Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, February 04, 2015

Jesus døde selvfølgelig IKKE Åndelig!

baxkandfront

I disse dager er vranglære og direkte falsk lære overstrømmende i de fleste menigheter. I stedet for å komme nærmere Jesus på 2000 år i studier og lydighet til Ordet har det motsatte skjedd fordi vi kompromisser. Det begynner i det små og visp så har egoet greid i sitt hovmod å lansere nok en falsk doktrine og vranglærende dogmer.

En av de det snakkes mye om i dag er ”JDS” – doktrinen. ”Jesus died Spiritually” – altså de påstår at Jesus døde Åndelig og sjelelig ikke bare kjødelig. Noen har også for seg at Jesus måtte lide den ”annen død”, Ildsjøen – altså han måtte innom Hevete - for å sone for våre synder. Noen sier også at han ble pint der. Alt dette er selvfølgelig forvirring og falsk forkynnelse og det er mange meget kjente TV ”evangelister” som forkynner dette.

For å gi et stikkord før vi begynner en kort utlegging;

”Det er forskjell på å være en synder, og så dø som en synder og det å være et rent og hellig offer for synd”. JA Jesus tok på seg våre synder og døde i vårt sted, men det er ikke dermed sagt at Han skal stå (eller stod) for sin egen domstol. Sammen med da de som IKKE tror. Selve tanken er jo motbydelig og blasfemisk.

Gehenna – Helvete og hades – dødsriket må vi skille klart mellom. Ingen blir kastet i Ildsjøen, den annen død, Helvete før ETTER Jesus domstol og etter at bøker har blitt åpnet og sjekket. Helvete er en Hellig plass skap av Gud – ikke Satans rike – som brenner med Hellig Ild som vil fortære det onde. Også de onde skal bli pint der til evig tid i følge Skriften. Vi setter ikke spørsmålstegn ved dette, bare konkluderer med at Jesus er Rettferdig.

Åp 20:14:Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.

Åp 21:8:Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.

Likeledes må vi skille på dødsriket før og etter Jesus død på korset. For å ta før Jesus død:

15 Og Samuel sa til Saul: Hvorfor har du uroet meg og hentet meg opp? Saul svarte: Jeg er i stor trengsel. Filistrene strider mot meg, og Gud er veket fra meg og svarer meg ikke mer, verken ved profeter eller ved drømmer. Så kalte jeg på deg, for at du skulle la meg vite hva jeg skal gjøre. 16 Da sa Samuel: Hvorfor spør du da meg, når Herren er veket fra deg og er blitt din fiende? 17 Herren har nå gjort slik han sa gjennom meg: Herren har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David. 18 Fordi du ikke adlød Herrens røst og ikke fullbyrdet hans brennende vrede på Amalek, derfor har Herren gjort dette mot deg i dag. 19 Og sammen med deg vil Herren også gi Israel i filistrenes hånd. I morgen skal du og dine sønner være hos meg. Også Israels leir skal Herren gi i filistrenes hånd. 1Sam 28:15-19 (uthevet av meg)

Som vi leser så skal da en syndig Saul være samme sted som en rettferdig Samuel. Noe annet som er interessant i denne sammenhengen er jo Jesus fortelling gjenfortalt av Lukas i kap. 16:

Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, – da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. Luk 16:23

Så det som er noe uklart er at noen steder skriver Paulus om at noen som er sovnet inn og det går ikke helt klart frem og dette menes at de er i søvn en stund i dødsrike eller at de rett og slett er døde. Likkeledes er det en passasje som vi ikke skal dvele med, men som også kan være noe ”merkelig” oppe i det hele og som kan skurre ved forståelsen hvis vi ikke er ydmyke i at vi ikke skjønner alt:

Åp 20:13: (utheving er min)

Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.

Vi vil ikke gå inn på dette her, verken hvor lenge vi sover (eventuelt) eller om vi sover i havet om vi drukner (da med tanke på hva som skjedde i vannflommen) eller andre ting, men holde fokus på å ”ta livet” av den spesielle falske læren ”JDS”

Men for å avslutte beskrivelser først:

Dødsriket er det sted der de døde er mellom døden og oppstandelsen og hvor man er da i vente på dommen eller arven alt ettersom. Alle er da, ”mer eller mindre”, ”beviste” og det er et skille mellom de som venter på dommen og de som venter på arven. Det som er viktig å få med seg her er at det ser ut til at oppholdet for disse to grupper også er meget forskjellig. Noe som er av ytterste viktighet er å få med seg at:

Kristus skaffet en forandring i dødsriket ved at han selv steg ned der, Luk 23:43. Rom 10:7. Ef 4:9f. Fil 2:10. 1Pet 3:19. 4:6. De troendes tilværelse i dødsriket er nå et liv med Kristus, Luk 23:43. Fil 1:23. De lever dermed et bevisst liv i dødsriket. Og de tjener Herren der, Åp 7:15. Men den fulle salighet får de først ved oppstandelsen, når deres ånd forenes med legemet igjen, 1Kor 15:12. 1Tess 4:14ff. De usalige har i dødsriket en forsmak på den evige fortapelsen, Luk 16:23. De venter også på den legemlige oppstandelsen, som skal føre dem til den siste dommen og ildsjøen eller fordømmelsen, Åp 20:13ff. (Hentet fra Norsk Databibel NO88)

52 Gravene åpnet seg, og mange av de hensovede helliges legemer stod opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Matt 27:52f

Så det kan se ut som at før Jesus døde på korset så var det intet skille, men etter at Han ”dro ned” for å forkynne der kom da forhåpentligvis en menge mennesker til tro. Her må vi trå varsom fordi mange mener at de som dør uten å ta imot eller har hørt navnet Jesus vil automatisk gå til Helvete. Dette er ikke riktig av flere grunner først og fremst fordi ingen går til Helvete før ETTER dommen.

18 For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. 19 I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, 20 de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, 21 det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse, 22 han som er faret opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. 1Pet 3:18-22 (uthevet av meg)

Vi må jo da kunne forstå det slik at hvis det skal være noe mening i å preke så må det jo være for at noen skal komme til tro. Hvorfor vi prøver å belyse dette er for å vi skal vite at vi har en rettferdig Gud som vil gi alle en sjanse til å ta imot Jesus Kristus som Frelser og Herre. I dødsrike og Jesus i sitt Guddommelig vesenet, altså når vi har med det åndelige og gjøre, finnes det ikke tid og rom. Slik at de som døde over hele verden bare noen timer etter at Jesus ga oss sin misjonsbefaling også får en sjanse til å ta imot. Og de alle de andre som ikke har hørt navnet Jesus.

Vi ber leseren innstendig om og ikke henge seg for mye opp i dette som kan diskuteres, men vi vil bare gi det noen tanker. Vi kommer ikke her med noen nye doktriner. Overhode IKKE. Så vennligst, da dette kommer på blogg og FB, ikke start en diskusjon med dette som utgangspunkt. Artikkelen er for å belyse den falske læren om ”JDS”

SÅ tilbake til denne læren.

For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket. Heller ikke vil du overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse. Apg 2:27

Matt 16:18: Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Selv ikke menigheten skal dødsrike få makten over. Så hvor langt mindre Jesus som er Gud, Sønnen.

Åp 1:18: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

Det er jo meget merkelig at disse falske forkynner ikke kan lese. Først så greier de ikke å se forskjell på Helvete og dødsriket og på toppen av det så skal altså Jesus ha død en Åndelig død i Helvete.

Før vi avslutter så kan vi ta med noe mer fra Norsk Databibel: (kan kjøpes for en meget billig penge på nettet – en meget god investering, men test alle kommentarer der som her)

NT skiller skarpt mellom hades (se dødsriket) og gehenna. Dødsriket er alle de dødes oppholdssted mellom døden og oppstandelsen, men gehenna er de fordømtes oppholdssted etter den ytterste dom. I dødsriket lider de ugudelige en foreløpig straff, Luk 16:24, men i gehenna lider de en evig straff med kropp og sjel, Mark 9:43-47. Gehenna eksisterer likevel før den ytterste dom, selv om ingen er kommet dit ennå, Matt 25:41. Den første som kastes dit er antikrist, Åp 19:20. Gehenna kalles det brennende gehenna, fordi det er skueplassen for Guds brennende vredes uslokkelige ild, Matt 5:22. 18:9. I våre bibeloversettelser er gehenna gjengitt med helvete.""Ildsjøen" er brukt om helvete i Åp 19:20. 20:10-15. Helvete er ikke noe Satans rike, men hans fengsel, Matt 25:41.

Vi håper dette kan være til nytte for de som har gått rundt en stund og lurt på forskjellige ting. Som sagt, vi er på noe ”tynn is” et par steder her og vil være ydmyke i at vi kan ta feil om en del av dette, men en ting tar vi ikke feil i og det er at læren om at Jesus døde Åndelig og ble sent til Helevete for å pines er fra Satan. Og de som forkynner dette forkynner et annet evangelium og har forbannet seg selv.

Så hvorfor gjør de dette. Av forskjellige grunner. De har for lenge siden begynt å kompromisse. De har for lenge siden falt under kjærlighet til penger (roten til alt ondt). De prøver å gjøre seg attraktive ved å finne på noe ”dypere”. Det rene Evangelium er ikke nok for de lenger fordi de er drevet av kjød og ikke Ånd. Slik at de for å beholde sin skare hele tiden må finne på noe nytt, men mest av alt fordi de er forvirret og blir brukt av Satan til å prøve å fjerne Jesus sin Guddommelighet.

Detter er nå Satans overskyggende prioritet da Antikrists komme er meget snart forestående. For å få menneskene til å tilbe en annen kristus (anti Kristus) må to ting skje. En med makt må gjøre store tegn og under og navnet Jesus må bli til en i beste fall ”en god etiker”. Slik at da alle religioner og alle de som ikke har gjort sin utvelgelse fast og som er skrivet inn i Livets Bok vil bli lurt.

Ikke la deg lure.

Heb 13:8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.