Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, July 05, 2014

Kapittel 48 - NÅDE - (Grace / «Charis») – fra boka Hovmod

“Grace”

1) grace

a) that which affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness: grace of speech

2) good will, loving-kindness, favour

a) of the merciful kindness by which God, exerting his holy influence upon souls, turns them to Christ, keeps, strengthens, increases them in Christian faith, knowledge, affection, and kindles them to the exercise of the Christian virtues

3) what is due to grace

a) the spiritual condition of one governed by the power of divine grace

b) the token or proof of grace, benefit

1) a gift of grace

2) benefit, bounty

4) thanks, (for benefits, services, favours), recompense, reward

Ref (2) - Strong's G5485 - «charis»

Som vi ser så har det Greske ordet «charis», som er brukt i NT, mange oversettelser i Strong's. På norsk blir det jo da det samme og jeg oppfordrer leseren selv hvis nødvendig å oversette.

Satan jobber i dag ekstremt på overtid med å erstatte ordet og konseptet «tro» med «nåde». For å få det hele ut av kontekst og gjøre den enkelte troende forvirret. Vi kunne, hvis mulig, bare latt dette skure og gå, men så lenge vi her snakker om kanskje to milliarder troende som er under forvirring ville dette vært en katastrofe.

Det er ikke slik at fordi man har misforstått begrepene så er man på vei i feil retning. Nei, men det er slik at hvis man blir gjort oppmerksom på alle feilene som kommer av dette og allikevel ikke ønsker å omvende seg så mener vi at man lett kan komme under lunkenhet og dermed ende opp i feil retning.

Det er også en annen viktig sak som vi må ta høyde for og det er at så lenge man er under en falsk nådes forvirring vil man aldri skjønne hvem man kan bli i Kristus og heller ikke Kristus i oss.

Det tredje er jo at nå må det nok være nok og alle disse falske forkynnerne forstå at hvis de ikke omvender seg så fra hovmodet så er de ganske så sikkert på vei bort fra den smale vei.

11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 12 Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. 15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Tit 2:11-15
La oss bare slå det fast. Det er ikke nådefullt å forkynne at vi ikke er ansvarlige eller skal bli ansvarlige en dag for våre handlinger eller ikke handlinger. Vi lar ingen forakte oss for å gå imot falsk lære. Vi er dyrt kjøpt. Dyrere en vi noen gang kommer til å forstå før vi møter vår Redningsmann ansikt til ansikt. La oss ikke gjøre som den første menigheten gjorde i ørkenen;

19 Tilgi da dette folket dets misgjerning etter din store miskunn, som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt og hit! 20 Da sa Herren: Jeg har tilgitt dem etter ditt ord. 21 Men så sant jeg lever og hele jorden er full av Herrens herlighet, 22 så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og som nå har fristet meg ti ganger og ikke hørt på min røst, 23 sannelig, de skal ikke se det landet jeg har lovt deres fedre med ed. Ingen som har foraktet meg, skal få se det. 4M 14:19-23

eller:

21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. 23 Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. 25 De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Rom 1:21-25
La oss ikke forakte Jesus ved å synde «på nåden». La oss takke Jesus på den måten, som vi påstår vi kjenner, at vi lever et liv som ikke vitner om at vi tror at Han døde så vi skulle kunne fortsette å leve ut våre lyster og likevel komme til Himmelen.

I dag er ordet kjærlighet byttet ut med ordet nåde. Nei sier mange. Nåde og kjærlighet er det samme. Så det er slik det er? Hvorfor har vi da disse begrepene;

Nåde; noe som er ufortjent

Kjærlighet; noe som er ubetinget

Kan vi virkelig ikke forstå at ubetinget kjærlighet kommer over og foran ufortjent nåde?

La oss ta det fra begynnelsen.

Hele verden ligger badet i Nåde. Herren viste nåde alt fra første feiltrinn. Han lot et dyr dø i stedet for oss og kledde vår nakenhet. Han hørte Abel og aksepterte hans offer.

Likeledes;

Men Noah fant nåde for Herrens øyne. 1M 6:8

Dette er første gang vi hører ordet i vertfall i den norske oversettelsen.

Men vi må spørre os selv; var det at Noah fant nåde for Herrens Øyne eller var det fordi han trodde Gud og bygde arken i lydighet, som var årsaken til at vi alle ble reddet?

En Hellig kombinasjon selvfølgelig. Nåden står aldri alene. Den har alltid følge med tro og lydighet i kjærlighet til Gud og det Hellige Offer Jesus Kristus. Dessuten; Jesus kom med Nåde og Sannhet.

Så hele kloden er under nåden. Men det hjelper ingen. For vi må komme oss over i tro og lydighet av kjærlighet fordi han elsket oss først. Vi komme over i sannheten. Og sannheten er den at dommen er utsatt. Så sant man ikke spotter den Hellige Ånd! Det er dette som er nåden og sannheten at dommen er utsatt. Men en dag vil nåden ta slutt for en mengde mennesker. Jeg «hater å måtte si det», men det er ikke bibelsk å si; «helvete tomt og himmelen full» En tredjedel av englene er forutbestemt til å gå dit sammen med den forhatte, falske fallende ex erkeengel kalt satan. Den djevel av en forbannet falsk synde engel. Samen med alle de som fornekter Jesus.

Joh 1:7:

Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham.

Joh 4:41:

Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord.

Joh 17:20:

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,

Apg 4:32:

Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles.

Apg 9:42:

Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren.

Apg 13:48:

Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var utsett til evig liv.

Rom 10:14:

Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

Rom 1:17:

For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.

Det er jo et dusin med flere steder i Apg. og brevene som omhandler «å komme til troen»

TIL TRO; vi har altså kommet til tro. Dette er jo det engelske ordet «believe». Som kan sies på den måten for å bruke det andre ordet «faith» Vi tror til tro.

Altså hele verden ligger badet i nåde. Det er ikke slik at når vi kommer til tro så kommer vi «inn under nåden». Vel er det brukt i Paulus sin utleggelse:

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom 6:14

Men det er i en helt annen sammenheng.

Så vi er altså kommet TIL tro. Kommet inn under troen. Den troen som er en gave. En nedarvet nådegave fra vår Far. Den er vi født med. ALLE er født med nok tro til å komme til tro. Det betyr at vi er kommet over fra nåden INN TIL troen. Nåden og sannheten er den at dommen er utsatt og Jesus har ved sitt verk på korset og ved sin oppstandelse og opprykkelse gjort en «pakke» klar for alle de som vil TRO. Når vi tar imot denne nåde gaven, frelsen i håpet om evig liv, så kommer vi inn i at den rettferdige skal leve; VED TRO. Vi er altså kommet over i å være troende barn med arverett. Ingen arver av nåde. Nåden er at vi skal ha en mulighet til omvendelse.

Du mener kanskje med dette at jeg som trykker på tastaturet er under loven. Ja takk Jesus Kristus, jeg er under loven. Halleluja. Selvfølgelig er jeg under noe som Herren har lagt i mitt hjerte ved å døpe meg i den Hellige Ånd og Ild og i tillegg skrevet det på mitt sinn. Ja jeg er under loven. Det til de grader. Ja jeg nekter å kompromisse Ordet og Loven. Det er å være under loven. Jeg myrder ikke, jeg stjeler ikke, ja jeg prøver å holde hele loven. Men jeg er ikke under de forskrifter som ble skrevet ut til jødene. Jeg er ikke omskåret og vil aldri bli det på forhuden av kjødet. Men jeg er omskåret på hjerte. Jeg fraholder meg ikke fra visse typer mat, men jeg avholder meg fra, blod og det som er ofret til avgudene. MEN;

Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene. Matt 7:12
Den som mener seg gjenfødt og lever et oppstandelseliv og som ikke vandrer i henhold til dette, ja han er verken gjenfødt eller under loven. Så nå alle dere som har skreket om at vi ikke er under loven siden annen verdenskrig, er det dette dere mener at vi ikke er under?

Esek 11:19:

Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,

Jer 31:33:

Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

28 For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting: 29 at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel! Apg 15:28f

For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.

3M 17:11

28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom 2:28f

Ja jeg sørger for å ha gjerninger. For uten det er troen død. (Se Kapittel om gjerninger.)

Da Jesus døde på korset for våre misgjerninger og stod opp igjen fra de døde og ble opprykket til hvor Han kom fra var verket Fullbrakt. Det er ingen ting vi kan legge til. Men det hjelper jo ikke hvis vi ikke tar imot denne gaven av kjærlighet og nåde. Ja det er ubetinget, ja det er ufortjent.

Det mest «misbrukte» og definitivt det mest misforståtte verset i bibelen i dag er kanskje dette;

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8

Dette ordet nåde som er så tatt ut av sammenheng at vi nesten aldri bruker å referere hele dette verset og langt fra de neste;

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:9f
Dette ordet og med denne oversettelsen er brukt 122 ganger i (King James Version - KJV). (Grace)

Det er kun brukt en gang i Lukas og tre ganger i Johannes. (KJV) Bruker vi en annen oversettelse (New Living Translation - NLT) får vi et resultat på 83 i «brevene» og ingen - 0 - i evangeliene.

Det er i brevene til Paulus at vi har tyngden av bruket. KJV = 86 av 122(16)

Og hvorfor bruker Paulus dette så mye? For å la jødene og andre som er kommet til tro få forståelsen av at vi IKKE kan bli frelst en dag på grunn av gjerninger. At vi ikke vil bli rettferdiggjort ved å holde loven. For å være korrekt, vi kan jo det, men ingen vil greie det. Jesus er den eneste som har holdt hele loven og vil bli den eneste med suksess i den «øvelsen». Han kunne gjøre dette blant annet fordi han var blottet for hovmod.

Så hvorfor har vi brukt et ord så mye som Paulus må bruke for å la de gjenstridige om mulig forstå. Selv etter Jerusalem møte var det jo nesten umulig å få disse judaisme besmittede hedninger og selvfølgelig jøder til å forstå at det bare er av ufortjent nåde. Det er jo derfor Paulus og de andre apostlene har måttet skrive mesteparten av brevene. Vel var det på sin plass å irettesette de kraftig for andre ting også, men hovedtyngden ligger her.

Vi skal være klar over at hvis apostlene ikke hadde vært så indoktrinert av judaisme og likeledes alle de nye troende, samt at hvis alt hadde foregått etter den Hellige Ånds befalinger hadde vårt NT vært ganske mye slankere. For å ha det helt klart. Hvis Israel, den første menigheten, ikke hadde rotet det til ville også GT vært svært så tynt. For ikke å snakke om Adam og Eva, hvis de ikke hadde rotet det til ...

Som vi ser så er det altså på grunn av feil og mangler, eller skal vi være korte å si på grunn av hovmod at vi har en så feit bibel.

Jeg tror vel den kunne vært fylt med mye mer av Guds herlighet og historier om lydighet og blitt enda feiter enn den er i dag. Men det er en annen historie.

Saken er nemlig at der vi bommer er at vi tar disse brevene til Paulus til hovmodige menigheter og bygger nye grunnvoller på det som vi kaller doktriner. Hovmod. Brevene til Paulus, innåndet av den Hellige Ånd, er jo skrevet for å utlegge Evangeliet og Testamentene. For å nærmere forklare at vi er rettferdiggjort av tro og ikke av gjerninger.

Det vi må forstå er at vi skal bygge grunnvollen på Jesus Kristus Evangelium og ikke noe annet. For så hvis nødvendig, benytte oss av brevene dersom en vrang «nyfrelst» ikke har fått det med seg. At;

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16
det står ikke; «for Gud var så grei mot verden at Han ga dem ufortjent sin Sønn» - altså er det ikke uttrykt hvor nådefull Gud er. Nei det er uttrykt hvor kjærlig Gud er. Dette er forøvrig det nest mest misbruket verset stående alene. Eller kanskje det deler plassen med ovennevnte Ef 2:8?

Du mener stadig at det er det samme med nåde og kjærlighet?

Så da kan vi forklare deg at en dag, hvis du holder ut og er tro til enden, vil du stå foran Jesus Kristus domstol og få høre disse Ord;

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21
Så vil du gå inn til Jesus som venter på Bruden som Han har vasket ren i sitt Blod. Så vil det bli Bryllup. Og hvis du tror at Jesus gifter seg med sin forlovede og sier at; «du skal bare vite det at det er bare på grunn av ufortjent nåde jeg tar deg til ekte», så tar du feil. Han vil si som sant er ved et Guddommelig ekteskap; «Jeg Elsker deg min Kjære». Helt uforbeholdent. Ikke fordi og ikke på grunn av. Det er derfor Han utøste Sitt Blod. Av uforbeholdent kjærlighet. Det er derfor Han kunne si og sier i dag; tilgi dem for de vet ikke hva de gjør mens vi spikrer Ham til korset på nytt og håner og spotter Ham med våre falske doktriner og hovmod.

Men Halleluja, vi er elsket, åhhh som vi er elsket. Men våre synder er hatet. Gud vil alltid håndtere synd. Det er derfor Han er Rettferdig.

Men så vil det bli tid for Arv. Og hvis du tror at din Far vil stå der med pekefingeren løfte og si at; «dette skal du vite, du ex syndige barn, at det er bare på grunn av ufortjent nåde Jeg lar deg arve Rike», så tar du grundig feil. Vi arver av kjærlighet sammen med Jesus fordi vi er elsket av Faderen. Fordi vi er Født på Ny. Født av Gud. Han ga ALT for at det er en glede for ham i Kjærlighet å gi oss Riket. ALLE som er medlem av en familie er jo født inn i den. Og har dermed de rettigheter dette fører med seg. Vi vil IKKE arve av nåde, men av Rettigheter som barn.

Derfor heter det;

12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:12f

Vi arver fordi det er automatikk i at ekte Barn Arver. Det er også automatikk i at vi er ett med vår ektefelle. Ikke at vi kan forfekte at vi har rett til noe som helst eller at noe som helst er fortjent. Men vi skal vite at;

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6
Så kan vi da snart slutte å kalle våre kirker og tjenester for «Only Grace»? Det er nemlig ultra misvisende. Det er mulig vi stadig er på melk, men en dag må vi da forstå med hjerte at denne nåden IKKE kan stå alene?

Så la oss ta tak i innledningen av dette Kapittel. Denne falske nådes forkynnelsen har den store triste feilen, på toppen av at den sender mennesker på vei mot helvete, at en troende aldri får vite hva han/hun kan bli i Kristus og Kristus i dem. De blir flytende rundt på et hav av falsk nåde, på en liten flåte som heter lyst.

I stedet skulle de ha kommet seg fra nåden over i troen. Ja dette er det som skjer nå vi tar imot nåde gaven som heter frelse. Vi flytter vårt fokus over fra nåde til tro og lydighet av kjærlighet. Vi etterstreber Sannheten, Jesus. Vi reiser i sted rundt på et hav av tro på et stort skip som heter lydighet som er bygd i Kjærlighet. Vi seiler med Helliggjørelse som medvind og med troende nyhøstede sjeler i lasten.

Ikke med en last av lyst og synd som hvert øyeblikk er klare for den minste bølge til å sende oss ned i dypet av det falske nåde havet som vi tror vi flyter på. Det vi flyter på er derimot hovmod og det står som kjent for fall. Det finnes ikke noe mer syndig og nærmere å spotte den Hellige Ånd enn å forfekte at Jesus døde på korset så vi skulle kunne fortsette å synde og leve ut våre lyster. Det er bare Guds tålmodighet som holder ut med dette, men Han har sendt oss forvirring da vi ønsker å høre det som klør i øret.

Men likevel, ve dere ulver i fåreklær som forvrenger Jesus Evangelium. Dere er forbannet. Hvis jeg treffer dere personlig vil jeg overlate dere til satan så dere kan bli tuktet i kjødet for om mulig å bli frelst på Herrens dag.

Vi kan ikke forlate dette Kapittelet uten å ta et oppgjør med hva som blir forkynt av falsk nåde fra Singapore til Houston. Det har fått et navn og det er «hyper grace». Vi velger å kalle en spade for en spade og bruker derfor ordet falsk. Vi kjenner alle til denne falske forkynnelsen som alltid blir pakket inn i det vi kaller «prosperity teaching» - altså; fremgang, suksess og overflods forkynnelse. Det er kjente bibelvers som brukes, men helt ut av kontekst. Bare for å gi en pekepinn så har en av disse sider på vårparten i 2013 på Facebook disse tall: 3,457,619 likes · 1,712,450 talking about this ...

Alle har vel mer eller mindre en viss peiling på hva som kommer nå så la oss begynne. Det går rett og slett ut på å forsikre den søkende om at det ikke er behov for; Helliggjørelse, bli født på ny, omvendelse, enhet, gjerninger som kommer av troen, osv, osv. De ulvene i fåreklær som holder på med dette og skrive bøker om dette gidder ikke lenger skjule sin agenda. De sier åpent rett ut at de ikke er kalt av Gud til å forkynne omvendelse. De skal forkynne nåde og håp. Det er det verden trenger i dag. Det er jo i omvendelsen dette ligger. Hvor langt ut på viddene går det an å komme.

Vi har blitt og er så oppsatt i de siste generasjoner med å forkynne «frelses sikkerhet» eller «frelses visshet» inn i livet til den nyomvendte at vi har gått til ytterligheter. Likeledes har vi blitt desperate på så folk «frelst» at vi har gått til ytterligheter. Ytterligheten er selvfølgelig først og fremst at vi har overtatt Jobben til den Hellige Ånd og dermed fått inn over oss et ultra hovmod. Som nevnt i kapitlet om et omvendt evangelium. Vi tror ikke at den Hellige Ånd kommer til å gjøre det Han har kommet for å gjøre. Vi sier til og med at Han ikke lenger vil overbevise om synd og dom. Bare om rettferdighet. Hovmod og atter hovmod.

Så er det da noen mulighet for å slutte å forkynne at nåden frelser. At det ikke er behov for omvendelse? Ikke behov for å bli født på ny? Skal vi snart slutte med å tilbe nåden som om det er en person? Igjen; omvend dere fra deres hovmod alle dere falske forkynnere.

Det heter ikke at så blir disse fire stående; Nåde, tro, håp og kjærlighet.

Nei det står om kjærlighet, det handler om kjærlighet og det blir alltid om kjærlighet. Vi har fått kjærlighet for å kunne elske.

Så når vi ikke hører om det lenger, men kun om at det er nåde over nåde for alt og alle så blir vi nødt til å korrigere. Gud vår far er Kjærlighet. Ubetinget Kjærlighet, Agape Kjærlighet. Gud Allmektig Skaper av Himmel og jord gav sin Sønn for oss. Vi har intet begrep om hva det vil si. Vi bør være ytterst ydmyke på at dette og ikke ta lett på det. Når vi sier at det kostet Gud alt å gi oss muligheten for evig liv med Ham så er vår forståelse av dette ganske liten, selv om den Hellige Ånd noen ganger gir oss et glimt og vi har som gjenfødte blitt badet i Hans Kjærlighet ved Åndsdåpen.

Det er ingen ende på Fars tålmodighet med oss. Når vi leser hvordan Han var og er tålmodig med Sitt utvalgte folk Israel så begynner vi å se rekevidden.

Men det startet mye før det.

Jeg har latt tanken spinne litt rundt dette med:

26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. 29 Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. 30 Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. 31 Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen. 1M 1:26-31
På dette tidspunktet før denne samtalen mellom «oss», «Far Sønn og Hellig Ånd, så må det jo ha blitt diskutert om det var «verdt» det. Jeg mener De visste jo hva som ville bli konsekvensen av å få mange barn. De visste hva det ville koste å gi Sønnen en Brud. De ville bli ultra ulydige og til slutt måtte Far sende den eneste Ekte Sønnen Han hadde for å rette opp.

Mulig at Jesus gjorde Far oppmerksom på at; «hvis vi skaper mennesket vil Jeg en dag bli nødt til å forlate Deg, blir født inn i denne verden som kommer til å bli voldsomt ondt på grunn av hovmod, og Du vil bli nødt til å slakte Meg og la Mitt blod flyte ut til renselse».

Som vi ser så kommer Nåden noe til kort her da vi ikke lenger kan snakke om noe ufortjent. Og ikke heller noe fortjent. Kun Kjærlighet. Kjærligheten det ligger i at på tross av viten om at en dag måtte dette skje, at skapelsen ville korsfeste Skaperen, så var ønske om å elske å bli elsket så enorm og det er helt umulig for oss å fatte. Vi tror vi vet noe om Kjærlighet. Glem det. Vi har ikke peiling.

Skulle Gud Far ha mange Ekte Barn og skulle Jesus en dag stå Brudgom så måtte dette skje. Men det og allikevel la det skje, og tillate at skapelsen ville utøve en slik ond super motbydelig handling, og på toppen tro at de gjorde Skaperen en tjeneste, var selvfølgelig så motbydelig at et menneske ikke har noen som helst mulighet til å skjønne avgjørelsen og da igjen lidenskapen og kjærligheten i det å ville ha Barn og ville stå Brudgom.

Og på toppen av et hele må Jesus ha sagt; «Og Hellige Ånd når Jeg har fullbrakt verket må Du ta over og vi er jo Alle klar over at Din oppgave ikke vil bli verdsatt noe mer enn Min. Du vil bli ignorert, forsøkt bundet, og få vil til slutt overgi seg, men de som spotter deg vil aldri få tilgivelse»

Ja jeg mener å ha tillatelse til å dele og legge ut her hva som kan ha vært en samtale mellom Far, Sønn og Hellige Ånd. Slik at vi en stund forhåpentlig vis kan glemme denne billige nåden som blir forkynt i dag der hvor den Totale Kjærligheten skulle vært forkynt. Vi kan ikke lenger holde på som vi gjør. Det må snart bli en stopp på at vi gjør dette verket om til en billig «Gud elsker meg og vil at jeg skal være lykkelig så nåden dekker alt»

Vi er forpliktet til å forkynne Guddommelig Kjærlighet. Ikke billig nåde. Vi må huske på som nevnt før at vi ikke elsker Jesus mer enn vi elsker neste. Mer enn den vi misliker mest. Nåden dekker ikke det hovmodet det er å overse dette. Vi må komme ut av dette med å tro at ikke den rene forkynnelsen om denne Kjærligheten vil sette oss i stand til å høre hva Ånden har å si til menigheten. Vi må komme ut av det hovmodet det er og ikke la den Hellige Ånd få overbevise oss om synd, rettferdighet og dom. Vi må komme ut av det hovmodet det er og tro at vi kan skjønne denne kjærligheten som har brakt oss i posisjon til å tro. Vi må komme oss over fra hovmod til ydmykhet å få vår forkynnelse bort fra nåde og inn i Kjærligheten. Ingen som får oppleve denne kjærligheten vil tro noe annet at det er av nåde ved tro. Ånden vil sørge for og overbevise om det.

Jeg forkaster ikke troen, for er det frelse å få ved nåden, er altså Jesus død forgjeves.

Hyper nåde - falsk nåde - billig nåde med mer ...

7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. 8 Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra Egypt og til den dag i dag. De forlot meg og tjente andre guder. Og nå gjør de slik mot deg også. 1Sam 8:7f
På samme måte har vi i dag forkastet Jesus fordi noen korrupte loviske forkynnere har gjort det slik at vi har flyktet over fra en grøft, gjennom lyset midt i veien, og over i den andre grøfta. Men vi vil ha det. Så Herren gir oss hva vi ønsker og hva som klør i øret slik at villfarelsen vil bli stor, kjærligheten blir kald hos de fleste og alle profetiene vil gå i oppfyllelse, ikke minst:

... Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Luk 18:8 (del)

Jeg har fundert på dette en tid og spurt den Hellige Ånd hva er hovedårsaken til villfarelsen? Svaret er hovmod selvfølgelig. Vår «gud» i dag er som alltid og gjennom alle tider; ego. Dette gjør at når noen av oss forviller seg som sønnene til Samuel, benytter vi oss av muligheten til å klage og syte og forlanger forandring på Herrens forordninger. Akkurat som om det er Han som har skylden i vår syndige natur.

De som lever og preker i dette hyper nåde konseptet mangler nettopp dette med å ønske å gå på veien som kalles Helliggjørelse. De er ikke en gang i nærheten av å skjønne med hjerte ordet Helliggjørelse. Langt mindre konseptet. De beskylder andre som velger å gå på den smale vei for å fokusere på synd når de snarere tvert imot fokuserer på omvendelse som Herren har befalt. De selv fokuserer på synd, men da speilvendt. De ser ikke skogen for bare trær i den forstand at de ser ikke trærne fordi skogen av nåde skygger for alt og alle som er i nærheten av å prøve å forklare at Jesus nettopp måtte dø på grunn av synd.

De forfekter at omvendelse ikke er nødvendig på en daglig basis og har en forkynnelse som at en gang frelst alltid frelst og at synd er å ikke tro på Jesus, men bommer på målet med hele skytebanene fordi de har glemt å definere tro. Når du ber dem definere tro så vil de si at det er å bekjenne Jesus og de har med vilje fortrengt den bibelske sannhet at man trenger å bli født på ny.

De forfekter at den Hellige Ånd ikke overbeviser «troende» om synd, bare om rettferdighet. De mener at det er de «der ute i verden» som skal bli overbevist om synd. De har ikke en gang skjønt dette:

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Luk 2:11

De har aldri fått med seg at Jesus ble sendt til menigheten. At hele Skriften, Ordet er skrevet til menigheten. At Kongen ble sendt til Guds Folk, menigheten, men at de ikke ville ha Ham. At det dermed i Guds store Nådes-plan ble en mulighet for hele verden å ta del i denne nåden, denne nåde gaven som Frelsen er. Nok en gang har de på grunn av sitt ego skutt langt over målet og deres giftige piler trenger seg inn i alt for mange uskyldige forbipasserende.

De har fordreid hele brev til menigheten og har ikke fått med seg verken innledning eller avslutning:

Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Rom 2:4
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17
De hyler ut om en dømmende holdning fordi de har så ultra mye å skulle av sitt fremtredende ego og mener at det er de som forkynner omvendelse som de må ta avstand fra.

De vil bli stilt til ansvar for dette en dag og foran Jesus Kristus Domstol. Da vil mange få et sjokk når de skjønner at nåden ikke dekker noe som helst. Jesus ble sendt for å forkynne omvendelse og Johannes Døperen ble sendt i forveien for å forkynne omvendelse. Og vi ble sendt til å forkynne omvendelse. Menigheten måtte tilbringe 40 år i ørkenen og alle unntatt to måtte dø i ørkenen på grunn av at de ikke skjønte dette med omvendelse.

Den Allmektige Gud har ikke forandret seg siden da og kommer heller aldri til å forandre seg. Han vil alltid forlange omvendelse og Han vil alltid håndtere synd. Dette er Hans Hellige vesen. Det er av denne grunn Jesus måtte forlate den Herlighet Han hadde fra Evighet av å bli født inn i denne verden for nettopp å forkynne den Hellige Sannhet at det finnes ingen snarveier til Gud. Kun gjennom Hans verk på korset ved som nettopp var til soning for synder. Nå da disse bespottende forførte nådes forkynnere prøver å fordreie den sannhet så vil de en dag måtte svare for dette.

Ve til alle dere som med vitende å vilje fordreier Evangeliet og utvanner det til de grader at det ikke er til å kjenne igjen. Dere har forbannet dere selv med denne handling og vi anbefaler omvendelse.

No comments: