Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, August 28, 2014

Angiveri, sosiale hensyn samt menneskebud

45 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham.
46 Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.
Joh 11:45f

Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Joh 11:53

Men yppersteprestene og fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham. Joh 11:57

Fortelling om den helbredede fra Betesta:
14 Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.
15 Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.
Joh 5:14f

Fortelling om den blinde som ble seende:
Joh 9:22:
Dette sa hans foreldre fordi de var redde for jødene. For jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen.

14 Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene.
15 Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham.
16 Fra da av søkte han anledning til å forråde ham.
Matt 26:14-16

Det er mange grunner for angiveri. De fleste er at man ikke ønsker å bli holdt utenfor sosiale sammenhenger. De fleste ser på det som verdens største katastrofe. Å følge seg utstøtt for å holde Jesus Bud. Når det da er det motsatte. Penger er selvfølgelig også en stor årsak. Andre agendaer også, som makt, så la oss ta for oss å få satt de riktige ordene på dette.

7 Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud.
8 Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter.
9 Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter!
Mark 7:7-9

Da Jesus vandret her på jorden var det for jødene å bli utstøtt av synagogen det samme som å bli spedalsk. Eller verre. Det var katastrofe i enhver sammenheng. Slik er det også i menighetssammenheng (og andre steder) i dag. Når man er ”medlemm” av et felleskap hvor man har religiøse falske forkynnere, men er så ”innsmurt” og involvert med barn i søndagskolen, ungdommer i ungdomsmøter, venner i Alpha, tjenester i form av aktiviteter og gjerne i familie med en eller flere eldste er det nesten en umulighet å tenke på å sette seg opp mot autoriteten. På toppen av det vil de komme med sitt ”stille i båten” og beskyldninger i form av vridning av Ordet som:

Rom 16:17:
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

Men de glemmer hele teksten:
For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.
Rom 16:18

Altså er det de som holder på med falsk lære som volder splittelse. Ikke de som formaner eller irettesetter de med falsk lære. Det er jo ikke mye smigrende når noen sier: ”Så sier Herren” og kommer med en uttalelse som viser de fleste tilbake på plass der de hører hjemme. Under lydighet til Ordet. Altså de som har falskhet om den lære som er Ordet.

Dette er videre hva Skriften sier op splittelse:

Joh 7:43:
Det ble da splittelse i folket på grunn av ham.

Joh 10:19:
Det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord.

1Kor 1:10:
Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.

18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det.
19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere.
1Kor 11:18f

1Kor 12:25:
for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre.

19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier,
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.Gal 5:19-21

Jud 19:
Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden.

Vi leser at der er de som har falsk lære og som sprer splittelse på grunn av dette som gjør kjødets gjerninger.

Så da disse som forfekter at noen er årsak til splittelse på feil grunnlag for å beholde kontroll og autoritet er noen angivere av Kristus. De er noen hyklere som forvrenger skriften for å mele sin egen kake. De har agendaer om å være med på noe stort, med seg selv som midtpunkt. De er frontkjemper for den Økumene bevegelse og går ikke av veien for å komme med all slags falskneri for å oppnå det de brenner etter. Som ikke er annet enn en brennemerkning av satan.

Og de som følger dem for ikke å bli utstøtt er selvfølgelig ikke en hårsbredd bedre. De er egentlig verre da de ikke er totalforført, men har stadig en gnagende følelse av at noe er galt. De er enda ikke blitt totalt døve til den Hellig Ånd og har enda en mulighet til å reise seg opp å si; ”NEI. Dette vil jeg ikke være med på. Det strider imot Skriften”.

Det verste av alt er at de bruker Johannes 17 for å sikre seg at ingen vil komme med innvendinger mot at de er rene i sin streben etter enhet. Men det er ikke den enheten som Jesus vil ha som de ønsker. De ønsker et stort fellesskap som kommer sammen på tvers av uenigheter. Som har mer interesse av å samles om løgner enn å ha splittelse på grunn av sannheten.

Far jeg ber i Jesus navn om at angiveriet og feigheten i menigheten forsvinner ut den samme veien som det kom inn. Jeg ber om menn og kvinner som reiser seg opp i vår midte og taler ut sannheten uten å ta hensyn til hvem som måtte være uenig og hva konsekvensene måtte bli. Jeg ber om beskyttelse for alle disse som jeg vet du vil reise opp for å advare menighetene om dere tilstand nå like før din Sønn kommer for sin renvaskede Brud.

No comments: