Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, July 28, 2012

Når nåden er så enorm, hvor mye mer da rettigheter?

sword

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, uten å si at jeg er oppriktig trist og sint fordi det er så vanskelig å nå igjennom med sannheter etter at forkynnere i en hel generasjon verden over har spyd ut over alt, spesielt gjennom TV, en falsk forkynnelse om frelsen og om sannheten om den Allmektige Gud.

Dette er på en annen side i tråd med det Jesus har advart mot og flere har profetert om ved den Hellige Ånd. Så jeg lar sinne og fortvilelse fare, og står da igjen med en nøktern sannhet om saken. For å være kort; ut i fra Skriften kan vi lese at vi har blitt gitt Rike som en belønning for å velge å tro på Jesus. Jeg vil ikke komme med referanser her, men vil heller drive de vantro tilbake med Guds Ord om dette skulle bli nødvendig.

I og med at vi er skapt i Guds bilde og i Hans likhet så er denne gaven som troen er, innebygget i ethvert menneske fra fødselen. Allerede som veldig små tar vi tro i bruk. Ingen er dermed unnskyldt for ikke å tro. Når vi blir eldre får vi derimot et kjød, et sinn, en hjerne å slite med som i utgangspunktet ikke kan leve ved tro med ved sanselighet. Vi tror altså ikke på annet enn det vi kan forstå og sanse og se. (Dette er imidlertid feil, fordi alle hører på radio og kan se tidevannet, men ser ikke bølgene og kraften bak det, men tror allikevel at de finnes, det vil si er SIKRE på at de finnes; radiobølger og magnetfelt.) Så som vi skjønner så er tro sikkerhet for ting vi ikke kan se.

Når det gjelder det Åndelige derimot har vi et problem fordi det er en som er ute for å stjele dette. Spesielt hvem vi kan bli i Kristus Jesus fordi i det navnet ligger Kraften ved den Hellige Ånd. Guds Rike består som kjent ikke i prat, men i Kraft. Siden djevelen eller satan som han kalles er ganske «fornøyd» så lenge ingen forkynner evangeliet, blir dette en av hans fremste triks i å med at falske evangelium er forbannet og det er det som blir forkynt, et annet evangelium.

Derfor må vi gå sterkt i mot dette og også mest fordi Jesus har bedt oss spesielt om å advare mot dette. Mange har altså kommet i den store synd å prøve å frata den Allmektige retten til å lønne de som tror på Jesus. Det finnes kun en Gud og Far og han er en belønnende Far. De som ikke tror det har djevelen til far. Du kan jo selv tenke deg at du står der på lønningsdag og du får høre at du mottar lønn av bare nåde. Det finnes ingen lønn av nåde. Lønn er noe som er fortjent. Nåde er noe du får som er ufortjent.

For å ta det med en gang. Frelsen er en nådegave som er helt ufortjent. Kan ikke bli gitt annet enn ved tro på Jesus. Men ved å ta imot denne gaven blir vi faktisk belønnet. Det er i dette Guds Storhet ligger. Han lønner de som som aksepterer det Han gjorde da Han ga sin Sønn. Han gir deg retten til å likestilles med Jesus. Gud er ikke nådig mot Jesus, Han har gitt Ham all Makt i Himmel og på jord. Dette som en rettighet og lønn for lydighet. Når du en gang står der sammen med Jesus å skal dømme engler og folkeslag så står du ikke der som en som er annet en en arving til de samme ting. Ingen arver ved nåde. Det er en rettighet som barn har.

Jeg håper ved dette at du skjønner hvor enormt mye mer det ligger i ha blitt gitt retten til å bli Guds Barn i stedet for å bli gitt nåde til å bli et barn. Det som du må forstå er at et gjenfødt barn av Gud har rettigheter. Vi har retten til å ta bruk Jesus navn. Vi har retten til å arve Riket. Vi har retten til å dømme sammen med Kristus på Dommedag og mest av alt vi har retten til et Evig Liv. Dette er millioner ganger større og kan ikke sammenlignes med å ha blitt gitt barnekår av nåde, som altså ikke går an.

Når nåden er så enorm, hvor mye mer da rettigheter? Kan vi forstå Guds Godhet, Nådefull het og Storhet?

Det er også andre konsekvenser ved dette. Vi har et gammelt utsagn som sier at vi er ikke under loven, men under nåden. I den forbindelse menes det at det er de troende som er under nåden. Dette er feil, vi som har tatt imot Jesus som Herre gjennom å bli født på ny er under troen. Med den troendes rettighet og arverett. Det er de som ikke har tatt imot som er under nåden, siden nåden er det som utsetter straffen for de ugudelige til en dag bestemt av Gud. Det var Jesus som kom med denne nåden da Han ble født inn i verden av en jomfru. Alle har tilgang til denne nådegaven som er frelsen.

Og den tredje delen er mer kjent og vi vil komme tilbake til det. Den kalles ofte «en gang frelst alltid frelst», som selvfølgelig er noe sludder. Akkurat som Han som Makt til å Skrive deg inn i Boka ikke har makt til å slette hvem han vil. I tillegg går den også ut på den gnostiske løgn at vi ikke kan gå på helliggjørelsens vei fordi kjødet er for sterkt. Ingen vits i å stå imot fordi vi er på vei til himmelen uansett. Altså ingen nødvendighet med omvendelse og heller ikke tilgivelse. De fleste i en hel generasjon har kjøpt denne løgnene i mer eller mindre grad og kan i verste fall være på vei i motsatt retning enn det som anbefales i Skriften. At vi i tillegg som evangeliske sterkt bibel tro skal dra i samme spann som disse som helt klart bekjenner seg til denne lære er jo selvfølgelig forkastelig.

No comments: