Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, September 30, 2016

Oppfølger om enhet av KS ved GjerlaugNok et leserbrev har kommet seg gjennom nåløyet til KS angående ovennevnte. Innsender starter så her:

«Takk til Arvid Aasen, Paris, Frankrike, for hans svar på Lars Christian Gjerlaug, redaktør i KS, sin Signatur i uke 37, «Den pentekostale muligheten». Jeg deler Aasens syn og samtidig også T.B. Barratt og hans likesinnedes syn om at Den katolske kirke er den store skjøge som omtales i Åpenbaringen 17.»

Det er gledelig at denne sannhet kommer på trykk!

Videre:

«Har noen av dagens pinsevenner fått større åpenbaring enn våre pinsepionerer? Eller er det et signal om vår tids frafall fra Skriften?»

Ja det bør man spørre seg. KS og Gjerlaug med de fleste andre såkalte evangeliske har falt fra denne tolkningen for lenge siden. Ikke bare har de falt fra tolkninger, men de fleste har også falt fra troen. De har blitt vantro. Ja det sier vi fordi deres uttalelser og handlinger er så til de grader graverende at det ikke er noen annen forklaring. Det er de som gjør rettferdighet som er rettferdig.

Pinsebevegelsen og KS ble minnet om dette for 2 år siden i et åpent brev;
( http://libertyboy.blogspot.no/2015/01/en-oppflger-til-tidligere-apent-brev.html )

Vi referer:
"I dag med den Økumeniske bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; ”Hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?”

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig?" – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

(At KS nektet å trykke dette brevet etter først å ha lovet å trykke det er jo skammelig, med tanke på hva de trykker i dag. Vi skal heller ikke glemme at de nektet å ta inn en betalt annonse (ble trykket i Dagen) som omhandlet det samme. Alt ved penne-slikker Gjerlaugs hånd.)

Vi tviler ikke på at at innsender her mener det så såre vel når han fortsetter:

Hva gjør katolikker som blir frelst og døpt i Den Hellige Ånd?

Og det er et meget viktig spørsmål. Men først må vi stille oss et par andre spørsmål og et av de har noe med frelsen å gjøre; «er katolikker kommet til tro?» Svaret må bli et helt klart nei. Vi skal ikke her gå inn på alle aspekter av dette og vi skal også huske på at vi må overlate den enkelte katolikk sitt ståsted til Jesus Kristus som er den som ser til hjerte, men vi må jo kunne snakke generelt fordi det gjør vi om JW, Mormoner, Muslimer, Hindu, Buddhist og ateister så vel som agnostikere.

Vi nevner katolikker som en gruppe når det gjelder evangelisering og vi nevner ledelsen, Vatikanet som en gruppe når det gjelder forkynnelse av vranglære. Som vi gjør med andre grupper. Som pinsevenner og baptister. Så trenger katolikker å høre evangeliet; JA. Fordi de har kun hørt et annet evangelium om en annen jesus. Trenger de tid til å tro, omvende seg, gå ut av RKI og bli døpt i vann; JA, men ikke 10 år, ikke 10 måneder, men heller 10 dager. Jeg snakker av erfaring. De katolikker i St. Olavs Kirke som Egil Svartdahl nevnte som «mange søsken» 2005 de går der forsatt nå 11 år etterpå. Så la oss gjenta; ja den Hellige Ånd gir den enkelte katolikk som kommer til tro tid til å døpe seg og å komme seg ut av henne.

Så tilbake til det velmente spørsmålet til innsender av dette lesebrevet;

Frelse: «De går over fra døden til livet.» «De blir en ren jomfru for Kristus Jesus.» Vil de være blant de kloke jomfruer, kan de selvfølgelig ikke ha noe forhold «på si» og forbli i Den katolske kirke med avguds-tilbedelse og akseptere et menneske som Guds stedfortreder på jord. Da risikerer man at det nye livet «slukker ut». Åndelig hor er det når man legger seg under for menneskelagde religiøse systemer og blir en del av en ubibelsk aktivitet i stedet for å forbli trofast mot brudgommen, Jesus Kristus. Dette er hva Herren selv sier i 2 Kor 6,17: «Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem. Og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.» Man kan altså ikke gå på kompromiss i slike saker. Den Hellige Ånd vil sanksjonere hva Skriften sier. Ubibelske kirkesamfunn og urene åndsmakter hører i hop. Derfor advarer Skriften oss så klart. Det bør også enhver troende gjøre!

GANSKE SÅ VEL OG BRA, MEN ER DET I TRÅD MED SKRIFTEN?

Nei; fordi Skriften sier om frelsen; Du må bli født på ny! Jesus sier det same til Nikodemus som det han har lært Peter og som den Hellige Ånd via Peter sier på Pinsedag;

Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

La dere alle døpe. Derfor sier også Jesus Kristus;

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:19f

videre:

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:16

og derfor sier Peter til Kornelius og alle de som var tilstede;

47 Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi? 48 Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli hos dem noen dager. Apg 10:47f

Dette er til oss for etterfølgelse. Hvis noen forfekter å ha fått den Hellige Ånd slik som det med apostlene på Pinsedagen, døpt i den Hellige Ånd, så skal de beordres ned i vanngraven. Omgående!

Dette blir aldri gjort og derfor går det ca 120 millioner såkalte ånds-døpte katolikker rundt uten å være døpt i vann. De vil heller «aldri» la seg døpe fordi da må de jo forlate RKI.

Så konklusjonen på dette spørsmålet; «Hva gjør katolikker som blir «frelst» (som «kommer til tro» er jo da det riktige begrepet) og døpt i Den Hellige Ånd?»


blir altså; de må omgående bli beordret ned i vanngraven. Hvis de nekter dette hvordan kan de forfekte å ha den Hellige Ånd som nettopp vil nøde dem til dette? JA de trenger å bli undervist og det burde da ta ca 30 minutter til en time. Senest neste dag må de la seg døpe. Er de Ånds-døpt vil de jo forlange å bli døpt i vann på stedet etter å ha lært Sannheten å kjenne. For å rope det ut høyt; hvor vanskelig er da dette?

Wednesday, September 21, 2016

Avsløring av falsk lære: Å SKILLE SEG

(artikkelen er kun for troende)

EN GJENFØDT SOM SKILLER SEG ER FRAFALLEN. UANSETT GRUNN HAN MÅTTE HA!

La oss ta referansene;

Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Matt 19:3-6 (uthevet av meg)

Vi leger merke til at det var noen som kom for å friste Jesus. Vi legger også merke til at disse fikk et meget klart svar. «Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.»

Videre var de ikke fornøyd med svaret så de trodde at nå hadde de overtaket;

De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi hustruen skillsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. 10 Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg! 11 Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, bare de som det er gitt. 12 For det er gjeldinger som er født slik av mors liv. Og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesker, og det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatte det! Matt 19:7-12

La det være klinkende klart at Jesus her ikke åpner for noen form for gjengifte;
«Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.»

«Noen annen grunn enn hor» tilhører skilsmisse og ikke gjengifte, som på grunn av Jødenes harde hjerter var gitt av Moses som en utvei. Jødene hadde for vane å skrive et skilsmisse brev til sin kone «for å brent sausen». Altså for bagateller.

Men Jesus underviser her om den Nye Pakt. «Som det var fra begynnelsen». Den Nye Pakt er faktisk i tråd med det som var før syndefallet. Ingen gjenfødt har et hardt hjerte. Han har fått utlevert et nytt mykt hjerte. Et tilgivende hjerte. Et hjerte som gir ny tillit. Et hjerte som kan kaste ting i glemselens hav. Alt dette ved hjelp av den Hellige Ånd.

Så når vi snakker om gjengifte blant troende så er det bare tull fordi i utgangspunktet skulle man ALDRI ha skilt seg. En ting er å flytte fra hverandre på grunn av ting som ikke er bra, en helt annen ting er å ta ut skilsmisse. Vi snakker altså om gjenfødte. Dette bevises mange steder i Skriften. Derfor blir det bare totalt falsk og prøve å si at hvis man er skilt ved hor så har man rett til å gifte seg igjen enkelt og greit fordi en gjenfødt skiller seg ikke av noen grunn. Dessuten som sagt; dette tilhører fristelsen til fariseere. Så vil du gå den veien, å forfekte at du er den uskyldige part i en skilsmisse ved hor, så anbefaler vi deg å lese Skriften igjen.

For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Rom 7:2f

10 Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru. 12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra henne. 13 Og dersom en kvinne har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra ham. 1Kor 7:10-13

Legg merke til at Paulus her sier helt klart og snakker til den troende; DERSOM DEN VANTRO VIL GÅ SKAL VEDKOMMENDE IKKE BLI TVUNGET TIL Å BLI. Legg merke til at Paulus bruker; «BO HOS» - Så den troende skal ikke ta ut skilsmisse under noen omstendighet. Den vantro må gjøre det i så fall. Men gjør den vantro dette må den troende likevel forbli enslig eller forlike seg.

Man kan jo si det slik at hvis en som kaller seg en troende, men drikker sg full og banker opp ektefellen en gang i uka trenger å omvende seg alt i uke to. Gjør man ikke dette så vil man jo bli regnet som vantro. Man gir også uttrykk for at man ikke ønsker å ha noe med sin ektefelle å gjøre. I slike tilfeller med vold, fysisk og psykisk, dop og drukkenskap, pornografi og annet, som den ene parten nekter å omvende seg fa, så kan man selvfølgelig med god samvittighet flytte fra vedkommende. Men det er langt fra å flytte ut til å skille seg og eventuelt gifte seg igjen mens ektefellen lever. Man flytter ut å forsetter å be for sin ektefelle. Herren ønsker nemlig omvendelse og gjenforening.

 «Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen.»

En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 1Kor 7:39

Det står ikke her at hvis mannen er tatt i hor så har man rett til å skille seg og gifte seg igjen.

Dessuten; Jesus er den samme til evig tid. DERFOR:

For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse. Mal 2:16

Ta ikke feil. Jesus hater all form for skilsmisse. Skilsmisse kommer fra «han som skiller» - et av navnene til satan, djevelen.

SÅ DERFOR TRENGER VI IKKE SNAKKE OM GJENGIFTE BLANT TROENDE. MAN SKULLE RETT OG SLETT IKKE TATT UT SKILSMISSE! Og er man den "uskyldige part, altså "tvang-skilt" så er det heller ikke rom for gjengifte. Man kan rett og slet ikke gifte seg mens den andre ektefellen lever. 

Hvis ikke du også ønsker å friste Herren. Da må du selvfølgelig bare ytre ønske om å skille deg og også gifte deg igjen. Våre lyster og lidenskaper kan ofte sende oss inn på veien til Helvete.

Vi har her ikke nevnt barna. Husk at det du gjør mot du barn skal du svar for en dag. Det må grusomt å stå foran Jesus å bli spurt om hvorfor man ikke tok hensyn til barna i en skilsmisse ...

Vi gjentar til slutt; Det Jesus Kristus ønsker for en som har falt i synd og bedrevet hor er omvendelse, tilgivelse, glemsel og ny sjanse. Har du ikke lest; gjør mot din neste som du vil at han skal gjøre mot deg. Ville du hatt en ny sjanse hvis du hadde snublet og til og med falt? Likeledes hvis du er "den uskyldige part". Ville du som eventuell "skyldig part" som har omvendt seg ønsket at noen ville ventet og håpe på deg, tilgi og gi en ny sjanse? Eller ville du om slikt omvendelse skjer og et ønske fra "den skyldige" om gjenforening befinne deg i situasjon som Jesus ikke har godkjent?

Sunday, September 11, 2016

Ekteskap og noe av det som er relatert

Utdrag av kapittel 35 i boka HOVMOD
La oss bare slå det fast: Vi skjønner ikke fult ut helligheten av ekteskapet. Vi
er hovmodige når vi behandler pakten. Det er derfor vi kaller dette kanskje
feilaktig «noe av det som er relatert». Fordi; det er blitt så vanlig med
skillemisse at det nærmest er en del av det å være gift.

Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre
ham en medhjelp som er hans like. 1M 2:18

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal
være ett kjød. 1M 2:24

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og
kvinne skapte han dem. 1M 1:27

Så vi er skapt til mann og kvinne. Ikke til mann og mann og kvinne og kvinne.
Veldig rett frem, veldig enkelt.

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden,
legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt
levende som rører seg på jorden. 1M 1:28

Like enkelt å greit. Få barn i sammen og ta autoritet over alt skaperverk.
Så Guds plan med mennesket som er skapt i Hans bilde i Hans likhet er
ekteskap og barn. Det er en stor hemmelighet med ekteskap. Vi har dessverre
ingen forståelse for hvor Hellig det er. Det er en pakt med Herren og ektefellen
som ikke kan brytes, men dessverre gjøres dette ofte til stor sorg for Jesus.
Hvis du vil gjøre den Hellige Ånd sorg så ta ut separasjon, med skilsmisse som
mål.

For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin
kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og
vær ikke troløse. Mal 2:16

31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og
de to skal være ett kjød. 32 Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om
Kristus og menigheten. 33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru
som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Ef 5:31-33

Hadde en troende skjønt hvor overordentlig Hellige ekteskapet er så hadde det
aldri blitt brutt. Det blir brutt av en grunn; Hovmod.

Jeg vil spørre deg; skal vi tilgi vår neste?

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør
vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, Matt 5:44

Hvor mye mer for en ektefelle som er i Pakt med Den Allmektige og deg. Selv
om det føles at ektefellen har blitt en fiende. Husk det tar to for å danse tango.
Du er tross alt en del av det som skjer uansett hvordan man vrenger og vrir på
det.

5 Men Jesus sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud
for dere. 6 Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og
kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin
hustru, 8 og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.
9 Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.
10 Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. 11 Han
sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen,
gjør seg skyldig i hor mot henne. 12 Og dersom en kvinne skiller seg fra sin
mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor. Mark 10:5-12

Hva tror du Jesus ønsker hvis din ektefelle skulle falle for fristelsen (lurt av
satan, den djevelen) til å begå hor? Skilsmisse? Nei. Tilgivelse og utviskelse og
en ny sjanse med tillit.

Men hva gjør vi, jo vi starter et hemmelig kjør mot en ektefelle vi missliker og
ønsker at det skal skje så vi kan bruke dette fallet til å benytte oss av Skriften
til å skilles. Gud hater stadig skilsmisse. Ikke tro noe annet. Det er bare det at
akten gjør deg ett med ett annet menneske så derfor har du retten til å forlate
den som har blitt ett med et annet menneske enn deg. Du er ikke nødt for å
benytte deg av det. For det finnes tilgivelse for alt uten spott mot den Hellige
Ånd. Så hvis vi benytter oss av det er det stadig fordi vi har så harde hjerter.
Tilgivelse, utviskelse og ny tillit er Herrens valg og bud.

Eller vi begår ekteskapsbrudd med vilje og går hjem og bekjenner med
følgende: «Jeg har vært utro og lever i et annet forhold. Du er fri til å skille
deg fra meg i følge Skriften» Så blir det skilsmisse og mannen som da
forfekter at det var kona som gikk fra ham mener seg retten til å gifte seg
igjen, siden det ikke var han som skilte seg. Ja så ille er det og på toppen av
dette vil han bli den som får omsorg fra menigheten og kona som tok ut
skilsmisse blir nesten kastet ut. Ja jeg sier nesten kastet ut for det er det kalde
skuldre, diffus blikk og baktalelser gjør med mennesker.

Derfor for en gjenfødt eksisterer ikke ordet. Skilsmisse eksisterer ikke. Derfor
skal vi ikke snakke mer om muligheten for det her. Dessverre er det mange
som allerede er skilt og de skal vi betjene med retningslinjer fra Ordet. Vi skal
snakke om skader ved det som Gud hater. Vi skal ikke snakke om barna. Det
sier seg selv. Dette gjør fysisk vondt. Å snakke om satans djevelske verk. Men
noen ganger må vi.

Bare så det er sagt. Er du ute etter å ikke kompromisse så tar du til deg
følgende enten du ble skilt før eller etter at du ble gjenfødt. Du har tross alt
lovet evig troskap. Du bør stå ved ditt ord, selv om den andre parten ikke gjør
det.

10 Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren:
En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men er hun skilt fra ham, skal
hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal
ikke skille seg fra sin hustru. 12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en
bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da
skal han ikke skille seg fra henne. 13 Og dersom en kvinne har en vantro
mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra
ham. 14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru
er helliget ved den kristne bror. Ellers ville jo også deres* barn være urene,
men nå er de hellige. 15 Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre
det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte
oss til fred. 16 For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva
vet du, mann, om du kan frelse din hustru? 1Kor 7:10-16

En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er
død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.
1Kor 7:39

Så gjengifte før død er kun dette:
Når du «skilte deg» og «giftet deg» igjen så skilte du deg egentlig ikke fra din
ektefelle. Du byttet ut din ektefelle med en annen kvinne/mann. Du bedriver
egentlig bigami. Fordi pakter står fast.

Veldig klart. Du er bundet av til ektefellen dør. Da kan du gifte deg igjen men
bare med en gjenfødt ektefelle. Det samme er forøvrig regel når du gifter deg
for første gang. Bare med en gjenfødt kan en gjenfødt gifte seg. Hvis ikke får
du en djevel til svigerfar og hans navn er satan.

2 For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever.
Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.
3 Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever,
blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og
er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Rom 7:2f

Så hva skal vi gjøre sier du som allerede er skilt. Veldig enkelt. Søk
gjenforening. Om ikke for deg selv så for barna. Det er alltid Herrens vilje. At
du søker om mulig å gjenforenes. Men du må ha tro til at alt er mulig for den
som tror og at vi har en Allmektig Far som har viljen til dette. Har din ektefelle
forlatt deg fordi du elsker Jesus høyere enn henne, som en gjenfødt alltid gjør,
elsker Jesus høyest av alt, så bør du kanskje vente til hun har omvendt seg fra
sin synd som er vantro. Her er det om i alle saker som dette rom for kanskje.
Vi legger kun en mal. I dett er det så mye at Herren får bestemme i det
enkelte tilfelle.

Hvis du er skilt før du ble gjenfødt og din ektefelle har giftet seg igjen og
kanskje fått barn med sin nye «mann» så blir det jo vanskelig med
gjenforening. Andre tilfeller kan også gjøre det vanskelig. Barna kan nekte å ta
tilbake mor eller far på grunn av smerte og redsel for at de skal forlate dem
igjen. Her er det mange hensyn å ta. Og igjen, vi legger ut den bibelske mal,
men vet at vi trenger å konferere med den Hellige Ånd i hvert enkelt tilfelle.
Noen bruker skriftsteder for å kunne rettferdiggjøre at en gjenfødt som er skilt
føre gjenfødelsen kan fritt frem gifte seg igjen, men dette finner man ikke
holdepunkter for i Skriften. Ja du er gjenfødt, ja du lever nå et oppstandelses
liv, ja det er for de gjenstridige som er villige til å kompromisse sikkert noen
Skriftsteder som kan vris på og fortolkes i en og annen oversettelse, men
Jesus er helt klar:

11 Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en
annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. 12 Og dersom en kvinne skiller seg
fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor. Mark 10:11f

Her er det mange som mener at de har «rett» til å gifte seg igjen fordi de har
blitt «tvangskilt» altså uten skyld. Vi vet jo at man i dag, i Norge og de fleste
andre land, kan ta ut skilsmisse og etter en stund blir man skilt selv om den
andre parten ikke vil. Men hva sier bibelen om dette.

En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er
død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.
1Kor 7:39

Det er ikke slik at kan gjøre om på det Herren har sammenføyd fordi man er
«uskyldig». Det finnes ingen uskyldig part i skilsmisse blant troende. På et
eller annet tidspunkt kunne den en eller andre parten vært mer i bønn, vært
mer omtenksom, vært mer ydmyk, vært mer av alt for å redde ekteskapet. Jeg
sier ikke at man for en periode må avstå fra å bo under samme tak. Det kan
være nødvendig å bo fra hverandre. Men det er ikke skilsmisse.

La oss ta et eksempel:
Men først la oss gjenta nok en gang. Skriften åpner ikke opp for gjengifte i noe
tilfelle.

Vi har en vantro mann som er skilt. Han leser denne boka eller andre eller blir
forkynt Evangeliet. Omvender seg søker og får tilgivelse, blir døpt i vann og
Ånd, født på ny og starter sitt nye liv. Hva bør han gjøre som skilt?
Jo han bør straks oppsøke sin kone. Ja det er hans kone fordi vi ikke kan skille
noe som Gud har sammenføyd. Sin «eks» kone vil mange si. Så han oppsøker
henne, ber om - og gir tilgivelse for alt. Foreslår gjenforening. Er hun ikke
kommet til tro forkynner han henne Evangeliet. Dette er fremgangsmåten som
gjør Jesus fornøyd.

En bror som skiller seg er det ikke nødvendig å snakke om. Det skulle aldri
skjed. Gjør du bruk av muligheten for skilsmisse ved hor fordi du har et hårdt hjerte,
så tilfredsstiller du satan og ikke Gud. Du tilfredsstiller ego og hovmodet og
ikke Jesus. Og du gjør den Hellige Ånd sorg.

La oss understreke igjen:
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er
død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.
Det er vel antagelig de samme som kommer til å stå og skrike «urettferdig»
når Jesus ber dem om å gå til venstre som skriker høyest om
«urettferdigheten» med ikke å kunne gifte seg igjen. Det er her problemet
ligger; vårt hovmod. Kan vi ikke greie å «la tvilen komme Herren til gode».
Kan vi virkelig ikke ydmyke oss så mye at vi i det minste sier at vi ikke
skjønner?

Derfor:
Jeg vil ikke en gang åpne for å ta trikset om at vi kan jo gifte oss og så be om
tilgivelse. Det er ytterst hovmodig og står for fall.

Likeledes:
Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da
Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. 1Kor 7:17

Hvorfor ikke gå i samtale med den Hellige Ånd. Du vil garantert få fred dersom
dit hjerte er innstilt på Sannheten og bare Sannheten. Den Hellige Ånd vil da
overbevise deg om Helligheten i Ekteskapet. Etter det vil du stå fast.

Vi overlater til andre å fortelle deg hva barn gjennomgår ved en skilsmisse.
Men vi kan fortelle deg at det er en enorm knekk i ens persons liv å måtte
gjennomgå det. Så kan man selv regne ut hva barna gjennomgår. En
skilsmisse setter enorme arr på sjelen og bare Jesus kan helbrede hvis du lar
Ham. Det er også det åndelige aspektet i det og selv fysisk blir man ødelagt.

Til slutt om dette så tar vi deg som nå er skilt og gift igjen og har valgt
sammen med ektefellen om å omvende dere og følge Jesus. Kanskje «bli i den
stand du er». Her må vi virkelig snakke med Jesus. Men «forlik» deg med din
«skilte» ektefelle og gi et vitnesbyrd hvis hun ikke er troende. Helst med den
nye ektefellen tilstede både for deg og «eksen». Fortell ektefellen at du har
tilgitt henne og dersom du trenger (nesten alltid i dette tilfelle) be «eksen» om
tilgivelse.

Men her blir det usikkerhet fordi det absolutt riktige er faktisk og uansett gå
tilbake til sin første kjærlighet, hvis det er mulig. Det er i disse tilfellene, disse
meget vanskelige tilfellene at vi må søke ekstra mye råd og veiledning fra den
Hellige Ånd.

Hvis vi virkelig ønsker å ikke kompromisse, hvis vi virkelig ønsker å leve Hellig.
Hvis vi over alt vil gi Herren rett kan det hende Han har en plan som vi ikke vil
like. Det får stå sin prøve hvis du setter Jesus først.

Mange vil komme med en forklaring på gjengifte med dette skriftstedet;
Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se,
alt er blitt nytt. 2Kor 5:17

Paulus taler jo ikke om annet enn å bli født på ny. Det er klart at når noen blir
født på ny så blir alt det gamle borte. Men du opplever jo ikke en fysisk død.
Heller ikke blir pakter satt ut av spill. Det mange ikke forstår er at en pakt med
Gud den Allmektige ALDRI kan bli brutt. Når vi forstår dette så vil vår holdning
til den «super» Hellige ekteskapspakten bli mer reel, viktig og forståelig, med
hjerte.

Det er som med dette som med så mye annet. Det er mangel på
kompromissløs undervisning og mangel på Gudsfrykt. Mangel på vilje til å gå
på Helliggjørelsens vei. Mangel på et hjerte etter Guds behag. Mangel på
ydmykhet. Alt for mye av hovmod!

Jesus taler jo til menigheten og brevet til Paulus er jo til menigheten.
Det betyr at vi som med-lemmer er forpliktet til å kjenne Skriften. Det er ingen
unnskyldning, men det er stadig uvitenhet, og Jesus er nådefull. Det er også
tilgivelse for ting som er gjort i uvitenhet. Han er så nådefull at det også er
tilgivelse for det som er gjort med overlegg, dersom man har et oppriktig
angrende hjerte og omvender seg. Det er til og med tilgivelse uten at man
omvender seg, men da står selvfølgelig den kommende frelse i ytterste
faresone. For å si det pent.

La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal
dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Heb 13:4

Vi vil også understreke at vi her skriver retningslinjer for de som kaller seg
troende. De som er ikke troende må selvfølgelig gjøre akkurat hva de vil. De er
allerede dømt fordi de ikke tror på Jesus. Vi vil derimot håpe at de ved å ha
kommet så langt i boka fortsetter og ber en bønn med oss i full enighet og lar
seg døpe. Se slutten av boka.

Det som vi bør avslutte dette med er at det er hovmodet hos pastorer, eldste,
doktrinemakere, og ledere som har «skylden», for det meste, i og med at de
er unnfallende når det kommer til disse viktige saker. De er mer opptatt av å
diskutere sexlivet til sine kollegaer (ja veggen på bibelskole leiere er ganske
tynne) enn å være et forbilde og en rettesnor for ungdom. De er noen feiginger
og pingler som ikke gidder eller er har kunnskap nok til å undervise og advare.
De er som regel tredje generasjons kirkebarn som ikke eier den frimodighet
som skal til for å være gode ledere.

Hvorfor sier vi alt dette? Fordi det er alltids Guds vilje å bli gjenforent. Vi vet
og skjønner at i mange tilfeller vil dette virke som urimelig, umulig og til og
med latterlig eller skammelig. Vel vi gjentar, VI HAR EN ALLMEKTIG GUD.
Ønsker du å leve Hellig og gjøre Ham til behag?

Saturday, September 10, 2016

Vår nye "handout"

Sannheten

Pilatus spurte Jesus en gang; «HVA ER SANNHET?»

37 Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. 38 Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham. Joh 18:37f

Jesus Kristus svarer altså i forkant; «Hver den som er av sannheten, hører min røst.»

Jesus sier forøvrig:

Joh 14:6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

og

Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Joh 17:17

Jesus er Ordet som er Sannheten:

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14

Derfor er det viktig å kjenne Ordet som er Sannheten:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

Vi vil spørre deg: Kjenner du Jesus? Kjenner du Ordet? Leser du Bibelen?

JA vil du si. Jeg går i kirken og der snakker de om Jesus. Vel vi vil påstå at vi trenger å ta en prat om den saken. Er det slik at du kjenner Jesus eller er det bare sånn at du har hørt om Jesus? For å finne ut dette må vi jo spørre oss selv; «Hvem er Jesus Kristus?»

«Guds Sønn»; vil du sikkert svare. Og ja det er riktig. Og siden han er Guds Sønn og sitter ved Faderens høyre hånd så må vi jo spørre hvem er Hans Representant på jord?

Apg 2:33 Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører.

Så Jesus har sendt Den Hellige Ånd som bor i de som kjenner Jesus.

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, Joh 14:16

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Joh 15:26

7 Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:7-11

Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham. Apg 5:32Heb 5:9:
Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham

Så mange sier at de kjenner Jesus, men de er ikke lydige mot Ordet. Ordet er Sannheten og derfor, hvis vi ikke er lydige mot Ordet, så lever vi i synd. Ingen som lever i synd kan påstå å ha Den Hellige Ånd og å kjenne Jesus. De som kjenner Jesus og har Den Hellige Ånd er lydige mot Ordet. Ingen som lever i synd kommer til Himmelen uten først å omvende seg.


Derfor la oss sjekke at vi lever et liv som er i takt med Ordet, Jesus Kristus, Sannheten.


La oss gå rett på sak. La oss begynne med paven. Det er en kjensgjerning at han har flere titler. La oss ta to av titlene.

Holy Father (Hellig Far) og Vicar of Christ
(Jesus stedfortreder på jord)

Ordet pave kommer fra latin papa, som betyr «far».

882. (834, 1369, 837) Paven, Romas biskop og den hellige Peters etterfølger, er "det varige og synlige opphav og grunnlag for enheten blant biskopene og blant alle troende".1424 "Den romerske biskop har nemlig i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve".

Hentet fra Wikipedia og Katekismen.

Jesus sier:
9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. Matt 23:9f


Som nevnt over så er det Den Hellige Ånd som er Jesus sin stedfortreder på jord. Som vi skjønner så blir det allerede her et problem. Hvis vi går vider på det med paven så blir det flere problemer fordi om paven sies det at han er ufeilbar. I tillegg så sier den Romersk Katolske Kirke at Maria er uten synd. Mens Ordet sier:

alle har syndet og står uten ære for Gud. Rom 3:23

46 Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, 47 og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, Luk 1:46f

Vi kunne gått langt her i å bevise for deg at det er enormt mye feil i Katekismen og i læren til den Romersk Katolske Kirke. Men vi vil ikke gå inn på den veien. Hvis du er interessert kan du heller skrive til oss på


Det er noe du bør vite før vi avslutter. I følge Ordet så forkynner den Romersk Katolske Kirke et annet Evangelium. Enkelt og greit fordi man har byttet ut nåden med gjerninger og man har byttet ut Jesus med Maria. Man har byttet ut Den Hellige Ånd med paven og man har byttet ut Helvete med skjærsilden. Man har byttet ut en rekke ting i den Romersk Katolske lære.

Her er et godt råd til deg. Du må begynne å lese Ordet! Og så må du sammenligne det du har hørt med det du leser der. Det er kun Fader, Sønn og Hellig Ånd som er vår autoritet. Altså det Skrevende Ordet er vår autoritet. Ikke paven, ikke presten, ikke Maria, ikke sakramentene, ikke messen ingen ting annet en Sannheten som er Jesus som er Ordet.

Jesus rike velsignelse til deg og din familie.

Vi håper at du tar kontakt slik at vi kan få lov å snakke litt mer med deg angående hva du egentlig tror på. Det er masse materiale om dette å finne på Internett. Men mest av alt så begynn å lese Bibelen så vil Den Hellige Ånd åpenbare for deg hva du trenger å gjøre med din tro dersom du ønsker å følge Jesus Kristus og ikke en kopi.

Bibelsitater er hentet fra Norsk Data-bibel 88.

The Truth

Pilate once asked Jesus; "WHAT IS TRUTH?"

 Pilate said, “So you are a king?”
Jesus responded, “You say I am a king. Actually, I was born and came into the world to testify to the truth. All who love the truth recognize that what I say is true.”
What is truth?” Pilate asked. Then he went out again to the people and told them, “He is not guilty of any crime. John 18:37-38

Jesus Christ responds to in advance; "All who love the truth recognize that what I say is true"


Jesus told him, “I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. John 14: 6

and

Make them holy by your truth; teach them your word, which is truth.
John 17:17

Jesus is the Word who is Truth:

So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen his glory, the glory of the Father’s one and only Son. John 1:14

Therefore, it is important to know the Word who is the Truth:

And this is the way to have eternal life—to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. John 17: 3We will ask you: Do you know Jesus? Do you know the Word?
Do you study the Bible?

YES, you say. I go to church and there they talk about Jesus. Well we would say that we need to have a chat about this matter. Is it so that you know Jesus or just it sounds like you only heard about Jesus? To determine this we have to ask ourselves; "Who is Jesus Christ?"

"Son of God"; you will surely respond. Yes that is correct. Since he is the Son of God and is seated at the right hand of the Father, so we ask, who is His representative on earth?

 Now he is exalted to the place of highest honor in heaven, at God’s right hand. And the Father, as he had promised, gave him the Holy Spirit to pour out upon us, just as you see and hear today. Acts 2:33

Then Jesus sent the Holy Spirit who dwells in those who know Jesus.

And I will ask the Father, and he will give you another Advocate, who will never leave you. John 14:16

But I will send you the Advocate - the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. John 15:26

But in fact, it is best for you that I go away, because if I don’t, the Advocate won’t come. If I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of its sin, and of God’s righteousness, and of the coming judgment. The world’s sin is that it refuses to believe in me. Righteousness is available because I go to the Father, and you will see me no more. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged. John 16: 7-11

We are witnesses of these things and so is the Holy Spirit, who is given by God to those who obey him. Acts 5:32

In this way, God qualified him as a perfect High Priest, and he became the source of eternal salvation for all those who obey him. Hebrews 5: 9

So many say they know Jesus, but they are not obeying the Word. The Word is the Truth and therefore, if we do not obey the Word, we live in sin. No one who lives in sin can claim to have the Holy Spirit and to know Jesus. Those who know Jesus and the Holy Spirit are obedient to the Word. No one who lives in sin is going to Heaven unless one repents.


Therefore, let us check our lives that we live in accordance with His Word, Jesus Christ, the Truth.


Let's go straight to the point. Let's start with the Pope. It is a fact that he has several titles. Let's take two of his titles.

Holy Father and Vicar of Christ


The word Pope comes from the Latin word papa, meaning "father".

882 The Pope, Bishop of Rome and Peter's successor, "is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful."402 "For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered."403

Quotes from Wikipedia and Catechism.

Jesus says:
And don’t address anyone here on earth as ‘Father,’ for only God in heaven is your Father. And don’t let anyone call you ‘Teacher,’ for you have only one teacher, the Messiah. Matt 23: 9-10As mentioned above, it is the Holy Spirit that is the Vicar of Christ on earth. As we get to realize this, we know we will have a problem calling the pope the “Vicar of Christ”. The Pope also said that he is infallible (cannot commit mistake) which is a lie. In addition Roman Catholic Church also said that Mary is without sin, which is also another lie, because the Bible clearly says:

For everyone has sinned; we all fall short of God’s glorious standard.
Romans 3:23

Luke 1:46 Mary responded,
Oh, how my soul praises the Lord.
47     How my spirit rejoices in God my Savior!

According to the Word the Roman Catholic Church proclaims another gospel. Simply because they add Mary to the Trinity, replaced the Holy Spirit with the pope, replaced hell with purgatory, and replaced grace with works. These are only a few about the enormous errors in the teachings of Catechism and the Roman Catholic Church.
If you have questions feel free to contact us: our e-mail address
kjell@norway.com.ph

We hope that you contact us so that we can talk and share more with you about the True Gospel of Jesus Christ. There are plenty of materials about this we can give on the internet. Our good advice to you, start reading the Bible now, and compare what you heard from others to the Word of God. It is only the Father, Son and Holy Spirit who is our authority. The Word is our authority not the pope, not the priest, not Mary, not the saints, not the sacraments. And if you are really searching to know the truth, the Holy Spirit will reveal it to you (that's a promise) if you want to follow Jesus Christ and really have a personal relationship with Him.

Jesus richly blesses you and your family.


Bible Quotations are taken from the New Living Translation (NLT).