Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, August 26, 2015

Filadelfia, Oslo godkjenner Verdens-kirken med paven som leder.

wolfsheep1
Dette er konklusjonen etter gårsdagens møte med ledelsen i menigheten. Håkon Jahr slår fast at Filadelfia har fraveket læren fra reformasjonen og erklærer at det er totalt feil og kalle den Romersk Katolske Institusjon (RKI) for hora som er beskrevet i Åpenbaringen. Han har ingen alternativer til hora og hevder at vi ikke trenger å ha det fordi vi ikke trenger å forholde oss til Åpenbaringen 18:4 som ber oss gå ut av hora.

Andreas Hegertun går enda lenger (hvis det er mulig) da han mener at det åndelige ikke er sort/hvitt. Han sier klart ifra at ikke alt er enten en løgn eller en sannhet. Sannheten for ham er altså relativ og vi har en gråsone som vi må ta hensyn til. Noe som er delvis riktig, men det er vårt kjød som lager disse gråsoner som i realiteten er kull svarte. Hegertun sier videre at man har en snever Kristus forståelse – «kristologi» – hvis man tar Åpenbaringen 18:4 alvorlig og der igjennom også har en snever «kristologi» hvis man forfekter at det Jesus sier her har noe med frelsen å gjøre. Hegertun lærer altså at vi ikke trenger å ta Jesus på alvor. Det er hans «kristologi». Han er en falsk forkynner som forkynner et annet evangelium og en annen Jesus og har forbannet seg selv. Å lære bort at Jesus bærer over med synd vil det bli en forferdelig straff for en dag. Jesus bære ikke over med synd, Han døde for våre synder slik at vi skal ha en mulighet til å omvende oss fra synd.

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Daniel Egeli er vel kanskje den største hykleren av de alle som sier at han er uenig med mye av den Katolske lære, men velger allikevel å samarbeide med RKI og slår fast, som så mange andre, at det må vi fordi pinsevenner, lutheranere, metodister og baptister verden over gjør det.

De godkjenner med andre ord verdens-kirken med paven på topp. De samarbeider derfor, ifølge læren fra reformasjonen, med det antikristelige. Dette gir seg til kjenne gjennom at de alle tre bekrefter at paven er en kristen leder. De må jo vite at paven selv utalet at det ikke er frelse utenfor RKI og at de derfor også godtar dette og dette samlet gjør at de, gjennom sine lederposisjoner, har gjort menigheten (eller organisasjonen) til en av døtrene til hora fra Roma. De ledere dermed også andre i samme retning og må selvfølgelig omvende seg. Dette bekreftes også blant annet gjennom at Andreas Hegertun er pinsevennenes representant i komiteen på «Hedmarks Bunnen» som da «kalte» inn denne presten fra RKI til å tale på Sommerfestivalen.

Vi må aldri slutte å advare mot slike ulver i fåreklær som disse selvoppnevnte ledere er. De lurer mennesker inn på veien til Helvete i Jesus navn på flere enn en måte. Filadelfia er og blir en organisasjon (menighet) som mange andre ser opp til og økumene sjefen #1, TV- Pastoren Egil Svartdahl, er som kjent en av pastorene. De har altså et slagkraftig team og siden menigheten huser mange unge både på sine «møtepunkt» og i utleiesammenheng til forskjellige organisasjoner er de livsfarlige. Derfor må det advares mot deres falske lære med kraft og bestemthet og i alle fora.

Jeg ber for disse og andre likesinnede (hele eldste, pastorer og lederteam) sin omvendelsene og håper at de en dag kan se at å gjøre seg lik med verden ikke er veien å gå for å vinne mennesker for Jesus.

Friday, August 14, 2015

Selvrettferdighet

bigstock-Fake-Mask-52137169

Selvrettferdig betyr omtrent det samme som fariseisk.Se alle synonymer nedenfor. (Hentet fra to nettsteder)

Selvrettferdige Synonymer: fariseisk , egenrettferdig, selvtilfreds, helligere enn, skinnhellig, pietistisk, puritanske, intolerant, didaktiske, prekener, bombastisk, høyt og lavt mektig, pedantisk, hyklersk.

Og slik kan man holde på for å sette ord på selvrettferdighet, men det det hele skummer ned til hyklerske fariseere. Og det sier Skrifte en del om. Jesus er helt klar i Matt 23:

1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler 2 og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. 4 De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.

5 Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store. 6 De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i synagogene, 7 få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. 8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. 9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.

11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre. 12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. 13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. 14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv!

16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden. 17 Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet? 18 Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. 19 Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det. 21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det.

22 Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.

26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! 27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. 28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. 29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, 30 og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel. 32 Så fyll da opp deres fedres mål! 33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? 34 Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35 Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias' sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret.

36 Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt! 37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. 38 Se, huset deres skal bli liggende øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:1-39

Et helt kapittel er altså satt av til folk av denne typen.

Folk av denne typen er ofte de som anklager sine venner for å være bombastisk. Det er de som sier til troende at; «er det nødvendig å ta Jesus så alvorlig?». Vel da Jesus døde på korsets for våre synder tok han oss ganske så seriøst. Det minner meg også på den kjente vitsen om pastoren og evangelisten som dro ut for å spille golf, etter pastorens ønske. De hadde ikke kommet lenger enn til utslaget før evangelisten begynte å snakke om Jesus. Pastoren sier da oppgitt; «kan du slutte med dette pratet om Jesus nå! Jeg dro hit for å få en pause fra det!»

Dette er egentlig ikke noe å le av fordi det er en meget trist sannhet flere steder og i en mengde menigheter. Vi er blitt så selvrettferdige at vi ikke lenger trenger den Hellige Ånd, og orker ikke å prise Herren annet enn 10 minutter på formiddagsmøte en gang i uka. Det minner meg på en annen historie som jeg selv har opplevd og som kom fra en eldste; «vi har blitt så dreven på dette så vi trenger ikke spørre den Hellige Ånd».

Jeg skriver dette kortet notatet etter å ha blitt minnet på saken etter flere typiske hyklerske uttalelser på Facebook. Man får høre at man ikke er seriøs, at man setter mennesker i bås, setter merkelapp på mennesker osv. Videre at man, når man blir bedt om å svare på ett konkret spørsmål gir dette svaret; «Svaret på ditt spørsmål kan være så mangt». Videre; «det alltid lurt å la Guds kjærlighets lys skinne mot og over oss selv», og da i forbindelse med at man er for feig til å svare på meget enkle spørsmål. Dette bunner i at man ikke vil ha sannhet, men et tilslørt evangelium som er så sukkerkulørt at ingen fra den første menigheten ville gjenkjent det, men kastet det ut og langt bort som hyklersk, falskt og helt klart kategorisert det som kjettersk.

Vider bruker disse ulver i fåreklær Økumen på alt og alle og kommer alltid med at vi må prøve å være ett, selv om vi er så uenige som det går an å bli. Når man kommer med rene sitater fra Jesus i Ordet så blir man beskyldt for å ha bombastiske fortolkninger som nærmest er syndig. Dette er hva jeg kaller i tillegg til alt annet for «la oss kose vårs kristne». Hvor alt går an og ingen ting er farlig. Hvor alt kommer til å gå bra til slutt og Helvete ikke eksisterer utenom helt billedlig.

Du finner disse mennesker og ledere i enhver menighet og de er en skamplett i menigheten og for Guds Sønn som har utgytt sitt blod for at slike mennesker skal slutte å opphøyes seg og i stede omvende seg fra sitt hovmod og sin selvrettferdighet.

Mye mer kunne vært sagt om dette, men jeg regner med at leseren alt nå har skjønt tegningen. Det er bare en advarsel som trengs før vi slutter. Etter to til tre advarsler la disse mennesker fare for de vet veien, men er ikke villige til å gå den. Be for de, men behandle de som vantro.

Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare tråkke dem ned med sine føtter, og snu seg mot dere og rive dere i stykker. Matt 7:6

Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:8