Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, July 26, 2015

Prøv alt, hold fast på det gode

516da089829b4.image

Rom 12:9:
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.

1Tess 5:21:
men prøv alt, hold fast på det gode.

2Tess 2:15:
Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.

Åp 3:3:
Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.

SÅ det er altså ingen tvil; VI SKAL IKKE KASTE LÆREN FRA REFORMASJONEN UTEN Å SJEKKE OM DEN ER SANN.

Og reformasjonen lærer at den Romersk Katolske Kirke er opphavet til det onde og vederstyggelige her i verden.

Når lærde menn sier at Paveveldet ved Jesuitter startet den Amerikanske borgekrig, IWW, IIWW myrdet da 6 millioner jøder og 1 million i Serbia/Kroatia osv. osv. så må det sjekkes og ikke bare avfeies som  konspirasjon teorier og eventyr! Alt som f.eks. Alberto Rivera har avslørt må sjekkes. Alt som all andre avhoppende jesuitter og prester har skrevet om i bøker og holdt taler om må sjekkes.

Da vil man komme frem til dette:
4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.
5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.
Åp 17:4-6

Johannes undret seg stort. Vi vil også undre oss stort, men vi har plikt til å ta rede på om læren fra reformasjonen er sann. 100 millioner har blitt brent på bålet for å forfekte at læren fra reformasjonen er sann. Kanskje like mange har blitt torturert og drept før reformasjonen.

Nå vil de som kaller seg Guds barn samarbeide med dette som vil føre frem til en verdens kirke og en verdens orden og antikrist. Hvis du ikke tar et oppgjør med dette i din menighet vil du komme under dette:

1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet.
2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.
3 For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.
4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.
Åp 18:1-8

Saturday, July 25, 2015

Skal vi advare de som er forført og ikke vil høre?

 

38759_kudu_horn_shofar_with_metal_jerusalem_band_and_white_and_gold_sleeves_view_2

Jeg bærer på noe som ikke vil komme frem i ord. Kanskje ved å begynne å skrive det vil komme opp til overflaten. Det er noe som Herrer ønsker å si til menigheten som jeg ikke enda har fått satt ord på. Stikkordet er selvfølgelig som fra sist gang Jesus skrev til menigheten:

16 Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. 17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Åp 2:16f

Også det som står i Daniel 12 er en del av det;

Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det. Dan 12:10

Det er jo egentlig merkelig at menigheten ikke vil ta inn over seg følgende:

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Matt 24:12

Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Matt 24:22

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:24

Det er som at noe har trengt seg inn og forblindet menighet for disse sannheter. Hva kan det være. Djevelen selvfølgelig, men hva er det som har sneket seg inn over tid og som nå råder grunnen? Hovmod selvfølgelig, men jeg ønsker å sette mer ord på det.

Unnfallenhet er det som kommer til meg når jeg ber Jesus ved sin Hellige Ånd åpenbare det for meg, Kompromiss, mangel på Gudsfrykt. Ulydighet! Agenda som å bli likt å vellykket. Penger! Ting!

Det hadde seg slik i går kveld at jeg ved en tilfeldighet kom til å høre en tale fra et stevne i Norge på TV. Det var en som hadde fått en «drøm» om «Å IKKE SELGE SJELA SI» … Dessverre var det slik at vedkommende ikke skjønte at han allerede hadde solgt sjela si fordi han allerede hadde bevist dette gjennom en kronikk i KS. Men dette forstod han ikke. Han forstod ikke at advarselen var om omvendelse for seg selv. Slik at han da heller holdt en tale til dette festival publikummet om å ikke selge sjela si, som om at han selvfølgelig ikke hadde gått i denne fella selv.

Talen inneholdt mange riktige ord og et «riktig» språk, med vridninger og slang som i dag er velkjent blant mange forkynnere (de kopier jo hverandres stil og talemåte, spesielt Christiansen stilen) og holdt til og med et mas om at man skulle komme frem til forbønn. I kjent pinsestil. Det er ikke måte på hvordan vi tar på oss jobben til den Hellige Ånd og går langt ut over det Han ville gjort.

Vel tilbake til saken om å ikke skjønne at vi selv er forført. Det er nemlig det som er saken. De som er forført skjønner ikke at de er forført. Som jeg tenkte begynner den Hellige Ånd å åpenbare hva som bør sies i denne artikkel. Er det så noen vits i å advare? Jesus sier i slutten av Åpenbaringsboken:

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Åp 22:11

Med referanser til blant annet:

Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet! For min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. Jes 56:1

Og

Men når jeg taler med deg, vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem: Så sier Herren Herren: Den som vil høre, han får høre! Den som vil la det være, han får la det være! For en gjenstridig ætt er de. Esek 3:27

Så kan det være her det ligger. At vi må advare, men så la det ligge. I så fall hvor mange advarsler skal vi gi?

Det er to viktige referanser på dette i NT:

15 Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. 17 Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Matt 18:15-17

Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til. Tit 3:10

Dette blir jo da den personlige biten, men i sosialt media for eksempel på Facebook er det jo på sin plass og mine om disse ting til stadighet da det alltid vil være mye lesere.

SÅ for å summere opp så blir det med to referanser:

2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. 4 De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. 2Tim 4:2-5

LA oss derfor ikke gå trette, men i personlig sammenheng slippe de som vi skjønner har forherdet sitt hjerte og kommer inn under de som ikke vil forstå. Men aldri slutte å advare i det vi må ikke komme inn under dette:

20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel. Esek 3:20f

Guds Fred.