Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, June 03, 2015

Kvinner og lederoller


Vårt Land hadde forleden dag en ”svada artikkel” om dette som heter:

”Kvinner ledet pinsebevegelsen” av Erling Rimehaug.

Sub - Overskriften er ”Pionerene i pinsevekkelsen mente at kvinner i ledelsen var en naturlig følge av Åndens gjerning. Pinsebevegelsen har skuslet bort noe av sitt potensial, mener forsker”.


Artikkelen er ”baseres” på boka Pentekostale perspektiver av Tangen og Sæter. 

En del pinse høvdinger og andre bidragsytere som blir referert i artikkel og i boka (til høyre) er:

Asbjørn Simonnes
Øyvind Gaarder Andersen
John Wesley
Jan-Åke Alvarsson
Terje Hegertun
Truls Åkerlund
Aage Samuelsen
Aril Edvardsen
Thomas Barratt
Lewi Petrus
Peter C. Wagner
Kirsti Thuseth Gunnestad

Rakel Ystebø Alegre
Jan-Åke Alvarsson
Øyvind Gaarder Andersen
Tommy Davidsson
Kirsti Thuseth Gunnestad
Terje Hegertun
Birger Løvlie
Ralph Meier
Asbjørn Simonnes
Knut-Willy Sæther
Karl Inge Tangen
Truls Åkerlund.

Filadelfia i Oslo er nevnt som et eksempel og de lot kvinner bli eldste for noen få år siden. Kommer tilbake til akkurat det og de feilene som er gjort akkurat der. Men først la oss få lov å si at det er merkelig hvordan disse ”professorer” kan skrive så si så mye om dette med kvinner i lederoller uten å si noen ting. Ja absolutt INGEN ting. Det er godt gjort. Vel Jesus gjør de vise til dårer.

I artikkel er Guds Ord ikke referent overhodet. Typisk! I dag bør man ta en kronikk eller lignende å søke på Jesus. Hvis navet Jesus ikke forekommer, som her, er det antagelig ikke vært å lese. Men etter forespørsel fra en kjær søster så vil jeg her dele og dedikerer da til søstre for oppmuntring og kommentar, eventuelt.

Vel, artikkelen blir av noe kalt ”Snikksnakk” og andre igjen ”kjødelig” og jeg er enig. Jeg kaller den ”et virvar av meninger” som sier absolutt ingen ting. Det står faktisk ikke så mye om kvinner i lederoller spør du meg så la oss ta en titt her om hva Skriften sier og da begynne med et mest omtalte og debatterte:

34 Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. 35 Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling. 1Kor 14:34f
Dette blir jo litt merkelig når Paulus fortsetter med:

Derfor, mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og hindre IKKE NOEN i å tale med tunger. 1Kor 14:39 (utheving min)
Hindre ikke noen. Vi skal videre legge merke til at her snakker han til brødre (at de ikke skal hindre NOEN), men når det gjelder over snakker han til kvinner og ikke søstere.

Vel, før vi går videre la oss sjekke grunnteksten å se om det kan være noe med oversettelsen.

G1135
γυνή
gunē
goo-nay'
Probably from the base of G1096; a woman; specifically a wife: - wife, woman.

Så mest sannsynlig skulle oversettelsen kanskje vært hustruer? Dette bringer oss til mer forståelse hvor Paulus bruker brødre om sine mannlige søsken, mens han bruker kvinne (hustruer) på sine kvinnelige søsken. Det bringer oss også over i de refererte undertekster i NB oversettelsen. Jeg bruker her Data Bibelen 88 mens e-Sword er brukt på Strong’s #.

Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. 1Kor 11:3
Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. Ef 5:22
Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 1Tim 2:12
til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Tit 2:5
Vi kunne ha gitt mange flere referanser, men dette holder. Vi ser at det dreier som autoritet. Og vi ser at det er nesten alltid referert til mann og kvinne i ekteskap. Altså til hustruer. Av dette vil vi skjønne mer om den samme autoriteten som det har vært fra evighet av.

Det kan bare være en kaptein på en båt. Selv om vi er ett mister ikke dette sin autoritet gitt av Gud. Så vi kommer ALDRI utenom at mannen er kvinnens autoritet. Kvinner kan hyle om likestilling aldri så mye. Det vil aldri skje noen gang her på denne jord at søsken kan underslå denne Ordningen fra Gud. Ja i Himmelen er vi Guds Barn, men selv der er Faderen Kristi autoritet. Selv om de er ett. Paulus sier:

24 Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. 25 Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, 26 for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, 27 slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. 28 Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29 Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. 30 For vi er lemmer på hans legeme. 31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. 32 Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten. 33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Ef 5:24-33
Det vi trenger å gjøre i denne sammenhengen er å konsentrere oss om AUTORITER selv om kvinnefrigjøringen og mange bedrevitere og ”autoritet hatere” og hyklere har prøvet så godt de kan å undergrave dette. Er vår autoritet Jesus og er vårt hjem i Himmelen? Ja. Vel det vil selvfølgelig gjenspeile vårt liv her nede som ambassadører. Hvis vi ser på dette ”stridspørsmålet” gjennom lyset av den autoritet som ikke kan bortforklares gitt av Gud så vil det hjelpe oss ikke bare i disse spørsmål, men også i mange andre spørsmål. Spesielt når det handler om ekteskaplige problemer. La oss kaste alt hovmod og innrømme at det finnes autoriteter. Ordninger som er der for å tjene oss og samle oss ikke for å splitte oss.  

Vi skal huske på at Paulus bruker ordene ”sømmer seg ikke” en del ganger i sine utleggelser og det kan være at han derfor er i tid og sted og til og med i helt spesifikke menigheter i Korint. Videre vil vi minne om hva Peter sier her og også mine om at vi er trege til å skjønne dette. Hvorfor kan vi ikke skjønne hva Peter, ledet av Ånden, sier her:

14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2Pet 3:14-18
Slik at vi også tar med Paulus:

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 1Kor 13:9
Dette gjelder også for Paulus.

Derfor bare konstaterer vi at Skriften har ingen selvmotsigelser i selve læren, men at noe kan ha bli ”vanskeliggjort” gjennom oversettelser, ”tid og sted” og noe kan ha forvunnet med forandringer av kultur over 2000 år. Vi skal derfor ikke heller falle i den feilen og ta en vitenskaplig forskning på hvordan det var å være kvinne i disse tider og steder hvor og når dette ble skrevet da vi her også vil mest sannsynlig falle inn under feil. Men det vi skal gjøre og det vi alltid må gjøre er å gå tilbake til opphavet til Ordet, Ordet selv; Jesus. Hva sier nå Jesus om kvinnens rolle?

La oss sjekke:

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-20
Innebefatter dette kvinner. Ja. Fordi det ikke var bare 11 tilstedet her:

14 Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. 15 I de dagene stod Peter fram blant brødrene. Det var samlet en flokk på omkring et hundre og tjue. Og han sa: Apg 1:14f
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apg 2:1-4
Altså det viktigste som er, nemlig å være et vitne er gitt som en kommando til oss alle.

Likeledes skjedde dette med Jesus og kvinner, søster:

Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. 10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann! Joh 4:9f
28 Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: 29 Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias? 30 De drog da ut fra byen og kom til ham. Joh 4:28-30
Dette er jo omtalt, med rette eller ikke, som den første misjonæren. Men hun lærte ikke, hun vitnet. Jesus ble der i noen dager og lærte sammen med sine disipler. Alle men.

16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. 17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud. 18 Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne. Joh 20:16-18
Hun ble sendt for å vitne.

Etter at Jesus var oppstått, tidlig den første dag i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10 Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11 Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. 12 Deretter åpenbarte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. 13 Også disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde de. 14 Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Mark 16:9-14
Disiplene blir altså refset for ikke å ha trodd på kvinner. Det var vanlig på den tiden. Kvinners vitnesbyrd var intet verdt. Likevel bruker Jesus kvinner til å vitne til sine disipler om sin oppstandelse! Halleluja som Jesus snur ting på hodet og rister vårt tillukkede forståelse.

Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elleve og alle de andre. 10 Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. 11 Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. 12 Men Peter stod opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem, og undret seg over det som var skjedd. Luk 24:9-12
Peter (og også Johannes som vi kan lese om i et annet evangelium) var altså den enste som gadd å sjekke om det de sa var riktig. Men likevel sier Peter senere:

For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn. 1Pet 3:5
Så det vi sitter igjen med etter min mening er at kvinner skal ikke ta mannens autoritet i lære spørsmål. Det er her menigheter som Filadelfia trår feil. Fordi de sier; eldste bestemmer læren. Og så åpner de for kvinner i eldste. Det som skulle vært gjort er å forandre seg tilbake til Bibelske autoriteter. Og det hindrer ikke kvinner i eldste eller diakon eller andre lederstillinger utenom at hun tar autoritet i det å lære mannen.

Altså må ordningen om at eldste bestemmer læren bort. Det er den Hellige Ånd som bestemmer læren formidlet gjennom forstander innsatt av Jesus og testet av menigheten gjennom Ordet. Ordet, Jesus bestemmer altså læren ved Hjelp av Hjelperen. Dette for å unngå kaos. Vi har en Ordens Gud. Likeledes at det kun kan være en kaptein på skuta. For å unngå mytteri. Men husk. Ingen må innordne seg under de som forkynner falsk lære fordi de har ingen autoritet. Strider noe mot Ordet må INGEN innordne seg, men protestere høylydt. Menn som kvinner.  

Kvinner ble lært opp av Jesus selv om det var uhørt da Jesus vandret her som Menneskesønnen. Men de satt stadig ved Hans føtter. Jesus sa til og med at det var en meget god ting og ingen skal ta det fra dem.

La oss avslutte med dette:

10 En god hustru – hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd. 11 Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. 12 Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. 13 Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. 14 Hun er som en kjøpmanns skip, hun henter sitt brød langveis fra. 15 Hun står opp mens det ennå er natt, og gir sine husfolk brød og sine piker deres arbeid for dagen. 16 Hun tenker på en mark og får tak i den! For det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. 17 Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke. 18 Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes lampe slokkes ikke om natten. 19 Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingrer tar fatt på teinen. 20 Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. 21 Hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagenfarget ull. 22 Hun gjør seg tepper, fint lin og purpur er hennes kledning. 23 Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. 24 Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen. 25 Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. 26 Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. 27 Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke. 28 Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig. Hennes mann står opp og roser henne: 29 Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle! 30 Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses. 31 Gi henne av hennes arbeids frukt, hennes gjerninger skal prise henne i byens porter. Ord 31:10-31
For de som ikke tror kvinner har spilt en viktig rolle på linje med menn må tro om igjen:


Monday, June 01, 2015

Størst er kjærligheten, men først er tro med handling


Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1Kor 13:13Men først av alt er tro. Og det skal vi legge oss på hjerte at uten tro er det umulig å behage Gud og man går på toppen av det rett til Helvete uten tro. Skriften sier at troen er død uten gjerning og av det skjønner vi også at kjærlighet må vises i gjerning og kan ikke bevises med ord.

Følgende vers beviser dette:

For så har Gud elsket verden at han GAV sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16 (uthevet av meg)
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1Joh 3:16
Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Joh 15:13
Slik at vi kan ikke forfekte og ha kjærlighet bare fordi vi sier ”Jeg elsker deg”. Bare Jesus kan det fordi han er det Levende Ord.

Hvor mange menn skamslår ikke kona i fylla og går og kjøper en bukett roser neste dag og sier; ”husk at jeg elsker deg”. Og et par dager skjer det samme igjen. Og slik har det vært i årevis. Altså ingen omvendelse. Hans handlinger avslører han som en løgner.

Intet kan erstatte handling, Ikke engang bønn. Kjærlighet blir alltid bevist i handling. Hvis noe er på vei mot stupet og du ikke advarer så kan du si at du elsker dem aldri så mye, men sannheten er at du hater dem og er en feiging. Det er de som advarer som elsker. Men de som ikke advarer beskylder de som advarer for ikke å elske fordi man ikke bruker en haug med fine ord. Hyklersk og motbydelig er en slik holdning og slike uttalelser. Kom dere ned fra gjerdet dere som tror dere kan gå rundt å SNAKKE om kjærlighet.

I dag så er det slik at hvis man kaller en spade for en spade så har man ikke kjærlighet. Hvis man taler såkalte autoriteter midt imot så har man ikke kjærlighet. Hvis man er politisk ukorrekt så har man ikke kjærlighet. Hvis man refererer Skriften så har man ikke kjærlighet. Hvis man sier sannheten rett frem så har man ikke kjærlighet. Osv osv.

Jesus ble beskyldt for ikke å ha kjærlighet. Alle disiplene likeså. Alle menn i den tidlige menigheten fikk høre det. Paulus måtte spørre om dette:

Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten? Gal 4:16

Alle Guds menn opp til i dag har fått høre det samme. De taler ikke i kjærlighet. Kun fordi de taler ut om sannheten og dette tåler ikke de som ikke er i Sannheten. En som er i Sannheten vil ikke bry seg om innpakningen, men konsentrere seg om innholdet. Han vil se tvers igjennom innpakningen og sjekke innhold. Men det gjør ikke disse hyklere. De sjekker kun om innpakningen klør i øret. Og gjør det ikke det så sier de; ”han er uten kjærlighet”. Triste greier L