Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, March 31, 2016

KS sitt fall

-og andre «kristne» økumene blekkerHvorfor har KS falt? Og hvorfor har fallet blitt så stort? Denne avisen som begynte så bra i Ånd under navnet Byposten med redaktør Thomas Ball Barratt.

Vi leser følgende:
«Tidsskriftet Byposten
Barratt startet avisen Byposten allerede i 1904, mens han var prest i metodistkirken. Da han brøt med metodistene, fikk han med seg bladet, Byposten,
Avisen skiftet navn i 1910 til Korsets Seier og i dag er dette pinsebevegelsens hovedorgan i Norge. Barratt var en ivrig skribent i bladet.»

Hvorfor avisen skiftet navn til Korsets Seier er jo ganske merkelig da dette er et navn som ikke er bibelsk. Korset har jo ikke seiret over noe som helst.

KS har falt fordi de som eier og styrer i redaksjonene har falt. Det er jo først og fremst eiere dette dreier seg om. Det er jo de som er ansvarlig!


finner man noe av eierskapet til KS. Det hele er en så surrealistisk konstruksjon at hvis man prøver å gå i dybden kan man risikere å bli forvirret ... som da de som eier allerede er.

Vi ser at Filadelfiaforlaget eier 80 % som er over 2/3. Hvis vi ser på eierstrukturen til Filadelfiaforlaget så eies den 77,66 av «andre». (Som man kanskje selv kan regne ut hvem er?) Den andre delen i KS eies av Mentor Medier AS (20 %). Som styrets leder her sitter Håkon Jahr. Håkon Jahr er en av tre i forstander trioen som styrer Filadelfia Oslo.

Og her kommer vi tildels til kjernen fordi det er Håkon Jahr og hans millioner som styrer det meste av Pinsebevegelsens økonomi samt att hans barndomsvenn Egil Svartdahl styrer pinsebevegelsen sin Økumeniske retning. Disse elsker sine posisjoner og det har blitt deres fall.

De som sitter i redaksjonene til KS er først og fremst Anne Gustavsen og Lars Christian Gjerlaug. Disse har som de to andre godkjent paven som en kristen leder. Dette er det store problemet når det kommer til KS og denne avisens ærlighet og troverdighet. I det siste har vi sett hvordan de har nærmest vært løpegutter for Vatikanet og deres sak om å føre alle tilbake til Roma. Det blir ikke bedre at disse mennesker blir sett på som noen hellige helter av de fleste innen Pinsebevegelsen. Og man nevner gjerne utrykket «ikke rør Herrens salvende». For et vannvidd ....

Det finnes en gruppe av brennende troende søsken som i disse dager ønsker å nå ut til så mange som mulig med budskapet om at Jesus kommer meget snart og at Jesus Kristus er i ferd med å rense sin brud og at vi må våke og be om å få bli stående foran Ham en dag uten flekk og lyte. Denne advarsel som denne gruppe troende prøvde å få inn som en helsides annonse i KS ble stoppet av redaksjonen ved Gjerlaug.

Den ble ikke i første omgang stoppet av annonseavdelingen. Fordi der vet de sikkert at hadde dette vært en advarsel fra Ruter om nye rutetider som trer i kraft fra 3. april så hadde det gått rett inn med takk. Hadde dette vært en advarsel fra Kristelig Folkeparti om at noen har dannet en organisasjon som prøver å ta liv av kristne så hadde den gått rett inn med takk. Men når noen troende prøver å sette inn en annonse som advarer mennesker om at de muligens går på veien til Helvete og som vil lede de til en evig fortapelse dersom de ikke omvender seg så er det ikke mulig å få den inn. Dette må de ansvarlige stå til rette for en dag hvis de ikke omvender seg.

At de er hysteriske hype-morsomme og foreslår at det heller bør sendes inn som et leserbrev er ikke bare vannvidd men også hyklersk. Vi vet med sikkerhet av det aldri vil bli trykket. Hvorfor? Jo fordi flere gjenfødte har i lengre tid prøvet nesten desperat å få noe inn i KS om det økumeniske som i dag nærmest har voldtatt troende. Det er bare ikke mulig. I stedet reiser man hjem til Ekman og lager fler helsider reportasje hvor man ikke stiller et enste kritisk spørsmål, men i stedet holder frem helside biler av denne «judas». Sikkert fordi KS selv har blitt «judas». Kanskje meste han som dro; Lars Christian Gjerlaug som har blitt konfrontert med dette.

Annonsen er nå oversendt Dagen så får vi jo se om de er like hyklerske.

Sunday, March 27, 2016

Økumene vs splittelse


Snakker de sant eller har de en agenda?

La oss nå ta for oss noen av disse seks som ble spurt av KS angående splittelse i forbindelse med kommende «kirkemøte» og også selvfølgelige i samme slengen splittelse innen pinsebevegelsen og andre bevegelser.

ØYVIND GAARDER ANDERSEN
Her er altså spørsmålene igjen:

1. Vil kirkens nye liturgi og lære gjøre det vanskeligere for deg å
samarbeide med Den norske kirke lokalt, som i for eksempel
fellesmøter og pastor- og prestefellesskap?

2. Er en slik liturgi så avgjørende at du mener de konservative
biskopene burde skille lag med de liberale, og slik splitte kirken
over dette spørsmålet?

Andersen:
1. Så absolutt! Det er allerede meget vanskelig, og
vil bli enda vanskeligere. I praksis er det nok den
såkalte Calmeyergate-linjen som er aktuell å følge.
Det vil si, man vil samarbeide med bibeltro prester
og forkynnere, men ikke med dem som vil akseptere
homofilt samliv. Dette vil så klart få konsekvenser for
fellesmøter og forkynnerfellesskap, blant annet.

2. Spørsmålet om homofilt samliv, eller likekjønnede ekteskap, er kirkesplittende.
Bibelen er krystallklar på dette punktet. Dette er et lærepunkt av en
langt mer fundamental art enn for eksempel ulikt dåps- eller nattverdsyn. Vi
kan samarbeide med folk med et annet dåpssyn, men ikke med dem som
godtar likekjønnede ekteskap. Det argumenteres for at det skal være rom for
to syn under samme tak i dette spørsmålet, men da har man ikke lenger Bibelen
som autoritet. Derfor burde de konservative biskopene ha skilt lag med de
liberale og splittet kirken. Nå sementerer de heller at det skal være rom for to
syn – og lar kirkens enhet være viktigere enn troskap mot Guds ord.

Som vi ser så er han ganske flink til å svare på spørsmål #1. Men om han vil følge dette, som da tvinger frem en splittelse mellom pinsevenner og DNK er dessverre ikke tilfelle. Han hykler altså. Fordi;

#2: Han sier her at bibelen er krystall klar på punktet om homofili, men greier å legge til at spørsmålet om homofili er langt mer fundamentalt enn « for eksempel ulikt dåps- eller nattverdsyn». Dette er selvfølgelig totalt feil og vranglære.

Så kommer selvmotsigelsen: Han sier at; «vi kan samarbeide med folk med et annet dåpssyn men ikke med dem som godtar likekjønnede ekteskap». Man har ikke lenger Bibelen som autoritet hvis man forfekter at «man skal ha rom for to syn under samme tak i spørsmålet om homofili», men han møter seg jo selv i døra med sine selvmotsigelser da han gjerne raust kan ha det i, hvis man da skal rangere, viktigere saker som dåp og nattverd. Dette som sagt hvis vi skal rangere og da også etter min mening.

Så han kan gjerne splitte kirken på saken om homofili, men ikke på saker som utukt, skilsmisse, gjengifte, nattverd, dåp, samarbeid med katolikker, (som da har en totalt annen forståelse av dåp og nattverd) osv. Jeg lurer på om dette er alt han vil kompromisse på? Er han er vanlig hykler eller er han en hyper-hykler og ytterst hovmodig og trenger til omvendelse? La oss se om han rett og slett er rebelsk vanntro;

Her kommer noen uttalelser fra herr bibellærer Andersen:
Teologisk refleksjonsgruppe er en av etableringene under Pinsebevegelsens Lederråd, og gruppens første møte fant sted allerede i november 2012. Sist uke var de igjen samlet på Lederrådets møterom i Pilestredet i Oslo for å drøfte teologiske anliggender på vegne av bevegelsen. I spissen for gruppen står Karl Inge Tangen ved Høyskolen for teologi og ledelse, og Øyvind Gaarder Andersen.  (Utdrag fra KS 11. Februar 2014)

I denne gruppa sies det blant annet;
FORTAPELSEN. Bibelen viser oss at det finnes to utganger på
livet, enten det evige liv i Guds nærvær eller den fortapte tilstand
– Jesus Kristus er Guds eneste frelsesvei (Joh 3,16; 14,6).
VI MÅ KUNNE SE PÅ BIBELENS BESKRIVELSER AV FORTAPELSEN, SOM ILDSJØEN FOR EKSEMPEL, SOM I NOEN GRAD BILLEDLIGE FRAMSTILLINGER
som understreker alvoret ved å gå fortapt. Vi kan ikke si hvem som
går fortapt, for mennesker kan omvende seg i livets aller siste
øyeblikk. Vårt ansvar er å forkynne Jesus Kristus som Guds
eneste vei til frelse.

DÅP. Vi ser av Det nye testamentet at mennesker kom til tro ved
forkynnelsen av evangeliet, og så ble døpt på sin bekjennelse til
Kristus. Denne forståelsen av dåp, som gjerne kalles for «troende
dåp,» har vært, og er fortsatt, Pinsebevegelsens dåpssyn. Derfor
regner vi det ikke som gjendåp å døpe de som er døpt som små
barn.

PREDESTINASJON. Vi tror at det er Guds vilje at alle mennesker
skal bli frelst (1 Tim 2,4). Hvis mennesker går fortapt, skyldes det
deres avvisning av Guds frelse. Når man har tatt imot Kristus, må
man også holde fast ved ham. Det er mulig å falle fra (1 Kor 10,12).
Tanken om «engang frelst, alltid frelst», har ikke støtte i Skriften.

Her går det altså frem at Andersen mener at Helvete er billedlige. Som de sier «i noen grad». Det vi lurer på er jo da om de tenker på hvor mange GRADER det er der. Likeledes fremgår det at barnedåp ikke er å se på som dåp, Likevel er det nå blitt ca 20+ pinsemenigheter som godkjenner barndøpte som medlemmer. Men ikke homofile da selvfølgelig ... - hyklersk.

La oss gå videre og se om det finnes mer bevis for hykleriet;

I en artikkel i KS Publisert 09. mars 2015 sier Andersen følgende;

- Cantalamessa er nok mer pentekostal og karismatisk enn mange pinsevenner. Så han vil nok representere et friskt utfordrende og inspirerende pust overfor pinsevenner når det gjelder forkynnelsen om Åndens dåp og Den Hellige Ånds kraft og utrustning.
- Når det gjelder besøket av den karismatiske katolikken, Cantalamessa, er jeg meget positiv til det. Han har en meget sentral posisjon ved Vatikanet og i forhold til paven.

- Det ville være synd om Ulf Ekmans konvertering skulle føre til avstandtagen fra de karismatiske katolikkene.

Les hele artikkelen her:


Han godta altså paven som en kristen leder. Egentlig bør dette holde for å få kartlagt den rebelske vantro, men vi skal gå litt lenger.

Han sier blant annet at det ikke er stor forskjell på katolikker og pinsevenner.

Han er en forsvarer av teologien og praksisen til Bill Johnson, Betel USA som blant annet oppfordrer folk til å få mer av gullstøv og engelfjær inn i menigheten, samt å legge seg på gravstøttene til tidligere kjente forkynner for å «dra kraft»

Han innrømmer at han taler sterkt for å strekke hendene ut til katolikker og anerkjenne dem som søsken. Se forøvrig videre artikkel:hvor han prøver å være morsom å si at DNK kirke fremstår mer som hora i åpenbaringen enn den katolske kirke. Det samme gjentar han i artikkelen i KS. Altså han prøver å latterliggjøre reformasjonenes lære om at paveveldet er antikristelig og søker dermed å sverte alle martyrer. Videre sitter (har sittet) Andersen  som pinsebevegelsens representant i NKR. (Norges Kristne Råd)

Wednesday, March 16, 2016

Tro og tvil


Alle har fått nok tro til å tro. Hvis man ikke tror så er det ikke fordi man ikke kan, men fordi man ikke vil.

Tro er å ligne med en mann som fikk en bil. Han gjord seg ikke umaken med å kjøpe bensin slik at han kunne ta den i bruk. Hadde han gjort det ville han sett at den virket som lovet i reklamen.

Derfor er også troen å regne som 10 jomfruer som ventet på Brudgommen. Fem tok ikke med ekstra olje til lampene. De trodde bare hallveis. Det kan man kalle tvil. Vantro og tvil er to sider av samme mynt og er produsert av satan. Noen sier at tvil er en del av troen, men de lyver og må tro om igjen.

I dag behandles vantro på lik linje med at man har en sykdom og man tar derfor i bruk sympati og syntes synd på vedkommende i stedet for å behandle det som det er, en forferdelig synd. En synd som man må omvende seg fra. Det samme med tvil.

Vantro og tvil kommer av mangel på Guds Frykt som igjen gir hovmod. Hovmod kommer som kjent føre et fall og kan lett gjenkjennes på de som er hyklersk ydmyke. En som er hyklersk ydmyk er også full av kompromisser. Det er dette at han kompromisser Skriften han kan gjenkjennes på. Kun de kompromissløse vil arve Riket.

Derfor bør dere omvende dere omgående dere som tror at nåden dekker alt. En dag vil nåden ikke dekke noe som helst. Kun de som har kommet seg over fra nåden til troen vil arve. Man arver ikke av nåde. Man arver av å ha rettigheter som ekte barn. Ekte barn er lydige mot Far. De er full av tro og ekte ydmykhet, altså Guds Frykt.

Det er derfor det heter i Skriften at man kommer til tro. Man tar altså å bestemmer seg for at man vil tro. Skulle det være noe man ikke forstår så sjekker man det mot Skriften og ber den Hellige Ånd åpenbare det. Svaret er lovet gjennom Ordet. Far vil aldri holde noe skult for sine barn som de trenger å vite. Men det er et feilgrep og takle vantro med at man tvinger seg til å tro. Ingen kan tvinge seg til å tro. Ting må åpenbares.

Man må altså sørge for alltid å ha bensin på tanken og sørge for at man aldri går tom. Det betyr å vandre på helliggjørelsens vei. Å ta opp sitt kors hver dag. Alltid grunne på Ordet. Ta ikke feil; Jesus Kristus er den samme i dag som Han alltid har vært. Som Han var for Noah vil Han være for oss som tror. Som Han var for Abraham vil Han være for oss. Men som han var for Judas vil Han også være for de som nekter å tro.