at vi skulle ha en mulighet til å bli satt totalt fri fra synd og få tilgivelse for synder. Vi skal ikke her begynne å liste opp synd, men kan nevne at de største syndene i menigheten i dag ikke er utroskap og drukkenskap. Det er heller hovmod, vantro, utilgivelse, unnfallenhet, feighet og baktalelse. Og kanskje da mest hos ledere ...

image

Vi vet jo at seksuell synd florer og da spesielt kanskje pornografi, men selv om dette blir nevnt i Skriften som en spesiell farlig synd så kommer nok det andre foran. Ønsker du å bli satt fri? Ønsker du å leve Hellige for Jesus? Ønsker du å vinne andre for Jesus? Ikke ta feil; alternativet til Himmelen er stadig Helvete. Dette går klart frem i det Jesus sier:

7Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn. 8Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:7f

Jesus sier videre at han vil komme som en tyv om natten. Som det var i Noas dager og Lots dager vil det være. De som er rettferdige vil bli spottet av de som forfekter å tro, men de ulydige vil gå under like mye som de gjorde da vannet kom og ilden kom. Det er de som står og roper Herre, Herre og forfekter å tro som i de siste dage vil spotte de rettroende. Spotte de som velger å følge tett på Jesus. De som ikke kompromisser. De som blir kalt radikale og eller konservative. Akkurat som det finnes en liberal kristen tro. De er lovet forfølgelse disse som velger den smale vei. Ta ikke lett på dette. Jesus sier at hvis du ikke har gjort din utvelgelse fast vil du bli forført. Har du gjort din utvelgelse fast? Har du noen gang vært så plaget av den kjensgjerning av at de rundt deg mest sannsynlig er i ferd med å gå til Helvete. Det er kanskje 2 % av tilhørende i en menighet som er virkelig gjenfødt. Dette er ikke tall som er tatt ut av luften, men vi vil ikke gå inn på analysen her.

Det vi ønsker å gjøre derimot er å nøde deg til å begynne og studere Skriften. Begynner å teste alt du hører forkynt opp mot Skriften. Det er en kommando fra Jesus at vi gjør det. Test denne traktaten opp mot Skriften. Og hvis du finner det i takt med Skriften, og den Hellige Ånd vil da bekrefte, så må du agere på det. Hvis du ikke gjør det så betyr det egentlig at du ikke tror. Da kan du bekjenne Jesus så mye du vil, men Jesus sier syv ganger i Johannes Evangelium 14-15 at «de som elsker meg holder mine bud». Hvis du har skjønt hva Jesus gjorde på korset og du ikke elsker Ham, altså er lydig mot Ham, så er du jo verre enn en vantro. Og hvis du proklamere at Jesus er Herre og at du elsker Ham så holder du altså Hans bud.

image

Vi er altså ute for å konfrontere deg med om du virkelig tror. Vi ber deg sjekke frukten i ditt liv. Jesus sier at vi skal kjennes på frukten. En pastor kan ikke legge ned frelses visshet i ditt hjerte. Det er den Hellige Ånd som gjør det. Vi er inne i de absolutt siste tider og den Åndelige klokken er 23:59:59. Det er snart ikke mer tid igjen til å omvende seg å begynne og gjøre de gjerninger som er omvendelsen verdig. Er du et vitne i hverdagen eller sitter du likegyldig foran TV mens milliarder av mennesker er på vei til Helvete? Hvis du ikke har et hjerte for de fortapte så du heller ikke kommet til tro og er heller ikke gjenfødt!

Skal du være en av de som forfekter å tro, men som en dag får høre disse ord fra Jesus: Jeg har aldri kjent deg. Om disse siste tider sier Jesus:

10Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. 12Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Matt 24:10-13

videre:

21For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! 22Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Matt 24:21f

og:

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:24

Som du ser så sier Jesus klart ifra at hvis du ikke er utvalgt vil du bli ledet vil. Mange er allerede ledet vil av falsk forkynnelse og av kjærlighet til denne verden. Den som elsker verden hater Jesus. Vi bønnfaller deg om å ikke ha ett ben i hver båt. Det er hovmodig og vil ende med fall. Ta dette alvorlig og omvend deg! Du er ledet vill fordi du ikke har kjærlighet til sannheten. Du må altså omvende deg hvis det er tilfelle.

image

Ikke si: «dette gjelder ikke meg». De som går veien om å komme nærmere Jesus og som lengter etter mer av Ham vil ta dette alvorlig. Omvendelse fra dårlige vaner og synd kan bli på en daglig basis hvis du virkelig ønsker å tjene din Frelser med et Hellig og oppofrende liv. Være et vitne i hverdagen. Se mennesker bli revet ut av satans klør og inn til Jesus i frihet. Her er noen Ord som du bør legge deg på hjerte:

Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. 1Joh 2:15

Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. 1Joh 3:7

4Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 5Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. 6Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.

1Joh 2:4-6
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1Joh 3:16

Det er de som er radikale kristne som er troende. De som går på den liberale motorvei kan ikke kalle seg etterfølger av Jesus fordi Jesus går ikke der. Vi vil advare deg. Hvis du velger å bli en etterfølger så vil det koste. Jesus sier:

26Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. 27Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Luk 14:26f

Dette som du har lest her er selvfølgelig langt fra det du har hørt til nå. Det er fordi man med vilje unnlater å fortelle hele sannheten og en halv sannhet er og blir en løgn. Vil du fortsette å leve livet ditt på en løgn? Eller vil du virkelig ha sannheten. Det du har fått høre her er bare starten på en vei som vil føre til et liv i tro som setter deg fri fra verden og fra frykt og uroligheter. De fleste som vil få denne traktaten vil kjenne at dette er sannhet. Noen vil blåse av det og kalle det ved navn som ikke vil bli tatt lett på av Herren. Han hører og ser alt og en hovmodig holdning er noe Han hater. Du kan ikke være en etterfølger av Jesus og ikke hate det Han hater. DU må innfinne deg med at du trenger å ta et oppgjør med dine holdninger og din tro ved lydighet.

image

Vi som står bak denne traktaten er villig til å ta samtaler, selv anonymt over telefon, med de som ønsker det. Vi vil strekke oss til det absolutt ytterste for å rettlede den enkelt til å forstå Skriftens realiteter som dessverre gjennom falsk forkynnelse har blitt skult for mange. Ta kontakt og ikke gå på veien til Helvete. Hvis du ikke tror at Helvete er alternativet til Himmelen så bør du studere Skriften om igjen.

Jesus rike velsignelse til deg og din familie.

Kontakt oss på kjell@norway.com.ph

Monday, November 16, 2015

Menigheten må vekkes så vi blir salt igjen, salt med kraft.

trøtt

Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Kol 2:8 + ref.

LES: Josva 1 og 7 og 9

Det er nedgravde ting i menigheten. Det må graves opp å bli kastet bort.

Spesielt VILJEN til å gjøre dette må finnes i menigheten.

Også få bort «er det så farlig» holdningen. Samt «nå skal vi kose vårs» holdningen.

Innrømme at «små ting» er minst like viktig som «store ting» slik at man ikke sier i sitt hjerte; «er det så farlig da»

Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Luk 16:10

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
Matt 25:21

Liste over tradisjoner og kompromisser (et lite utdrag, og det er mer, mye mer ...)

 1. Frelses-bønn

 2. Falsk og feil nåde forkynnelse

 3. Skilsmisse og gjengifte

 4. Samarbeid med avgudsdyrkere

 5. Samarbeid med falske lærere

 6. Politikk og det der til følger

 7. Israel og Jerusalem «tilbedelse»

 8. Nåde «tilbedelse»

 9. «Korsisme»

 10. «Paulisme»

 11. «Judaisme»

 12. Feilaktig holdninger og lære til nattverd

 13. Læren om vann dåp

 14. Læren om Åndsdåp

 15. Læren om gjenfødelse

 16. Faste

 17. Ros - Klapping

 18. Såkalt «omvendt misbruk» av Guds navn – Vi skal kalle den Allmektige Gud for Far

 19. “Omvendt missbruk” av Jesus navn. Vi nevner det ikke

 20. Tradisjon vedrørende såkalt «tilbedelse»

 21. En mengde termelogier

 22. Psykologi

 23. Vitenskap

 24. Dømming og ikke dømming

 25. Baktalelse

 26. Høytider

  OSV SOV OSV SOV

Kraften må komme tilbake til menigheten. Uten den vil intet skje. Vi må få igjen lysestaken som mest sannsynlig er flyttet. Dette er vekkelsen. Menigheten som vekkes og frafallene kommer tilbake til Herren Jesus Kristus.

Å så mange frafallene det sitter i våre menigheter i dag! Flesteparten vet ikke engang om at de er frafallene. En Guds mann sa en gang; “hvis du er den samme i dag som i går så er du frafallen”. Det er en del sannhet i det. Fordi hvis dette får lov å skje hver dag i årevis så er vi altså de samme i dag som vi var for flere år siden. Det er ikke Helliggjørelse. Vi har altså ikke Helliggjørelse som frukt. Rett og slett fordi vi ikke er frigjort fra synden.

Rom 6:22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

La oss ikke lenger bli værende her:

Matt 5:13: Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.