Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, August 31, 2014

Kristne i korstog?

Er du en av dem som vil forandre verden ved å gå i protest-tog? Vel her har du en forklaring på siste arrangerte tog av pinsevenner.

korstog

Det er vel enten den samme heiagjengen eller noe lignende som arrangerer og går i tog mot forfølgelse av kristne. Når Jesus sier at vi skal utholde alt ondt, elske våre fiender, be for de som forfølger oss og velsigen de som forbanner oss, gjøre vel mot de som hater oss og at vi er salige når vi blir forfulgt og skal prise Herren i forfølgelse. Følger du/dere med, eller trenger dere alle til å komme ut av melkestadige (verdslige ”kristne”)

La oss forteste å kose vårs med våre møter og samlinger godt beskyttet i et Norge som enda her kun en mild form for forfølgelse, mens søsken daglig blir drept for Jesus Navn skyld. Selvfølgelig er det trist med slaveri, men det er mer trist at det dør 30.000 barn hver dag av helbredlige sykdommer og fattigdom. Noe du og jeg er med på da vi er i den gruppen på ca 5 % som tar 95 % av alle resurser.

Det dør ca 80.000 mennesker hva da bare i India som aldri har hørt navnet Jesus og jeg må spørre hva gjør du og dere andre (verdslige ”kristne”) GJØR med det? La meg spørre hvor mange par sko dere har i skapet eller hvor mange dresser og kjoler som bare henger deg. Hvor ofte dere bare bytter mobil fordi det kommer en ny en på markedet eller hvor mye koster bilen din. Eller seilebåten? Eller hva hytta på fjellet eller ved sjøen? Eller la meg få høre; hvor mye kostet din siste ferie?

Når er det noen av de 100 eller mer sist gang forkynte evangeliet om Jesus. Eller er det slik at vi ikke skal bry oss så mye om det bare vi får godt i tog på lik linje med verden og protester mot en av 2000 forferdelige ting som skjer hver dag. Har vi ikke enda fått med oss at alt annet vi gjør enn å være med på og høste mennesker for det evige liv er helt fåfengt. Det er ca 200 kriger som pågår i dette øyeblikk og Jesus vil komme hvert øyeblikk for å hente sine. Ikke verdslig institusjoner som er ute og går i tog mot krig og elendighet, men en Ren Brud som er ute og forkynner om Ham.

Menigheten i dag er noen aktivitets institusjoner som gjør alt annet enn å delta i akkurat dette å forkynne et rent og fult evangelium til menneskers frelse. Gå til nærmeste menighet og spør hvor mange apostler, profeter og evangelister som er ute i verden og vinner mennesker for Jesus. Spør hvilken som helst menighet hvor mange som ble døpt siste 10 år? Du trenger ikke poste svaret her for jeg vet det Nesten ingen. La meg spørre, når ga du sist en bibel til noe?

Beklager nesten at jeg ikke bruker et mer passende ord en verdslige, men det ville dere aldri tåle dere tog-gående, feige, falske, rebelske, vantro hyklere …

Om mulig jeg kan vekke noen?!

Saturday, August 30, 2014

Er du innskrevet i Livets Bok?

bibel

Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Åp 13:8

Her må vi legge merke til at alle som ikke vil stå imot dyret ikke har sitt navn skrevet i Livets Bok.

Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme igjen. Åp 17:8

Likeledes her; alle som vil undre seg og ikke skjønne har ikke sitt navn innskrevet i Livets Bok.

Dette betyr som sum at hvis du ikke kan og vil se klart hva og hvem som dyret dreier seg om og i tillegg hvis du vil skjønne, men lar være å stå imot så har du ikke ditt navn innskrevet i Livets Bok.

Da blir ganske alvorlig når man ikke greier engang å gjenkjenne og stå imot Skjøgen som sitter på dyret som er så klart beskrevet. Og enda verre hvis man toppen av dette samarbeider med henne.

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

I denne by ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er blitt myrdet på jorden. Åp 18:24

Det er ikke tilfeldig at vi har blidt bedt om å vende det andre kinnet til og å tåle lidelse, ondt og forfølgelse når vi har blir bedt om å angripe og gi dobbelt igjen til Skjøgen. Så når man er så blind at man ikke selv kan regne ut hvilken by som har huset de som til alle tider har myrdet folk over hele jorden som tilhører Jesus så er det vel ikke så rart at navn ikke står innskrevet hos Jesus.

Jeg anbefaler alle som ikke er opplyst til å studere Skriften om igjen, trekke seg fra feige og feilaktige verdslige argumenter og slutninger og falle på sine knær for Jesus og omvende seg slik at man igjen kan bli innskrevet dersom man skulle være utskrevet.

Nå er de jo de som har den læren at Han som har Makt til å innskrive ikke har makt til å utskrive, men de tar skammelig feil. De er på toppen av sin hyklerske, rebelske vantro meget hovmodig.

Thursday, August 28, 2014

Angiveri, sosiale hensyn samt menneskebud

45 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham.
46 Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.
Joh 11:45f

Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Joh 11:53

Men yppersteprestene og fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham. Joh 11:57

Fortelling om den helbredede fra Betesta:
14 Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.
15 Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.
Joh 5:14f

Fortelling om den blinde som ble seende:
Joh 9:22:
Dette sa hans foreldre fordi de var redde for jødene. For jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen.

14 Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene.
15 Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham.
16 Fra da av søkte han anledning til å forråde ham.
Matt 26:14-16

Det er mange grunner for angiveri. De fleste er at man ikke ønsker å bli holdt utenfor sosiale sammenhenger. De fleste ser på det som verdens største katastrofe. Å følge seg utstøtt for å holde Jesus Bud. Når det da er det motsatte. Penger er selvfølgelig også en stor årsak. Andre agendaer også, som makt, så la oss ta for oss å få satt de riktige ordene på dette.

7 Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud.
8 Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter.
9 Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter!
Mark 7:7-9

Da Jesus vandret her på jorden var det for jødene å bli utstøtt av synagogen det samme som å bli spedalsk. Eller verre. Det var katastrofe i enhver sammenheng. Slik er det også i menighetssammenheng (og andre steder) i dag. Når man er ”medlemm” av et felleskap hvor man har religiøse falske forkynnere, men er så ”innsmurt” og involvert med barn i søndagskolen, ungdommer i ungdomsmøter, venner i Alpha, tjenester i form av aktiviteter og gjerne i familie med en eller flere eldste er det nesten en umulighet å tenke på å sette seg opp mot autoriteten. På toppen av det vil de komme med sitt ”stille i båten” og beskyldninger i form av vridning av Ordet som:

Rom 16:17:
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

Men de glemmer hele teksten:
For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.
Rom 16:18

Altså er det de som holder på med falsk lære som volder splittelse. Ikke de som formaner eller irettesetter de med falsk lære. Det er jo ikke mye smigrende når noen sier: ”Så sier Herren” og kommer med en uttalelse som viser de fleste tilbake på plass der de hører hjemme. Under lydighet til Ordet. Altså de som har falskhet om den lære som er Ordet.

Dette er videre hva Skriften sier op splittelse:

Joh 7:43:
Det ble da splittelse i folket på grunn av ham.

Joh 10:19:
Det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord.

1Kor 1:10:
Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.

18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det.
19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere.
1Kor 11:18f

1Kor 12:25:
for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre.

19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier,
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.Gal 5:19-21

Jud 19:
Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden.

Vi leser at der er de som har falsk lære og som sprer splittelse på grunn av dette som gjør kjødets gjerninger.

Så da disse som forfekter at noen er årsak til splittelse på feil grunnlag for å beholde kontroll og autoritet er noen angivere av Kristus. De er noen hyklere som forvrenger skriften for å mele sin egen kake. De har agendaer om å være med på noe stort, med seg selv som midtpunkt. De er frontkjemper for den Økumene bevegelse og går ikke av veien for å komme med all slags falskneri for å oppnå det de brenner etter. Som ikke er annet enn en brennemerkning av satan.

Og de som følger dem for ikke å bli utstøtt er selvfølgelig ikke en hårsbredd bedre. De er egentlig verre da de ikke er totalforført, men har stadig en gnagende følelse av at noe er galt. De er enda ikke blitt totalt døve til den Hellig Ånd og har enda en mulighet til å reise seg opp å si; ”NEI. Dette vil jeg ikke være med på. Det strider imot Skriften”.

Det verste av alt er at de bruker Johannes 17 for å sikre seg at ingen vil komme med innvendinger mot at de er rene i sin streben etter enhet. Men det er ikke den enheten som Jesus vil ha som de ønsker. De ønsker et stort fellesskap som kommer sammen på tvers av uenigheter. Som har mer interesse av å samles om løgner enn å ha splittelse på grunn av sannheten.

Far jeg ber i Jesus navn om at angiveriet og feigheten i menigheten forsvinner ut den samme veien som det kom inn. Jeg ber om menn og kvinner som reiser seg opp i vår midte og taler ut sannheten uten å ta hensyn til hvem som måtte være uenig og hva konsekvensene måtte bli. Jeg ber om beskyttelse for alle disse som jeg vet du vil reise opp for å advare menighetene om dere tilstand nå like før din Sønn kommer for sin renvaskede Brud.

Ikke vri på Skriften så du bli lik satan

2Kor 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Det er selvfølgelig mange Skriftsteder som blir vridd på med henblikk på å tilpasse sitt eget liv til Skriften. Men når det gjelder gjengifte er vel dette det mest brukte. Man prøver å forklare med dette Skriftstedet at ens første ekteskap er annullert selv om ektefellen lever. Som da er feil. I Himmelen er dette ekteskapet gyldig til en av ektefellene dør.

De har sjeldent lest neste kapittel som begynner slik:

Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. 2Kor 6:1

Her kommer en forklaring på hvorfor og hvorfor det er feil i sammenhengen og referer til 2. Kor 5:17 som et ”brekkmiddel” mot Guds Bud og Hans Fordringer.

Jak 1:17:
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Mal 2:16:
For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse.

Så Jesus hater stadig skilsmisse. Hvis vi skulle velge å skille oss på grunn av hor er det stadig på grunn av harde hjerter. Jesus hater all skilsmisse.

Matt 19:8:
Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.

Matt 19:6:
Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.

Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

Matt 6:15:
Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.

Tilgivelse og gjenopprettelse er stadig det Herren vil i enhver sak.

Så hvorfor vil så mange ha det til at dersom man er skilt som ufrelst, forblir skilt (ikke ”gifter” seg igjen), kommer til tro og da dermed forfekter at det er fritt frem og igjen gifte seg med hvem man vil selv om ektefellen lever?

Jeg har hørt og lest mange fordreininger av 1. Kor 7 når det gjelder dette og her er noe av det man konsekvent utelater når man referer til innledende vers om ny skapning.

1Kor 7
10 Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann.
11 Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.

1Kor 7:39
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

Her taler Paulus ved den Hellige Ånd til menigheten. Det betyr at hvis du sitter som nyfrelst og skilt i menigheten og hører dette (eller nå leser dette her på FB) så har du bare en ting å gjøre. Søke gjenforening med din ektefelle. Det er helt klart Herrens vilje etter det vi har fått bekreftet i versene ovenfor. Hvis man mener at dette ikke lar seg gjøre, husk intet er umulig for Herren, så skal man fortsette å leve ugift.

Det de fleste gjør er å angripe de som kommer med denne forkynnelsen som her over og kaller Gud urettferdig eller urimelig. De må selvfølgelig omvende seg omgående.

Her er en historie om hvordan de gjerne behandler de som nekter å kompromisse Guds Ord.

Matt 14
3 Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe, han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Filips hustru.
4 For Johannes hadde sagt til Herodes: Det er ikke tillatt for deg å ha henne.
5 Han ville helst ha drept ham, men fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet.

Hvorfor var det ikke lovlig for Herodes å ha Herodias? Fordi hans bror som var gift med henne stadig levde.

Johannes ble selvfølgelig lagt for hat av den øverste ”religiøse” leder og av hans samboer. Akkurat som i dag. Og hva skjer videre, djevelen klekker ut en plan for å få forført Herodes til å halshugge Johannes. Hvem bruker han om ikke Herodias’ datter som da denne horebukke også lystet etter. (Som i så mange andre lignende ”ekteskap”) Planen er klekket ut på satansk vis og datteren kommer inn til sin mor med Johannes’ hode på et fat.

Det er dette også mange som velger gjengifte, men er undervist om det motsatte, ønsker. De skulle gjerne se hodene til de som nekter å kompromisse på et fat. De kan selvfølgelig ikke si dette. I stedet vrir og vrenger de på Skriften. Resultatet blir det samme. En dag vil de svare for alt foran Jesus Kristus Domstol.

Så et godt råd til alle dere hodejegere. Omvende dere og søk Herrens vilje. Ved omvendelse må dere da slutte å leve i dette skamfulle samlivet. Dere skiller dere ikke når dere forlater hverandre. Deres andre ”ekteskap” er aldri registrert i Himmelen så lenge ektefellen til en av dere lever.

Wednesday, August 27, 2014

Så hva vil det si for oss barn å være Hellig?

Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. 3M 19:2

For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 1Pet 1:16

Så hva vil det si for oss barn å være Hellig?

Rom 6:19:

Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For likesom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet – så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –.

Rom 6:22:

Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

1Kor 1:30:

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2Kor 7:1:

Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt!

1Tess 4:3:

For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor.

1Tess 4:7:

For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

2Tess 2:13:

Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

1Tim 2:15:

Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.

Heb 12:14:

Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1Pet 1:2:

utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål!

Heb 2:11:

For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.

Åp 22:11:

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!

Hva kan vi trekke ut av dette for å få en god og kort beskrivelse som mulig?

Vi vil begynne med å legge til noe som er så klart at skriftsteder og referanser ikke er nødvendig.

Gudsfrykt. Uten Gudsfrykt er det hele nytteløst. Likeledes lydighet. Gjenfødelse sågar, men det sier seg jo selv. Likeledes omvendelse. Det er jo disse ting menigheten ikke forkynner i dag. Så hvem kan da bli helliggjort?

For det forkynnes heller ikke at vi må hate det som Jesus hater. Ikke bare elske det som Han elsker. Dette bringer oss til den vinklingen vi trenger for å forstå hva som bringer oss til helliggjørelse. Like lite som hyklere bringer helliggjørelse er det med ulydighet, urettferdighet, urenheten, lovløshet, hor, vantro, løgn, usømmelighet, ufred, spott, mangel på rettferdige gjerninger osv …

Så som vi ser så er det ikke nok å elske det som Jesus elsker. Som det så fint heter i dagens forkynnelse; ”Jesus elsker deg som du er og han vil at du skal være velsignet og lykkelig”. Ja Jesus elsker oss, men når vi kommer til Ham for første gang så vil vi omgående bli bedt om å omvende oss. Dette vil vi også bli minnet om av den Hellige Ånd hver uke, hvis ikke hver dag, hvis vi går på veien til helliggjørelse. Likeså må vi ikke glemme denne delen av å være velsignet:

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Matt 5:10-12

Joh 17:19:

Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.

Apg 26:18:

for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.

Rom 15:16:

at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved Den Hellige Ånd.

Heb 10:29:

Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?

Åp 19:8:

Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.

Åp 14:12:

Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Heb 1:9

Det er umulig å gå på veien mot helliggjørelse uten å ta avstand fra urettferdighet. Hvis vi kompromisser på disse områder nevnt ovenfor, da spesielt urettferdighet, så vil det stoppe all helliggjørelse.

Helliggjørelse er IKKE hva mange i dag tror det er. Det er mangel på helliggjørelse hos de såkalte støttene som er hovedårsaken til dette. Det er ingen eksempler igjen i menigheten. De får som er eksempler er ute i misjonsmarken.

Vi må begynne å konfrontere våre ledere og eldste med deres mangel på helliggjørelse. Jesus kommer veldig, veldig snart og skal vi ha noe håp om at millioner vil bli løftet opp i skyen med Ham må menigheten vekkes. Start med å stille spørsmål om hva som foregår i din menighet. Jesus er på din side i det hvis du gjør dette med et rent hjerte og med ønske om Helliggjørelse for deg og menigheten.

Jesus rike velsignelse til dego og din familie og din menighet.

De fleste er noen hykler som kommer under dette:

1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler

2 og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.

3 Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke.

4 De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.

5 Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store.

6 De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i synagogene,

7 få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene.

8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.

9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen.

10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.

11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre.

12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.

13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.

14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom.

15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv!

16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden.

17 Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet?

18 Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet.

19 Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven?

20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det.

21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det.

22 Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.

23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.

24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen!

25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.

26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent!

27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.

28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.

29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige,

30 og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel.

32 Så fyll da opp deres fedres mål!

33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete?

34 Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.

35 Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias' sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret.

36 Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt!

37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.

38 Se, huset deres skal bli liggende øde!

39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

Matt 23:1-39