Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, May 20, 2015

Våre ledere er feige og kaller Jesus en løgner

Flame-symbol222 Ja helt riktig. Det er renspika sannhet. Og mange er enig, men sitter på gjerdet. Vil helst ikke såre favorittpastoren sin. Vil helst ikke tale imot de som en gang kanskje var brennende for Jesus, men som nå har kastet seg på Babel-vogna, den Økumeniske bevegelse. De som en gang forkynte om omvendelse og helliggjørelse.

Det var en gang for lenge, lenge, lenge siden en menighet langt bort hvor noen forkynte et rent og helt evangelium …

Vær klar over at hvis du ikke tar dette alvorlig vil du komme til å bli dømt for unnfallenhet en dag!

Du er i klartekst kommandert av Jesus til å advare dine søsken når du ser dette! Advarer du ikke når du ser dette er du uten kjærlighet for fine søsken. Ingen som ikke har kjærlighet for søsken vil noen gang se Guds Rike. Det motsatte av kjærlighet er hat. Du hater din bror og er en morder hvis du ikke advarer om dette når du ser det!

Vi må ta dette alvorlig:

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

Fordi de forkynner nå et annerledes evangelium. De har flask lære. De har kastet det de først lærte til fordel for Babel. De er noen feige hunder.

Vi har snakket i tidligere delinger om å elske våre fiender og om kjærlighet og om det å advare og vi har snakket litt om vantro. Se linkene som du finner under:

Våre ledere kaller Jesus en løgner: https://youtu.be/kVVl3nckS6w

Kjærligheten faller aldri bort: https://youtu.be/KVeY2NIzs6E

Elsk dine fiender: https://youtu.be/iU3tdMSV3qs

Likeledes finner du flere av de vi snakker om i linken her:

http://libertyboy.blogspot.com/2015/05/bnnelister-det-store-frafallet-del-3.html

Vi ber for de til omvendelse i Jesus navn.

Våre ledere tror ikke på Jesus.

Skapelsen er billedlig sies de i en undersøkelse hvor 58 svarte ut av 200.

Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Se artikkel sist som en referanse (1) (+ en lite utklipp)

Samt at de sier at Helvete er også billedlig. Dette har blitt utalt av ledere på Høyskolen.

De fleste ledere og troende i dag sier faktisk at de ikke kan tro på 1 Mosebok. Og spesielt da kapittel 1 til og med 11. De forsøker altså å gjøre Jesus til en løgner for Han sier:

37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Matt 24:37-39

Likeledes sa Paulus drevet av den Hellige Ånd:

Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. 2Kor 11:3

Når det gjelder satans eksistens og hans endelikt samt de som ikke tror (som da disse 3HØF - hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak) sier Jesus en del om dette:

Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk 10:18

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31

Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Joh 14:30

Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:11

7 Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. 8 Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. 9 Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. 11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. 12 Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Åp 12:7-12

Åp 19:20:Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Åp 19:20:Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Åp 20:15:Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Alt dette tror de ikke på. Samt dette:


1
En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store skjøgen, hun som sitter over de mange vann. 2 Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. 3 Og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av spottenavn. Dyret hadde sju hoder og ti horn. 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. 5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Åp 17:1-6

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. 6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

Som vi vet så sier Skriften dette:

1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. 2 Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. 3 Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 1Tim 4:1-3

21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. 23 Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Rom 1:21-23

Til slutt:

Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:8

Så dette er altså saken; vi har i dag en gjeng med ledere, pastorer og eldste som nekter å tro elementære ting og i sin vantro er ulydighet mot Ordet, og som sier en mengde annet enn nevnt innledningsvis. Som at Allah er den samme guden som vi leser om i skriften. Som at vi må tilbake til Roma, til Babylon. Som at vi alle må bli ”ett” (på sataniske prinsipper), osv, osv. Det er endeløst med falske doktriner.

Verst av alt er kanskje deres djevelske ”frelsesbønn”. Som Leonard Ravenhill sa i sin bok ”Hvorfor vekkelse drøyer”; Den Romersk Katolske Institusjon (RKI) er satans verste triks noen sinne”. Det sier jo litt når vi vet hva som skjedde i Edens Hage. Og videre sa han; ”Frelsesbønnen har ledet flere mennesker til Helvete enn alle barene i Amerika til sammen”.

Ja dette er saken. Derfor skal vi være klar over at disse 3HØF venner ikke bare vil ha oss tilbake til Roma, men også vil at vi skal slutte å tro på skapelses beretning, vannflommen og flere av de ting som Jesus underviser om, som Hevete. Hvis Helvete er billedlig så er også Himmelen billedlig. De forkynner et annet evangelium og de er forbannet.

Hvis du vil ha dem til å avsløre seg så gå til dine ledere, pastorer og eldste og spør: ”Hvem er hora beskrevet i Åpenbaringen?” De kan ikke og vil ikke svare. Hvis du går nærmere inn på dem og spør; ”er det RKI?”, vil de bli rasende (de vil skjule det med et fårete smil) og si at nei det tror de ikke. De er våre ledere for å rope de ut høyt! De skal vite og lære hvem og hva vi må gå ut av for ikke å miste frelsen.

Det er nå på tide at vi skjønner at disse ulver i fåreklær er ute for å splitte. De sier de er ute for å forene i ”enhet” og vil at alle skal velsigne det, men Jesus som døper med Ild har andre planer. Han har reist opp noen få med nok Ild til å avsløre disse 3HØF. Takk kjære Jesus.

Så resultatet er kort og godt dette. De truer menigheten i dag til å sitte stille i båten fordi de er noen forbannede feiginger som ikke vil stå oppreist når forfølgelsen tar til for alvor. De har lagt opp til splittelse, men beskylder de som avslører de for å gjøre det. Ja vi vil ha splittelse for Jesus sier:

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

Enkelt og greit fordi de har en lære som vi må vende oss bort ifra. Videre:

18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det. 19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere. 1Kor 11:18f

Våre ledere er noen feiginger som kaller Jesus en løgner og vil heller være politiske korrekte og slippe å bli kalt en sekt enn å følge Jesus. Det vil bli en grusom straff for de en dag hvis de ikke omvender seg.

(1) Kall eller status? – (Norge i dag)

(Debatt): Det var med en viss forbauselse man 13.mars 2012 kunne lese følgende tekst på NRK: "Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Halvparten tror historien om Noah's ark er historisk. Det viser en undersøkelse "Vårt Land" har laget blant 58 prester og pastorer i Norge. 200 ble spurt, men bare 58 svarte på undersøkelsen Halvparten svarte at de trodde på evolusjonslæren, mens en tredjedel ikke trodde på den".

Ja vi har jo sett de siste årtiene hvordan i første rekke kirken er blitt en "tidsmessig" kirke som skal gjøre folk flest til lags. Man velger en selektiv tro eller lære, og plukker følgelig ut det som høres mest "logisk" ut,- det som man mener at folk flest idag kan tro er sant. Altså en halvsann Bibel!
Jeg lurer virkelig på om slike prester og andre kristne (?) ledere velger sine stillinger ut fra status? Jeg tror faktisk det, for et "kall" kan det jo ikke være når de ikke kan gå god for en hel Bibel! Og da er også mitt spørsmål om hvor kristne de egentlig er?

Det har med rette vært uttalt flere ganger at kirken er i ferd med å råtne innenfra. Det finnes der vel også flere bevis på,- ikke minst når man også ser hva kirkene idag ofte brukes til av ren underholdning. Dette gjelder også endel frimenigheter. Det er en bekreftelse på hva kunstneren Håkon Bleken karrakteriserer som "Sosionomkirken" - med den "sosialdemokratiske" kristentro.

En annen side ved den tidsmessige/folkelige kirke er kvinnelige biskoper. Det er en annen debatt, men som også viser en side av kirkens forfall og svik mot Bibelens lære! Mye annet kunne nevnes.

Jeg kan tenke meg et kommende opprop fra kirken - eller Staten: "Bli prest! Da kan du selv velge hva du vil stå for. Da kan du fritt følge tidsånden. Da kan du bortforklare Bibelens sannheter slik at det med velbehag klør dine tilhørere i øret! Da er du herre over din forsamling, og den hygger seg som dine tilhørere. Glem at du en dag blir stillt til ansvar for din falske forkynnelse! Den tid den sorg!

Wilfred W. Høsteland
13.03.2012 11:12

Tror skapelsesberetningen er billedlig (Dagen tirsdag 13, mars 2012)

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, mener et bokstavelig syn på skapelsesberetningen og syndefloden er problematisk.

- Jeg synes en del mennesker gjør det utrolig vanskelig både for seg selv og andre hvis de skal lage en motsetning mellom Bibelens skapelsesberetning og hva moderne forskning kommer fram til. Det er helt unødvendig, og det gjør troen vanskelig, sier han.

Tekst i dagen

No comments: