Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, January 19, 2013

Hvem kan vi be til?

Svaret er til Gud den Allmektige Skaper av Himmel og jord i Jesus navn, men det holder ikke for mange fordi det er full forvirring ute og går.

Det ser ut til at flere, eller skal vi si mange, er opptatt av det spørsmålet. For å kunne gå videre på en oppklaring av Skriften sier så må vi bli enige om hva bønn er.

1Tess 5:17: Be uten opphold!

Ef 6:18: Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige,

Jud 20: Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd,

Bønn er ikke en enveis kommunikasjon, men en samtale med Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd.

Hvis du ikke er enig i dette så ikke les videre. Du har gjort deg opp en mening som jeg ikke vil diskutere med deg og jeg ber at den Hellige Ånd må åpenbare sannheten for deg.

Vi blir også nødt til å ta stilling til følgende; er samtaler, spesiell forespørsel og bønn, forbønn, velsignelser, og tilbedelse det samme. Kan vi tilbe noen vi ikke kan be til, eller gi velsignelse fra eller døpe til?

23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Joh 4:23f

Likeledes må vi ta stilling til om hvem Sønn er i forhold til den Hellige Ånd.

Joh 16:14:

Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. Apg 2:33

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, Joh 14:16

En annen talsmann! Jesus sitter nå ved Faderens Høyre Hånd og den Hellige Ånd er her.

Det vi må forstå er at selv om det ikke er direkte undervisning i Skriften som sier; be til den Hellige Ånd, eller be til Jesus, altså be til Gud Sønnen og Gud Ånden så er det helt underforstått at dette kan gjøres. Vi har blidt bedt om å be til Faderen i Jesus navn og det vil vi gjøre, men det er ikke dermed sagt at vi ikke kan be til hele Guddommens fylde. Selvfølgelig kan vi det. Vi har den Treenige Gud og Jesus har blitt bedt til i hele NT. De kom og ba til ham hele dagen. Og ofte ble Jesus tilbedt og Han tillot det. Dessuten:

56 Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! 57 Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som én inn på ham. 58 De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! 60 Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Apg 7:56-60

På toppen av dette er vi altså døpt til Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så vi kan altså ikke ha samtaler med De vi er døpt til. Alle Tre var tilstedte ved skapelsen, har vi glemt det? Jesus sier Han er ett med Faderen. Likeledes beskrives Ånden som utgått fra Fader, så som Sønnen. Så de «TRE» er altså «ETT». Og de er «ENIG» Derav ordet Treenighet.

Åp 3:22:

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!

19 Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden. 20 Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, Jud 19f

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. 1Kor 12:13

6 Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten. 7 For de er tre som vitner: 8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. 1Joh 5:6-8

Så som vi skjønner så er det ingen som med belegg i Skriften kan skille på Far, Sønn og Ånd annet enn At Jesus sier at Faderen er større en Ham og at Ånden skal Herliggjøre Jesus, så Jesus kan bli Herliggjort og på den måten også Faderen bli . Disse er selvfølgelig som «ETT» og kan ikke skilles annet en på personlighet og oppgave.

Joh 14:13: Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Rom 8:26

Er det virkelig noen som mener at vi ikke kan både takke og bed den Hellige Ånd om at Han går og vil gå i forbønn for oss?

Jeg har et spørsmål til dere: Hvis plutselig Jesus skulle manifestere seg for dere en dag. Hva vil du gjøre? Jo kaste deg ned å tilbe. Men hvis den Hellige Ånd skulle gjøre det samme. Så vil du si som disiplene; vis meg Jesus. Du ville gjøre en stor feil. Du bør omgående kaste deg til jorden, ansiktet ned å be om nåde og tilbe.

Og denne «Personen» som tar av det som er Sønnen og Faderens og Herliggjør Dem skal vi ikke kunne ha en samtale med. Vel jeg sier bare. Hvis det er din forvirrede tro bør du omvende deg.

8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Joh 16:8-15

Han som skal veilede oss til hele sannheten som overbeviser verden om synd om rettferdighet og dom skal vi ikke kunne ha en samtale med. Den samme Ånd som bor oss oss og som er den sammen Ånds som oppvakte Jesus fra de døde.

Vi skal altså ikke kunne be Han om å åpenbare Skriftene for oss, som Han er satt til. Han er jo Jesus her på jord. Han er jo den som Representerer. Han er jo iboende i alle gjenfødte. Vel synger vi på alle bønnemøter; kom Hellige Ånd, kom Hellige Ånd, kom Hellige Ånd akkurat som om han ikke bor i oss og er tilstedte det øyeblikket vi samles, men nok er nok.

Kjære Hellige Ånd tilgi oss at vi har ignorert Deg, forsøkt hindret Deg, gjort Deg sorgfull og misforstått Deg i så mange år. Vi ber deg; Åpenbar Skriftene for oss. Åpenbar Jesus for oss. Hjelp oss å Herliggjøre Jesus.

Du har så mange Navn og vil vi tilbe Deg i i Sannhet for du er Sannhetens Ånd.

Du vår Garanti, vår Hjelper, vår Tilretteviser, vår Trøster og vår Gud den Hellige Ånd.

Vil også minne om dette:

28 Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. 29 Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. Mark 3:28f

Vider:

9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, 10 for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Fil 2:9-11

La oss be:

20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen! Åp 22:20f

PS!

Det virker på meg som om det er Tros Bevegelsen som bestemmer; til hvem, når og hvordan vi skal be og Pinsebevegelsen bestemmer; hvem, hvordan og når Jesus døper noen i den Hellige Ånd. Hvor feil går det an å ta? Snakk om hovmod. - Bare rene Gode Nyheter, glem alle menneskelagde læresetninger.

Wednesday, January 16, 2013

Let the Ecumenical and the Ecumen-ish continue to rally. They are working against the will of God.

I will try, with the Help of the Helper, to address the error of water baptism of infants in the line of unity in the Body and also the importance of unity and then again baptism on behalf of one's belief and confession. Likewise, of course, the importance of being baptised by Jesus in the Holy Spirit. Spoken by Jesus in His Gospel according to John 17:20-23; we need to be one with one another and with Jesus and the Father so the world can believe.

We have to start with John 3:5 We need to agree upon this; when we talk about being in one body we need to be born again and to be born again is to be born of water and Spirit; baptised in water and Spirit.

To address this we need to go to teaching in Romans 6 when this is clear. Further more we need to read the teaching in Hebrew 6.

Romans 6 say clearly that we are resurrected with Christ in the baptism. And also new life is clearly stated. A part of being born again. Jesus say to be one, perfect in one, and that is also mention in Hebrew 6 when it comes to the six principles that we need to be united in to go further into perfection. One of them is “the doctrine of baptism”. So, we need to agree upon “the doctrine of baptism” before we can go further in perfection and unity.

Acts is very clear when it comes to that, but let’s read 1. Peter 3 when he talks about the importance to be baptised which saves us through the resurrection of Christ. As a covenant with God. So also he does in acts 2.38. We can read about these in entire chapters; 2, 8, 9, 10, 16, 18 and 19. There are four thing which is eminent; repentance, water baptism, laying on hands and baptism in the Holy Spirit. If we can not see out of this how important it is with water baptism and baptism in the Hoy Spirit to have unity, we have a problem.

Of course we need to be in unity with these things before we can go further on to perfection. If we can’t agree upon even that there is no point going any further. Then we have to come together and ask the Holy Spirit. And don't leave before we are in unity. That us the problem; we are not willing to do that.

So back to the problem. Baptism of infants. Let’s take the typical objections. That will tell us that we make assumption. Scripture are talking about “households” and “families”. Especially in Acts 10 and 16. There is also someone who really, really, wants to make a big issue about Acts 2,”you and your children”

Well, let’s start with Acts 2. Peter is talking about the promise. The promises are the outpouring of the spirit. Acts 10; they hear them speaking in tongs and glorify God. Well anyone heard an infant do that, and even have the translation? So the jailer in chap 16. It was in the middle of the night and He draws his sword and was going to take his own life. Any children watching that …

Then we can go back to the importance. Peter asks in 10; can anyone forbid them water. And then he commanded them to be baptised. Likewise in 19, they ask about spirit baptism and water baptism because that is essential. That is the proof. That is the start of producing fruit, with the Help of the Helper, as a born again fisher of men that believes and get baptised.

When it comes to further proof I will like you to conceder this; Catholics believe but refuse to baptise, same with Protestant, Lutherans, Methodist i.e, inclusive Satan. He also believes, but ask him to baptise. It is impossible. He is the one who has made this difficult for other also. We need to be baptised on behave of our belief in heart and confession with mouth. When it comes to other religions it is a the baptism in water that is the sign of conversion.

Judaism, Islam, Ahmadiyya, Baha'i, Hinduism, Buddhism, indeed all "major" religions and perhaps the two "greatest" atheists and agnostics “believe” in Jesus and are bound to Jesus more or less. Historical or religious. Thus, the planet has a relationship with Jesus. But is when we talk about being baptised there is a problem.

May be one have to travel to a country like Philippines and experience this first hand to understand the darkness and demonic about it. But we have it in the western Protestant church also. It is a trick from Satan and it stops many believers to baptise, to be born again. Do you really think that the devil will stand there dressed in black with horns and a fork in his hand telling obvious lies? No he is too tricky to do that. This is his trick to stop believers to be baptised on their belief. There is allays a fight before baptism (if not you get baptised in spirit first). And always peach after. that is because you resist the devil and he have to flee from you.

We have got two sacraments, baptism and breaking of bread. Both a covenant. Most Holy. If we can’t agree on this two, no way we can unite in more. Baptism of infants is a satanic trick to stop unity. The sooner we realize that we sooner we can go further in unity.

On top of this Jesus say; this belongs to the Kingdom already in Matt 19. His disciple rebukes the parents who want to give the small children to Jesus for blessing. Because they didn't know better. A child could don’t attend a Rabi, teacher, before 12 years old. That’s why that happens. But you think it was OK to baptise them. No children under 12 was baptised in the early church. It was unthinkable. It is devil doctrine and we have to understand it is because he tries to stop us from the real baptism on behalf on our belief. And that need to be done.

Anyone heard anywhere that an infant have any kind of a covenant with God apart from being written in the Book of Life from before its birth?

Matt 28:18-20 18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. 19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, [even] unto the end of the world. Amen.

This is one whole statement. Anyone have heard of an infant who can be taught anything?

Infant can't believe or confess and that is The Requirement and only requirement for being baptised. And this we can't agree upon? And we are talking about being one? Be in total unity? It is sad; the world is in this state because of the tricks from Satan. That is the pure fact. Yeah, let's be one, let's unite so the world can believe. But not on the cost of the Holy. No compromising on the fundamental. Let the Ecumenical and the Ecumen-ish continue to rally. They are working against the will of God.

Monday, January 07, 2013

Noen ganger kommer hovmod av å være usikker. Usikker på løftene og håpet. Dette er på grunn av frykt. Frykt på grunn av at Sann Kjærlighet, Agape, ikke har fått anledning til å drive frykten ut. Det er en djevelsk dans som vi må advare mot.

Det er etter «lang» erfaring med troende som har bestemt seg for at det finnes «evig sikkerhet» etter en «frelses-bønn», som også påstår at andre er hovmodige når de ydmykt overlater til Jesus å holde dom, at det er klart for meg at denne gruppen er meget usikre på det aller, aller meste. På toppen av dette innehar de falsk ydmykhet som er stolthet og hovmod.

Det er derfor de trenger denne «sikkerheten». Andre som er fornøyd med ny nåde hver dag og er inne i Løpet for å vinne Seierskransen, og som da blir kritisert for at de i det hele tatt løper, blir derimot fortalt av denne gruppen at de er under forvirring og under loven og dermed også under usikkerhet eller enda verre. Når  gruppen som velger å overlate ALLT til Jesus, hviler i hva Ånden bekrefter i hjerte og ikke trenger annen sikkerhet en det, blir de rett og slett mobbet.

De som absolutt må ha sikkerhet stoler ikke på  Troens Opphavsmann og Fullender , Jesus, og er forvirret. Fordi de trenger sikkerhet. Sikkerheten ligger i håpet og det har de ikke forstått. Det er derfor de også tvilhoder på sin doktrine og ikke er til å rikke. De er i utgangspunktet livredde. Den fullkommende kjærlighet har ikke fått anledning til å drive frykten ut. Dette er tilfelle for flesteparten av de som kaller seg troende i dag og som derfor ikke kan kalle seg troende fordi de ikke har noen tro. Ikke en gang et håp. Bare en falsk sikkerhet.

Selv om man ydmykt ber de om a la Jesus ha alle Fullmakter slipper de ikke taket i det de er sikre på at de har fullmakt i og med. De tror de har fullmakter i løftene og ikke sikkerhet i tro for at løftene skal og vil bli oppfylles en dag. Også bestem av Faderen. De vil så gjerne ha det oppfylt nå. Dette er usikkerhet og et triks fra satan. De sier de stoler på at pappa vil holde løftet, men de forlanger sikkerhet i en form som er en løgn. Det er ikke tillit til Faderen. Og Faderen vi aldri gi det. Ingen kan håpe på noe en ser. Det å få de til å si at; «Jesus har ALL rett til å holde dom og til å gjøre akkurat hva Han vil» er UMULIG. Det betyr omtrent at de ikke er villige til å bekjenne Jesus kommet i kjød. De vil alltid ha et «men» på leppene. Intet AMEN.

De er vinglete kranglefanter og prøver å skjule det med å beskylde andre for å være forvirret og ukjærlige og kranglete når de advarer. Jesus er meget missfornøyd med den holdningen for å si det mildt. Ånden har åpenbart dette for noen av de, men det liker de ikke. De vil heler ha sikkerheten nå. Ingen som er missfornøyd med Herren misnøye er på vei til Himmelen.

Det som jeg alltid har påpekt er at de forfekter; «Hvis du gjør noe så er du lovisk. Hvis du står imot fristelser og synd er du lovisk.» Lovisk er ikke annet enn å TRO at du blir rettferdiggjort ved å gjøre noe. Altså ikke rettferdiggjort ved tro. Ikke spesielt mange tror det i dag. «Alle» vet at man blir rettferdiggjort ved tro. Noen blander dette og forfekter; rettferdiggjort av nåde, men det er den innerste mest villfarende kjerne som mener at tro ikke lenger er nødvendig. Det holder med nåden. Og omvendelse, anger og tilgivelse og helliggjørelse er heller ikke nødvendig lenger.

Jeg hadde holdt opp med å advare denne gjengen av usikre bedrevitere som ikke har fått troen ned fra hjerne til hjerte hvis Ånden hadde sagt det. Men Jesus er klar; ADVAR! Alle profetier går også ut på det. Det er de som GJØR rettferdighet som er RETTFERDIG.

Det er ikke så mye «skade» gjort hvis de hadde holdt denne falske doktrinen og forvirringen og usikkerheten for seg selv. Men det er at de forkynner dette som er så satanisk. Det urettferdige. Det er derfor de kommer under forbannelse og dermed forvirring fordi de forkynner et annet evangelium. De er i tillegg rebeller som Saul som trodde bestemt han hadde fulgt Guds vilje. Ve dere alle som går ut med denne forvirring. De lurer andre inn i forvirring og denne forvirring er det nesten «umulig» å omme ut av. Det er derfor det er så satanisk.

For å dekke seg enda mer roper de ut om enhet når de mener samhold på tvers av uenigheter, noe som de kaller Økumenisk og attpå til erklærer at det er Bibelsk. Det som er Bibelsk er derimot at vi skal avsløre slike ting og få de separert ut av menigheten hvis de ikke omvender seg. Enhet i Ånden er full enighet etter å ha kommet sammen og vært utholdende i bønn til Ånden har fortalt alle det samme etter at noen, om nødvendig, har har gått til sitt og forlatt samværet.

Jeg gir ingen bibelreferanser med vilje, men kom igjen dere vrange sta-beist så skal vi nok slå opp. Ikke skrevet i kjærlighet? Vel kom igjen dere løgnhalser så skal vi diskutere dette også.