Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, April 25, 2014

Set, game, match!

Let's try to give an example how satan operate. Let's say that the Lord told you to watch a child very carefully. On a day you normally was going to spend on the arena watching football. The devil will urgently tell you that it is ok to take with you the child to the game and you buy that easy because the tender Voice who tells you to go to the park and take with you a ball instead was easy to ignore.

You are watching the game and the kid seemed to enjoy as well. The match is over and you can't find the boy. He's gone. Then you realize it was wrong to bring him because you got to much more interested in the game than to watch the boy.

You see the enemy is a specialist in make the things we should not do look like the things we should do. We are absolutt helpless without the Holy Spirit. If you live your christian life without the constant guidance of the Helper it is doomed to go wrong. You think you are doing ok until GAME OVER.One of many points here is that the devil will never come with an obvious lie; "don't watch the child". But he will be so conning that he will make you bring the child to a place he can easily take him away from you. You lose him!

Let's say the child is your salvation. The Lord has strightly told us to work on our salvation with trembling and fear.

The disciples was told not to even leave Jerusalem and start witness without the Holy Spirit. Be sure you don't do anything without the Helper.

What seems good to us might look bad in the Eyes of the Lord. What seems good for us to do there and then can be a super trap from the devil.  Don't even watch TV without the Holy Spirit.

En post til gruppa ”La oss rydde” på Facebook. Faitbook eller Face the Book

Hva kommer denne uviljen mot å rydde av? Da mener jeg i eget liv og lære. Det er først etter det vi kan oppfordre andre til å rydde. Det kommer selvfølgelig av at vi er villige til å kompromisse. Luther trodde han ikke kompromisset, men vi vet at selv om han ikke ville ble det til det til slutt. Men Jesus er totalt kompromiss løs. Det vil aldri forandre seg. Så når vi har en Frelser og Herre som er fri for kompromisser så må vi også være det. Er vi ikke det ber vi om tilgivelse hver gang vi går på akkord og omvender oss. Ferdig men den saken der og da. 

Når man gir vitnesbyrd som jeg har tenk å gjøre nå; er man alltid i fare for å bli stemplet som det ene eller det andre. Det er derfor at vitnesbyrd i dag er sjelden vare. Man ønsker ikke å utlevere seg selv eller å ”opphøye” seg selv fordi det er det mange tror at noen gjør når de forteller hva Jesus har gjort i deres liv. De glemmer at den som vitner gir all Ære til Jesus. Men når du har jobbet nok blant utslåtte så vil du til slutt komme til den erkjennelsen at uten å gi av deg selv vil du aldri bli godtatt eller stolt på. Langt mindre trodd.

Så her kommer da mitt vitnesbyrd om rydding. Det er forskjellige doktrine som det strides om; først av alt dåp i vann. Dernest Dåp i Ånd. Det siste er jo ikke så mye å stride om siden det er Jesus som utfører den Dåpen så vi bør overlate det hele til Ham. Så har vi nåden, eller hva som er falsk nåde for å si det sånn. Hyper-nåde. Og helliggjørelse, rettferdiggjørelse, synd, tro osv. Ikke minst her på gruppa RKK og samarbeide med denne ”kirke” inklusive utleggelse om Skjøgen i Åpenbaringen. Så kommer da tunge ting som kalvinisme, OSAS (en gang frelst alltid frelst) og alt fra sekter til pinsevenners spesial dormer og doktriner. 

Fra tid til annen, eller ganske ofte, så går jeg i bønn til Herren om den forståelse jeg har av Skriften når det gjelder alt dette med mer. Jeg studerer Skriften på nytt og går igjennom nye påstander samt de gamle påstander og dobbeltsjekker og ber mer og sjekker igjen. Alt dette i ydmykhet om at jeg kanskje har forstått feil, hørt feil eller har kompromisset eller rett og slett har vantro. Jeg rydder.

Og jeg har det for øyet at hvis det viser seg at jeg kan ha den minste forståelse for at jeg har gått på en falsk lære så er jeg mer enn villig til å omvende meg. Jeg er villig til å høre på nye vinklinger fra søsken, men er IKKE villig til å høre gamle om og om og om igjen. De gamle tar jeg hånd om sammen med Jesus hvis Ånden nøder meg til å ta en rydderunde. Jeg kan de gamle for å si det sånn. Allikevel går jeg over dem og dobletsjekker.

For å ta et eksempel: Noen går så langt å bruke bare (altså tatt ut av kontekst) det som i min Norsk Bibel 1988 står i parentes i KJV:

gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.Ef 2:5 (undertrekning gjort av meg)
Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) Eph.2:5
Man refererer til dette alene ”av nåde er dere frelst”, vel vitende om at i tre vers lenger nede står dette:

8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:8-10
Når slike dogmer kommer opp så er min tålmodighet slutt av den grunn at vedkommende er ute for å diskutere og har en diksjonsånd. Det er faktisk mange som har det på Facebook. Som kaller seg etterfølgere av Jesus. Den siste jeg møtte på fornektet Helvete og kunne ikke finne noe i Skriften som forklarte homofili som syndig.

Så ett sted går grensen for hva vi trenger å rydde i. Når vi kommer til disse ting er det snakk om at vi trenger å kaste ting ut. Hvis ikke gjør vi mer enn å kompromisse. Vi forkynner et annet evangelium og har forbannet oss selv i henhold til Skriften. 


Thursday, April 24, 2014

Well, we will have to make some changes... but for the time being, keep this thing quiet!

"There is a hundred times more evidence that Peter was buried in Jerusalem than in Rome." –

Rev. Father J.T. Milik, Roman Catholic Priest and archaeologist

"Well, we will have to make some changes... but for the time being, keep this thing quiet." –

Pope Pius XII, the Bishop of Rome

peterstone1peterstone2

Menigheten i Babylon, som er utvalgt sammen med dere, sender dere sin hilsen, likeså Markus, min sønn. 1Pet 5:13

RKK har i all tid, for å sikre sin lære og forklart sete for Vatikanet og paveordningen, at Peter døde i Roma. Dette verset i Skriften er en av de tingene de bruker som bevis sammen med en eldgammel tradisjon om at Peter ble korsfestet og led martyrdøden i Roma.

Dette kan ikke bekreftes rent historisk. Det er kun basert på tradisjon.

Nå finner man på Internet derimot masse slikt som dette:

“If you know the feeling of genuine excitement about the workings of the Lord, then you will be ecstatic to learn that archaeologists have found first-century dedications with the names Jesus, Matthias and "Simon Bar-Yonah" ("Peter son of Jonah") along with testimonials that bear direct witness to the Savior. A "head stone", found near the entrance to the first century catacomb, is inscribed with the sign of the cross.

Where were such inscriptions found? Etched in stone - in the sides of coffins found in catacombs (burial caves) of some first-century Christians on a mountain in Jerusalem called the Mount of Olives.

An inscription, found on a first century coffin bearing the sign of the cross, reads: "Shimon Bar Yonah" = "Simon [Peter] son of Jonah".

http://www.freerepublic.com/focus/religion/1027410/posts

Hvis man går nøye igjennom ser det altså ut som at det er bevist at Peter ble gravlagt i Jerusalem.

Legger ikke mer referanser her. Søk selv hvis du er interessert nok.

Dette betyr at Peter skriver til Roma og kaller byen for Babylon. Det er faktisk en tradisjon blant de tidlige kristne at Rom ble nevnt som Babylon.

Så når RKK da selv innrømmer at Peter skriver til en menighet i Roma og betegner byen med Babylon så har de altså gravd en egen grav siden det nå er bevist at Peter døde i Jerusalem og ble gravlagt der.

At det undergraver all deres lære om Vatikanet og Pavedømme også får vi komme tilbake til. Alt skal komme for en dag.

Saturday, April 12, 2014

Siden Kain og Abel har søsken hatt vanskelig for å samarbeide

Siden Kain og Abel har søsken hatt vanskelig for å samarbeide. Siden Babels tårn har kommunikasjon vært vanskelig. Ikke en gang disiplene til Jesus kunne la være å krangle. Så hva kommer den fra denne uviljen til samarbeide mellom søsken i Kristus? Noen vil kaste seg på og si; "fra djevelen", men så enkelt er det ikke.

Vi vil ikke begynne å gi en drøss med referanser her da vi skriver til de som forfekter å kjenne Skriften meget godt …

Men vi vil si dette så man kan ha dette i minnet når man leser dette:

Johnannes avslutter sitt vitnesbyrd med at Peter ser på ham og spør Jesus; "hva med han?" ...

Så her kommer spørsmålet: Hvem kan vi i følge Skriften samarbeide med. Eller for å ta det ondet ved roten og som Skriften gir referanser til; ”Hvem kan vi IKKE samarbeide med?”

To referanser gis dog som et hoved-utgangspunkt:

2Kor 6:14: Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?

Mange ser for seg en som hater Gud når vi snakker om vantro, men det er my, mye mer enn det.

Jeg skriver for tiden en bok ved Hjelp av Hjelperen om “ Rebellious unbelief (or harden of heart)”. Dette begrepet kommer fra den nye levende bok oversettelsen på engelsk.

Mark 16:14 (NLT)
New Living Translation (NLT)
Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead

Samt

Mark 16:14 (NKJV)
New King James Version (NKJV)
Later He appeared to the eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He had risen.

Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Mark 16:14 (NB88)

Og fordi trass (stahet) og gjenstridighet (rebelsk) går hand i hånd:

For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. 1Sam 15:23

Og dette verset blant mange til Timoteus som omhandler hva vi ønsker å snakke om:

Tit 3:10: Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til.

Paulus lot Timoteus bli værende i Efesus nettopp fordi han ville forsikre seg mot at det ble etablert samarbeid med de som farer med fremmed lære (vranglære – falsk lære).

For å skjønne mer av alvoret så sier Jesus til menigheten ettertykkelig i brevene til de syv menigheter at han HATER falsk lære.

Så det er altså ingen tvil; vi må ta dette ytterst alvorlig. Men hvor går grensen?

Jeg mener at vantro må defineres først for å komme frem til Sannheten vedrørende dette. Så kan vi mer se om den definisjonen også stemmer med falsk lære. Vi mener videre at vi kan si dette kort med denne definisjonen;

”Vantro er årsaken til at vi ikke kommer til Jesus eller at vi etter ha kommet velger Ham bort. Likeledes er falsk lære det som driver mennesker bort fra Kristus, Guds Ord og til menneskelærdom”.

For å sette det mer i sammenheng med ovennevnte bok:

Rebelsk vantro og harde hjerter er det å ha en annen agenda en det å lede mennesker til Jesus. Man vet innerst inne at man har en tendens til å gjøre dette, men på grunn av agendaer som; selvhevdelse, bli likt, ønske om en fremtredende stilling innen menighet og fakulteter, ”doktorgrader”, overdreven trang til å bli en del av ”verdensvekkelsen”, grov Økumeni og andre totalt misforståtte fordreininger av sannheten velger sin egen agenda fremfor Herrens.

Dette er da gjort bevist og man er og lever i dette daglig og etter formaninger fra brødre er man ikke villig til å omvende seg. Man lever i synd og er en vantro. Og vi må vende oss bort fra de etter å han behandlet de etter Skriften.

Så hvor går grensen? Den Romersk Katolske Kirke (RKK) er meget enkelt å ta rede på. Den trekker mennesker til Maria istedet for Kristus. Til Paven i stedet for Jesus. De fortvilet prøver å hindre den Hellige Ånds arbeid.

Men vi vil nå gå grundig til verks. Vi vil ta for oss doktriner hos Pinsevenner, Metodister, Baptister og Lutheranere og andre evangeliske og tros menigheter, selv adventister. Vi ser det ikke som noen hensikt å ta opp ting som Mormoner (Siste dagers Hellige) og Jehovas Vitner.

Er det slik at disse ”denominasjoner” (har læren om Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd) har noen fremtredende falske lærer som driver mennesker bort fra Jesus og til pastor og eldste. Altså til mennesker. Er det slik at doktrinen i disse menigheter er viktigere en Ordet i den forstand at den, doktrinen, setter Ordet tilside? Vi mener det.

La oss ta en meget grei sak. Dåp av spedbarn. Driver dette mennesker bort fra Jesus til mennesker? Helt klart og spesielt innen Den Norske Kirke (DNK). Her kommer utdrag fra ritualet og liturgien i dette ”sakramentet”. Hele dokumentet ”Dåp i Hovedgudstjeneste” kan lastes ned under www.kirke.no - dokumentet heter: gudst2011_2012_daap_hovedgudstj_bokm.pdf

Til barnet og faddere:

Liturgen ber bønnen før og etter korstegningen med åpen håndflate vendt mot barnet/dåpskandidaten.

L | Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.

Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn + til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.

L | NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Mens dette sies, øser liturgen med hånden rikelig med vann over hodet til den som døpes, tre ganger.

Liturgen legger (eventuelt sammen med foreldre/foresatte og faddere) hånden på den døptes hode og sier:

L | Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv.

Fred være med deg.

Dåpsbarnet / den som er døpt, kan her presenteres med ordene:

Dette er NN, som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet.

eller

Dette er NN, vår søster/bror i Kristus.

Som vi ser så er man nå frelst til evig tid uansett hva som måtte skje og man går til Himmelen når man dør. Det er mange andre ting i denne liturgien som er direkte i strid med Guds Ord og det er grove vridninger av bruk av Skriftsteder.

Det hele er reinspiket vantro. Det er få som innerst inne ikke vet dette. Men man bare forstetter å samarbeide med MF og lutheranere som har den samme oppfatning. På toppen av dette så driver man mennesker bort fra Kristus i det man går i mot noe de kaller ”gjendåp”. Altså å døpe seg som voksen på Jesus befaling på tro og bekjennelse. Det er ytterst hovmodig at man ikke i hvert fall kan si at dette ikke er noe problem.

Uten å gå inn på Metodisters hellighets doktrine, så kan vi bare stadfeste at de også har dåp av små barn.

At baptister har en form for dåp som er i mer i tråd med skriften hjelper ikke stort så lenge de har følgende; En gang frelst alltid frelst, (altså mer eller mindre det samme som skjer i en dåp i ovennevnte trossamfunn), Kalvinisme (utvelgelse eller forhåndsbestemt lære som går på at vi ikke er skapt med fri vilje), Cessationists, (At apostoliske gaver opphørte (ceased) med de 12 apostler og tror dermed at den hellige Ånd kun fungerte i den ”første” kirke, altså at den Hellige Ånd ikke gir gaver og virker i dag). De har også en falsk lære om nåden. (Saved by grace alone). Ikke alle baptistmenigheter har dette, men mer eller mindre.

Så har vi Pinsevenner da som går i den umåtelige hovmodige felle og forteller Jesus når og hvordan han døper med den Hellige Ånd. Vi sier ikke mer.

For å avslutte med hva vi startet med:

21 Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham?
22 Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!
23 Derfor kom det ordet ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke! Men Jesus hadde ikke sagt til ham at han ikke skulle dø. Men han sa: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Joh 21:21-23

Som vi ser Jesus sier klart ifra: Følg du meg! Det er det vi må konsentrere oss om!

Selv dette utsagnet om ”hva angår det deg” ble fordreid over tid som vi ser. Så ta dere i vare fra absolutt alt som ikke er av Ordet. IKKE SAMARBEID MED DEM! For at dere en dag må svare for deres utroskap.

Så for å avslutte. Det er med pastorer, ledere og eldste som bestemmer doktrinen i disse menigheter vi mener vi ikke skal samarbeide. De med en agenda som peker på seg selv (og har en falsk lære) i stedet for Jesus.

Vi sier IKKE at vi IKKE kan og skal samarbeide med med-lemmer av disse menigheter. Tvert imot, samarbeid med alle om å bli til en Enhet som Skriften sier.

Dessverre har både RKK og NKR (Norges Kristen Råd) ”adoptert” John 17:20-23 som sitt ”slogan” for å ha ”enhet” på tross av uenighet. Økumene som det så fint heter. Ikke enighet, men enhet. Hvordan kan du ha enhet uten å være enig? Hvordan kan vi som er ett med hverandre og ett med Jesus bli enige om å fortsette å være uenige. Fordi det er ingen vilje til Enhet. Andre agendaer kommer først. Så vi vil bruke noe som sier det likeså:

21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:21-23