Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, November 18, 2017

Kapittel 6 - «Frelses bønnen»


Fra boka HOVMOD - http://norway.com.ph/hovmod/ - kan lastes ned gratis i PDF

For å komme virkelig inn på kjernen av hovmodighet må vi prøve å forstå hva som egentlig skjer. Vi er selvfølgelig alle super hovmodig i tiden den Hellige Ånd holder på og overbeviser om synd og nøder til omvendelse. Det er Guds Kjærlighet som drar oss til Kristus Jesus og vi må veien om det fullbrakte verket på korset, oppstandelsen og opprykkelsen. Vi er nødt til å akseptere Blodet som det eneste som renser oss fra syndens knallharde grep. Det er også Blodet som kan rense oss fra hovmodighet. Blodet renser alt. Hvis vi slipper det til. Så i det øyeblikket vi omvender oss til en total underkastelse, ber om tilgivelse for synder, spesielt hovmodighet, vil hovmodet begynne å forsvinne etter hvert som Kristus får skikkelse i oss, vi får et fornyet sinn og blir født på ny. I hvilken som helst rekkefølge Jesus bestemmer.

Men dette skjer for tiden meget sjeldent i menigheter i den vestlige verden. Fordi det blir ikke forkynt et rent evangelium lenger:

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f

Selve denne «oppfinnelsen» av en frelses bønn («a sinner's prayer» – «prayer of salvation») er meget gammelt stoff. Hvis man er ytterst spissfindig kan man påstå at den går helt tilbake til det gnostiske og det «nikolaittiske». Definitivt i perioden etter Luther og selvfølgelig mer og mer fra tider og etter tiden som Charles Finney (1792 – 1875) og Dwight Moody (1837 - 1899). Vi snakker om tider ikke spesielt om personen selv om disse begynte å ta de som ble kalt av Herren inn på «bakrommet» og der betjene dem. Det er ikke bevist, snarer tvert imot at disse tok i bruk det vi i dag kaller alterkall og deretter en frelsesbønn, men grunnlaget for dette ble lagt da dette konseptet med «bakrommet» ble utvannet i det dåp i vann ikke alltid fant sted. Det var først ved begynnelsen av år 1900 at alterkall ble innført i stor skala ved Billy Sunday og sener ved massemøtene til Billy Graham. I senere tid er det vel Reinhard Bonnke som de fleste forbinder med dette.

Alterkall og bønnerommet (bakrommet) skal selvfølgelig byttes ut med dåpsbassenget eller nærmeste innsjø eller strand. Eller en bøtte med vann for den saks skyld. Er det vilje til å døpe er også en mulighet for dåp. Alltid. Om du så er i Sahara og må velsigne sand som vann. Det som også bør nevnes her er at det er trist at Luther ikke tok et oppgjør også med «barnedåpen». Han manglet jo et par tre «teser» for å si det mildt.

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:37f

Vi henger ikke ut noen av disse Guds menn og evangelister som helt sikker ledet og leder tusenvis inn på veien til Himmelen, men vil her forklare poenget med det hovmodige i det konkrete «fonemene»; «frelsesbønn». Mange eller flere av disse har også i sin forkynnelse gjenfødelse som er det vi må konsentrere oss om. Men de har også det som ikke skal være der; nemlig deklarasjonen om at «nå er du frelst». Og vi snakker ikke om frelst ut av denne verden. Vi snakker om at det blir slått fast at når du dør vil du gå til Himmelen. Altså også snakker vi om «evig sikkerhet». Som vi også vil komme tilbake til. Det er dette som er hovmodet. Vi nevner navn kun for å få frem tidsperioden og rekkefølgen dette beviselig har forgått. Vi setter fingeren på hovmodet som har forkommet selv hos Guds menn som har et «stort» navn i historien. Vi ønsker å få lagt åpent for dagen hvor lenge dette har foregått.

Vi ønsker også å nevne at det er gjort undersøkelser der tallet for frafall etter en frelses bønn ved et alterkall er hele 84-97 %.

Det vi gjør er å at vi opphøyer oss til å bestemme hvem som går til himmelen. Det er mulig vi kommer tilbake ved alle feilene ved en frelsesbønn sener i boka, men det er kun det hovmodige i det som vi skal omhandle i dette kapitlet. Det finnes bøker i dag som omhandler dette og et par er; «Ten Indictments Against the Modern Church» av Paul Washer og kanskje spesielt «The Sinner's Prayer - Fact Or Fiction?» Av Andrew Strom. Selv et søk på nettet gir mang millioner av treff og Wikipedia har til og med komme med en artikkel i det siste (page was last modified on 10 April 2013 at 20:06).

2Kor 5:10: For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.

Åp 20:15: Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Så det er altså Jesus som vil holde dom. Som vil en dag gi beskjed om hvem som går hvor. At vi har tatt på oss den rollen, det er det som er katastrofen av hovmod.  Vi kan ramse opp skriftsteder i fleng om løfter og forklaringer, men vi kommer ikke utenom:

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! 8 Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden. Joh 3:5-8

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:37f

Likeledes:

23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Joh 4:23f

Kan noen fortelle meg hvordan vi skal kunne tilbe i ånd og sannhet uten å være i ånd og sannhet?
Disse skriftsteder omhandler det samme. Hvis ikke er der motsigelser i Skriften og det er det ikke. Hvis vi tror det er vi mildt sagt på ville veier. Dette er også hovmod. Vi får være ydmyke på at vi ikke skjønner alt, enda.

Forkynnelsen om omvendelse, dåp, syndenes forlatelse og Ånds dåp er forlengst lagt på hylla. Dette kommer av den fatale feiltagelsen som kom etter pekefinger forkynnelsen også ved kjente evangelister. Det er merkelig at vi ikke kan greie å holde oss midt i veien midt i lyset mer enn i noen få år. Selv «Azusa Street» vekkelsen dabbet av ganske fort. Også på grunn av hovmod.
Som sagt så er det altså hovmodet ved å opphøye seg til Jesus at vi faller i utakt med Skriften. For i det øyeblikket vi sier at; «nå er du frelst», så opphøyer vi oss. Mange er ikke klar over dette, men det er like vel tilfelle.

Matt 10:22: Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Så enkelt er det. Det er Jesus som bestemmer. Uansett. Vi må ydmyke oss til å la Han bestemme en dag hvem som går hvor. Det er selvfølgelig en katastrofe også å si at han eller hun går til Helvete. Begge ting er like feil. Begge ting er dømmende. Hvis vi bare kunne bli så ydmyke og innrømme at Jesus bestemmer. Ja vi har løftene og løftene kan ikke svikte, men likevel forteller vi ikke Gud Allmektig hva Han kan og ikke kan.

Saken er jo den at når du er gjenfødt har du ikke behov for å hele tiden bli minnet på at nå er du frelst, at «det er i orden med deg». Vi takker Jesus 24/7 for gjenfødelsen. Hva vi snakker med Han om er en ting, men hva vi proklamerer inn i andres liv er en annen ting. Ingen uten den Hellige Ånd kan proklamere frelse inn i et hjerte. Og når det er gitt garanti fra den Hellige Ånd trenger vi ikke å høre det fra andre.

Det er de samme personer som kritiserer for eksempel barnedåp som ber en kvikk frelsesbønn og sende folk ut i verden med et klapp på skulderen og et lykke til. Akkurat som Gud Allmektig er avhengig av lykke. Hovmod.

De samme personer er også de som legger til grunn dette for å forsvare å gi referanser i Skriften for «fenomenet» «frelsesbønn»

Her kommer noen gaver -

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22

For med dette å si at;
Noe som produseres -

La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Matt 12:33

Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre foll, noe seksti foll, og noe tretti foll. Matt 13:8

Men de glemmer (som mange andre) og gjør den store feilen (som mange andre); de tar ting ut av kontekst. Derfor kan ikke noe stå alene. Det er summen av Guds Ord som er sannhet:

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. 2 Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. 3 Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. 4 Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. 5 For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. 6 For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. 7 Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? 8 Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. 9 En liten surdeig syrer hele deigen. 10 Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere, skal bære sin dom, hvem han så er. 11 Men jeg, brødre – hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. 12 Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere! 13 For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. 14 For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv! 15 Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre! 16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. 18 Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. 19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, 21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. 23 Mot slike er loven ikke. 24 De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. 25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! 26 La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Gal 5:1-26

Et kapittel er jo minimum av hva vi må håndtere hvis vi skal gi en solid referanse om ting som er meget vanskelig.

Sal 119:160: Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.

Så når noen da prøver febrilsk å finne skriftsteder som underbygger en «frelsesbønn» som kommer de til kort. Fordi det er mer enn Åndens frukt. Det er også i meget stor grad Høstens frukt. Vi vil komme tilbake til dette senere i kapittel 11. Men for å ta det videre og bruke Gal. 5:22 alene for å si at når man har bedt en «frelsesbønn» for noen så er det bare å se etter Åndens Frukt og hvis man finner noe av det så er alt i orden. Vel jeg kan da fortell at ingen er «frelst». Fordi det begynner med Kjærlighet og vi skal elske nesten som oss selv og ingen jeg vet om uten Jesus har klart det 100 %!

Likeledes må vi si at hvis en har en av feilene under Gal. 5:19-21 så er man ikke «frelst». Sludder og hovmod selvfølgelig, begge deler.

Så vi er altså ikke ute etter å påpeke feil og mangler ved forkynnelsen til noen, men trekke frem navn blant «støttene» fordi det er blitt praktisert noe som vi vil kalle hovmod. Vi er alle hovmodige på en eller annen måte og alle disse kjente forkynner har, ved hjelp av den Hellige Ånd, kanskje ledet millioner til Jesus, men det er ikke poenget. Poenget er at vi må forstå at selv de mest «drevene» støttene faller inn under dette hovmodet.

Det er nemlig slik at lettvintheten har tatt overhånd.

Hvem er det som sier at det skal være så lettvint å komme inn i Himmelen? Det er nå godt så langt av vi ikke trenger å tro for å komme inn i Himmelen. Guds Nåde er nok. Vel det er en stor løgn.
Ikke alle vil komme til Himmelen:

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn. 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Åp 22:15f
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

Så i tillegg til dette har vi alle lignelsene til Jesus og en del utsagn.

13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. 15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:13-23

23 En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: 24 Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Luk 13:23f

Som vi ser så er det ikke bare porten som er trang, men veien også. Når har vi tenkt å få med oss dette? I dag er jo veien så vid at det er nesten umulig å komme på avveie. Kanskje vi har referert til det før eller senere, men les den nest meste leste boka i England etter bibelen; en «Pilgrims reise» (The Pilgrim's Progress) av John Bunyan. Les også samtidig hvordan han kom til å skrive boka i fengsel.

Vi gir oss ikke til å gi flere referanser. Les Skriften nøye og du vil finne at den forføreriske lettvintheten som nå preger forkynnelsen ikke finnes i Skriften. Ta for eksempel et par eksempler til fra Lukas.

Vi vil bare minne om at det som er umulig for mennesker er helt klart mulig for Gud og at alle trenger å bli født på ny og det skal vi ikke engang undre oss over.

Så for å avslutte dette kapitlet med å si det kort. Vi må være ydmyke nok til å overlate til Herren å gi garanti for evig liv.

Når vi hører om ydmykhet tenker vel mange på en smilende pastor med lua i hånda. Men Nei. Ydmykhet er modig tillit i en Gud som holder løfter og som vi kan ha 100 % tillit til. Ydmykhet er å ha tillit til Far. Ydmykhet er å overlate alle ting til Ham.

Så nå etter hvert ut i sjette kapittel begynner vi å forstå toppen av isfjellet når det gjelder hovmod. Etter hvert vil vi også ta et lite blikk på hva som befinner seg under vannskorpen og siden overlate til leseren selv å vurdere om hovmod er DET viktige å ta tak i i alles liv, også gjenfødte liv.
Det er selvfølgelig lederskapet, pastorer og eldste som må ta hovedskylden for tilstanden i menigheten. Som kommer av at de som få som kommer til tro blir utsatt for denne hysteriske vanvittige falske «frelsesbønn». Men når det er sagt så har hver enkelt med-lem gjort jobben sin med å teste alt. Når vi nå virkelig setter fart på saken og kommer med påstander som kan falle tungt for mange å svelge så er det bare å gå inn i bønn og be den Hellige Ånd åpenbare for oss om det er ifølge skriften eller ikke.

Utfallet må jo alle være enige om. At det nå må bli slutt på den lunkenheten som er årsaken til at vi i dag muligens ikke har mer en ca 2 % gjenfødte av de som kaller seg kristne. Dette på grunn av en ting; hovmod.

Det som kreves i stedet for en enkel frelsesbønn er Evangeliet om total overgivelse. Når Jesus kan se i hjertet at det finner sted en total underkastelse vil den Hellige Ånd gjøre resten. Det er jo det som er løftene. Det er jo dette som er å kalle noen Herre.

12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:12-14

Det er jo dette som er å ta imot. Det er jo dette som er å tro. Du er født av Gud. Født på ny!

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1

I definisjonen av tro ligger i total overgivelse. Ikke noe annet gjelder. Ikke noe.

Når det nevenes tall som 2 % ønsker vi ikke å gå i dybden på det, men leseren kan jo begynne å regne ut selv. Begynn å test denne påstanden.

Leonard Ravenhill går langt i sine påstander, men vi er enig. Han sier blant annet for å sette det på spissen; «Frelsesbønnen» har ledet flere til helvete enn alle barene i Amerika til sammen.»
Når noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst» så forkynner de et annet evangelium.
Til sist i dette Kapittel bør det nevenes noe om «God-TV» (ingen bestemt kanal er nevnt, det brukes som en felles nevner) og nettsider. Disse kanaler er jo eksperter på å deklarere at; «be etter meg så vil du gå til Himmelen når du dør». Men de har ikke bare dette problemet. Hvem skal døpe de som «tar imot» etter en falsk «frelsesbønn»? Aldri har jeg hørt om at noen har bedt noen om straks å oppsøke en lokal bibeltro menighet å la seg døpe. Aldri. Jeg har spurt venner og de kan bekrefte at dette er aldri nevnt. «God-TV» har dermed et stort problem. Et dobbelt stort problem som de må svare for en dag. Hovmod.

Selv djevel tror på Jesus. Hitler trodde på Gud. Muslimer og Hindu tror på Jesus. Det er mange som tror på Jesus. Selv Breivik tror på Gud. Hvordan er det med deg; tror du på Jesus. Vel det er ingen garanti for ikke å tilbringe evigheten i Helvete. Du må bli født på ny. -

Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe i Ånd og Sannhet. Joh 4:24

Det som er verdt å merke seg er jo at de som mener at å si at "jeg tror på Jesus" gir garantert inngang til Himmelen alltid underbygger dette med brevene til Paulus. Hvorfor i all verden kan de ikke se at de biter seg selv i halen. Brevene ble jo nettopp skrevet for å få fjernet denne løgnen av et utvannet "lite" evangelium til menigheter som hadde gått over til disse løgnene. Natt og dag med tårer i tre år måtte Paulus formane. Og dette er det de referer til? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

For å forklare hvor skjevt og djevelsk det hele har blitt: (klippet fra en nettside i en større menighet)

«Hvordan bli kristen:
Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn:
Gud. Takk at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg.
Takk.»

Ikke bare går de på akkord med sine egne doktriner med selvfølgelig er det hele en spott mot Guds ord.

I skrivende stund har jeg akkurat gått til innkjøp av en ny «Spirit-Filled Life» «studie bibel» 2002 utgaven som kom i posten i går. Jeg passet på å kjøpe ny nå når vi var i Norge da Amazon er meget raske på leveringer av bøker til Norge. Den forrige utgaven beordret den Hellige Ånd gitt bort på Manila International Airport. Ja man må alltid være berett til å gi bort Guds Ord. For intet har vi fått det og for intet skal vi gi det. Når man kommer i snak med en som trenger en Bibel, spesielt når da hun skal reise alene til et Muslim land, bør vi være ultra raske til å reagere uansett hvor mange gul, blå, grønne og røde understrekninger vi har i vår «favorittbibel».

Denne nye Bibelen derimot, som er nesten kopi av den gamle, har blitt tillagt diverse ekstra på slutten som ikke var i den gamle. En del mer eller mindre kjente evangelister og andre har kommet med noen «behjelpelige» tillegg. Dette er jo en «studie Bibel» så skulle bare mangle.  Men en av de har skrevet noe som man har kalt «Hvordan lede en person til Frelse» og det har blitt hva jeg vil kalle et særdeles trise forslag.

Jeg bladde litt raskt igjen for å bli kjent, sånn som man gjør med nye ting noen ganger, og mine øyne falt på avslutninger hvor det står:

«... du kan nå bli sikker på at du vil ha evig liv i Himmelen» - «Når du ber etter meg vil Han tilgi deg for synd og Han vil gi deg evig liv.»

Så kommer da en mer eller mindre kjent frelsesbønn som inneholder; «jeg ber deg gi meg evig liv»
Så som vi skjønner så har man nå greid å få sneket dette ytterst farlige falskneriet inn i Biblene bakveien. Forlaget skryter av over 2 millioner solgt på omslaget å da blir jo det som skulle vært en gledes melding en sørge melding. For mange millioner har lært denne løgnen i menigheter, bibliotekskoler, lederskoler eller andre doktrine produserende steder i tillegg kan vi bare gråte over.

Nok en gang er Gjenfødelse utelatt. Nok en gang omgår man vanndåpen og Åndsdåpen. Nok en gang kommer man med en forsikring om at «be etter meg så går du til Himmelen når du dør». Hvilket hovmod. De ansvarlige står for fall.

Wednesday, November 15, 2017

Såkalte vekkelsesmøterI snart 70 år har organisasjoner bevist unngått noe som kan virke støtende på Romersk Katolske Institusjon (og til dels den Lutherske)


I disse dager har det vært en del debatt angående en viss evangelist og de som har arrangert disse såkalte vekkelsesmøter.
Jeg vil her belyse dette, men først:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – Åp 18:4-7
Skjøgen er Roma, Vatikanet, Holy See, Paveveldet, Paven og hans kardinaler. Ikke minst den sorte pave og hans Jesuitt hær.

Dette har vært læren siden Luther brøt med den Romersk Katolske Kirke og etter at Jesuittordenen ble grunnlagt i 1534 av Ignatius av Loyola og stadfestet av Pave Paul III i 1540. Ingen kan benekte dette. Det er først i den sener tid at vi har fått dagens økumene, men økumene har det alltid vært. Helt siden Nikea i 325. Dagens økumeniske situasjon er dog den at man nå beklager bruddet som kom i «kirken» den 31. oktober 1517. Ja slik blir det nå fremstilt. Dette må vi ta på alvor og jeg minner om dette;

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17
ALTSÅ DET ER DE SOM FORFEKTER DAGENS ØKUMENE SOM FORÅRSAKER SPLITTELSE!

Så over til disse såkalte vekkelsesmøter og disse kjente vekkelsespredikanter og deres samarbeidspartnere. Jeg har før skrevet om dette siste noe spesielle arrangementet som splittet kristen Norge. Ikke på grunn av liv og lære (som burde vært årsaken), men på grunn av at vedkommende evangelist støttet en viss demokratisk valgt statsmann. Som vi vet så finnes det mye politiske holdninger inn kristen Norge. Men det er ikke det vi skal snakke om.

Heller ikke skal vi snakke om evangelistens organisasjon og liv og lære. Det er nok å ta i der men vi lar det ligge. Vi skal ta tak i det som forvirrer mange. Nemlig at noen advarer mot denne evangelisten. De påstår nemlig at de har vært på møte og hørt ham forkynne et enkelt godt evangelium. Derfor, selv om de kjenner til mannens falske liv og lære så benytter de seg av følgende bibelvers:

15 
Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. 16 Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. 17 De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. 18 Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Fil 1:15-18
De mener dermed at det er forsvarlig at en mann med falskt liv å lære skal få lov å ture frem som han vil så lenge han forkynner et enkelt godt evangelium. Dette er noe sludder av forskjellige årsaker. En av de nevnt over. Men vi må gå lenger og dypere og arrestere disse som kommer med slike påstander fordi de er selv forvirret da de har falsk lære i sine egen liv.

Disse som Paulus her nevner forkynte et sant evangelium. Denne mannen forkynner IKKE et sant evangelium. Enkelt og greit fordi et sant evangelium inneholder forkynnelse om dåp i vann. På grunn av sin økumeniske holdning og sine økumeniske forbindelser (sterkt knyttet til paven) så kan ikke og vil ikke denne og hans like forkynne dåp i vann. Og hvis de gjør det så forkynner de en dåp som vi finner i den katolske og lutherske «kirke». Altså dåp av spedbarn. Det bibelen lærer er en dåp i vann på tro og bekjennelse. Vil ikke gå nærmere inn på dette her. Sjekk selv. Så hvis dåp blir nevnt så er det altså dåp av spedbarn eller til nød dåp dersom en ikke alt er døpt som spedbarn. Altså ikke medlem verken i den lutherske eller katolske «kirke». Som vi skjønner en såkalt ateist.

Grunnen til at den troendes dåp ikke blir forkynt og praktisert er følgende:
  
1. Man regner de som er døpt som spedbarn for allerede døpt. (Siden man har et korstog i et kristent land så tar man da det for gitt at de fleste er døpt. Noe som for så vidt er tilfelle)

2. Man kan ikke fordi det strider både mot den katolske og lutherske lære å foreta en såkalt gjendåp. Spesielt den katolske og her er hvorfor:

Den katolske kirke lærer at man må gjøre forskjellig ting for å oppnå frelse (eller å unngå Helvete og bare få et kortere eller lengre opphold i skjærsilden).
Man må gå til messe, man må delta i Eukaristien, man må ha gode gjerninger, man må være medlem av den katolske kirke OG IKKE MINST MAN MÅ VÆRE DØPT I VANN. Altså man kan ikke fortsette å være medlem av den katolske kirke hvis man benekter en eller flere av de syv sakramenter. Man vil da bli ekskommunisert som det heter. Gjort klar for Helvete enkelt og greit.

Vedkommende evangelist og hans organisasjon er sterkt knyttet opp til den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Helt siden 1950 faktisk. Faktisk ble de to første år av deres korstog i USA betalt av RKI. Dette skryter denne evangelisten av. Det var da hans far som prekte den gang. Så altså i snart 70 år har denne organisasjonen bevist unngått noe som kan virke støtende på RKI. De har vært på fem pavebesøk for å forsikre seg om at de snakker samme språk. De har vært i pave begravelser og i pave innsettelser. De forfekter sågar at RKI og de forkynner et nøyaktig likt evangelium.

Slik at når noe på deres møter blir bedt om å komme frem for å invitere Jesus inn i sine hjerter, som det så fint heter og da foreta en såkalt frelses bønn som er å be etter en av møtevertene, (ofte brukt til dette er katolske prester og de såkalte Knights of Columbus) så passer de på å ikke nevne dåp (i alle fall ikke hva de vil kalle gjendåp) og skulle man ha med katolikker å gjøre så ber de dem gå til messe (som er et av sakramentene) neste søndag. Det har de gjort i snart 70 år.

Jesus derimot sier klart og tydelig at vi skal gå ut av RKI. Se over.

Så det er som man forstår store betenkeligheter med i det helle tatt støtte slike arrangementer. Hvis man da ikke vil komme i fare for å være med på å forkynne et falskt evangelium og gjøre seg selv forbannet:

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f
Vi mener derimot at det er korrekt å advare mot dette. Dette blir vi prøvet stoppet fra å gjøre i samtlige norske «kristne» medier. Enten av uvitenhet, men vi tro mest av stor vantro. Også fordi man er redd for å miste abonnementer. Og her kommer vi da tilbake til det som Paulus nevner. Det er bare det at man STOPPER sannhet for vinnings skyld. Og man stopper sannheten fordi de vil heller ha løgnene. Sannheten derimot er at denne evangelisten, hans organisasjon og dens like IKKE har et sant, godt og helt evangelium. Det er et falskt evangelium så lenge man ikke forkynner og praktiserer dåp i vann på tro og bekjennelse. Spesielt når man bevist unngår å forkynne dåp i vann på tro og bekjennelse for å tekkes antikrist.