Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, March 27, 2016

Økumene vs splittelse


Snakker de sant eller har de en agenda?

La oss nå ta for oss noen av disse seks som ble spurt av KS angående splittelse i forbindelse med kommende «kirkemøte» og også selvfølgelige i samme slengen splittelse innen pinsebevegelsen og andre bevegelser.

ØYVIND GAARDER ANDERSEN
Her er altså spørsmålene igjen:

1. Vil kirkens nye liturgi og lære gjøre det vanskeligere for deg å
samarbeide med Den norske kirke lokalt, som i for eksempel
fellesmøter og pastor- og prestefellesskap?

2. Er en slik liturgi så avgjørende at du mener de konservative
biskopene burde skille lag med de liberale, og slik splitte kirken
over dette spørsmålet?

Andersen:
1. Så absolutt! Det er allerede meget vanskelig, og
vil bli enda vanskeligere. I praksis er det nok den
såkalte Calmeyergate-linjen som er aktuell å følge.
Det vil si, man vil samarbeide med bibeltro prester
og forkynnere, men ikke med dem som vil akseptere
homofilt samliv. Dette vil så klart få konsekvenser for
fellesmøter og forkynnerfellesskap, blant annet.

2. Spørsmålet om homofilt samliv, eller likekjønnede ekteskap, er kirkesplittende.
Bibelen er krystallklar på dette punktet. Dette er et lærepunkt av en
langt mer fundamental art enn for eksempel ulikt dåps- eller nattverdsyn. Vi
kan samarbeide med folk med et annet dåpssyn, men ikke med dem som
godtar likekjønnede ekteskap. Det argumenteres for at det skal være rom for
to syn under samme tak i dette spørsmålet, men da har man ikke lenger Bibelen
som autoritet. Derfor burde de konservative biskopene ha skilt lag med de
liberale og splittet kirken. Nå sementerer de heller at det skal være rom for to
syn – og lar kirkens enhet være viktigere enn troskap mot Guds ord.

Som vi ser så er han ganske flink til å svare på spørsmål #1. Men om han vil følge dette, som da tvinger frem en splittelse mellom pinsevenner og DNK er dessverre ikke tilfelle. Han hykler altså. Fordi;

#2: Han sier her at bibelen er krystall klar på punktet om homofili, men greier å legge til at spørsmålet om homofili er langt mer fundamentalt enn « for eksempel ulikt dåps- eller nattverdsyn». Dette er selvfølgelig totalt feil og vranglære.

Så kommer selvmotsigelsen: Han sier at; «vi kan samarbeide med folk med et annet dåpssyn men ikke med dem som godtar likekjønnede ekteskap». Man har ikke lenger Bibelen som autoritet hvis man forfekter at «man skal ha rom for to syn under samme tak i spørsmålet om homofili», men han møter seg jo selv i døra med sine selvmotsigelser da han gjerne raust kan ha det i, hvis man da skal rangere, viktigere saker som dåp og nattverd. Dette som sagt hvis vi skal rangere og da også etter min mening.

Så han kan gjerne splitte kirken på saken om homofili, men ikke på saker som utukt, skilsmisse, gjengifte, nattverd, dåp, samarbeid med katolikker, (som da har en totalt annen forståelse av dåp og nattverd) osv. Jeg lurer på om dette er alt han vil kompromisse på? Er han er vanlig hykler eller er han en hyper-hykler og ytterst hovmodig og trenger til omvendelse? La oss se om han rett og slett er rebelsk vanntro;

Her kommer noen uttalelser fra herr bibellærer Andersen:
Teologisk refleksjonsgruppe er en av etableringene under Pinsebevegelsens Lederråd, og gruppens første møte fant sted allerede i november 2012. Sist uke var de igjen samlet på Lederrådets møterom i Pilestredet i Oslo for å drøfte teologiske anliggender på vegne av bevegelsen. I spissen for gruppen står Karl Inge Tangen ved Høyskolen for teologi og ledelse, og Øyvind Gaarder Andersen.  (Utdrag fra KS 11. Februar 2014)

I denne gruppa sies det blant annet;
FORTAPELSEN. Bibelen viser oss at det finnes to utganger på
livet, enten det evige liv i Guds nærvær eller den fortapte tilstand
– Jesus Kristus er Guds eneste frelsesvei (Joh 3,16; 14,6).
VI MÅ KUNNE SE PÅ BIBELENS BESKRIVELSER AV FORTAPELSEN, SOM ILDSJØEN FOR EKSEMPEL, SOM I NOEN GRAD BILLEDLIGE FRAMSTILLINGER
som understreker alvoret ved å gå fortapt. Vi kan ikke si hvem som
går fortapt, for mennesker kan omvende seg i livets aller siste
øyeblikk. Vårt ansvar er å forkynne Jesus Kristus som Guds
eneste vei til frelse.

DÅP. Vi ser av Det nye testamentet at mennesker kom til tro ved
forkynnelsen av evangeliet, og så ble døpt på sin bekjennelse til
Kristus. Denne forståelsen av dåp, som gjerne kalles for «troende
dåp,» har vært, og er fortsatt, Pinsebevegelsens dåpssyn. Derfor
regner vi det ikke som gjendåp å døpe de som er døpt som små
barn.

PREDESTINASJON. Vi tror at det er Guds vilje at alle mennesker
skal bli frelst (1 Tim 2,4). Hvis mennesker går fortapt, skyldes det
deres avvisning av Guds frelse. Når man har tatt imot Kristus, må
man også holde fast ved ham. Det er mulig å falle fra (1 Kor 10,12).
Tanken om «engang frelst, alltid frelst», har ikke støtte i Skriften.

Her går det altså frem at Andersen mener at Helvete er billedlige. Som de sier «i noen grad». Det vi lurer på er jo da om de tenker på hvor mange GRADER det er der. Likeledes fremgår det at barnedåp ikke er å se på som dåp, Likevel er det nå blitt ca 20+ pinsemenigheter som godkjenner barndøpte som medlemmer. Men ikke homofile da selvfølgelig ... - hyklersk.

La oss gå videre og se om det finnes mer bevis for hykleriet;

I en artikkel i KS Publisert 09. mars 2015 sier Andersen følgende;

- Cantalamessa er nok mer pentekostal og karismatisk enn mange pinsevenner. Så han vil nok representere et friskt utfordrende og inspirerende pust overfor pinsevenner når det gjelder forkynnelsen om Åndens dåp og Den Hellige Ånds kraft og utrustning.
- Når det gjelder besøket av den karismatiske katolikken, Cantalamessa, er jeg meget positiv til det. Han har en meget sentral posisjon ved Vatikanet og i forhold til paven.

- Det ville være synd om Ulf Ekmans konvertering skulle føre til avstandtagen fra de karismatiske katolikkene.

Les hele artikkelen her:


Han godta altså paven som en kristen leder. Egentlig bør dette holde for å få kartlagt den rebelske vantro, men vi skal gå litt lenger.

Han sier blant annet at det ikke er stor forskjell på katolikker og pinsevenner.

Han er en forsvarer av teologien og praksisen til Bill Johnson, Betel USA som blant annet oppfordrer folk til å få mer av gullstøv og engelfjær inn i menigheten, samt å legge seg på gravstøttene til tidligere kjente forkynner for å «dra kraft»

Han innrømmer at han taler sterkt for å strekke hendene ut til katolikker og anerkjenne dem som søsken. Se forøvrig videre artikkel:hvor han prøver å være morsom å si at DNK kirke fremstår mer som hora i åpenbaringen enn den katolske kirke. Det samme gjentar han i artikkelen i KS. Altså han prøver å latterliggjøre reformasjonenes lære om at paveveldet er antikristelig og søker dermed å sverte alle martyrer. Videre sitter (har sittet) Andersen  som pinsebevegelsens representant i NKR. (Norges Kristne Råd)

No comments: