Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, August 27, 2014

Så hva vil det si for oss barn å være Hellig?

Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. 3M 19:2

For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 1Pet 1:16

Så hva vil det si for oss barn å være Hellig?

Rom 6:19:

Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For likesom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet – så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –.

Rom 6:22:

Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

1Kor 1:30:

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2Kor 7:1:

Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt!

1Tess 4:3:

For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor.

1Tess 4:7:

For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

2Tess 2:13:

Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

1Tim 2:15:

Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.

Heb 12:14:

Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1Pet 1:2:

utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål!

Heb 2:11:

For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.

Åp 22:11:

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!

Hva kan vi trekke ut av dette for å få en god og kort beskrivelse som mulig?

Vi vil begynne med å legge til noe som er så klart at skriftsteder og referanser ikke er nødvendig.

Gudsfrykt. Uten Gudsfrykt er det hele nytteløst. Likeledes lydighet. Gjenfødelse sågar, men det sier seg jo selv. Likeledes omvendelse. Det er jo disse ting menigheten ikke forkynner i dag. Så hvem kan da bli helliggjort?

For det forkynnes heller ikke at vi må hate det som Jesus hater. Ikke bare elske det som Han elsker. Dette bringer oss til den vinklingen vi trenger for å forstå hva som bringer oss til helliggjørelse. Like lite som hyklere bringer helliggjørelse er det med ulydighet, urettferdighet, urenheten, lovløshet, hor, vantro, løgn, usømmelighet, ufred, spott, mangel på rettferdige gjerninger osv …

Så som vi ser så er det ikke nok å elske det som Jesus elsker. Som det så fint heter i dagens forkynnelse; ”Jesus elsker deg som du er og han vil at du skal være velsignet og lykkelig”. Ja Jesus elsker oss, men når vi kommer til Ham for første gang så vil vi omgående bli bedt om å omvende oss. Dette vil vi også bli minnet om av den Hellige Ånd hver uke, hvis ikke hver dag, hvis vi går på veien til helliggjørelse. Likeså må vi ikke glemme denne delen av å være velsignet:

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Matt 5:10-12

Joh 17:19:

Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.

Apg 26:18:

for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.

Rom 15:16:

at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved Den Hellige Ånd.

Heb 10:29:

Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?

Åp 19:8:

Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.

Åp 14:12:

Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Heb 1:9

Det er umulig å gå på veien mot helliggjørelse uten å ta avstand fra urettferdighet. Hvis vi kompromisser på disse områder nevnt ovenfor, da spesielt urettferdighet, så vil det stoppe all helliggjørelse.

Helliggjørelse er IKKE hva mange i dag tror det er. Det er mangel på helliggjørelse hos de såkalte støttene som er hovedårsaken til dette. Det er ingen eksempler igjen i menigheten. De får som er eksempler er ute i misjonsmarken.

Vi må begynne å konfrontere våre ledere og eldste med deres mangel på helliggjørelse. Jesus kommer veldig, veldig snart og skal vi ha noe håp om at millioner vil bli løftet opp i skyen med Ham må menigheten vekkes. Start med å stille spørsmål om hva som foregår i din menighet. Jesus er på din side i det hvis du gjør dette med et rent hjerte og med ønske om Helliggjørelse for deg og menigheten.

Jesus rike velsignelse til dego og din familie og din menighet.

De fleste er noen hykler som kommer under dette:

1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler

2 og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.

3 Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke.

4 De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.

5 Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store.

6 De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i synagogene,

7 få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene.

8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.

9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen.

10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.

11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre.

12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.

13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.

14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom.

15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv!

16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden.

17 Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet?

18 Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet.

19 Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven?

20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det.

21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det.

22 Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.

23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.

24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen!

25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.

26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent!

27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.

28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.

29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige,

30 og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel.

32 Så fyll da opp deres fedres mål!

33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete?

34 Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.

35 Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias' sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret.

36 Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt!

37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.

38 Se, huset deres skal bli liggende øde!

39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

Matt 23:1-39

No comments: