Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, November 21, 2016

PreTribRap eller Opprykkelse før trengsel. (OFT) – Del 1Det er noe få vers som vi bør legge oss på hjerte i starten av denne delingen;

40 
Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 42 Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Matt 24:40-42
(NB88BN - Norsk Data Bibel som vil bli brukt så lenge intet annet står)
Etter min forståelse så trenger man å være totalt ut av både balanse og forståelse av Skriften hvis man mener at dette ikke har noe med opprykkelsen å gjøre. Men de som forfekter at opprykkelsen vil skje før trengsel benekter dette. De har kun fire skriftsteder som de mener er relatert til opprykkelsen og resten av Skriften som omhandler Jesus gjenkomst(er) omhandler Hans komme når Han skal opprette tusenårsrike. Så hele åpenbaringen unntatt 4:1, hele Matt. 24, Mark. 13 og Luk. 17 og 21.

Dessuten når de blir spurt om å komme med andre skriftsteder relatert til opprykkelsen så kommer de med Skriftsteder om Guds vrede.

Her kommer de fire steder disse som forkynner OFT sier omhandler opprykkelsen. Og kun disse. Den første er selvfølgelig feil, mens de tre neste stemmer.

Deretter så jeg – og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette
. Åp 4:1
Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Joh 14:3
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, 52 i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 1Kor 15:51f
16 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. 17 Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. 1Tess 4:16f
Så for eksempel 2. tes. Handler ikke om opprykkelsen sier de, men om Jesus andre gjenkomst.

La oss først gi noen stikkord. Vi vil her bruker 1. og 2. gjenkomst. Ved 1. gjenkomst mener vi opprykkelsen og ved 2. gjenkomst mener vi da Jesus skal opprett Tusenårsrike. Hans 2. gjenkomst er beskrevet i Åp. 19 og 20

Likeledes må vi skille på trengsel og Guds vrede. Likeledes at de som har denne falske læren om OFT hele tiden motsier seg selv og feiler i å kunne bringe skriftsteder som virkelig underbygger deres påstand. De forfekter at Åpenbaringen er kronologisk fra kapittel 4 til 11, og av den grunn forfekter de at 4:1 omhandler opprykkelsen. Noe som enhver som lesere dette vil forstå ta det kan det umulig gjøre siden det er snakk om at Johannes ble opprykket i Ånden og ikke at Bruden blir opprykket fysisk og forvandlet i ett nu.

Så la oss begynne med Åpenbaringen. Når beskriver den Bruden i Himmelen. Jo i kapittel 7.

Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. 10 Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. 11 Alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbad Gud, og sa: 12 Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen. 13 Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra?

 14 Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

 15 Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. 17 For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.
Åp 7:9-17 (uthevet gjort av forfatter)
Når man studere både evangeliene og Åpenbaringen samt Daniel (som vi ikke vil bruke mye tid på her) så går det et skille mellom trengsel og Guds vrede. Det er gjennomgående og det er dette;

12 Og jeg så da Lammet åpnet det sjette seglet – og se: Det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. 13 Og himmelens stjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fiken når det ristes av sterk vind. Åp 6:12f
29 Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 31 Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Matt 24:29-31 (uthevet av forfatter)
Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Luk 21:25
26 Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. 28 På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. 30 Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares. Luk 17:26-30 (understreket av forfatter)
Som vi ser så kom Guds vrede samme dag som Lot gikk ut. Eller straks etterpå kan vi si. Slik er det også med endetiden. Straks solen er formørket og Bruden er rykket opp så kommer Guds vrede. Altså det er solens og månenes formørkelse og at stjerner faller ned som er skille mellom trengsel og Guds vrede. Skille mellom Bruden blir opprykket og total katastrofe på jorden. Bruden vil ikke oppleve Guds vrede, men den har alltid og vil alltid oppleve trengsel. Det er et av kjennetegnene på at vil tilhører Jesus at vi opplever trengsel.  
I åpenbaringen 8 kan vi leses at Guds vrede blir kastet ned og over jorden. Vi skal være klar over at likesom skapelse beretningen er todelt så er også endetids beretning todelt. Den andre delen begynner i kapittel 12. Når vi ser på dette i lys av dette så blir alt så mye lettere å forstå.

I denne første delingen vil vi ikke omhandle de andre tegn som er gitt oss for å forstå hva som kommer snart. Det vil komme senere delinger og der vil vi ta for oss noe av det som står i Daniel. Et gjennomgangs tema i neste deling vil bli bl.a. den ødeleggende styggedommen. Denne deling er kun påtenk å kunne la os forstå at den ødeleggende læren om at vi skal bli rykket opp når som helst og definitivt føre den store trengsel er oppspinn. Det kommer mest sannsynlig av at troende ikke gidder å sjekke kommentarer i sine studiebibler.

Denne læren gjør at troende i dag er totalt uforberedte på hva som kommer. De burde i hvert fall forberede seg på det verste, men håpe det best. Som vi kan lese i Tes. 2:

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. 2Tess 2:3-12

Det er de som ikke tar imot sannheten med kjærlighet som vil gå fortapt. Det er disse som opphøyer seg som noen skråsikre lærere og som ikke vil omvende seg fra sin falske lære. Disse fører mange vil og når den virkelige forfølgelse kommer vil kun de utvalgte stå fast. Gjør derfor din utvelgelse fast i dag og begrav deg i Skriften og slutt å følge lærer fra mennesker som bare ha blitt en tradisjon. 

Friday, November 11, 2016

En Advarsel (vedrørende endetiden - 1)


Medias rolle i Ende tiden er en utløsende faktor for at Antikrist vil lykkes. Derfor må de følges med argusøyne for de som vil holde seg orientert. Mark Z prøver nå å benekte at FB hadde noen innvirkning på valget i USA. Det er bare fordi at han ikke vil ha HC sitt tap på samvittigheten. FB hjalp Trump tror jeg. Enkelt og greit fordi han vant. Sosiale media har fått makt. Denne makten vil ikke hva vi kan kalle eliten, de etablerte, globalistene (EEG) tolereres ved neste valg i USA. Det er fire år til. De vil forbered seg. FB vil allerede nå begynne sensurer mye av de kristne gruppen.

Jeg har ingen peiling på politikk og prøver derfor å holde meg unna. Jeg mener dessuten at en gjenfødt ikke har anledning til å engasjere seg i politikk. Jeg vil ikke utdype dette fordi denne lille påminnelse ikke handler om det. Denne påminnelse og advarsel handler om at globalistene (EEG) vil til slutt vinne frem fordi det er i tråd med Skriften. En Verdens Ordning (1WO) (politikk, makt, valuta, økonomi, økumeni, religion osv) vil vinne frem og sette Antikrist i Templet hvor han vil bli tilbedt som Messias, verdens redningsmann.

Det jeg tror vil skje og som jeg vil advare mot er de kristnes begeistring over at EEG denne gangen fikk seg en smell. Kristne fikk også noe å juble for hvis vi tenker på at Brexit var et steg imot EEG. Jeg tror dessuten at det blir mer å juble for til neste år. Hvis vi tar en titt på listen over land som har valg neste år og samtidig sjekk den partiene som er nasjonalistiske i stedet for globalistiske, altså høyresiden mot venstresiden så finner vi at mye kan forandre seg også i Europa.


EEG vil ta makten gjennom venstresiden. Derfor vil venstresiden vinne på sikt. Og der igjen må vi spørre oss hvordan dette vil skje. Jeg tror det vil skje gjennom totale feilgrep av høyresiden. Det verste feilgrepet vil bli unntakstilstand på grunn av opptøyer satt i stand av venstresiden. Dette er ikke nytt. Det har skjedd gang på gang og utløser noen ganger borgerkrig.

Vi som har Skriften og den Hellige Ånd som autoritet og advokat har en enorm fordel i å kunne teste hva som skjer og finne ut om det er fra den onde. Det ser nå ut til at det gode har vunnet frem, men fienden er smart, jeg hater å måtte innrømme det, og han tenker også langsiktig. Han tror fortsatt at han skal kunne vinne.

Vi ser i dag at vi har vekkelser i muslimske land, mens Three-Self Patriotic Movement i Kina, Prosperity Gospel i Afrika og den Økumeniske bevegelse i syd Amerika har mest fremgang. Alle disse steder var det for ikke lenge siden fremgang for det rene evangelium, men fienden har sådd inn ugress. Vesten er i totalt frafall som er det sikreste tegnet på Jesus sin snarlige gjenkomst.

Vi som gjenfødte lydige barn må derfor være vise i den tiden som kommer. Ja det ser ut til at vi fikk et pusterom (hvis vi vil ha det, for det vi vil ha er jo Jesus sin gjenkomst helst i dag) mot globalsimen ved USA valget. Bare ikke tro at det vil vare. Jesus har ingen plan B. Plan A er på gang og vil bli gjennomført.

Pressen vil ikke forandre seg. Venstresiden vil ikke forandre seg. Den romersk katolske institusjon vil ikke forandre seg. Muslimene vil ikke forandre seg. Heller ikke EEG.  De vil alle ture frem mot 1WO. Det er kun snakk om tid. La oss derfor følge desto mer nøye med i tiden som kommer med dette for øye.


I kjærlighet til at alle skal komme til tro og kjenne Gud Fader og Han som er salvet og utsendt; Jesus Kristus. Sannheten er stadig Guds Ord og intet annet.