Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, July 31, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden.

Forord med kapittel 13 i Evangeliet om Jesus i følge Johannes.

Johannes, disippelen, var til stede og begynner sin fortelling slik: Det var påskehøytid, de holdt da måltid, Jesus viste, Han reiser seg, binder om seg, slår vann i et fat, kommer til Peter, Peter nekter og her kommer det første som vi MÅ legge oss STERKT på hjerte:

Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg! Joh 13:8

Nøkkelen til å forstå dette med hjerte ligger her, fordi «alle» har mer eller mindre skjønt hva å holde nattverd er:

Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere. Luk 22:19-20

Det er viktig å legge seg på hjerte at Johannes ikke nevner nattverden, men i stedet fot-vaskingen som ingen av de tre andre evangeliene nevner. IKKE at vi skal fysisk ha dette som et rituale, seremoni eller liturgi som enkelte denominasjoner, MEN vi må forstå Jesus når han sier;

Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Joh 13:12

Og her kommer det saliggjørende som oppfordrer alle til å studere disse Jesus Ord og gjøre etter dem;

Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Joh 13:17

«Fot-vaskingen» har lenge, veldig lenge vært ute av menighetsammenheng (som veldig mye annet). Jeg trodde dette var et fenomen i den rike vestlige verden hvor alle er mer opptatt av meg og mitt og hvor grådigheten og fråtseriet øker i takt med velstanden, men etter å ha reist rundt i verden en god del og bodd i Filippinene noen år så vet jeg at dette er verdensomspennende i og utenfor menigheten for fattig og rik. Meg, meg, meg og atter meg.

Gal 6:2: Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Noen har ikke skjønt at det å være en etterfølger av Kristus ikke bare kan koste deg livet som vitne (martyr) for Jesus navn skyld, men også at det kan koste deg livet for en bror eller søster.

1Pet 1:22: Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet!

Joh 15:13: Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.

Joh 13:34: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

Når så dette er et faktum må vi skjønne at det minste vi kan gjøre er å tjene hverandre og bære hverandres byrder. I dag har vi bibelskoler, profetskoler, lederskoler og lederkurs i fleng. Mange av disse, spesielt lederskoler, lærer ikke annet enn det du ville på et kurs i markedsføring. Det vi trenger i menigheten i dag er en forandring på at 5 % står for 90 % av arbeidet og at nesten alle er opptatt av å lede istedet for å tjene. Som vi vil se av avskjedstalen til Jesus så har disiplene vært tjenere innstill det siste, men så:

Joh 15:15: Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.

Jesus avslutter sin avskjedstale slik (før han ber sin ypperste prestelige bønn):

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden. Joh 16:33


Ønsker du å bli en som har overvunnet verden, en som har total fred i sitt daglige liv, en som er brennende opptatt av å vinne sjeler, en som er på helliggjørelsens vei, en som ikke driver med resten av den lunkende menigheten, en som Jesus er venn med, en som betyr noe i evighet sammenheng. Vel da er det bare å gjøre som jeg har foreslått tidlige; studer Jesus Ord, spesielt Johannes 13-17. - Stikkord vil bli: LYDIGHET I KJÆRLIGHET.

(Dersom intet annet merket er NB88 brukt)

Monday, July 30, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden.

Etter slik som jeg har forstått med hjerte så kan det vanskelig gjøres å holde en bedre talen en den Jesus holder som avskjedstale til disiplene, som avsluttes med en "Yppersteprestelige" Bønn. En bønn som inneholder så stor kunnskap, lidenskap, barmhjertighet, omsorg og ikke minst løfter at den bør læres utenat.

Ja hele talen bør læres utenat. Jeg vil Hjulpet av Hjelperen formidle utdypende tanker om noe av alt dette i Johannes 14-17 samt 13 i de kommende uker. Jeg vet med sikkerhet at det er viktig uansett, men i disse dager hvor frafallet og lunkenheten er på topp i Norge siden det startet for et par generasjoner siden kan vi kalle det øyeblikkelig hjelp i en krisesituasjon.

Vi vet at denne verdens fyrste har samlet sine barn til å danne en “verdens orden” og en “verdens kirke” med all mulig forvirring og løgn. Jesus kommer snart og er i ferd med å rense sin brud. Dette kan vi se på følgende:

Åpenbaring 22:11
En Levende Bok (LB)
11 Og når den tiden kommer, vil alle dem som gjør urett, fortsette i enda større grad med det. De urene vil bli enda mer urene, gode mennesker vil bli bedre, og de som er hellige, vil bli enda mer hellige.»

Sunday, July 29, 2012

Nåden dekker ikke noe som helst

Noe av det som Herren har lagt i midt hjerte er å konfrontere løgn. Spesielt løgn som djevelen har sneket inn gjennom små forvrengninger av Ordet. Så som at vann døp frelser, nåde frelser, gjerninger frelser og alt i den retning som prøver på å gjøre frelsesverket av nåde til noe annet enn at det er Jesus dyrebare blod som renser og frelser. Hvis for eksempel nåde frelser så hadde ikke Jesu trengt å dø. - For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1:17 – Likeledes hvis dåp frelser hadde ikke en gang Jesus trengt å komme - Mark 1:4: Slik stod døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse.

I tillegg så har vi alle en daglig gudstjeneste som gjør at vi må være ytterst varsomme med våre ord. - Jakob 1: 26 Hver den som sier han er kristen, men ikke har kontroll over tungen, bedrar seg selv. Hans gudstjeneste er ikke mye verd.27 Den kristne som er ren og uten feil, i Guds øyne, er den som tar seg av foreldreløse og enker og som forblir tro mot Herren – ikke lar seg skitne til av denne verden. (En Levende Bok (LB) )
La oss derfor ta det på alvor når søsken kommer med innlegg, kommentarer, formaning og selv irettesettelse når det gjelder disse ting. Så som: «Nåden dekker alt».
nøkkel
Nåden dekker ikke noe som helst. Nåden utsetter dommen. Uoppgjort bevist synd blir ikke «dekket» av nåden. Utilgivelse blir ikke «dekket» av nåden. Nåden er heller ikke et slør som Gud ser igjenom. Når Far ser på sine barn så ser han på dem renset i Jesus blod, hvite som snø. Kjødet derimot har sine feil og mangler og selvfølgelig hadde det ikke vært fordi vi er under troen på Jesus Kristus og blitt rettferdiggjort og helliggjort av det valget, fått retten til å arve Riket, så hadde vi måttet dø i henhold til Loven.

Paulus skriver - Rom 6:14: For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. - Dette er noe som har vært misforstått i lenger tid. «Alt» Paulus underviser om nåde er på basis av at han skriver til Jødene og de som er blitt forvirret av jødene om at man også er forpliktet til også å holde loven, i tillegg til at man er erklært rettferdig ved å akseptere det Jesus gjorde på korset gjennom tro . (Se Apg. 15) Så «alle» troende i lengre tid har brukt dette utrykket at vi «er under nåden».

Hele verden er under nåden. «For så har gud Elsket verden ...» Når du er blitt rettferdiggjort gjennom tro er du i tillegg under troen. Med den troendes løfte og rettigheter. - Gal 3:11: Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. Og likeledes: Heb 10:38: Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Den vantro derimot: Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt. 1Pet 2:7-8

Så når noen sier at nåden dekker alt er det som regel at de har uoppgjort synd i livet eller rett og slett har blitt villedet av menneskelig tradisjoner (son vi dessverre er så gode på, fordi vi sier, «er det så farlig da?». Som oftest når jeg hører dette derimot, er det når noen ikke ønsker eller har vilje (les: lar Jesus slippe til) til å kvitte seg med uvaner, laster, eller direkte syndige liv. Så etter min mening er det på tide å ta et oppgjør med alle slike etterslep fra tidlige tider som ikke er korrekt i følge Ordet. De er mage og det som syntes er bare toppen av isfjellet idet det meste ikke ligger åpent, men skult i hjerte:


For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:21-23


Vi får se på dommens dag hvor mye av dette som dekkes av nåden hvis det ikke er vasket bort i Jesus blod.

(Når intet annet er oppgitt er det NB88 som er brukt som referanser.)

Saturday, July 28, 2012

Arvesynd eller «opprinnelig synd» - en kort forklaring.

Læren om arvesynden mener de fleste er kommet igjennom Augustin (354-430), men jeg er enig med de som ser det som en doktrine med opphav i den Gnostiske sekt allerede så tidlig som ca år 30-120. Paulus nevner noe om dette også, som ofte er missforstått (som mye annet som han skriver), i Rom 5 (ca år 56) og vi har også andre kilder som de tidlige historieforteller som Josephus og andre.

Læren er som følger: Ifølge den kristne tradisjon er arvesynd «opprinnelig synd» den allmenne tilstand av syndighet i mennesket (mangel på hellighet) som mennesker fødes i. Dette er ført videre som et sterkt begrep i den katolske læren og Luther tok dessverre ikke avstand fra det og det hjalp heller ikke at Calvin støttet Augustin i sine tanker og falske doktrine.

Derfor har jo også den protestantiske lære dette begrepet i seg. Det er derfor vært vanlig når et nyfødt barn er i ferd med å dø og ikke ringe etter legen, men etter presten for å få det døpt så det ikke skal gå fortapt. Ja dette er den norske kirke og det er selvfølgelig skammelig. Detter går i dag alle med på og samarbeider med helt ned til de superhellige pinsevenner. Forkastelig.

Falske doktriner

Den første og største løgnen er selvfølgelig læren om arvesynden. Etter det kommer det en rekke forskjellige vranglærer og doktriner. Allerede tidlig advarte Jesus mot dette i de brevene han ba Johannes skrive til menighetene i Tyrkia. Før dette advarer Peter ved den Hellige Ånd avslutter sitt andre (og siste?) brev slik:

14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.

16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløse villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2Pet 3:14-18

nøkkel

Så her ligger det en nøkkel for de som er ydmyke nok til å ta dette inn over seg.

Det er ingen som har 100 % doktrine uten Ordet selv Jesus. Ingen ikke Paulus, ikke Peter INGEN. Derfor er det så viktig å holde seg til Ordet, Jesus.

Jeg sier ikke at vi finner motsettinger i Skriften, jeg sier bare det som Peter sier.

For å så gå over til de falske doktriner. Som sagt det startet dagen Jesus forlot oss. Det har nå akkumulert i millioner av feiltolkninger og den siste store som vi lider under er den falske doktrinen om nåde.

Jeg kunne skrive og preke i dagevis om dette, men må allerede nå slutte fordi det ikke passer seg med utrolig lange kommentarer her.

Det som er viktig å få med seg er følgende: Så lenge vi ikke har fått med oss at vi er likestilt med Kristus som gjenfødt, at vi skal arve Riket sammen med ham og at dette er ved rettigheter og ikke ved nåde, så vil vi aldri vite og kjenne Guds Storhet og Nåde.

Vi vil aldri før vi er Hjemme forstå hvem vi kunne vært i Kristus. Dette er ultra trist. Det er tyveri fra satan og jeg hater det. Når dette er sagt så vil jeg for sikkerhet skyld, så ingen skal begynne å tekste de ulidelige vers som omhandler «av nåde», si at alt starter med nåde, alt er av nåde og vi har enda ikke forstått storheten i nåden. Men nåden er utgangspunktet, ikke avslutningen. Avslutningen er troen.

Når nåden er så enorm, hvor mye mer da rettigheter?

sword

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, uten å si at jeg er oppriktig trist og sint fordi det er så vanskelig å nå igjennom med sannheter etter at forkynnere i en hel generasjon verden over har spyd ut over alt, spesielt gjennom TV, en falsk forkynnelse om frelsen og om sannheten om den Allmektige Gud.

Dette er på en annen side i tråd med det Jesus har advart mot og flere har profetert om ved den Hellige Ånd. Så jeg lar sinne og fortvilelse fare, og står da igjen med en nøktern sannhet om saken. For å være kort; ut i fra Skriften kan vi lese at vi har blitt gitt Rike som en belønning for å velge å tro på Jesus. Jeg vil ikke komme med referanser her, men vil heller drive de vantro tilbake med Guds Ord om dette skulle bli nødvendig.

I og med at vi er skapt i Guds bilde og i Hans likhet så er denne gaven som troen er, innebygget i ethvert menneske fra fødselen. Allerede som veldig små tar vi tro i bruk. Ingen er dermed unnskyldt for ikke å tro. Når vi blir eldre får vi derimot et kjød, et sinn, en hjerne å slite med som i utgangspunktet ikke kan leve ved tro med ved sanselighet. Vi tror altså ikke på annet enn det vi kan forstå og sanse og se. (Dette er imidlertid feil, fordi alle hører på radio og kan se tidevannet, men ser ikke bølgene og kraften bak det, men tror allikevel at de finnes, det vil si er SIKRE på at de finnes; radiobølger og magnetfelt.) Så som vi skjønner så er tro sikkerhet for ting vi ikke kan se.

Når det gjelder det Åndelige derimot har vi et problem fordi det er en som er ute for å stjele dette. Spesielt hvem vi kan bli i Kristus Jesus fordi i det navnet ligger Kraften ved den Hellige Ånd. Guds Rike består som kjent ikke i prat, men i Kraft. Siden djevelen eller satan som han kalles er ganske «fornøyd» så lenge ingen forkynner evangeliet, blir dette en av hans fremste triks i å med at falske evangelium er forbannet og det er det som blir forkynt, et annet evangelium.

Derfor må vi gå sterkt i mot dette og også mest fordi Jesus har bedt oss spesielt om å advare mot dette. Mange har altså kommet i den store synd å prøve å frata den Allmektige retten til å lønne de som tror på Jesus. Det finnes kun en Gud og Far og han er en belønnende Far. De som ikke tror det har djevelen til far. Du kan jo selv tenke deg at du står der på lønningsdag og du får høre at du mottar lønn av bare nåde. Det finnes ingen lønn av nåde. Lønn er noe som er fortjent. Nåde er noe du får som er ufortjent.

For å ta det med en gang. Frelsen er en nådegave som er helt ufortjent. Kan ikke bli gitt annet enn ved tro på Jesus. Men ved å ta imot denne gaven blir vi faktisk belønnet. Det er i dette Guds Storhet ligger. Han lønner de som som aksepterer det Han gjorde da Han ga sin Sønn. Han gir deg retten til å likestilles med Jesus. Gud er ikke nådig mot Jesus, Han har gitt Ham all Makt i Himmel og på jord. Dette som en rettighet og lønn for lydighet. Når du en gang står der sammen med Jesus å skal dømme engler og folkeslag så står du ikke der som en som er annet en en arving til de samme ting. Ingen arver ved nåde. Det er en rettighet som barn har.

Jeg håper ved dette at du skjønner hvor enormt mye mer det ligger i ha blitt gitt retten til å bli Guds Barn i stedet for å bli gitt nåde til å bli et barn. Det som du må forstå er at et gjenfødt barn av Gud har rettigheter. Vi har retten til å ta bruk Jesus navn. Vi har retten til å arve Riket. Vi har retten til å dømme sammen med Kristus på Dommedag og mest av alt vi har retten til et Evig Liv. Dette er millioner ganger større og kan ikke sammenlignes med å ha blitt gitt barnekår av nåde, som altså ikke går an.

Når nåden er så enorm, hvor mye mer da rettigheter? Kan vi forstå Guds Godhet, Nådefull het og Storhet?

Det er også andre konsekvenser ved dette. Vi har et gammelt utsagn som sier at vi er ikke under loven, men under nåden. I den forbindelse menes det at det er de troende som er under nåden. Dette er feil, vi som har tatt imot Jesus som Herre gjennom å bli født på ny er under troen. Med den troendes rettighet og arverett. Det er de som ikke har tatt imot som er under nåden, siden nåden er det som utsetter straffen for de ugudelige til en dag bestemt av Gud. Det var Jesus som kom med denne nåden da Han ble født inn i verden av en jomfru. Alle har tilgang til denne nådegaven som er frelsen.

Og den tredje delen er mer kjent og vi vil komme tilbake til det. Den kalles ofte «en gang frelst alltid frelst», som selvfølgelig er noe sludder. Akkurat som Han som Makt til å Skrive deg inn i Boka ikke har makt til å slette hvem han vil. I tillegg går den også ut på den gnostiske løgn at vi ikke kan gå på helliggjørelsens vei fordi kjødet er for sterkt. Ingen vits i å stå imot fordi vi er på vei til himmelen uansett. Altså ingen nødvendighet med omvendelse og heller ikke tilgivelse. De fleste i en hel generasjon har kjøpt denne løgnene i mer eller mindre grad og kan i verste fall være på vei i motsatt retning enn det som anbefales i Skriften. At vi i tillegg som evangeliske sterkt bibel tro skal dra i samme spann som disse som helt klart bekjenner seg til denne lære er jo selvfølgelig forkastelig.

Hvor er det blitt av forkynneslen om å bli født på ny?

bornagain

Det er med sorg enhver evangelist erfarer at det er ikke kutyme og forkynne lenger om å bli født på ny. Dette er å kutte kort og omgjøre et evangelium fra rent til urent. Jesus har en klar hovedtyngde på dette i sin forklaring om frelsen til en «besserwisser» «Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Joh 3:3 – Så når befaling lyder: «og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28:20 og vi med vitende og vilje skyr læren om gjenfødelse og tar den ut av forkynnelsen kommer vi under dette: «Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.» Åp 22:19 –

Noe å tenke på ...?

Fra den en grøfta til den andre …

Det som skjedde for mer en generasjon siden var følgende; På grunn av ingen eller liten suksess med pekefinger evangelium, et noe annerledes evangelium (ikke annet) en det som Jesus forkynte, drev de fleste pastorer verden over i motsatt retning.
Men fordi det ligger en agenda #2 i bakgrunnen (som kan til og med være 3 og 4 osv.) enn den Jesus hadde, nemlig lidenskap for renhet og medfølelse og altoppofrende tjeneste for nesten og dennes frelse, gikk vi fra den ene grøfta over veien passerte midten med lyset og endte snart opp i grøfta på den andre siden som kalles "falsk nåde". (Som er et direkte annet evangelium som skal være forbannet) Altså vi ble igjen lurt av ego og djevelen til et evangelium som ikke bare var "urent", men også falskt.Det er et løfte som vi ikke helt forstår i Joh 17:21; «at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg». Likeledes i befalingen Matt 28:20; «og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Og selvfølgelig i Joh 16:8; «Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:» Derfor der hvor den Hellige Ånd råder, er det først og fremst frelse og kjærlighet, fred, liv og vekst. Dersom Han bestemmer og vi forkynner i tråd med Hans retningslinjer, vil folk komme i synde-nød og søke omvendelse.
Folk snakker om at vi må forkynne med kjærlighet, men skjønner ikke at når den Hellige Ånd peker på synd føles dette ikke kjærlig. Det er derimot ikke vi som skal peke hverken på synd eller fritakelse fra omvendelse, men på hva Jesus gjorde på korset og ved sin oppstandelse og utgytelse av den Hellige Ånd. Som sagt tidligere i profetier; «tro ikke at en forfører vil proklamere høylydt en åpenbar vranglære» Folk flest liker vranglære fordi det klør i øret.
For sikkerhet skyld; jeg henger ikke ut noen. Jeg skriver generelt. Kort summert så går vi i egen kraft fordi vi har blitt så drevene (ikke mer drevende at vi må lagre alle våre ned skrevede taler for sikkerhet skyld) at vi ikke trenger Hjelp. Katastrofen er et faktum. Uorden som er forvirring blir resultatet. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Jak 3:16 – (NKJV - For where envying and strife [is], there [is] confusion and every evil work.)