Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, December 05, 2017

Lyver våre ledere?


Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17 


Det var med en viss forbauselse da man for noen år siden kunne lese følgende tekst på NRK: «Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Halvparten tror historien om Noahs ark er historisk. Det viser en undersøkelse Vårt Land har laget blant 58 prester og pastorer i Norge. 200 ble spurt, men bare 58 svarte på undersøkelsen Halvparten svarte at de trodde på evolusjonslæren, mens en tredjedel ikke trodde på den».
Teologisk refleksjonsgruppe ved Høyskolen for teologi og ledelse uttaler ganske nylig følgende: «Vi må kunne se på bibelens beskrivelser av fortapelsen, som ildsjøen for eksempel, som i noen grad billedlige framstillinger …»
Lovsangsledere og redaktører gjør det samme. Altså forholder seg til denne ovennevnte gruppen.
En biskop mener et bokstavelig syn på skapelsesberetningen og syndefloden er problematisk: «Jeg synes en del mennesker gjør det utrolig vanskelig både for seg selv og andre hvis de skal lage en motsetning mellom Bibelens skapelsesberetning og hva moderne forskning kommer fram til. Det er helt unødvendig, og det gjør troen vanskelig, sier han»
De fleste ledere (og kristne legmenn) sier faktisk at de ikke kan tro på 1 Mosebok. Og spesielt da kapittel 1 til og med 11.
Og sånn kan vi holde på, men jeg regner med at de fleste som leser nå har skjønt tegningen og at overskriften ikke skulle stilt et spørsmål med heller slått fast at våre ledere, redaktører, bibelforskere, pastorer og biskoper lyver og på toppen av det kaller Jesus en løgner.
De forsøker altså å gjøre Jesus Kristus til en løgner, men Han sier:
37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Matt 24:37-39
28 På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Luk 17:28f
Likeledes referer evangeliene og brevene i ett sett til Jesaja og andre profeter i GT.
Paulus sa drevet av den Hellige Ånd: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus». 2Kor 11:3
Og hva med brevet til Hebreerne kapittel 11. - bare oppspinn? Og likeledes Stefanus sin oppsummering i Ap.gj. - bare rent sludder?
Og slik kan vi også holde på å gi utallige referanser til Jesus og forfatterne av alle brevene samt resten av NT som henviser til hendelser fra første vers en i 1. Mosebok til siste vers i Åpenbaringen.
Det er dermed slått fast at alle disse vantro ledere lyver og prøver å fortelle oss at Jesus er en løgner. Ubevist vil mange si. Helt bevist vil jeg si fordi disse ledere er avslørt med en agenda og det er å fore seg selv og sine posisjoner. De elsker ikke flokken. De er ulver i saueskinn som jager flokken ut på fortapelsens vei.
Jeg vil til slutt nevne:
Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. 1Joh 3:12
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

Saturday, November 18, 2017

Kapittel 6 - «Frelses bønnen»


Fra boka HOVMOD - http://norway.com.ph/hovmod/ - kan lastes ned gratis i PDF

For å komme virkelig inn på kjernen av hovmodighet må vi prøve å forstå hva som egentlig skjer. Vi er selvfølgelig alle super hovmodig i tiden den Hellige Ånd holder på og overbeviser om synd og nøder til omvendelse. Det er Guds Kjærlighet som drar oss til Kristus Jesus og vi må veien om det fullbrakte verket på korset, oppstandelsen og opprykkelsen. Vi er nødt til å akseptere Blodet som det eneste som renser oss fra syndens knallharde grep. Det er også Blodet som kan rense oss fra hovmodighet. Blodet renser alt. Hvis vi slipper det til. Så i det øyeblikket vi omvender oss til en total underkastelse, ber om tilgivelse for synder, spesielt hovmodighet, vil hovmodet begynne å forsvinne etter hvert som Kristus får skikkelse i oss, vi får et fornyet sinn og blir født på ny. I hvilken som helst rekkefølge Jesus bestemmer.

Men dette skjer for tiden meget sjeldent i menigheter i den vestlige verden. Fordi det blir ikke forkynt et rent evangelium lenger:

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f

Selve denne «oppfinnelsen» av en frelses bønn («a sinner's prayer» – «prayer of salvation») er meget gammelt stoff. Hvis man er ytterst spissfindig kan man påstå at den går helt tilbake til det gnostiske og det «nikolaittiske». Definitivt i perioden etter Luther og selvfølgelig mer og mer fra tider og etter tiden som Charles Finney (1792 – 1875) og Dwight Moody (1837 - 1899). Vi snakker om tider ikke spesielt om personen selv om disse begynte å ta de som ble kalt av Herren inn på «bakrommet» og der betjene dem. Det er ikke bevist, snarer tvert imot at disse tok i bruk det vi i dag kaller alterkall og deretter en frelsesbønn, men grunnlaget for dette ble lagt da dette konseptet med «bakrommet» ble utvannet i det dåp i vann ikke alltid fant sted. Det var først ved begynnelsen av år 1900 at alterkall ble innført i stor skala ved Billy Sunday og sener ved massemøtene til Billy Graham. I senere tid er det vel Reinhard Bonnke som de fleste forbinder med dette.

Alterkall og bønnerommet (bakrommet) skal selvfølgelig byttes ut med dåpsbassenget eller nærmeste innsjø eller strand. Eller en bøtte med vann for den saks skyld. Er det vilje til å døpe er også en mulighet for dåp. Alltid. Om du så er i Sahara og må velsigne sand som vann. Det som også bør nevnes her er at det er trist at Luther ikke tok et oppgjør også med «barnedåpen». Han manglet jo et par tre «teser» for å si det mildt.

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:37f

Vi henger ikke ut noen av disse Guds menn og evangelister som helt sikker ledet og leder tusenvis inn på veien til Himmelen, men vil her forklare poenget med det hovmodige i det konkrete «fonemene»; «frelsesbønn». Mange eller flere av disse har også i sin forkynnelse gjenfødelse som er det vi må konsentrere oss om. Men de har også det som ikke skal være der; nemlig deklarasjonen om at «nå er du frelst». Og vi snakker ikke om frelst ut av denne verden. Vi snakker om at det blir slått fast at når du dør vil du gå til Himmelen. Altså også snakker vi om «evig sikkerhet». Som vi også vil komme tilbake til. Det er dette som er hovmodet. Vi nevner navn kun for å få frem tidsperioden og rekkefølgen dette beviselig har forgått. Vi setter fingeren på hovmodet som har forkommet selv hos Guds menn som har et «stort» navn i historien. Vi ønsker å få lagt åpent for dagen hvor lenge dette har foregått.

Vi ønsker også å nevne at det er gjort undersøkelser der tallet for frafall etter en frelses bønn ved et alterkall er hele 84-97 %.

Det vi gjør er å at vi opphøyer oss til å bestemme hvem som går til himmelen. Det er mulig vi kommer tilbake ved alle feilene ved en frelsesbønn sener i boka, men det er kun det hovmodige i det som vi skal omhandle i dette kapitlet. Det finnes bøker i dag som omhandler dette og et par er; «Ten Indictments Against the Modern Church» av Paul Washer og kanskje spesielt «The Sinner's Prayer - Fact Or Fiction?» Av Andrew Strom. Selv et søk på nettet gir mang millioner av treff og Wikipedia har til og med komme med en artikkel i det siste (page was last modified on 10 April 2013 at 20:06).

2Kor 5:10: For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.

Åp 20:15: Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Så det er altså Jesus som vil holde dom. Som vil en dag gi beskjed om hvem som går hvor. At vi har tatt på oss den rollen, det er det som er katastrofen av hovmod.  Vi kan ramse opp skriftsteder i fleng om løfter og forklaringer, men vi kommer ikke utenom:

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! 8 Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden. Joh 3:5-8

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:37f

Likeledes:

23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Joh 4:23f

Kan noen fortelle meg hvordan vi skal kunne tilbe i ånd og sannhet uten å være i ånd og sannhet?
Disse skriftsteder omhandler det samme. Hvis ikke er der motsigelser i Skriften og det er det ikke. Hvis vi tror det er vi mildt sagt på ville veier. Dette er også hovmod. Vi får være ydmyke på at vi ikke skjønner alt, enda.

Forkynnelsen om omvendelse, dåp, syndenes forlatelse og Ånds dåp er forlengst lagt på hylla. Dette kommer av den fatale feiltagelsen som kom etter pekefinger forkynnelsen også ved kjente evangelister. Det er merkelig at vi ikke kan greie å holde oss midt i veien midt i lyset mer enn i noen få år. Selv «Azusa Street» vekkelsen dabbet av ganske fort. Også på grunn av hovmod.
Som sagt så er det altså hovmodet ved å opphøye seg til Jesus at vi faller i utakt med Skriften. For i det øyeblikket vi sier at; «nå er du frelst», så opphøyer vi oss. Mange er ikke klar over dette, men det er like vel tilfelle.

Matt 10:22: Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Så enkelt er det. Det er Jesus som bestemmer. Uansett. Vi må ydmyke oss til å la Han bestemme en dag hvem som går hvor. Det er selvfølgelig en katastrofe også å si at han eller hun går til Helvete. Begge ting er like feil. Begge ting er dømmende. Hvis vi bare kunne bli så ydmyke og innrømme at Jesus bestemmer. Ja vi har løftene og løftene kan ikke svikte, men likevel forteller vi ikke Gud Allmektig hva Han kan og ikke kan.

Saken er jo den at når du er gjenfødt har du ikke behov for å hele tiden bli minnet på at nå er du frelst, at «det er i orden med deg». Vi takker Jesus 24/7 for gjenfødelsen. Hva vi snakker med Han om er en ting, men hva vi proklamerer inn i andres liv er en annen ting. Ingen uten den Hellige Ånd kan proklamere frelse inn i et hjerte. Og når det er gitt garanti fra den Hellige Ånd trenger vi ikke å høre det fra andre.

Det er de samme personer som kritiserer for eksempel barnedåp som ber en kvikk frelsesbønn og sende folk ut i verden med et klapp på skulderen og et lykke til. Akkurat som Gud Allmektig er avhengig av lykke. Hovmod.

De samme personer er også de som legger til grunn dette for å forsvare å gi referanser i Skriften for «fenomenet» «frelsesbønn»

Her kommer noen gaver -

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22

For med dette å si at;
Noe som produseres -

La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Matt 12:33

Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre foll, noe seksti foll, og noe tretti foll. Matt 13:8

Men de glemmer (som mange andre) og gjør den store feilen (som mange andre); de tar ting ut av kontekst. Derfor kan ikke noe stå alene. Det er summen av Guds Ord som er sannhet:

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. 2 Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. 3 Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. 4 Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. 5 For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. 6 For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. 7 Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? 8 Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. 9 En liten surdeig syrer hele deigen. 10 Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere, skal bære sin dom, hvem han så er. 11 Men jeg, brødre – hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. 12 Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere! 13 For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. 14 For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv! 15 Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre! 16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. 18 Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. 19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, 21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. 23 Mot slike er loven ikke. 24 De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. 25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! 26 La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Gal 5:1-26

Et kapittel er jo minimum av hva vi må håndtere hvis vi skal gi en solid referanse om ting som er meget vanskelig.

Sal 119:160: Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.

Så når noen da prøver febrilsk å finne skriftsteder som underbygger en «frelsesbønn» som kommer de til kort. Fordi det er mer enn Åndens frukt. Det er også i meget stor grad Høstens frukt. Vi vil komme tilbake til dette senere i kapittel 11. Men for å ta det videre og bruke Gal. 5:22 alene for å si at når man har bedt en «frelsesbønn» for noen så er det bare å se etter Åndens Frukt og hvis man finner noe av det så er alt i orden. Vel jeg kan da fortell at ingen er «frelst». Fordi det begynner med Kjærlighet og vi skal elske nesten som oss selv og ingen jeg vet om uten Jesus har klart det 100 %!

Likeledes må vi si at hvis en har en av feilene under Gal. 5:19-21 så er man ikke «frelst». Sludder og hovmod selvfølgelig, begge deler.

Så vi er altså ikke ute etter å påpeke feil og mangler ved forkynnelsen til noen, men trekke frem navn blant «støttene» fordi det er blitt praktisert noe som vi vil kalle hovmod. Vi er alle hovmodige på en eller annen måte og alle disse kjente forkynner har, ved hjelp av den Hellige Ånd, kanskje ledet millioner til Jesus, men det er ikke poenget. Poenget er at vi må forstå at selv de mest «drevene» støttene faller inn under dette hovmodet.

Det er nemlig slik at lettvintheten har tatt overhånd.

Hvem er det som sier at det skal være så lettvint å komme inn i Himmelen? Det er nå godt så langt av vi ikke trenger å tro for å komme inn i Himmelen. Guds Nåde er nok. Vel det er en stor løgn.
Ikke alle vil komme til Himmelen:

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn. 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Åp 22:15f
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

Så i tillegg til dette har vi alle lignelsene til Jesus og en del utsagn.

13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. 15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:13-23

23 En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: 24 Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Luk 13:23f

Som vi ser så er det ikke bare porten som er trang, men veien også. Når har vi tenkt å få med oss dette? I dag er jo veien så vid at det er nesten umulig å komme på avveie. Kanskje vi har referert til det før eller senere, men les den nest meste leste boka i England etter bibelen; en «Pilgrims reise» (The Pilgrim's Progress) av John Bunyan. Les også samtidig hvordan han kom til å skrive boka i fengsel.

Vi gir oss ikke til å gi flere referanser. Les Skriften nøye og du vil finne at den forføreriske lettvintheten som nå preger forkynnelsen ikke finnes i Skriften. Ta for eksempel et par eksempler til fra Lukas.

Vi vil bare minne om at det som er umulig for mennesker er helt klart mulig for Gud og at alle trenger å bli født på ny og det skal vi ikke engang undre oss over.

Så for å avslutte dette kapitlet med å si det kort. Vi må være ydmyke nok til å overlate til Herren å gi garanti for evig liv.

Når vi hører om ydmykhet tenker vel mange på en smilende pastor med lua i hånda. Men Nei. Ydmykhet er modig tillit i en Gud som holder løfter og som vi kan ha 100 % tillit til. Ydmykhet er å ha tillit til Far. Ydmykhet er å overlate alle ting til Ham.

Så nå etter hvert ut i sjette kapittel begynner vi å forstå toppen av isfjellet når det gjelder hovmod. Etter hvert vil vi også ta et lite blikk på hva som befinner seg under vannskorpen og siden overlate til leseren selv å vurdere om hovmod er DET viktige å ta tak i i alles liv, også gjenfødte liv.
Det er selvfølgelig lederskapet, pastorer og eldste som må ta hovedskylden for tilstanden i menigheten. Som kommer av at de som få som kommer til tro blir utsatt for denne hysteriske vanvittige falske «frelsesbønn». Men når det er sagt så har hver enkelt med-lem gjort jobben sin med å teste alt. Når vi nå virkelig setter fart på saken og kommer med påstander som kan falle tungt for mange å svelge så er det bare å gå inn i bønn og be den Hellige Ånd åpenbare for oss om det er ifølge skriften eller ikke.

Utfallet må jo alle være enige om. At det nå må bli slutt på den lunkenheten som er årsaken til at vi i dag muligens ikke har mer en ca 2 % gjenfødte av de som kaller seg kristne. Dette på grunn av en ting; hovmod.

Det som kreves i stedet for en enkel frelsesbønn er Evangeliet om total overgivelse. Når Jesus kan se i hjertet at det finner sted en total underkastelse vil den Hellige Ånd gjøre resten. Det er jo det som er løftene. Det er jo dette som er å kalle noen Herre.

12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:12-14

Det er jo dette som er å ta imot. Det er jo dette som er å tro. Du er født av Gud. Født på ny!

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1

I definisjonen av tro ligger i total overgivelse. Ikke noe annet gjelder. Ikke noe.

Når det nevenes tall som 2 % ønsker vi ikke å gå i dybden på det, men leseren kan jo begynne å regne ut selv. Begynn å test denne påstanden.

Leonard Ravenhill går langt i sine påstander, men vi er enig. Han sier blant annet for å sette det på spissen; «Frelsesbønnen» har ledet flere til helvete enn alle barene i Amerika til sammen.»
Når noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst» så forkynner de et annet evangelium.
Til sist i dette Kapittel bør det nevenes noe om «God-TV» (ingen bestemt kanal er nevnt, det brukes som en felles nevner) og nettsider. Disse kanaler er jo eksperter på å deklarere at; «be etter meg så vil du gå til Himmelen når du dør». Men de har ikke bare dette problemet. Hvem skal døpe de som «tar imot» etter en falsk «frelsesbønn»? Aldri har jeg hørt om at noen har bedt noen om straks å oppsøke en lokal bibeltro menighet å la seg døpe. Aldri. Jeg har spurt venner og de kan bekrefte at dette er aldri nevnt. «God-TV» har dermed et stort problem. Et dobbelt stort problem som de må svare for en dag. Hovmod.

Selv djevel tror på Jesus. Hitler trodde på Gud. Muslimer og Hindu tror på Jesus. Det er mange som tror på Jesus. Selv Breivik tror på Gud. Hvordan er det med deg; tror du på Jesus. Vel det er ingen garanti for ikke å tilbringe evigheten i Helvete. Du må bli født på ny. -

Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe i Ånd og Sannhet. Joh 4:24

Det som er verdt å merke seg er jo at de som mener at å si at "jeg tror på Jesus" gir garantert inngang til Himmelen alltid underbygger dette med brevene til Paulus. Hvorfor i all verden kan de ikke se at de biter seg selv i halen. Brevene ble jo nettopp skrevet for å få fjernet denne løgnen av et utvannet "lite" evangelium til menigheter som hadde gått over til disse løgnene. Natt og dag med tårer i tre år måtte Paulus formane. Og dette er det de referer til? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

For å forklare hvor skjevt og djevelsk det hele har blitt: (klippet fra en nettside i en større menighet)

«Hvordan bli kristen:
Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn:
Gud. Takk at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg.
Takk.»

Ikke bare går de på akkord med sine egne doktriner med selvfølgelig er det hele en spott mot Guds ord.

I skrivende stund har jeg akkurat gått til innkjøp av en ny «Spirit-Filled Life» «studie bibel» 2002 utgaven som kom i posten i går. Jeg passet på å kjøpe ny nå når vi var i Norge da Amazon er meget raske på leveringer av bøker til Norge. Den forrige utgaven beordret den Hellige Ånd gitt bort på Manila International Airport. Ja man må alltid være berett til å gi bort Guds Ord. For intet har vi fått det og for intet skal vi gi det. Når man kommer i snak med en som trenger en Bibel, spesielt når da hun skal reise alene til et Muslim land, bør vi være ultra raske til å reagere uansett hvor mange gul, blå, grønne og røde understrekninger vi har i vår «favorittbibel».

Denne nye Bibelen derimot, som er nesten kopi av den gamle, har blitt tillagt diverse ekstra på slutten som ikke var i den gamle. En del mer eller mindre kjente evangelister og andre har kommet med noen «behjelpelige» tillegg. Dette er jo en «studie Bibel» så skulle bare mangle.  Men en av de har skrevet noe som man har kalt «Hvordan lede en person til Frelse» og det har blitt hva jeg vil kalle et særdeles trise forslag.

Jeg bladde litt raskt igjen for å bli kjent, sånn som man gjør med nye ting noen ganger, og mine øyne falt på avslutninger hvor det står:

«... du kan nå bli sikker på at du vil ha evig liv i Himmelen» - «Når du ber etter meg vil Han tilgi deg for synd og Han vil gi deg evig liv.»

Så kommer da en mer eller mindre kjent frelsesbønn som inneholder; «jeg ber deg gi meg evig liv»
Så som vi skjønner så har man nå greid å få sneket dette ytterst farlige falskneriet inn i Biblene bakveien. Forlaget skryter av over 2 millioner solgt på omslaget å da blir jo det som skulle vært en gledes melding en sørge melding. For mange millioner har lært denne løgnen i menigheter, bibliotekskoler, lederskoler eller andre doktrine produserende steder i tillegg kan vi bare gråte over.

Nok en gang er Gjenfødelse utelatt. Nok en gang omgår man vanndåpen og Åndsdåpen. Nok en gang kommer man med en forsikring om at «be etter meg så går du til Himmelen når du dør». Hvilket hovmod. De ansvarlige står for fall.

Wednesday, November 15, 2017

Såkalte vekkelsesmøterI snart 70 år har organisasjoner bevist unngått noe som kan virke støtende på Romersk Katolske Institusjon (og til dels den Lutherske)


I disse dager har det vært en del debatt angående en viss evangelist og de som har arrangert disse såkalte vekkelsesmøter.
Jeg vil her belyse dette, men først:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – Åp 18:4-7
Skjøgen er Roma, Vatikanet, Holy See, Paveveldet, Paven og hans kardinaler. Ikke minst den sorte pave og hans Jesuitt hær.

Dette har vært læren siden Luther brøt med den Romersk Katolske Kirke og etter at Jesuittordenen ble grunnlagt i 1534 av Ignatius av Loyola og stadfestet av Pave Paul III i 1540. Ingen kan benekte dette. Det er først i den sener tid at vi har fått dagens økumene, men økumene har det alltid vært. Helt siden Nikea i 325. Dagens økumeniske situasjon er dog den at man nå beklager bruddet som kom i «kirken» den 31. oktober 1517. Ja slik blir det nå fremstilt. Dette må vi ta på alvor og jeg minner om dette;

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17
ALTSÅ DET ER DE SOM FORFEKTER DAGENS ØKUMENE SOM FORÅRSAKER SPLITTELSE!

Så over til disse såkalte vekkelsesmøter og disse kjente vekkelsespredikanter og deres samarbeidspartnere. Jeg har før skrevet om dette siste noe spesielle arrangementet som splittet kristen Norge. Ikke på grunn av liv og lære (som burde vært årsaken), men på grunn av at vedkommende evangelist støttet en viss demokratisk valgt statsmann. Som vi vet så finnes det mye politiske holdninger inn kristen Norge. Men det er ikke det vi skal snakke om.

Heller ikke skal vi snakke om evangelistens organisasjon og liv og lære. Det er nok å ta i der men vi lar det ligge. Vi skal ta tak i det som forvirrer mange. Nemlig at noen advarer mot denne evangelisten. De påstår nemlig at de har vært på møte og hørt ham forkynne et enkelt godt evangelium. Derfor, selv om de kjenner til mannens falske liv og lære så benytter de seg av følgende bibelvers:

15 
Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. 16 Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. 17 De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. 18 Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Fil 1:15-18
De mener dermed at det er forsvarlig at en mann med falskt liv å lære skal få lov å ture frem som han vil så lenge han forkynner et enkelt godt evangelium. Dette er noe sludder av forskjellige årsaker. En av de nevnt over. Men vi må gå lenger og dypere og arrestere disse som kommer med slike påstander fordi de er selv forvirret da de har falsk lære i sine egen liv.

Disse som Paulus her nevner forkynte et sant evangelium. Denne mannen forkynner IKKE et sant evangelium. Enkelt og greit fordi et sant evangelium inneholder forkynnelse om dåp i vann. På grunn av sin økumeniske holdning og sine økumeniske forbindelser (sterkt knyttet til paven) så kan ikke og vil ikke denne og hans like forkynne dåp i vann. Og hvis de gjør det så forkynner de en dåp som vi finner i den katolske og lutherske «kirke». Altså dåp av spedbarn. Det bibelen lærer er en dåp i vann på tro og bekjennelse. Vil ikke gå nærmere inn på dette her. Sjekk selv. Så hvis dåp blir nevnt så er det altså dåp av spedbarn eller til nød dåp dersom en ikke alt er døpt som spedbarn. Altså ikke medlem verken i den lutherske eller katolske «kirke». Som vi skjønner en såkalt ateist.

Grunnen til at den troendes dåp ikke blir forkynt og praktisert er følgende:
  
1. Man regner de som er døpt som spedbarn for allerede døpt. (Siden man har et korstog i et kristent land så tar man da det for gitt at de fleste er døpt. Noe som for så vidt er tilfelle)

2. Man kan ikke fordi det strider både mot den katolske og lutherske lære å foreta en såkalt gjendåp. Spesielt den katolske og her er hvorfor:

Den katolske kirke lærer at man må gjøre forskjellig ting for å oppnå frelse (eller å unngå Helvete og bare få et kortere eller lengre opphold i skjærsilden).
Man må gå til messe, man må delta i Eukaristien, man må ha gode gjerninger, man må være medlem av den katolske kirke OG IKKE MINST MAN MÅ VÆRE DØPT I VANN. Altså man kan ikke fortsette å være medlem av den katolske kirke hvis man benekter en eller flere av de syv sakramenter. Man vil da bli ekskommunisert som det heter. Gjort klar for Helvete enkelt og greit.

Vedkommende evangelist og hans organisasjon er sterkt knyttet opp til den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Helt siden 1950 faktisk. Faktisk ble de to første år av deres korstog i USA betalt av RKI. Dette skryter denne evangelisten av. Det var da hans far som prekte den gang. Så altså i snart 70 år har denne organisasjonen bevist unngått noe som kan virke støtende på RKI. De har vært på fem pavebesøk for å forsikre seg om at de snakker samme språk. De har vært i pave begravelser og i pave innsettelser. De forfekter sågar at RKI og de forkynner et nøyaktig likt evangelium.

Slik at når noe på deres møter blir bedt om å komme frem for å invitere Jesus inn i sine hjerter, som det så fint heter og da foreta en såkalt frelses bønn som er å be etter en av møtevertene, (ofte brukt til dette er katolske prester og de såkalte Knights of Columbus) så passer de på å ikke nevne dåp (i alle fall ikke hva de vil kalle gjendåp) og skulle man ha med katolikker å gjøre så ber de dem gå til messe (som er et av sakramentene) neste søndag. Det har de gjort i snart 70 år.

Jesus derimot sier klart og tydelig at vi skal gå ut av RKI. Se over.

Så det er som man forstår store betenkeligheter med i det helle tatt støtte slike arrangementer. Hvis man da ikke vil komme i fare for å være med på å forkynne et falskt evangelium og gjøre seg selv forbannet:

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f
Vi mener derimot at det er korrekt å advare mot dette. Dette blir vi prøvet stoppet fra å gjøre i samtlige norske «kristne» medier. Enten av uvitenhet, men vi tro mest av stor vantro. Også fordi man er redd for å miste abonnementer. Og her kommer vi da tilbake til det som Paulus nevner. Det er bare det at man STOPPER sannhet for vinnings skyld. Og man stopper sannheten fordi de vil heller ha løgnene. Sannheten derimot er at denne evangelisten, hans organisasjon og dens like IKKE har et sant, godt og helt evangelium. Det er et falskt evangelium så lenge man ikke forkynner og praktiserer dåp i vann på tro og bekjennelse. Spesielt når man bevist unngår å forkynne dåp i vann på tro og bekjennelse for å tekkes antikrist.
Thursday, October 26, 2017

Hyper-nåde, falsk nåde, nåde


Det finnes tre forskjellig falske og misvisende nåde-forkynnelser.

Som det fremgår av overskriften vil vi prøve å sette ord på det som har foregått i hva man kan kalle den vestlige verden eller industrielle verden siden rett etter krigen. Dette har ikke bare forårsaket stor skade i Australia (samt Singapore, Sør-Korea og New Zealand), Europa, Nord- Amerika, men også i de sener år fått innpass i Afrika, Sør-Amerika og til og med China, India og Pakistan.  Altså som vi alltid har vist, djevelen sparer ingen.

Vanlig falsk nåde som snek seg inn i menigheten i Norge rundt 1960 går på at man forkynner mer eller mindre tilslørt at Jesus Kristus bærer over med synd. Forkynnelse om påbud og viktigheten av dåp i vann og da igjen omvendelse har forsvunnet mer og mer og falsk nåde forkynnelse har til slutt gått over i en enda mer frimodig forkynnelse som blir kalt «hyper grace» på engelsk. Det går meget kort ut på to ting og det er at Jesus har død for dine fremtidige synder slik at du ikke trenger å omvende deg. Likeledes så overbeviser ikke den Hellige Ånd en troende om synd og med dette å forfekte at hvis man føler at noe ikke er riktig så er det fordømmelse fra satan og ikke noe å bry seg om. I tillegg til dette blir alle som ønsker å leve Hellig for Jesus kalt «loviske».

Men dette er åpenbare vranglærer som ikke skal bruk mer tid på. Den siste typen av nåde som ikke er så godt belyst er læren om hva vi vil kalle «av nåde er vi frelst». Eller fantastisk nåde.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8

Dette er muligens det mest misbrukte verset i hele NT. Det blir nesten alltid kun brukt i to versjoner ved referanser:

«For av nåde er dere frelst» eller «For av nåde er dere frelst, ved tro» - meget sjeldent fult ut i sin helhet.
Og nesten aldri vil man også inkludere vers 9: Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

For en mer utdypende forklaring på nåde se:

For å komme til saken; det er med sorg i hjerte jeg er nødt til å innse at på grunn av en stor feil i videreformidlingen av brevene til Paulus så har de fleste troende i dag ikke greid å ta inn over seg hvem man er i Jesus Kristus. Dette er til stort hinder for en ekte forkynnelse av evangeliet. Det er som at ringvirkningene av denne forkynte type nåde aldri slutter å spre seg og igjen spre sin forvirring om hvem vi er i Kristus. Den Hellige Ånd er i sorg.

For å slå det fast; det er Guddommens KJÆRLIGHET som skal forkynnes. Nåde er beskrevet som en ufortjent gave mens AGAPE (gresk for Gudommelig kjærlighet) er beskrevet som «ikke fordi og ikke på tross, men ubetinget».
Hadde det ikke vært for 1. kor. 13 så ville jeg begynt å lure på om det var noe ved Paulus som han hadde fått skjøvet i bakgrunnen. At nåde overgår kjærlighet. Men takk Jesus for 1. kor. 13. Paulus sier i et av sine brev at han ser på seg selv som den største synderen av alle. Da forstår vi hans kjærlighet idet den som er tilgitt mye elsker mye. Men i dette ligger det også at han mente seg å trenge til nåde. Mye nåde. Når vi vet hva han bedrev før han ble gjenfødt så skjønner vi dette.

Men la det være tindrende klart; Paulus sin forkynnelse om nåde har kun med at vi (og spesielt jødene) må forstå at man ikke kan bli gjenfødt av gjerninger. Altså ved å holde Loven.

Derfor finner man ikke denne forkynnelsen i evangeliene. Man finner kun forkynnelsen om Guds Kjærlighet (AGAPE). Johannes sitt brev blir av noen kalt kjærlighets-evangeliet. Og det med rette. Man finner lite om nåde der. Man finner masse om AGAPE.

Hvis vi ikke snart slutter å forkynne om nåde og begynner å forkynne om AGAPE vil til slutt «ingen» forstå hvem de er i Jesus Kristus. Jeg vil her gå langt i å beskrive hva vi er i Jesus Kristus. For langt vil sikkert noen si …
Her er hvordan jeg ser det som jeg mener er etter Skriften; mens nåde er noe ufortjent er AGAPE fortjent. I den forstand at vi har ikke fortjent AGAPE som lønn, men som sønn.

La meg forklare. Ingen blir frelst av nåde. Nåde er heller ikke en person i Guddommen som skal tilbes som man skulle tro mange bedrev i dag. Noa fant nåde i Guds Øyne, men det var tro og lydighet som frelse de åtte.
Hvis nåde kunne frelse trengte ikke Jesus å dø på korset. Fordi Jesus kom med nåden og sannheten beskrevet i Joh. 1. Kun Jesus blod frelser og det er utøst i AGAPE kjærlighet.

Når en gjenfødt en dag står til brud vil ikke Jesus si; «du skal bare vite at der er av nåde jeg tar deg til ekte». Heller ikke vil Faderen si at når vi arver Riket; «din eks-synder. Der er bare på grunn av nåde du arver» Nei, nei og atter nei. Jesus tar oss til ekte av AGAPE og vi arver rike gjennom AGAPE og at vi er ekte sønner og døtre. Altså vi arver av de rettigheter vi har som barn!

Det er på tide at vi forstår at som gjenfødte så er vi barn av den Allmektig Gud. Som barn så fortjener man foreldres kjærlighet i den forstand at man kan gjøre krav på kjærlighet fra en far og mor. Hvis ikke far og mor elsker en så er de ikke far og mor. Selv jordiske foreldre vil gladelig gi sitt liv for sine barn. Forskjellen på oss og det som skjedde på korset er at Jesus ga sitt liv mens vi ikke var barn, men vantro syndere. Barn av satan.

Rom 5:8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.   

Så når vi som jordiske barn av syndige foreldre kan gjøre krav på deres kjærlighet nettopp fordi de kaller seg foreldre hvor mye mer skal vi ikke kunne gjøre krav på vår Himmelske Fars og vår Frelser, Bror og Brudgom sin Guddommelige kjærlighet. Før vi forstår dette mirakel som skjer når vi blir gjenfødt vil vi aldri forstå hvem vi er i Jesus Kristus. Før vi slutter å formidle denne ufortjente nåde i stedet for fortjent AGAPE så vil vi aldri kunne ta inn over oss hvem vi er Kristus. Vi vil aldri kunne få den kraft og ILD som trengs for å gå ut med et evangelium som omhandler ikke bare nåde, men først og fremst AGAPE.

Vi har i dag en frikirke som går mer og mer over i grøfta og ut i det grå intet. De som tror seg å ha skjønt Guds gave viser seg å ha misforstått. De tror Guds gave til menneskene er noe som heter «nåde» og ikke en altoverskyggende grenseløs Guddommelig Kjærlighet som vi faktisk kan gjøre krav på som barn.

Det står Skrevet; Gud er Kjærlighet - AGAPE
det står ikke; Gud er nåde.


Monday, October 23, 2017

Om kristent «medlemskap»


Roten til alt ondt (2) – Statsstøtte til menigheter må bort. Først da kan menigheten stå på egne ben festet på den riktige grunnvollen, Jesus Kristus, ikke staten.

Vi leser i disse dager at «Kristne ber om å slettes fra medlemslister». Jeg håper og ber om at dette er sant. For det første så er dette med medlemslister i sekulær form i utakt med Skriften. Når man blir gjenfødt blir man automatisk innskrevet i Livets Bok. Dette er det eneste medlemsregister for troende (kristne – etterfølgere av Jesus Kristus).

For det andre så har disse registre i nyere tid blitt misbrukt så mye og vært roten til så mye ondt – les: kjærlighet til penger – at det er en skam at man stadig i kretser som frikirker legger seg helt under disse medlemslister for å kunne «overleve» som menighet. Den lutherske kirke – den norske «kirke» - tidligere statskirken trenger vi ikke omhandle her. Det taler for seg selv. Heller ikke den katolske institusjon.
For det tredje så kommer man i konflikt med Skriften igjen når man hele tiden skal gjøre det offentlig hvor, når og hvor mye man gir. Dessuten så lyver man når man prøver å forsvare dette og sier at det vi får igjen på skatten kan vi gi en gang til. Vis meg gjerne en selvangivelse som gjenspeiler dette så skal jeg gladelig la meg arrestere for løgn.
I visse kretser har dette med pengestøtte gått så langt at man har blitt ekte kjeltringer. Og det verste av alt; det involverer bibelskoler. De unge blir altså lært opp til svindel i våre såkalte frikirker. Hvordan kan dette ha seg? Jo slik;
  • Utdrag:

    Krav til studenten

    Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 106.340 kroner i året. Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.
Det som skjer i enkelte "internasjonale menigheter" som har god forbindelse med en norsk frikirkemenighet er at de som er her som «au pair» og som ønsker et lenger opphold (som regel ut over to år) og som ikke får forlenget oppholdet som «au pair» begynner på bibelskole. De trenger da å oppfylle visse krav. Som de ca. hundretusen nevnt ovenfor. Dette blir lånt de og satt inn på konto før man søker for så å bli tatt ut igjen når man har fått innvilget studieplass. Dette er ren svindel.
Og for ikke å forlate de forskjellige tvilsomme forhold til frimenigheter tatt i betraktning selve posten; enkelte steder leier menigheten ut lokaler gratis mot at de som går i de internasjonale menighetene blir oppført som medlemmer i «moder» menigheten slik at denne får statsstøtten.
Mye kan nevnes rundt det med kjærlighet til penger – roten til alt ondt:

1Tim 6:10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.
La folk melde seg ut i hopetall. Kanskje vi snart kommer tilbake til grunnvollen.

Wednesday, October 11, 2017

Statsstøtte


«I framtiden må vi forberede oss på å drive menighet uten statsstøtte.»
SIGMUND KRISTOFFERSEN, LEDER I PINSEBEVEGELSEN


Vi kan videre lese i disse dager;
«Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service».
Og
«Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge».
Samt et noe eldre oppslag i KS;
«Denne uken ble det klart at Korsets Seier har fått avslag på søknad om produksjonsstøtte for 2016. Pressestøtten som i 2015 var på 1,5 millioner kroner utgjør en vesentlig del av avisens inntektsgrunnlag».
Stortinget bør ha det helt klart for seg at de ikke kan forskjellsbehandle. Derfor er det etter min mening soleklart og hevet over enhver tvil at «alle» kristne menigheter inklusive Den Norske Kirke, Islamske moskeer og humanetiske samfunn også må miste statsstøtten.

Siste utspill fra for eksempel Humanetisk Forbund
«Nokså forfjamset kontaktet jeg venner og bekjente for å høre om vårt møte med Human-Etisk Forbund var enestående. Det var ikke tilfellet. En hadde fått avvist Elvis Presleys tolkning av Amazing Grace i bryllupet».
Samt
«Human-Etisk Forbund sa nei til Pie Jesu».
Vi kunne i stor utstrekning sitere både Koranen og Bibelen og med enkelhet sette på trykk vers som helt klart ville gjøre, om bare Stortinget gadd å sjekke, at ALL støtte til kirker og moskeer ville bli trukket tilbake. Det ville også veldig enkelt sette politikere som Hareide og Listhaug arbeidsledige over natten. Og alle andre som mener å bekjenne seg til koranen, Bibelen eller humanetiske regler og praksis. MEN DET GJØR STORTINGET IKKE. Og vi bør stille os selv spørsmålet; hvorfor ikke?

Enkelt og greit fordi Stortinget forskjellsbehandler. Og også at de store menigheter/moskeer som nå muligens vil beholde støtten, mens små vil miste den, (NOK EN FORSKJELLBEHANDLING), kompromisser SIN LÆREBOK/RETNINGSLINJER, så mye i sine prekener at de slipper unna med det.
La oss bare ta ett eksempel slik at ikke kommentarfeltet blir fult av spørsmål om dette. La oss ta for eksempel homofili. Islam lærer at homofile skal steines. Det kan umulig være i tråd med retningslinjer for statsstøtte. Bibelen lære krystallklart at ingen som praktiserer homofili kan delta i verken nattverd eller være ansatt i kirken, praktisere som eldste eller pastor eller være medlem. Mens da humanetisk forbund har regler som nevnt over angående sanger og praksis i begravelser og bryllup. Dette kan umulig kvalifisere til statsstøtte? Hvis jeg da ikke har lest og/eller skjønt retningslinjer for støtte helt totalt feil. Arrester meg gjerne hvis det er tilfelle!
Så la oss gå over til for eksempel pinsebevegelsen som er relativt stor i Norge. For en gang skyld har Kristoffersen rett. Det vil bare bli et tidsspørsmål, hvis da ikke alle innen ledelsen i Pinsebevegelsen feigere totalt ut, som så mange har gjort til nå, før støtten er borte. La oss for eksempel ta en stor menighet som Filadelfia Oslo som har ca. 2000 medlemmer. I 2017 vil de motta de to millioner kroner årlig. Deres regnskap er offentlig og kan bestilles via nettet for ca. 30 kroner. Sjekk der om de har noen som helst mulighet til å overleve med den staben de har i dag hvis denne støtten forsvinner. Overhode ikke! Folk gir ikke nok og ikke vil man få de til å gi mer for de gir i kjød så konkurs ville være neste store mulighet.
Og mens vi er inne på ansatte. Tenk deg hva som vil skje hvis de nå lyser ut en vaktmesterjobb og en praktiserende homofil søker jobben. De vil komme i det vanskelig dilemma om to millioner eller å kompromisse. Kompromisser de vil de miste en god del medlemmer og det vil få store ringvirkninger i hele bevegelsen. Så ja; Kristoffersen er inne på sannheten.
Men for å prøve å avslutte før det blir for langt. Saken er den at disse nevnte her vil miste støtten hvis ikke Stortinget forskjellsbehandler og begynner å sjekke Koranen, bibelen og praksis hos den enkelte institusjon. De kompromisser! Og forskjellsbehandler! Så når det nå er flertall i Stortinget for å droppe støtten til Human Rights Service så bør noe skrive teksten på veggen for dem. Det vil ikke jeg fordi jeg er opptatt av dette på et annet plan enn politikk, men håper jo noen sparker denne ballen videre. Men det vil heller ikke skje fordi det enkelt medlem, hvor det nå skulle være, er ikke interessert i rettferdighet, men penger, som er beskrevet i Skriften slik; «kjærlighet til penger er roten til alt ondt». Og elsker penger gjør disse institusjoner, forbund og organisasjoner. Det er dessuten hovmodig. Og som vi vet så kommer det føre et fall …
Så til slutt; for å ta pinsebevegelsen. De har altså en lærebok som de innrømmer må følges til punkt og prikke. Den heter Bibelen og uansett hvilken utgave man måtte velge så kan ikke det som står der muliggjøre statsstøtte hvis ikke enten Stortinget eller andre ønsker å totalt overse læreboken som pinsebevegelsen ikke kan benekte uten å miste troen. Og mister de troen er de jo heller ikke kvalifisert til annet enn det de lærer om praktisering av homofili; HELVETE NESTE! Det er da hvis man ikke omvender seg.
At deres «menighetsblad»; KS, allerede mister støtte er jo bare forsmaken på hva som MULIGENS vil skje med EN GOD DEL AV menighetene. Først de små, så de store. Det blir et bønne-svar for mitt vedkommende. Endelig kan disse «judas penger» forsvinne og menigheter som ikke kan «holdes oppe» av en giverglede basert på en kjærlighet til Jesus Kristus forsvinne seks fot under. Profetiene sier dog dette; en undergrunns-kirke vil vokse opp i disse siste dager hvor kjærlighet til Jesus er kompromissløs. De nåværende menigheter vil kompromisse og ende opp med å ta dyrets merke. De er for glade i penger til å slutte å kjøpe og selge.

Jesus sier; GÅ UT AV DISSE! HVIS IKKE VIL DERE BLI STRAFFET MED DEM!

Tuesday, February 28, 2017

Graham hykleriet


Helt siden starten i 1950 har Billy Graham Evangelistic Association (BGEA -Billy og Franklin) fortalt katolikker som ønsker å omvende seg at de skal gå tilbake til den Romersk Katolske Institusjon. Franklin Graham bruker katolske prester til å be på sine møter. Han har Knight of Columbus (The Knights of Columbus is the world's largest Catholic fraternal service organization) som møter-verter og han var tilstede ved innsettelsen av Frankiboy. Han har dessuten talt i Katolsk kirke i Polen. Listen er lang som beviser hans forkjærlighet for Roma, antikrist.

Det var den katolske kirke som sponset de to første årene av Billys korstog og dette skryter Franklin av. Den kjente overgitte katolikken og mediemagnat Randolf Hearst ga ordre om å "puff Graham» så tidlig som i 1949. Dette var starten på en lang rekke med pavebesøk, fem i alt for Billy.

BGEA elsker Vatikanet, det antikristelige. Dette er hva Jesus sier:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Når da de samme menneskene som ikke vil ha Graham på Norges besøk kan ga til ytterligheter for å få pavens hoff predikant, Cantalamessa, på besøk til Hedmarktoppen i 2015 så blir jo hykleriet enormt da de nå sier at de ikke vil ha Graham som nettopp støtter opp om dette med Paven med alt han har. For de sier; «vi vil ikke ha Graham for han støtter Trump». De kan ta inn antikrist, men en som støtter Trump, nei der går grensen.  

«Kristennorge» må jo være noe av det mest hyklerske som finnes. Og spør du meg så topper faktisk Pinsevenner den statistikken. Andreas Hegertun sier at Filadelfia ikke kan være med på dette. Altså å støtte Graham besøket. Han sier rett ut at de vil gjerne ha en som forkynner Jesus, men ikke hvis han støtter Trump. Hans far Terje går same veien og sier at kirken taler gjennom Frans når paven går imot folk som Trump. (Populistiske statsledere) Det var jo nettopp disse som sto så kraftig på barrikadene både i 2006 (Terje) når de skrotet Frikirkerådet til fordel for et samarbeid med katolikker gjennom Norges Kristen Råd og i 2015 da Andreas som Pinsebevegelsens pressetalsmann og medlem av komiteen på Hedmarktoppen trumpet igjennom Cantalamessa.  

Mange kjente hyklere kunne vært nevnt, men det er ikke poenget. Poenget er at det hykles dobbelt. Og dette blir langt merke til i Himmelen. Først sier man at ja vi vil gjerne ha Franklin Graham som da er en paveelsker, men vi vil ikke ha de som støtter en demokratisk valgt statsleder som holder sine valgløfter. De legger seg jo på linje med antikristlige Hollywood. De kan ikke lese verken Skriften eller skriften på veggen eller egne skrifter.

Jeg er ingen Trump tilhenger da jeg ikke involverer meg i politikk som er på linje med Jesus og hans vilje. Jeg involverer meg dog i det som har med endetiden å gjøre og denne hyklerske villfarelsen er nettopp et tegn på at Jesus kommer snart. Hvem som går hvor skal ikke vi bry oss med, men det skulle ikke forundre meg om både Trump og Pence går foran en rekke kjente pinsevenner.

Wednesday, January 18, 2017

Fra boka HOVMOD


Kapittel 31 - Vanndåpen
Dåp i vann og dåp i Ånd I forbindelse med Thomas Ball Barratt (12)

Den 7. oktober 1906 «kom han gjennom» og ble Åndsdøpt, men hadde ikke
fått tungetalen. Han oppleve vekkelsen som skulle få så stor betydning for
resten av hans liv. I selvbiografien Erindringer, forteller Barratt om sine
opplevelser den 15. november 1906 da han mottok dåpen i Den Hellige Ånd og
ild med tungetale.

Bruddet med metodistene
Barratt var metodistprest frem til 1907, men da han kom tilbake fra USA etter
sin "pinseopplevelse", gikk han ikke inn i metodistkirkens tjeneste igjen. Han
sa fra seg ledelsen av Kristiania Bymisjon og begynte å holde sine egne møter.
Etter en tid meldte både han og Laura seg ut av metodistkirken. Den viktigste
årsaken var at han ikke lengre delte deres syn på Åndsdåpen med tunger som
tegn (tungetale). Senere kom også dåpssynet opp som tema
(troendedåp/voksendåp).

Dåpen
Barratt lot seg ikke døpe med «vanndåpen» før i 1913. Barratt mente at det
var ikke noe krav om at man skulle vært døpt med troende dåp, for å være
med i en pinsemenighet. Men etter grundige studier av Bibelen, endret han
oppfatning og lot seg døpe. Den 15. september 1913, ble både han og hans
kone, Laura, døpt av pastor Lewi Pethrus. Dette skjedde i Filadelfiamenigheten
i Stockholm.

Side 148

Tilbake til Barratt sener i kapitlet.
Det ser ikke ut til at «noen» er klar over hva dåpen i vann betyr. Og for en
«pinsemann» virker det som om å tale i tunger er mer viktig.
Altså der er mer viktig å få gaver fra Herren enn å adlyde Herren. Dette er en
generell holdning hos de fleste karismatikere og det er selvfølgelig en
hovmodig holdning.

Det virker som om vi er villige til å gå på kompromiss med noe så viktig som
dåp. Både i vann og i Ånd. Vanndåpen er en pakt med Jesus og den kan kun
inngåes med først å bekjenne at du tror i ditt hjerte at Han er Guds Sønn.
Det er en Hellig Pakt og den er en del av å bli født på ny.
det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse
av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi
oppstandelse, 1Pet 3:21

Bestemte ting går igjen og igjen i Apostlenes Gjerninger; Forkynnelse,
omvendelse og tilgivelse, vanndåp, håndspåleggelse og Åndsdåp. Vann dåp
skjedde bestandig, eller med få unntak, straks etter omvendelsen og
tilgivelsen.

Jeg kan anbefale en bok i denne sammenhengen uten å gå for alt som står
der:

THE SINNER'S PRAYER - FACT or FICTION? - How to get Saved the Bible Way
av Andrew Strom

Jeg vil ikke her gi flere referanser til Skriften, men det kan være på sin plass
og legge fra seg denne boka og lese hele Apostlenes gjerninger. I alle fall; 2, 4,
6, 8, 9, 10, 16, 18 og 19.

Det er ikke tvil om at vanndåp er noe som skjer straks man bekjenner Jesus.
Det kunne bli en hel bok om utleggelse av dette, men det er ikke poenget her.
Poenget her er å belyse hovmodet og det sataniske i forførelsen rundt
«konseptet» å forkynne at man ikke trenger å la seg døpe i vann på sin tro og
bekjennelse. Samt det djevelske forførende å forkynne vanndåp av spedbarn.

Vi må spørre os selv; hvordan oppstod denne forførelsen? Hvilken antikristelig
holdning og menneske var det som kom på denne forførelse med dåp av
spedbarn? Og dermed igjen ingen dåp på tro og bekjennelse.

Det er vanskelig å spore denne falske doktrinen tilbake til en bestemt mann,
men det er ganske enkelt via de tidlige historikere å spore det helt tilbake til
den først, andre og selvfølgelig tredje århundre. I begynnelsen av år 300 fikk
vi jo oppleve et supertriks av Satan i det det ble forbudt og ikke være kristen,
vi fikk statskirken og alt det som fulgte.

Side 149

Vi skal heller ikke gå videre om hvor satanisk dåp av spedbarn er, men slå fast
at den fører mennesker på vei til helvete.

Det vil skal derimot belyse er hvorfor dette er et så hett tema og et så
uforsonlig standpunkt i den religiøse verden. Vi skal få frem den hovmodige
holdningen til de som nekter å ta i betraktning at det er riktig å la seg døpe på
Jesus befaling og sin tro og bekjennelse.

Det ser ut som om dåp i vann betyr mer for muslimer og hinduer enn for en
som påberoper seg å kjenne Jesus. Det er nemlig når noen lar seg døpe at de
regnes som konvertert fra andre religioner for de religioner det blir konvertert
fra. Det er da man blir drept for å si det sånn. Det er da man blir forfulgt, det
er da man blir kastet ut av familien.

Dette skjer også der hvor Katolisismen er en sterk og dyp tro. Det er når de
blir døpt som vokse at katolikker regner som konvertert. I Filippinene er det
slik at når vi forkynner ordet på Videregående Skole (13- 18 år) og de tar et
standpunkt for Jesus så er dette ok, men når vi forteller at de må fortelle
foreldre og bli døpt kommer frykten og tårene.

De er derimot tøffe, bekjenner for foreldre, men sier ingen ting om at de har
latt seg døpe. De vil heller ikke spørre på forhånd fordi da blir det forsøkt
stoppet. De velger heller å la seg døpe i «hjemlighet» og tar «smellen» når
dette blir oppdaget. Foreldre har da den holdningen at; «ja ja, det er for sent å
gjøre noe nå, det er jo allerede skjedd.» Ungdommen slipper dermed
«billigere» unna. Takk Jesus.

Hvis vi bare forstod hvor mye beskyttelse det ligger i den troshandling,
lydighet handling som det å inngå en vanndåp i Faderen, Sønnen og den
Hellige Ånds navn, ville vi antagelig latt os døpe hver gang vi tok nattverd.
Vanndåpen på sin tro og bekjennelse er et «must». Ikke det at vannet frelser
eller renser, det er det Jesus blod som gjør, Men den ulydigheten det er å IKKE
la seg døpe når man har fått grundig undervising om hva Skriften sier er IKKE
frelses bringende. Den leder ut på hovmodets glattis og vil ende med fall.

Det er ulydigheten som gjør at vi ikke lar oss døpe som er det katastrofale.
Derfor kommanderer Peter de Åndsdøpte ned i vannet. De har faktisk intet
valg. Dersom de vil beholde troen og ikke bli en frafallen der og da. Sammen
med Åndsdåpen utgjør vanndåpen konseptet «født på ny».

Tilbake til Barratt:
Det tok altså tidligere Metodist prest Barratt 7 år med Bibelstudie for å komme
ut av villfarelsen og forvirringen det er å bli barnedøpt og å tro på den
doktrinen. Særlig da å lære andre denne doktrinene og falske praksis og
forkynnelse.

Han skrev boken "Den kristne dåp", og tar for seg betydningen av vanndåpen.

Side 150

Han sier:
«INNLEDNING
For mange av mine venner kom det meget overraskende at jeg lot meg døpe,
da de visstnok ikke trodde at jeg helte til den kant i minste måte. Mange sier
de er blitt «skuffet» derover, mens andre jubler og takker Gud. Noen er blitt
forarget, mens andre har fått sitt hjertes innerste tanke stadfestet derved.
Når jeg nå ganske rolig setter meg til bordet og skriver disse linjer, så er det
ikke for å ta opp kampen med annerledes tenkende om saken, men nærmest
for å fremstille mitt nåværende syn på den kristne dåp.

Det er meget mulig at jeg vil komme til å skrive ting som andre ikke synes om,
men jeg gjør det uten spor av partiskhet eller lyst til å «krangle».
Det skal bli, uten noen ond vilje eller bitterhet, en ærlig manns
begrunnelse av et av de viktigste skritt han har tatt i sitt liv. Herren
dertil være min hjelper!

Eders i Ånden, vannet og blodet forb. Broder. Thomas Ball Barratt»
Side 11 i boken som kan lastes ned på: http://kristenbloggen.net/
 en ærlig manns begrunnelse av et av de viktigste skritt han har tatt i sitt
liv. Herren dertil være min hjelper! -

Hvis man ikke har klart for seg hvem Thomas Ball Barratt var så bør man sette
seg inn i saken. Han var en Guds Mann med en antagelig meget stor varig
frukt. Han er blitt testet og prøvet på de fleste områder og har vært en av de
tjenere som har ført «Azusa» vekkelsen videre fra NY til Europa. Det er ikke
mange som kan si noe negativt om ham og Norge bør takke ham for hans
velvilje og lydighet kanskje på lik linje med Hans Nielsen Hauge. Kanskje den
viktigste mann i Norges historie.

Når en mann av hans kaliber bruker 7 år med bønn og studier for å komme ut
av villfarelsen så skjønner vi at den er stor og kraftig. Selv om noen til og med
har skrevet «spesial» avhandlinger med hjelp av andre «doktorer» som prøver
å sverte viktigheten og den Bibelske retningslinje for den troende dåp.

Det er dette vi vil frem til her. Satan har lagt en felle for oss når det gjelder
den troendes dåp. Han har på flere måter fått oss inn i forskjellige blindveier.
Det er dette at det er så stor uenighet som gjør det så viktig. At man absolutt
ikke kan gi slipp på sitt syn. Det er dette som er det djevelske med det. Begge
sider kan ikke har rett. Og dette er en plattform vi ikke kan dele. Her kan det
ikke inngåes kompromiss. Det er hardheten i det som gjør at det ikke kan
forenes.

Så man må ta stilling. Enten så døper man barn. Eller så døper man på tro og
bekjennelse. Dåp av spedbarn er oppfunnet av djevelen for å hindre den
troende i å la seg døpe på sin tro og bekjennelse. Det er dette som er poenget.

Side 151

Hvis det ikke hadde vært slik så hadde det aldri vært et problem og først bli
døpt som spedbarn og så senere bli døpt på sin tro og bekjennelse. Men det er
her problemet ligger. Man kan altså ikke døpe seg som «voksen» hvis man er
døpt som barn. Da konverterer man enten fra Luthersk, metodist, katolikk eller
noe annet til noe annet.

Hva er problemet? En som ikke er døpt som spedbarn går jo ikke automatisk til
Helvete. Ingen tør å si det. Det er jo å opphøye seg til Gud å si det. Og det er
jo ikke mulig å bli «barnedøpt» når man er voksen. Så det er umulig for en
som ikke er «barnedøpt» og få det gjort som voksen. Ingen sier vel heller at
du er ikke «barnedøpt», bare voksen døpt så du er ikke frelst. Så man kan jo
trekke den konklusjon at det skulle overhode ikke være noen hindring for å la
seg døpe som voksen selv om man er blitt døpt som spedbarn.

Men det som er merkelig er at noen mener at det ikke er mulig for en som er
«døpt» som barn å la seg døpe som voksen på tro og bekjennelse. Mister man
frelsen hvis man gjør det. Nei, «ingen» vil tørre å påstå det. Så hva er da
problemet. Kan man ikke la tvilen «komme Skriften tilgode» og la seg døpe
som voksen selv om man er døpt som barn. Selv om man mener at det ikke er
nødvendig. Det er her hovmodet kommer inn. Man er nedsunket i en uforstand
og hovmodighet som ikke er fra Gud.

Hvis man hadde vært ydmyk ville man sagt at man ikke er sikker og dermed
latt «tvilen» komme Skriften, Jesus, til gode og latt seg døpe også som
voksen, om ikke for annet enn å vise at man er ydmyk i forhold til konflikten.
Altså det er den barnedøpte som må være ydmyk i forhold til den voksendøpte
for den voksendøpte kan ikke «barnedøpes» etter voksendåp, men den
«barnedøpte» kan voksendøpes etter «barnedåp».

Skriften sier ikke at man ikke man bli døpt to ganger hvis det er det man er
redd for. Snarer tvert i mot. De som var døpt av Johannes, ble også døpt av
apostlene på Jesus befaling.

1 Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han
hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, 2 og han
spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham:
Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. 3 Han spurte: Hva ble dere
da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp. 4 Da sa Paulus: Johannes døpte med
omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham,
det er på Jesus. 5 Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.
6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de
talte med tunger og profetiske ord. Apg 19:1-6

Poenget er at hvis man kunne ta bort det mest sataniske fra «barnedåpen»,
nemlig erklæringen om at man får automatisk evige sikkerhet om å gå til
Himmelen når man dør, så ville det gjenstå bare en ubetydelig forvirring om
tidspunkt for dåp og om man trengte å tro først. Dette kunne blitt
overkommelig hvis det ikke hadde vært for de gjenstridige som absolutt må
holde på sine doktriner. Dermed ser vi at selv om man noen steder har frafalt

Side 152

denne «sikkerhets erklæring» ikke er villig til å innordne seg å søke også en
voksendåp slik at djevelen stadig får fritt forvirring-spillerom i hovmodets
kjølevann.

Det som ligger til grunn for denne fullstendige vranghet og hovmodighet mot å
ydmyke seg til å forenes i dåpspørsmålet går nemlig meget dypt og har sitt
utspring i doktrinen om «arvesynden». Før man kvitter seg med den løgnen
om at barn er født «syndige», (så hvis de dør uten å være døpt så går de til
Helvete) vil det ikke kunne bli forening. Så la oss ta et oppgjør med doktrinen
om «arvesynden». Og det vil vi gjøre i siste kapittel.

Satan her latt det djevelske få grobunn ved at teologer har kommet med sine
avhandlinger og doktriner og forstyrret og forfulgt og forhindret og forvirret
den søkende. Ve til alle som går imot den troendes dåp i vann.

Det ligger sterkt på mitt hjerte. Forstå viktigheten av troende dåpen i vann.
Vi kunne legge ut om de forskjellige aspektene med viktigheten og referer til
Skriften, men det overlater vi til den Hellige Ånd som vil opplyse den enkelte
som er ydmyk nok til å be en bønn om forståelse.

For å avrunde med noe som kan falle tungt for mange, men som likevel er
tilfelle og kan være en sjokkerende sannhet for de som praktiserer dåp av
spedbarn.

Jødedommen, Islam, Ahmadiyya, Bahá’í, Hinduismen, Buddhismen, ja alle
«store» religioner samt kanskje de to «største» ateister og agnostikere tror på
Jesus og er bundet til Jesus mer eller mindre. Historisk eller religiøst. Altså
hele kloden har ett forhold til Jesus.

Likeledes katolikker, diverse andre sekter, metodister, lutheranere og andre
denominasjoner. Samtlige (med få unntak) har et problem med dåp i vann (og
ånd, men det er ikke poenget her) på tro og bekjennelse som voksen.
Hør, de tror på Jesus, men vil IKKE døpes på tro å bekjennelse. Det samme
gjør satan.

27 For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. 28 Her
er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne.
For dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, da er dere
Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Gal 3:27-29
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans
død? 4 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom
Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre
i et nytt liv. 5 For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død,
så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Rom
6:3-5

11 I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort
med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, 12 idet
dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham,
ved troen på Guds kraft – han som oppreiste Kristus fra de døde. Kol 2:11f