Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, November 11, 2009

For den troende som ikke ønsker å ende opp som de fleste.

Matt 24:12 ..., skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
Hva er det som gjør de fleste av oss så ”tilfreds” med tingenes tilstand, eller for å si det rett ut; at vi ikke gidder å arbeide på vår Frelse. Ikke gidder å komme nærmere Jesus. Ikke gidder å studere Ordet? Ikke gidder å ha åndelig samfunn med søsken i Kristus. At vi regner oss som fullkomment helliggjort og ikke trenge å ta vårt kors opp hver dag. Ikke orker å ta opp kampen mot kjødet, mot egoet som skriker; hva med meg! Jeg vil ha mine behov tilfredstilt! At vi ikke er i nærheten av å ønske å leve som Jesus har befalt. At ord som omvendelse, lydighet, helliggjørelse, tukt og så videre er nesten kommet på samme nivå som helvete; det finnes ikke. Det er bare ”Nåde over Nåde”. ”Jesus elsker oss slik som vi er.” ”Vi trenger ingen annen omvendelse en den som skjedde da vi tok i mot første gang.” ”Vi kan ikke og skal ikke kjempe mot kjødet”. Verden og deler av det sekulære ”kristenfolket” har blitt gnostisk, narsistisk og mange av oss kristne har blitt nikolaitter. Det meste har blitt religion. Les: Hyklersk. Vi må få troen ut fra hjernen og inn i hjertet! Det er ikke så mye som skal forståes, men heller mye som skal tros. Eller om du vil: Vi må begynne å tro på det vi tror på.

Trengslene begynner
Matt 24.
3 Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» 4 Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. 9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Jesus snakker til menigheten! Enten så tenker, håper og mener vi at vi ikke lever i endetiden eller så tar vi dette på alvor og forsår at vi lever i endetiden. Og tror vi Jesu ord så har kjærligheten blitt kald hos de fleste av oss. Her har vi svaret. Vi elsker ikke Jesus som vi skulle.

Johannes’ åpenbaring
BREV TIL DE SJU MENIGHETENE (Kap. 2–3)
Til Efesos
2: 2Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull: 2 Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 3 Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. 7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis
Vi må vende om så ikke alle av oss blir som de fleste! Vi må få tak i vår første kjærlighet og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig.

Evangeliet etter Johannes
Løftet om Den Hellige Ånd
14: 15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. 19 Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Paulus’ andre brev til Timoteus
Menneskene i de siste tider
3:1 Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk! 6 Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.
Hvordan kan vi unngå å havne i den store massegrav av døde fra ånden? Kun levende i kjød.

Vi må fornekte oss selv! Det betyr at vi må kvitte oss med ALL stolthet. Vi må tilbe skaperen og ikke skaperverket. Vi må ta på alvor de ”små” synder og omvende oss. Viktigst av alt vi må slutte å leve i synd. Lever vi i synd er vi døde i ånden. Vi må slutte med å gå på akkord med Guds Ord. Det er ikke mulig å kjøpe det man liker å kaste resten når vi snakker om Ordet. Skal du ha et fullkomment ”brød” må du følle oppskriften.

Listen er lang og uten ende hvis vi virkelig ønsker å sette oss ned og være ytterst selvransakende og bunn ærlig. Takk kjære Jesus for Nåden og Sannheten. Så la oss alle be for hverandre og for våre menigheter og ta dette på alvor, men være langt fra å forakte våre søsken som ikke vil høre. Vi skal heller fortsette å be og formane med kjærlighet.

Etter alt dette er sagt vil kanskje noen føle seg fordømt, men:
Det er ingen fordømmelse for de som er ett med Kristus og som vandrer i ånden.
Men hva skal vi så gjøre hvis vi havner i grøfta? Oppskriften er enkel: Vi angrer, omvender oss og ber om tilgivelse. Så er vi straks tilbake i Kristus, midt i veien midt i lyset igjen.

Paulus’ brev til romerne
Livet i Ånden
Kapittel 8
1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. 4 Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. 5 De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred. 7 Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. 8 Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. 9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. 10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.
12 Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. 13 For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. 14 Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.

Velsignet nok så beror alt på det som er blitt stående: Tro, håp og kjærlighet. Og størst av ALT: Kjærlighet. Gud ER kjærlighet. Vi har muligheten til å elske Ham fordi Han elsket oss først.

Vi elsker Ham forbi Han ER DEN HAN ER.
Vi elsker Ham fordi Han gav Sin Sønn till å dø i vårt sted så vi kunne leve.
Vi elsker Jesus fordi Han tokk på seg vår synd, skyld, sykdom og alt annet så vi skulle kunne ha fred og evig liv.
Vi elsker Jesus fordi Han utøste Den Hellige Ånd som Han fikk fra Faderen.
Vi elsker Den Hellige Ånd fordi Han er vår Hjelper og Pant på vår Arv; Det Evige Liv.
Vi elsker vår neste fordi vi elsker å gjøre det Kongen befaler.
Vi elsker oss selv av samme grunn.

Vi må si som de som har gått foran oss:

”Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste”
(Hans Nielsen Hauge)

”Jesus, Jesus, Jesus alt mitt hjerte sikter til
Og det meg forplikter å gjøre det Jesus vil”
(T B Barratt)

Vi er satt i et oppstandelsesliv i et Kongedømme av bare Nåde og Sannhet. Vi adlyder Kongen av ren kjærlighet. IKKE NOE ANNET. (Herren vil avsløre våre hensikter og våre agendaer). Vårt største ønske er å gjøre det Kongen ønsker. Dette må da være enkelt å begripe.

En ting er sikkert: Ånden står kjødet imot. Kjenner vi ikke den kampen så er det ikke fordi vi er totalt helliggjort. Snarere tvert i mot!

La oss be en bønn. ”Far jeg ber i Jesus navn; Hjelp meg å dø fra meg selv så jeg kan leve for Deg og for nesten”

Vi har fått et oppdrag og selvfølgelig blir dette lettere å gjennomføre proporsjonalt med hvor like vi blir Jesus.

La oss ta en test.

Vi kan ikke gjøre noe for å få Gud til å elske oss mer.
Vi kan ikke gjøre noe for at Gud skal elske oss mindre.
Men vi elsker ikke Gud mer enn den nesten vi elsker minst.
Skriker kjødet i protest? Sannsynligvis. Er du enig? Vel da er du på rett vei og kan begynne på resten. Det trengs en god porsjon ydmykhet for å annektere denne sannheten.

Ta ikke feil. Vi skal hate synden. Men elske syndere. Vi skal hate urettferdighet og elske rettferdighet. Hvis urettferdighet blir begått er det bra å kjenne at vi hater det, men resten overlater vi til Gud. Spesielt hvis urettferdigheten blir begått mot oss selv.

Vil du komme videre i tro, håp og kjærlighet. Start med dette:

Ransak deg selv for all utilgivelse og omvend deg fra det omgående.
Kvitt deg med all bitterhet omgående.
Slutt omgående med å leve i synd.
Ikke planlegg synd.
Når du snubler, angre, omvend deg omgående og be om tilgivelse.
Gjør alt uten å knurre og uten å klage. (prøv om bare en dag J )

Til menighetene:
Slutt å utøve kontroll.
Slutt å ikke gå til rette med noen som kaller seg en bror, men som har valgt å leve i synd.
Begynn å se forskjell på å leve i synd og det å snuble.
Ikke gå på akkord med Guds Ord.

Vi vet at Guds rike ikke består i ord, men i kraft. Vi vet også at der Den Hellige Ånd får virke og ikke er hindret på noen måte, er det liv. Der det er liv er det vekst. Der er det også frukt. Det vi mangler hos de fleste i dag er kraft, vekst og frukt. Hvorfor? Hovedgrunne er enkel. Penger og ting er dagens avguder.

Evangeliet etter Lukas
16: 10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. 11 Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? 12 Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? 13 En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.
Her ligger det enormt mye forløsning hvis vi kan håndtere dette riktig.

Gud ser til hjertet. Det hjelper ikke å gi inn i Guds rike hvis vi ikke gir med glede. Vi kan ikke kjøpe oss fri og ren samvittighet med ca. 10 % av netto lønn. Det forkynnes mye om tiende, men mer sannet om dette med å gi blir utelatt. Tiende er GT. Å dele alt er NT. Men mest av alt, det er med hvilket hjerte vi gir som teller for Herren.

Videre gjelder det: ”... ikke viser troskap med det som hører andre til” Hvor mye feiler vi ikke her? Hvis vi ønsker å gå i dybden på dette punktet kan noen og enhver bli skremt. For eksempel Hvordan kan piratkopiering for kristne være helt ok? Listen er lang. Bare tenk på noen ganger hvordan andres eiendom blir behandlet.

Så hvis du er en av dem som tar Ordet på alvor og kan tyde tidens tegn så skjønner du at de flest er og vil bli uten kjærlighet (kjærligheten blir kald). Ikke vær eller bli en av dem. Ta dette på alvor. Bli funnet i kjærlighet når Jesus kommer og Han kommer raskt! Amen!